Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2008-054
Dokument-ID : RS 2008-054
Saksnummer : 08/5565
Sist endret : 15.06.2017
Dokumentdato : 12.11.2008
Mottakere :

Driftsoperatører for statlige mottak
Statlige mottak

Krav til samarbeid med lokale instanser


1. Innledning

2. Målsetting

3. Krav

3.1 Krav til samarbeid med og informasjon til offentlige instanser

3.2 Krav til kontakt med og informasjon til nærmiljøet

3.3 Krav til samarbeid med politiet

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) fastsetter krav til drift av statlige mottak i tråd med intensjonene i Rundskriv 2011-003 Reglement for drift av statlige mottak (Driftsreglementet). Dette rundskrivet inneholder UDIs krav til mottakenes samarbeid med og relasjon til enkeltpersoner og relevante instanser i lokalsamfunnet.

Direktoratet kan dispensere fra enkeltkrav når driftsoperatør kan godtgjøre at mål og intensjoner på arbeidsområdet nås uten at disse er oppfylt. Søknad om dispensasjon rettes skriftlig til operative enheter i Region- og mottaksavdelingen (RMA).

2. Målsetting

Mottakenes lokalsamfunnsarbeid skal sikre god kommunikasjon og samhandling mellom mottakets personale og beboere og lokalsamfunnet, bidra til å fremme kunnskap om mottakssystemet og asylpolitikken og fremme prinsippene om ikke-diskriminering, brukertilpasning og respekt for annerledeshet. Se også RS 2008-032 Krav til etiske retningslinjer i statlige mottak.

3. Krav

3.1 Krav til samarbeid med og informasjon til offentlige instanser

 1. Mottaket skal tilstrebe et konstruktivt samarbeid med vertskommunen. Særlig viktig er det å legge til rette for et godt og strukturert løpende samarbeid med helsetjeneste, barnevern, skole og voksenopplæring. Mottaket må være kjent med kommunens smittevernplan og hvem i kommunen som skal kontaktes ved mistanke om smittsom sykdom. Se tiltakskort om smittsomme sykdommer.

 2. Mottaket skal tilstrebe et godt løpende samarbeid med politiet, herunder det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

 3. Mottaket skal tilstrebe et godt løpende samarbeid med brannvesenet i det brannforebyggende arbeidet.

 4. Mottaket skal samarbeide med lokal bibliotektjeneste om markedsføring av tilbudet overfor beboerne.

 5. Mottaket skal bidra til at offentlige samarbeidspartnere får et godt utgangspunkt for å håndtere sitt eget informasjonsansvar overfor beboerne ved å formidle at kunnskap om mottakssystemet og asyl- og flyktningpolitikken.

 6. Driftsoperatør skal melde fra til UDI dersom aktuelle sektormyndigheter ikke utfører de oppgaver de har ansvar for.

3.2 Krav til kontakt med og informasjon til nærmiljøet

 1. Mottaket skal ha en skriftlig plan for informasjon til og kontakt med nærmiljøet.

 2. Mottaket skal tilstrebe et godt samarbeid med lokale media og søke å profilere mottaket på en positiv måte.

 3. Mottaket skal sikre at naboer og næringsdrivende som berøres av mottaket får god informasjon om forhold som angår dem.

 4. Mottaket skal være en pådriver i holdningsskapende arbeid gjennom et godt samarbeid med skoler, frivillige lag og organisasjoner og ressurspersoner.

 5. Mottaket skal legge til rette for at beboerne kan være aktive deltakere og premissleverandører i informasjon til og kontakt med nærmiljøet.

3.3 Krav til samarbeid med politiet

 1. Mottaket skal samarbeide med politiet i forbindelse med uttransportering av beboere fra mottaket som følge av avslag på asylsøknad. Mottaket skal ha skriftlige rutiner for slik bistand og de ansatte skal kjenne disse.

 2. Mottaket skal på anmodning gi politiet nødvendig bistand under etterforskning av straffbare forhold som politiet mistenker involverer beboer(e).

 3. Mottaket skal gi nødvendig bistand hvis politiet må rykke ut for å etablere ro og orden på mottaket.

 

Anne Siri Rustad
avdelingsdirektør

Kontakt:
Region- og mottaksavdelingen, operative enheter

Siste endringer
 • Endret: RS 2008-054 Krav til samarbeid med lokale instanser (15.06.2017)

  Rundskrivets punkt 3.1 er oppdatert med henvisning til nytt tiltakskort i vedlegg 2. RS 2008-054V2 Tiltakskort - Smittsomme sykdommer gir veiledning til hvordan ansatte i asylmottak skal håndtere mistanke om smittsomme sykdommer i asylmottak.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo