Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-001
Dokument-ID : RS 2010-001
Saksnummer : 15/09430-5 (15/10313-26)
Sist endret : 08.05.2019
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politiet
Utenriksstasjonene

Innreisevisum - Unntak fra kravet om at første gangs oppholdstillatelse må være gitt før innreise - utlendingsforskriften §§ 10-1 annet ledd jf. 3-13 fjerde ledd.

1. Innledning

Dette rundskrivet gir retningslinjer for utstedelse av innreisevisum, jf. utlendingsloven (utl.) § 12, til utlendinger som kan fremme søknad fra Norge i henhold til utlendingsforskriften (utf.) §§ 10-1 annet ledd jf. 3-13 fjerde ledd. Dette gjelder søkere som er nevnt i utf. §§ 6-19 til 6-31, og for ektefelle, samboer og barn til slik søker.

Oppholdstillatelse skal som hovedregel være innvilget før utlendingen reiser inn i Norge, jf utlendingsloven § 56 første ledd. Dette innebærer at både utlendinger som er visumpliktige ved innreise til Norge og utlendinger som er unntatt fra kravet om visum, skal fremme søknad fra utlandet, jf. utf. § 10-2 tredje ledd.

Utlendingsmyndighetene innvilger som hovedregel ikke visum til utlendinger som trenger oppholdstillatelse. Innreisevisum kan likevel gis til søkere som nevnt i utlendingsforskriften § 3-13 fjerde ledd, jf. § 10-1 første og andre ledd.

2. Søkergrupper som gis adgang til å søke om tillatelse etter innreise, jf. utlendingsforskriften § 10-1 annet ledd.

2.1. Studenter tatt opp ved utdanningsinstitusjon, jf utlendingsforskriften § 6-19 første ledd

For å kunne unntas fra kravet om at oppholdstillatelse må være gitt før innreise må studenten enten

 • være formidlet gjennom Momento Education, AFS Norge Internasjonal Utveksling, My Education, Fulbright, Youth for Understanding (YFU), STS High School Foundation, Rotary, Explorius eller Norges Forskningsråd (NFR),

 • ha stipend fra norsk offentlig institusjon, eller

 • skal studere ved høyere utdanningsinstitusjon innenfor rammen av utvekslingsordning i EU-regi eller i henhold til bilateral avtale mellom norsk og utenlandsk høyere utdanningsinstitusjon.

Det vises for øvrig til RS 2010-101 Oppholdstillatelse til studenter – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften §§ 6-19 første ledd og 6-33 andre ledd.

2.2. Forsker, jf utlendingsforskriften § 6-20 første ledd

Det er et vilkår at forskeren må oppholde seg ved universitet, institutt o.l. i forskningsøyemed. Hun/han må finansiere oppholdet med egne midler. Det vises her til rundskriv om oppholdstillatelse til forskere med egne midler.

2.3. Praktikant, jf utlendingsforskriften § 6-21

Praktikanter formidlet gjennom organisasjon eller som deltar i utvekslingsordning i EU-regi, kan søke om oppholdstillatelse fra Norge.

2.4. Ektefelle, samboer og barn til utlending som faller inn under punktene 2.1 til 2.4, jf utlendingsforskriften § 10-1 annet ledd

Søker som er samboer, skal fremlegge dokumentasjon på at samboerforholdet har vart i minst to år. Søker som skal reise sammen med barn, må fremlegge fødselsattest(er) for barnet/a. Øvrige vilkår fremgår av utlendingsloven §§ 40 til 42.

3. Vedtaksmyndighet og utstedelse av visum

Søknader om visum avgjøres, om ikke annet er bestemt, av Utlendingsdirektoratet. En norsk utenriksstasjon kan få myndighet av Utlendingsdirektoratet til å avgjøre slike søknader. Det vises til utl. § 13 jf. utf. § 3-14. Utstedelsen av visum foretas av norsk utenriksstasjon, jf. utf. § 3-15.

Utlending som nevnt under punkt 2 kan gis innreisevisum (D-visum). Et D-visum gir rett til innreise til Norge. Det er gyldig for transitt i høyst fem dager.

D-visum kan innvilges uavhengig av om søkeren samtidig innleverer søknad om oppholdstillatelse eller allerede har innlevert en søknad.

Det skal avklares med Schengen informasjonssystem (SIS) om søkeren er innmeldt i SIS med henblikk på ikke å tillate innreise. Visum skal ikke innvilges dersom søkeren er innmeldt i SIS.

Søkeren må ikke være utvist fra Norge med innreiseforbud. Utenriksstasjonen kan se dette av NORVIS-systemet.

Hvis søkeren har en søknad om oppholdstillatelse til behandling, skal visum ikke utstedes uten etter samtykke fra Utlendingsdirektoratet.

D-visum skal ikke gis hvis det erfaringsmessig er behov for verifisering av dokumenter i forbindelse med behandlingen av søknad om oppholdstillatelse.

Søkeren må gi de opplysninger som er nødvendig for å sannsynliggjøre at han/hun omfattes av personkretsen som kan gis D-visum. Hun/han må dokumentere at opplysningene er korrekte. Det er en forutsetning at det ikke er tvil om at vilkårene for å søke om tillatelse etter innreise, jf. punkt 2, er oppfylt.  

Det er videre en forutsetning at vilkårene for å utstede visum er oppfylt og at behandlingen av søknaden ut fra utenriksstasjonens vurdering ikke er mer ressurskrevende enn vanlig for søknader om visum, for eksempel fordi det er nødvendig å verifisere dokumenter. I tvilstilfelle skal utenriksstasjonen henvise søkeren til å søke oppholdstillatelse på ordinær måte.

D-visum kan innvilges for inntil én uke, jf. utf. § 3-13 første ledd. Søkeren plikter å melde seg for politiet innen én uke etter innreise, jf. utf. § 4-22 tredje ledd, jf. § 10-2.

Utenriksstasjonen skal informere søkeren om at innvilgelse av visum ikke nødvendigvis innebærer at søknad om oppholdstillatelse vil bli innvilget.

4. Klageadgang

Avslag på søknad om visum kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel 6. Søkeren må selv levere klagen. Eventuelt kan en annen person levere klagen dersom søkeren har gitt skriftlig fullmakt til dette jf forvaltningslovens § 12.

Klagen skal leveres til den utenriksstasjonen som informerte søkeren om vedtaket. Klagen skal aldri sendes direkte til Utlendingsdirektoratet.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for visum, arbeidstillatelser og studiesaker (OVAS)

Siste endringer
 • Endret: RS 2010-001 Innreisevisum - Unntak fra kravet om at første gangs oppholdstillatelse må være gitt før innreise - utlendingsforskriften §§ 10-1 annet ledd jf. 3-13 fjerde ledd. (08.05.2019)

  Endringen innebærer at organisasjonen Momento Education er lagt til på listen for godkjente utvekslingsorganisasjoner. Organisasjonen er lagt til i punkt 2.1.

 • Changed: RS 2010-001 Entry visa- Exemption from the requirement that a first-time residence permit must have been granted prior to entry- the Immigration Regulations Section 10-1 second paragraph, cf. Section 3-13 fourth paragraph (09.03.2018)

  The circular is updated under 2.1. American Scandinavian Student Exchange (ASSE) no longer exists, and is replaced by My Education. NOMA no longer exists, and is removed from the list.

 • Endret: RS 2010-001 Innreisevisum - Unntak fra kravet om at første gangs oppholdstillatelse må være gitt før innreise - utlendingsforskriften §§ 10-1 annet ledd jf. 3-13 fjerde ledd. (09.03.2018)

  Rundskrivet er oppdatert under punkt 2.1. Organisasjonen ASSE eksisterer ikke lenger og erstattes av utvekslingsorganisasjonen My Education. NOMA eksisterer heller ikke lenger, og slettes fra listen.

 • Changed: RS 2010-001 Entry visa- Exemption from the requirement that a first-time residence permit must have been granted prior to entry- the Immigration Regulations Section 10-1 second paragraph, cf. Section 3-13 fourth paragraph (28.10.2016)

  The circular is updated. See Chapter 3. The updates include a correction of terminology (entry-visa is the correct term for a D-visa). Furthermore, the routine of contacting the UDI for clarification on whether an applicant has been expelled or has an application pending, has been outdated since the foreign serice missions got Norvis and is therefore reworded to make it clear that the foreign service missions check this themselves.

 • Endret: RS 2010-001 Innreisevisum - Unntak fra kravet om at første gangs oppholdstillatelse må være gitt før innreise - utlendingsforskriften §§ 10-1 annet ledd jf. 3-13 fjerde ledd. (28.10.2016)

  Rundskrivet punkt 3 er endret. Endringen består blant annet av retting av terminologi (innreisevisum er den faste måten å omtale D-visum på). Rutinen for å kontakte UDI for avklaring av om en søker er utvist eller har søknad til behandling har vært utdatert siden utenriksstasjonene fikk Norvis, og er derfor omformulert for å synliggjøre at de selv sjekker dette.

 • Ny: RS 2010-001 Innreisevisum - Unntak fra kravet om at første gangs oppholdstillatelse må være gitt før innreise - utlendingsforskriften §§ 10-1 annet ledd jf. 3-13 fjerde ledd. (30.10.2015)

  Rundskrivet er nå tilgjengelig på engelsk.

 • Endret: RS 2010-001 Innreisevisum - Unntak fra kravet om at første gangs oppholdstillatelse må være gitt før innreise - utlendingsforskriften §§ 10-1 annet ledd jf. 3-13 fjerde ledd. (06.11.2014)

  Explorius er lagt til i punktet om studenter som er tatt opp ved utdanningsinstitusjon.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo