Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-084
Dokument-ID : RS 2010-084
Saksnummer : 16/02824-3
Sist endret : 24.06.2016
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Driftsoperatører for ordinære statlige mottak
Ordinære statlige mottak

Krav til bemanning og kompetanse i ordinære statlige mottak

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) har styringsansvar overfor statlige mottak og utarbeider retningslinjer til driftsoperatør og mottak i tråd med intensjonene i RS 2011-003 Reglement for drift av statlige mottak. Dette rundskrivet inneholder UDIs krav til bemanning og kompetanse i ordinære statlige mottak.

Direktoratet kan dispensere fra enkeltkrav i dette dokumentet når driftsoperatør kan godtgjøre at mål og intensjoner på arbeidsområdet nås uten at disse er oppfylt. Skriftlig søknad om dispensasjon rettes til de operative enhetene (regionkontorene) i Region- og mottaksavdelingen (RMA).

2. Målsetting

Kravene til bemanning og kompetanse skal kvalitetssikre mottakenes faglige arbeid overfor beboerne og Utlendingsdirektoratet (UDI). Kravene skal også sikre at de ansatte i mottak gis mulighet for faglig utvikling både internt og eksternt, gjennom kurs i regi av UDI og gjennom jevnlig ekstern veiledning.

3. Bemanning

Arbeidet med satsningsområdene og øvrige ressurskrevende arbeidsoppgaver skal tilligge flere enn èn ansatt.

a) Driftsoperatør skal sørge for at det blir fremlagt politiattest før en tilsetting finner sted, jf utlendingslovens § 97. Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder. Vedkommende skal ikke ansettes hvis vedkommende har vedtatt forelegg eller er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige. I andre tilfeller må merknader på attesten vurderes konkret.
b) Personer som skal ansettes eller engasjeres i mottak må signere taushetserklæring i tråd med RS 2008-026V2.
c) Mottaket skal ha en plan for bemanning og arbeidstid som sikrer at ledelse, organisatoriske og administrative oppgaver og beboerrettet arbeid blir ivaretatt på en god måte. Stillinger skal ikke stå vakante lenger enn tre måneder.
d) Mottaket skal sikre at pålagte oppgaver blir ivaretatt også utenfor ordinær arbeidstid, når dette er nødvendig.
e) Mottaket skal sørge for at beboerne har muligheter til å komme i kontakt med ansatte på tider av døgnet hvor mottaket er ubemannet.
f) Mottak med forsterket avdeling og/eller innkvarteringstilbud for enslige mindreårige skal være bemannet med minimum to ansatte 24 timer i døgnet.

4. Kompetanse

a) Driftsoperatør skal tilstrebe en balansert alders- og kjønnssammensetting i personalgruppa, samt flerkulturell kompetanse som bidrar til mestring av samarbeid på tvers av kulturgrenser.
b) Driftsoperatør skal sørge for at utlysningsteksten oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn til å søke når det er ledige stillinger ved mottaket.
c) Driftsoperatør skal vektlegge høyere utdanning og ledererfaring ved ansettelse av mottaksleder.
d) Mottaket skal ha en person med barnefaglig utdanning på høyskolenivå, med ansvar for arbeidet med barn og ungdom, herunder ansvar for en eventuell barnebase.
e) Mottaket skal ha en person med pedagogisk utdanning eller tilsvarende kompetanse på formidling, med ansvar for informasjonsarbeidet.
f) Personen som skal ivareta beboerøkonomi, skal ha minimum ettårig utdanning innenfor økonomi/regnskap.
g) Mottak med innkvarteringstilbud for enslige mindreårige skal ha en fagansvarlig med relevant barnefaglig utdanning på høyskolenivå.
h) Driftsoperatør skal utarbeide skriftlige stillingsbeskrivelser for alle ansatte. Disse skal revideres dersom stillingsinnholdet endres.
i) Mottakets ansatte skal delta på obligatoriske opplæringstiltak i regi av UDI, herunder grunnopplæring for nytilsatte, samt gis anledning til å delta i andre opplæringstiltak som UDI organiserer.
j) Driftsoperatør skal sikre at personalet får regelmessig ekstern veiledning i å håndtere de spesielle utfordringene knyttet til arbeidet i mottak. Veiledningen skal minimum utgjøre 20 timer fordelt over minst fire sesjoner pr. år.
k) Mottaket skal ved behov søke rådgiving hos relevante faginstanser.

 

Anne Siri Rustad
avdelingssdirektør

Kontakt:  Region- og mottaksavdelingen, operative enheter

 

Siste endringer
  • Endret: RS 2010-084 Krav til bemanning og kompetanse i ordinære statlige mottak (24.06.2016)

    Rundskrivets punkt 3 om bemanning er endret for å sikre samsvar med utlendingsloven § 97 om politiattest for ansatte i mottak (barneomsorgsattest). Vedkommende skal ikke ansettes hvis vedkommende har vedtatt forelegg eller er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige. I andre tilfeller må merknader på attesten vurderes konkret.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo