Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-049
Dokument-ID : RS 2010-049
Saksnummer : 09/4929 (EN 18/02398-1)
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene
Alle i Utlendingsdirektoratet

Oppholdstillatelse til utlendinger som skal motta medisinsk behandling mv. – utlendingsforskriften § 6-28


1. Innledning

2. Fremsettelse av søknad om medisinsk behandling

3. Vilkår for tillatelse

3.1. Skriftlig tilbud fra behandlingsinstitusjonen

3.2. Finansiering

3.3. Underhold og bolig

3.4. Returforutsetninger

4. Ledsager

5. Tillatelsens varighet

6. Øvrige vilkår

7. Begrensninger i tillatelsen

 

1. Innledning

I dette rundskrivet gir Utlendingsdirektoratet retningslinjer for å gi utlendinger oppholdstillatelse på inntil ett år for å motta medisinsk behandling i Norge.

Bestemmelsen er en kan bestemmelse, og utlendingsforskriften (utf.) § 6-28 fastsetter både objektive og subjektive vilkår for å kunne innvilge en slik tillatelse, se punkt 3.

Det kan i tillegg til utlendingen (hovedsøker) innvilges oppholdstillatelse til nødvendig ledsager, se punkt 4.

Formålet med bestemmelsen avgrenses til å gjelde tilfeller av konkrete behandlingsbehov. Med andre ord må det være avklart hva slags type behandling søker skal igjennom i Norge mens søker ennå er i hjemlandet. Det er ikke meningen at en slik tillatelse skal gis der det søkes om medisinsk utredning eller lignende. Behandlingen kan hovedsakelig foretas på sykehus eller poliklinikk i hele perioden eller oppstart poliklinikk/sykehus for så og avsluttes utenfor sykehus.

2. Fremsettelse av søknad om medisinsk behandling

Søknaden skal som hovedregel fremmes gjennom norsk utenriksstasjon i det land søkeren er borger av, eller gjennom norsk utenriksstasjon i det landet hvor søkeren har hatt oppholdstillatelse de siste seks måneder, jf. utlendingsforskriften § 10-2 tredje ledd. Det kan kreves personlig fremmøte, se utlendingsforskriften § 10-6 annet ledd.

Hovedregelen er at oppholdstillatelse må være innvilget før utlendingen kan reise inn i Norge, jf. utlendingsforskriften § 10-1. Dette innebærer at søknad som hovedregel skal fremmes fra hjemlandet.

3. Vilkår for tillatelse

3.1. Skriftlig tilbud fra behandlingsinstitusjonen

Det skal vedlegges søknaden et skriftlig tilbud fra behandlingsinstitusjon hvor det fremkommer antatt varighet av behandlingen og hva slags type behandling søkeren skal få i Norge samt eventuell nødvendig medisinsk oppfølgning.

Det må fremstå som sannsynlig at varigheten av behandlingen ikke skal overstige ett år. Videre må det fremgå av tilbudet hva som er avtalt pris for behandlingen. Behandlingsinstitusjonen kan kontaktes dersom det er tvil om hvorvidt avtalt pris dekker den faktiske kostnaden, eller dersom det er tvil om den som avgir tilbudet på vegne av institusjonen har myndighet til dette.

Det må også fremgå av tilbudet at behandlingen ikke er til fortrengsel for pasienter bosatt i Norge.

3.2. Finansiering

Det er et krav at behandlingen finansieres med private midler eller ved offentlige midler i hjemlandet. Finansiering ved private midler skal dokumenteres gjennom depositum, bankgaranti eller forsikring og offentlige midler dokumenteres ved bekreftelse fra hjemlandets myndigheter. Det er en forutsetning at det på vedtakstidspunktet er dokumentert at finansieringen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene ved behandlingen.

Dokumentasjon på avtale med behandlingsinstitusjonen på hvordan behandlingen skal finansieres, skal vedlegges søknaden. Behandlingsinstitusjonens økonomiavdeling bør kontaktes i hvert enkelt tilfelle.

3.3. Underhold og bolig

Underhold og eventuell bolig må som hovedregel være oppfylt for den perioden tillatelsen gjelder.

3.4. Returforutsetninger

Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes om returforutsetninger er tilstede for søker.

Da hovedhensikten med oppholdet er å få dekket et konkret behandlingsbehov, er det en forutsetning for tillatelsen at utlendingen forlater Norge etter endt opphold.

4. Ledsager

Det vil for noen søkere være nødvendig å ha med ledsager både på reisen til Norge og underveis i oppholdet. Det er et krav til å innvilge tillatelse til ledsager at ledsager anses nødvendig av behandlingsinstitusjonen.

Underhold og bolig må være oppfylt også for ledsageren i hele dens periode. Videre må returforutsetningene være tilstede også for denne.

5. Tillatelsens varighet

Det kan innvilges oppholdstillatelse med varighet i til sammen ett år.

Det samme gjelder for ledsager. Ledsager kan ikke få tillatelse utover hovedsøkers varighet. Der behovet for ledsager ikke er for hele behandlingsperioden, kan tillatelse gis for kortere varighet.

Dersom tillatelse er gitt for kortere tid enn ett år og det oppstår dokumentert behov for ytterligere behandling, kan tillatelsen etter søknad forlenges innenfor ettårsperioden.

6. Øvrige vilkår

 • Søkeren må dokumentere sin identitet ved å legge fram gyldig pass eller annet godkjent reisedokument, jf utlendingsforskriften § 17-7.
 • Det må ikke foreligge grunner til å nekte søkeren adgang til Norge etter utlendingsloven § 59.
 • Søkeren kan ikke være innmeldt i Schengen informasjonssystem (SIS).
 • Søkeren kan ikke være utvist fra riket med innreiseforbud.

7. Begrensninger i tillatelsen

 • Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.
 • Tillatelsen gir ikke grunnlag for medlemskap i folketrygden.
 • Tillatelsen danner ikke grunnlag for familiegjenforening.
 • Tillatelsen kan ikke fornyes.


Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen

Siste endringer
 • Ny: RS 2010-049 Oppholdstillatelse til utlendinger som skal motta medisinsk behandling mv. – utlendingsforskriften § 6-28 (03.07.2018)

  Rundskrivet er nå tilgjengelig i engelsk versjon (klikk på flagget i øvre høyre hjørne).

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo