Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-033
Dokument-ID : RS 2010-033
Saksnummer : 09/4332
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene
Alle i Utlendingsdirektoratet

Behov for opplysninger fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret – saksbehandlingsrutiner og tilgang


Ved behandling av søknader om oppholdstillatelse som arbeidstaker kan det være behov for opplysninger fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret for å avklare om et arbeidsforhold er reelt. Dette rundskrivet beskriver saksbehandlingsrutiner og betingelser for tilgang til opplysninger fra Aa-registeret.

Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret har til oppgave å tjene trygdeetatens og andre offentlige myndigheters behov for opplysninger i forbindelse med deres oppgaveløsning, se forskrift nr 454 av 04.07.1991 om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret § 2 (forskriften er videreført etter innføringen av ny folketrygdlov i 1997). Enhver arbeidsgiver plikter å sende melding om virksomheten til arbeidsgiverregisteret, se forskriftens § 4. Arbeidsgiver plikter videre å sende melding til arbeidstakerregisteret om arbeidstaker, se forskriftens §§ 5-7.

For at Utlendingsdirektoratet skal kunne fylle sin funksjon som kontrollorgan, har Rikstrygdeverket i brev av 23.03.2001 med hjemmel i tidligere folketrygdlovs § 21-9 fjerde ledd (nå: § 25-1 fjerde ledd) gitt tillatelse til at direktoratet kan få utlevert opplysninger fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Det vises til vedlegg 1.

Tillatelsen gjelder kun opplysninger som skal brukes i Utlendingsdirektoratets virksomhet. Opplysningene kan ikke utleveres til andre offentlige myndigheter eller private. Saker hvor det er behov for opplysninger fra registeret må derfor oversendes direktoratet for behandling.

Henvendelse om innsyn kan gjøres pr. telefon, og det bør refereres til brevet av 23.03.2001.

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Utlendingsdirektoratet, Oppholdsavdelingen

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo