Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-079
Dokument-ID : RS 2010-079
Saksnummer : 09/4199-8
Dokumentdato : 20.04.2010
Mottakere :

Politimestrene
Alle i ASA

Rutiner for hvordan medfølgende barn skal registreres i DUF mv.

1. Innledning

Rundskrivet beskriver hvordan medfølgende barns saker skal opprettes, dokumentføres og registreres i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF).

Medfølgende barn vil si person under 18 år som følger mor og/eller far som søker asyl dersom barnet anses omfattet av foreldrenes søknad.

2. Retningslinjer for registrering mv av medfølgende barn 

Politiet må fylle ut eget ankomstsregistreringsskjema på hvert medfølgende barn og registrere egen sak i DUF på hvert av barna.

Retningslinjer for registrering i asylsaker er gitt i rundskriv UDI 2010-081: ”Bruk av ankomstregisteringsskjema ved søknad om asyl – utlendingsforskriften § 17-21 første ledd.”

Det vises spesielt til rundskrivets pkt 7 som gjelder oversendelse av registreringsskjemaet mv.  

3. Saksomslag og føring av dokumentliste

3.1 Saksomslag ved opprettelse av sak for barnet

Politiet skal legge barnets registreringsskjema i mors, eventuelt fars dokumentlise for personopplysninger (0-dok). Registreringsskjemaet skal føres i dokumentlisten for 0-dok som legges inn i mors eller fars blå saksomslag (påtegningsdokument). Politiet skal ikke føre barnets dokumenter inn i mors eller fars blå dokumentliste.

Politiet skal opprette en dokumentliste for hvert barn. Dokumentlisten skal påføres barnets navn, fødselsdato og DUF-nummer og legges i mors eller fars blå saksomslag.

3.2 Saksomslag etter at vedtak er fattet i barnets sak

Ved positive vedtak skal UDI opprette eget 0-dok og eget gult saksomslag for barnet, dersom det er gjennomført samtale med barnet eller barnets sak for øvrig inneholder sensitive opplysninger, se RS 2008-021v”Ording av dokumenter i utlendingssaker”, pkt 3.2.

UDI skal ikke opprette eget 0-dok ved negative vedtak.

4. Registrering av hendelser mv i DUF 

UDI og politiet skal registrere alle sentrale hendelser, korrespondanser, ekspedisjoner mv på barnets sak i DUF, og hendelsene vil fremgå av hendelseslisten.

UDI skal registrere vedtak i barnet sak og vedtaksdokumentene skal sendes eller ekspederes til politiet.

UDI eller politiet må registreres underretting om vedtak, klage og begjæring om utsatt iverksetting i barnets sak.  

 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt:
Asylavdelingens fagstab

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo