Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2015-012
Dokument-ID : RS 2015-012
Saksnummer : 15/07201
Dokumentdato : 21.09.2015
Mottakere :

Politidistriktene
Utenriksstasjonene
Utlendingsdirektoratet

Oppholdstillatelse ut fra et kulturelt formål-utlendingsforskriften § 6-22 tredje ledd, jf. utlendingsloven § 26

 

1.    Innledning

2.    Vilkår

2.1. Kulturelt formål

2.1.1. Kulturspreder

2.1.2. Skapende kunstner

2.1.3. Idrettsutøver

2.1.4. Skoleelev

2.1.5. Volontører og hospitanter under Erasmus+-programmet

2.2. Underhold og bolig

2.2.1. Tredjemannsgaranti

2.3. Alder

3. Returforutsetninger

4. Søknadsprosedyre

5. Dokumentasjonskrav

6. Tillatelsens innhold

7. Tillatelsens varighet

7.1. Skoleelever invitert av en kommune

8. Vedtaksmyndighet

9. Fornyet tillatelse

1. Innledning

Dette rundskrivet erstatter RS 2010-047.

Rundskrivet gir retningslinjer for behandlingen av søknader om oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-22 tredje ledd. Bestemmelsen gir en generell hjemmel til å innvilge oppholdstillatelse i til sammen to år ut fra et annet kulturelt formål enn det som er nevnt i bestemmelsens første og annet ledd. Retningslinjer for musikere, artister, kunstnere og medfølgende nødvendig hjelpepersonell, jf § 6-22 første ledd, er gitt i RS 2012-016. Retningslinjer for arbeidende gjest i landbruket, jf § 6-22 annet ledd er gitt i RS 2010-137.

2. Vilkår

2.1. Kulturelt formål

Det er et vilkår at oppholdet har et kulturelt formål.

Det fremgår av forarbeidene til denne bestemmelsen at tillatelse skal kunne gis til å fremme kulturelt samarbeid og utvikling og at bestemmelsen skal gi rom for en mer fleksibel praksis enn tidligere. Videre fremgår det at flere av de oppholdsgrunnlagene av kulturell art som etter tidligere utlendingsforskrift var regulert i egne bestemmelser, nå er omfattet av utlendingsforskriften § 6-22 tredje ledd. I dette rundskrivet omtales enkelte kulturelle formål som kan danne oppholdsgrunnlag etter denne bestemmelsen. Listen over oppholdsgrunnlag er ikke uttømmende.

 2.1.1. Kulturspreder

For å få oppholdstillatelse som kulturspreder er det et vilkår at søkeren sprer kunnskap om Norge og norsk kultur i utlandet. Søkeren må allerede være etablert som kulturspreder i utlandet, og fortsette med dette etter avsluttet opphold i Norge. Unntaksvis kan det godtas at søkeren skal starte formidling av norsk kultur i utlandet. Det vil i så fall være et vurderingsmoment om søkeren allerede har spredt kunnskap om andre land. Eksempelvis kan det dreie seg om en person som reiser til ulike land for deretter å formidle landets kultur gjennom bøker, foredrag e.l. Søkeren må sannsynliggjøre at oppholdet i Norge har betydning for hans eller hennes videre arbeid som kulturspreder.

2.1.2. Skapende kunstner

For at man kan få oppholdstillatelse som skapende kunstner er det et vilkår at søkeren er etablert som kunstner. Dette må dokumenteres. Eksempelvis må en maler kunne vise til tidligere utstillinger og en forfatter til tidligere bokutgivelser eller lignende.

Søkeren må sannsynliggjøre at oppholdet i Norge har betydning for vedkommendes utvikling som kunstner, ved at norske forhold er av betydning for at søkeren kan frembringe et produkt (bilde, bok, skulptur eller lignende).

En tatovør kan anses som skapende kunstner når han eller hun selv lager skisser og gjennom valg og fremstillingen av motivene utviser spesielle kunstneriske ferdigheter. Som dokumentasjon på at han eller hun allerede er etablert som kunstner, kan tatovøren for eksempel fremvise priser eller andre typer anerkjennelse vedkommende har fått for det han/hun skaper. Det vil bero på en konkret vurdering av tatovørens opplysninger om oppholdet i Norge kan sies å ha betydning for vedkommendes utvikling som kunstner. Eksempelvis kan det tenkes at en tatovør, som jobber på et høyt nivå, drar nytte av motiver som er spesielle for Norge, herunder blant annet norrøne motiver.

2.1.3. Idrettsutøver

For å få oppholdstillatelse som idrettsutøver er det et vilkår at formålet med oppholdet er at søkeren skal utøve en idrett i Norge. Oppholdet må som hovedregel være nødvendig av hensyn til etablering eller videreutvikling av idrettsgrenen. Eksempelvis kan dette gjelde selskapsdansere.

Uttalelse skal innhentes fra Norges Idrettsforbund.

Bestemmelsen kan også vurderes når idrettsutøveren skal ta et lengre treningsopphold i Norge eller når idrettsutøveren skal delta i et større idrettsarrangement i Norge og samlet oppholdstid på Schengenterritoriet nødvendiggjør en tillatelse, jf utlendingsloven §§ 9 fjerde ledd og 55 annet ledd.

Dersom oppholdet ikke tilfredsstiller de ovennevnte vilkårene, må idrettsutøveren vurderes etter bestemmelsen i utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, se rundskriv RS 2014-018, punkt 7.

2.1.4. Skoleelev

Oppholdstillatelse kan gis dersom søkeren er skoleelev og invitert av en kommune for å arbeide der. Det er et vilkår at vertskommunen stiller økonomisk garanti for søkeren, og at den har etablert et samarbeid med kommunen søkeren kommer fra. 

2.1.5. Volontører og hospitanter under Erasmus+-programmet

Oppholdstillatelse kan gis dersom søkeren er volontør innenfor European Voluntary Service (EVS) i Aktiv ungdom-programmet (Youth in Action), som er del av EU-programmet Erasmus+. Det samme gjelder dersom søkeren hospiterer innenfor Key Action 1 i Erasmus+-programmet.

Det er et vilkår at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) bekrefter at utlendingen deltar i programmet og at utgifter til kost, losji, reise og eventuelle andre behov vil bli dekket.

2.2. Underhold og bolig

Søkeren må være sikret underhold og bolig for den tid søknaden gjelder, jf. utlendingsloven § 58 og utlendingsforskriften §§ 10-7 og 10-12. Tilstrekkelig underhold er sikret dersom søkeren har midler tilsvarende 82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ, se vedlegg1.

Midlene skal som hovedregel stå i søkerens navn på konto i norsk bank. Skal søkeren finansiere oppholdet ved offentlig støtte eller stipend fra hjemlandet, må det dokumenteres hvor pengene kommer fra, hvor stort beløpet er og hvor ofte pengene skal overføres til Norge.

Bolig anses å være sikret når søkeren disponerer hus, leilighet, hybel og lignende som tilfredsstiller offentlige krav. Hvis søkeren skal leie, må han eller hun fremlegge skriftlig leiekontrakt, godkjent av huseier, borettslag eller annen som disponerer over boligen, jf. utlendingsloven § 58, jf. forskriften § 10-12 første og annet ledd

2.2.1. Tredjemannsgaranti

Det godtas som hovedregel ikke tredjemannsgaranti.

For deltakere i Erasmus+-programmet, jf punkt 2.1.5, er det likevel tilstrekkelig at Bufdir bekrefter at underhold og bolig vil være sikret.

Det kan godtas at foreldre som bor i Norge, garanterer for at søkeren vil motta kost og losji. Verdien av kost og losji følger av vedlegg 1. Det resterende beløpet må søkeren dokumentere og ha på norsk konto i eget navn. Det godtas ikke at foreldre garanterer for at søkeren vil motta også dette beløpet. Det er et vilkår at foreldre som garanterer kost og losji, dokumenterer å ha inntekt tilsvarende minimum 82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ, se vedlegg 1.

Garantier fra ektefelle/samboer kan godtas for hele underholdsbeløpet dersom vedkommende bor i Norge. Det er ikke et vilkår om felles konto. Ekteskap må dokumenteres med vigselsattest. Dersom søkeren og garantisten er samboere må det fremlegges dokumentasjon på at samboerforholdet har vært fast og etablert i minst to år. Garantisten må dokumentere og ha inntekt tilsvarende minimum 82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ, se vedlegg 1.

Det kan godtas garanti for bolig fra slektninger, venner eller kulturorganisasjoner/ idrettsklubb. Det er i så fall et vilkår at det fremlegges en husleiekontrakt, hvor det fremgår at søkeren ikke skal betale husleie. Verdien av bolig/losji settes til halvparten av verdien av kost og losji, se vedlegg1.

2.3. Alder

For å få oppholdstillatelse må søkeren være fylt 15 år på vedtakstidspunktet. Når søkeren er mellom 15 og 18 år, må det foreligge samtykke fra foreldre eller andre som utøver foreldreansvar. Det vises til utlendingsforskriften § 6-32 første ledd.

3. Returforutsetninger

Ved alle tillatelser som ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, vil det bli foretatt en vurdering av om det er sannsynlig at søkeren vil forlate Norge etter tillatelsens utløp. I denne vurderingen vil både individuelle forhold ved søkeren og forhold i søkerens hjemland være av betydning.

4. Søknadsprosedyre

Oppholdstillatelse skal være gitt før utlendingen reiser inn i Norge, jf. utlendingsloven § 56 første ledd. Dette gjelder imidlertid ikke dersom søkeren er omfattet av unntaksbestemmelsene i utlendingsforskriften § 10-1. Fremgangsmåten ved søknad om oppholdstillatelse er regulert i utlendingsforskriften § 10-2.

5. Dokumentasjonskrav

Dokumentene som må innleveres sammen med søknaden om oppholdstillatelse, fremgår av vedlegg 2.

6. Tillatelsens innhold

Tillatelsen gis i samsvar med formålet med oppholdet, jf. utlendingsforskriften § 6-33 første ledd. Det kan gis tillatelse til deltidsarbeid og arbeid i ferier, jf. utlendingsforskriften § 6-33 tredje ledd, uten at det må foreligge et konkret tilbud om arbeid.

Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsforskriften § 6-22 femte ledd. Tillatelsen kan danne grunnlag for familieinnvandring, jf. utlendingsforskriften § 9-6 første ledd bokstav h. Tillatelsen kan fornyes hvis den er gitt for et kortere tidsrom enn to år, jf punkt 7.

7. Tillatelsens varighet

Oppholdstillatelse i medhold av utlendingsforskriften § 6-22 tredje ledd kan gis i til sammen to år.  Når det gjelder tillatelse til skoleelever som er invitert av en kommune, vises  til pkt.7.1.

Første gangs oppholdstillatelse kan gis for inntil to år, men likevel ikke ut over det tidsrom det er søkt om og ikke ut over den perioden som samsvarer med formålet med oppholdet. Dersom det gjør seg gjeldende andre hensyn som tilsier at varigheten bør begrenses, gis tillatelsen for et kortere tidsrom. Dette kan eksempelvis være behovet for å kontrollere om vilkårene for tillatelsen fortsatt er oppfylt. Det vises til utlendingsforskriften § 10-16 fjerde og femte ledd.

7.1. Skoleelever invitert av en kommune

Oppholdstillatelse til skoleelev som er invitert av en kommune skal som hovedregel gis for til sammen tre måneder.

8. Vedtaksmyndighet

Utlendingsdirektoratet fatter vedtak om oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 65.

9. Fornyet tillatelse

Dersom første gangs tillatelse er gitt for et kortere tidsrom enn to år, kan det søkes om fornyet tillatelse. Det gjelder de samme vilkårene som for første gangs tillatelse.

Dokumentene som må innleveres sammen med søknaden om fornyet oppholdstillatelse, fremgår av vedlegg 2.

Politiet kan fatte vedtak om fornyet oppholdstillatelse, når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, jf utlendingsforskriften § 13-2.

 

Nikos Rippis
fagsjef

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Arbeidsenheten

Siste endringer
 • Changed: RS 2015-012 Residence permits for cultural purposes – Section 6-22 third paragraph of the Immigration Regulations, cf. Section 26 of the Immigration Act (27.02.2018)

  The circular and attachments are now available in English.

 • Ny: RS 2015-012 Oppholdstillatelse ut fra et kulturelt formål-utlendingsforskriften § 6-22 tredje ledd, jf. utlendingsloven § 26 (21.09.2015)

  Rundskrivet erstatter RS 2010-047. Det nye rundskrivet gjenspeiler den praksisen som har utviklet seg de siste årene. Dette gjelder konkret hvilke kulturelle formål det kan gis tillatelse til, bruk av tredjemanns garanti og hvilke krav til dokumentasjon som stilles.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo