Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-058
Dokument-ID : RS 2010-058
Saksnummer : 09/5017
Sist endret : 30.11.2009
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene
Alle i Utlendingsdirektoratet

Særregler om kravet til sikret underhold når søknad om familieinnvandring er fremsatt før kunngjøring av den nye utlendingsforskriften - utlendingsforskriften § 20-10A


1. Innledning

2. Nærmere om underholdskravet

2.1. Minstekrav til underhold

2.2. Hva som anses som underhold

2.2.1. Arbeidsinntekt

2.2.2. Ytelser etter folketrygdloven

2.2.3. Barnetrygd

2.2.4. Barnebidrag

2.2.5. Sosiale ytelser

2.2.6. Bostøtte

2.2.7. Kontantstøtte

2.2.8. Introduksjonsstønad for nyankomne innvandrere

2.2.9. Utdanningslån/stipend

2.2.10. Egne midler

2.2.11. Garantier

2.3. Dokumentasjon

2.4. Evnen til underhold – krav til varighet

2.5. Unntak fra underholdskravet og dispensasjon

2.5.1. Unntak

2.5.2. Dispensasjon

2.5.3. Særlig sterke menneskelige hensyn taler for å gjøre unntak fra underholdskravet, jf. utlendingsforskriften § 10-11

2.5.4. Særkullsbarn

3. Saksforberedelse

4. Fornyelse

1. Innledning

Dette rundskrivet gjelder underholdskravet i familieinnvandringssaker der søknaden er fremsatt før 23. oktober 2009. Retningslinjene i dette rundskrivet omhandler særlige overgangsregler, og skjæringspunktet er satt til datoen for kunngjøring av den nye utlendingsforskriften, altså 23. oktober 2009. Søknader fremsatt etter 23. oktober 2009, skal ikke behandles etter disse overgangsreglene, men etter det nye regelverket.

I følge Utlendingsforskriften § 20-10A gjelder ikke bestemmelsene i § 10-9 og 10-10 for søknadene fremsatt før 23. oktober 2009. Dette betyr at vurderingen av om underholdskravet er oppfylt hovedsakelig beror på en fremtidig vurdering jf. utlendingsforskriften § 10-8. Det gjelder altså ikke et krav om tidligere inntekt, jf utlendingsforskriften § 20-10A tredje ledd.

Bestemmelsen i utlendingsforskriften § 20-10a er hovedsakelig en videreføring av de regler som gjaldt etter utlendingsforskriften av 1990.

2. Nærmere om underholdskravet

Vurderingen av om underholdskravet etter utlendingsforskriften § 10-8 jf. § 10-20A er oppfylt, tar utgangspunkt i en vurdering av søkers og referansepersonens samlede underhold (brutto underhold) for den tid søknaden gjelder. Utlendingsmyndighetene skal ikke foreta noen vurdering av inntekter, formue mm. opp mot de utgifter familien har, eller vil få, under oppholdet i Norge. Det vil i opplysningen av saken derfor være tilstrekkelig å framlegge dokumentasjon på arbeidsinntekt og andre ytelser som anses å være underhold, jf. utlendingsforskriften § 10-8 første og annet ledd og dette rundskrivet punkt 2.2.

2.1. Minstekrav til underhold

For søknader innkommet før den 21.07.2008 er minstekravet til underhold 82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ. For søknader som er innkommet etter den 21.07.2008 er minstekravet til underhold 88 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ jf. instruks AI 2008-048. Se vedlegg til rundskrivet for nærmere informasjon om underholdskravets størrelse.

Minstekravet gjelder for familieinnvandring mellom referanseperson og en søker, uavhengig av familietilknytningen. Dersom søknaden omfatter mer enn en person, skal det beregnes tillegg per person. Tillegget skal beregnes tilsvarende barnetrygdens satser for ett barn, se vedlegg. Det beregnes ikke tillegg for barn under 18 år som får tillatelse etter utlendingsloven § 42, da disse anses dekket gjennom barnetrygden.

Tillegg skal også beregnes selv om familiemedlemmene ikke fremmet søknad om familieinnvandring på samme tidspunkt.

Det legges til grunn at en søknad er innkommet til utlendingsmyndigheten den datoen når

saken er registret innkommet i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF), med mindre en tidligere dato kan dokumenteres.

Det er en forutsetning at søknaden er innkommet til rett instans, jf utlendingsforskriftens §§ 10-2. Det er videre en forutsetning at behandlingsgebyr er betalt, jf. utlendingslovens § 89 Dersom søknaden er fremmet til feil instans og blir henlagt av denne grunn, vil søknad anses innkommet når eventuelt en ny søknad er fremsatt til rett instans.

2.2. Hva som anses som underhold

Hva som anses å sikre underhold vil i disse tilfellene både komme fram av utlendingsforskriften § 10-8 første og annet ledd og dette rundskrivet. En kombinasjon av de ulike grunnlagene kan godtas.

Underholdskravet kan bli sikret av søkeren, referansepersonen eller gjennom en kombinasjon, jf. utlendingsforskriften § 10-20A første ledd annen setning.

Der en av partene er under 23 år, og søkeren søker tillatelse etter utlendingsloven §§ 40, 41 eller 48, skal referansepersonen oppfylle underholdskravet jf. utlendingsforskriften § 10-20A annet ledd.

2.2.1. Arbeidsinntekt

Underhold vil vanligvis være sikret gjennom referansepersonens underholdsevne, dvs. inntekt, pensjon eller andre periodiske ytelser. Foreligger det et konkret arbeidstilbud til søkeren, tas den forventede inntekten med i vurderingen av om underholdskravet er oppfylt.

2.2.2. Ytelser etter folketrygdloven

Ytelser etter folketrygdloven (lov av 28. februar 1997 nr. 19) regnes som inntekt som kan sikre underholdskravet. Det er en forutsetning at ytelsen er av varig karakter og at ytelsen ikke vil bli redusert eller bortfalle som følge av endringer i familiesituasjonen (f. eks. bortfall av overgangsstønad for enslig forsørgere begrunnet i ekteskapsinngåelse). Når det gjelder tidsbegrensede trygdeytelser som sykepenger, attføringspenger og arbeidsledighetstrygd skal man derfor se på størrelsen og varigheten av ytelsen (se også punkt 2.4. - evnen til underhold - krav til varighet).

Merk at dersom referansepersonen mottar fast uførepensjon eller alderspensjon som til sammen tilsvarer minstepensjon er dette nok for at vedkommende anses å dekke underholdskravet jf. utlendingsforskriften § 10-8 annet ledd. Se www.nav.no for hvilket beløp minstepensjon til enhver tid utgjør.

2.2.3. Barnetrygd

Eventuelle ytelser etter barnetrygdloven (lov av 8. mars 2002 nr. 4) anses ikke som underhold for andre enn barn under 18 år. Når barn under 18 år søker familiegjenforening med sin mor eller far, beregnes det ikke tillegg for barna utover minstekrav til underhold. Se for øvrig punkt 2.1.

2.2.4. Barnebidrag

Barnebidrag, jf. fostringsplikten etter barnelova (lov av 8.april 1981 nr.7), skal ikke inngå i underholdskravet i forhold til minstekravet. Det vises til at barnebidraget skal gå til fostring av det barnet /de barna det betales bidrag for.

2.2.5. Sosiale ytelser

Ytelser etter sosialtjenesteloven (lov av 13. desember 1991 nr. 81) anses ikke som underhold. Slike ytelser skal følgelig ikke inngå i underholdskravet i forhold til minstekravet.

I og med at utlendingsforskriften § 10-10 ikke gjelder i disse sakene skal vedtaksfattende myndighet ikke legge vekt på om referansepersonen mottar, har mottatt, eller antas å få behov for slike ytelser. Det skal derfor ikke innhentes dokumentasjon fra sosialkontoret i disse sakene.

2.2.6. Bostøtte

Bostøtte, som gis etter retningslinjer fastsatt av Stortinget, jf. husbankloven § 16, regnes ikke som inntekt.

2.2.7. Kontantstøtte

Kontantstøtte, som ytes med de beløp Stortinget fastsetter, jf. kontantstøtteloven § 7, regnes ikke som inntekt.

2.2.8. Introduksjonsstønad for nyankomne innvandrere

Introduksjonsstønad (Ot.prop. nr. 28 (2002-2003)) regnes som inntekt/underhold. (Se også punkt 2.4. – krav til varighet).

2.2.9. Utdanningslån/stipend

Underholdskravet kan også være sikret gjennom utdanningslån eller utdanningsstipend

2.2.10. Egne midler

Underholdskravet anses også å være sikret dersom referansepersonen eller søkeren dokumenterer å ha tilstrekkelige midler tilgjengelig for personlig bruk.

2.2.11. Garantier

Det fremkommer av utlendingsforskriften § 10-8 tredje ledd bokstav c at underhold kun unntaksvis kan anses å være sikret ved at tredjemann stiller økonomisk garanti. Slik garanti vil som hovedregel ikke kunne anses som underhold i familieinnvandringssøknader. Garanti kan etter en konkret vurdering godtas i søknader der referansepersonens ektefelle eller samboer samtykker til å sikre underholdskravet. Dette vil særlig være aktuelt i søknader etter utlendingsloven §§ 42 annet ledd, 46 og 47.

2.3. Dokumentasjon

Lønnsinntekt dokumenteres gjennom arbeidskontrakt (arbeidstilbud), og om mulig etter fremlagte opplysninger, for eksempel lønnsavregning eller lignende. Utlendingsmyndighetene skal kreve at lønnsavregning for de siste tre månedene fremlegges dersom referansepersonen opplyser å ha hatt arbeid i denne perioden. Er utlendingsmyndighetene i tvil om arbeidsforholdet er reelt, skal det kreves dokumentert at referansepersonens arbeidsforhold er registrert i arbeidstakerregisteret.

Søkeren må dokumentere ytelser etter lov om folketrygd med attest fra rett myndighet.

Formue dokumenteres med kontoutskrift fra bank for de tre siste månedene og eventuell ligningsattest. For studenter som kan få studielån/stipend må det fremgå om saldo inkluderer studielånet for inneværende semester.

2.4. Evnen til underhold – krav til varighet

Underholdet må være sikret for den tiden søknaden gjelder, jf. utlendingsforskriften § 10-8 første ledd. Dette innebærer at underhold må være sikret for ett år hvis ikke tillatelse er gitt for to eller tre år, jf. utlendingsforskriften § 10-14 eller § 10-15.

Er det et ordinært arbeidsforhold uten særskilt tidsbegrensning, må underholdskravet anses oppfylt med mindre det er spesielle holdepunkter for å anta at arbeidsforholdet vil opphøre før tillatelsens utløp.

På bakgrunn av dagens arbeidsmarkedssituasjon vil man imidlertid ikke kreve at referansepersonen har fast ansettelse. Når arbeidsforholdet er av kortere varighet enn perioden det søkes om tillatelse for, må den inngåtte arbeidsavtalen samt en uttalelse fra arbeidsgiver vedrørende varigheten av arbeidsforholdet, kreves fremlagt. Er utsiktene for arbeid fremover usikre, bør arbeidsgiver i alle fall kunne si noe om hvilke omstendigheter varigheten av arbeidsforholdet avhenger av, og sannsynligheten for at vedkommende utlending kan fortsette i arbeidet. Dersom referansepersonen ved arbeidsavtalens utløp vil ha rett til stønad under arbeidsløshet, og gjennom dette fyller minstekravet, anses underholdskravet for oppfylt. Det må på dette grunnlaget foretas en konkret vurdering av om det er tilstrekkelig varighet i evnen til underhold.

Dersom referansepersonen deltar i kvalifiseringstiltak i regi av arbeidsmarkedsetaten, vil inntekt fra praksisarbeid bare kunne tas i betraktning dersom det er klart at vedkommende vil kunne få fortsette i arbeidet etter at praksisperioden er avsluttet. Ytelser etter lov om folketrygd må, som nevnt under 2.2.2., være av varig karakter og ikke bli redusert eller bortfalle som følge av endringer i familiesituasjonen. Stønader som ikke er erstatning for arbeidsinntekt og av midlertidig karakter, godtas ikke. Dette vil kunne gjelde for visse former for overgangsstøtte, f. eks. utdanningsstønad.

Om en kvinne ikke har tilstrekkelig inntekt til å oppfylle underholdskravet som følge av fødselspermisjon, skal man se hen til den forventede inntekten etter at permisjonen er over dersom det søkes om tillatelse også for denne perioden.

2.5. Unntak fra underholdskravet og dispensasjon

2.5.1. Unntak

For enkelte søkere er det ikke krav om sikret underhold. Dette er regulert i utlendingsforskriften § 10-8 fjerde ledd. Merk at denne bestemmelsen er annerledes enn tidligere unntaksregel i utlendingsforskriften av 1990 § 25 fjerde ledd.

2.5.2. Dispensasjon

Muligheten til å dispensere for underholdskravet for ektefeller til norske borgere er falt bort med den nye forskriften, selv om det er søkt før 23. oktober 2009. Dersom det ikke er noe unntak fra underholdskravet er utlendingsforskriften § 10-8 fjerde ledd er den eneste muligheten til å dispensere fra underholdskravet etter utlendingsforskriften § 10-11 om særlig sterke menneskelige hensyn, se nedenfor punkt 2.5.3.

2.5.3. Særlig sterke menneskelige hensyn taler for å gjøre unntak fra underholdskravet, jf. utlendingsforskriften § 10-11

Etter en konkret vurdering kan tillatelse gis selv om underholdskravet ikke er oppfylt, dersom det foreligger ”særlig sterke menneskelige hensyn”. Om denne vurderingen se RS-2010-118.

2.5.4. Særkullsbarn

Mors eller fars og steforelders samlede økonomiske situasjon skal legges til grunn når underholdsevnen skal beregnes. Når det er aktuelt å vurdere den samlede inntekten, skal det foreligge en skriftlig bekreftelse på at stefar/stemor påtar seg underholdsansvaret for barnet, se også ovenfor under punkt 2.2.11. For barn under 15 år uten omsorgspersoner i hjemlandet er det ikke noe underholdskrav jf. utlendingsforskriften § 10-8 fjerde ledd bokstav e. Om det videre skal dispenseres fra kravet om underhold, må avgjøres ut fra en helhetsvurdering av om det foreligger ”særlig sterke menneskelige hensyn”.

3. Saksforberedelse

I saker om familieinnvandring må underholdsevnen opplyses så godt som mulig under saksforberedelsen. Søknader om familieinnvandring må imidlertid tas imot selv om minstekravet ikke er oppfylt. Søker har rett til å få saken prøvd i sin helhet. I forhold til underholdskravet vil dette innebære at myndighetene også må vurdere muligheten til å dispensere fra kravet til underhold når ”særlig sterke menneskelige hensyn” tilsier det, jf. utlendingsforskriften § 10-11.

4. Fornyelse

Det er i utgangspunktet samme krav til underhold ved fornyelse som ved en førstegangs søknad, jf utlendingsforskriften § 10-20 første ledd.

Det stilles ikke krav om sikret underhold ved fornyelse dersom førstegangs tillatelse er gitt etter bestemmelsene om familieinnvandring i utlendingsloven §§ 40 til 46 eller utlendingsforskriften § 9-7, og det ikke er et underholdskrav for referansepersonen, jf. utlendingsforskriften § 10-20 tredje ledd.

I de tilfellene det er et krav til underhold og søknad om fornyelse er fremmet før 23. oktober 2009, skal søknaden avgjøres etter bestemmelsene i dette rundskrivet.

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for familieinnvandringssaker

Siste endringer
  • Endret: RS 2010-058 Særregler om kravet til sikret underhold når søknad om familieinnvandring er fremsatt før kunngjøring av den nye utlendingsforskriften - utlendingsforskriften § 20-10A (16.10.2012)

    Rundskrivet med vedlegg er oppdatert som følge av endringer i hovedlønnstabellen. Punkt 2.1 i rundskrivet er endret til underhold henholdsvis 82 og 88 prosent av lønnstrinn 19, mens vedlegget angir de konkrete summene.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo