Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-112
Dokument-ID : RS 2010-112
Saksnummer : 09/4710
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene
Sysselmannen på Svalbard

Utlendingers plikt til å melde flytting - Utlendingsloven § 19 og utlendingsforskriften §§ 4-22 og 4-23


Det sentrale folkeregisteret er den sentrale basen for registrering av adresser. Adressene i utlendingsdatabasen (UDB) oppdateres automatisk ved datautveksling fra folkeregisteret.

Alle som er registrert i Folkeregisteret, har meldeplikt ved skifte av bostedsadresse innenfor Norge og ved flytting til utlandet, jf. lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering (folkeregisterloven) §§ 1, 7 og 8. Den alminnelige meldeplikten etter folkeregisterloven gjelder dermed for utlendinger med oppholdstillatelse i Norge. Den gjelder også for utlendinger som oppholder seg i Norge med D-nummer, mens de venter på at søknad om oppholdstillatelse skal bli behandlet ferdig.

Utlendinger har i tillegg en særskilt plikt til å melde flytting etter bestemmelsene i utlendingsloven § 19 første og annet ledd og utlendingsforskriften §§ 4-22 første ledd og 4-23. Det følger av forskriftens § 4-23 annet ledd at skriftlig melding skal gis til politiet senest innen en uke etter flytting.

Utlendingsdirektoratet vil presisere følgende:

 1. Utlendinger som har fått oppholdstillatelse før innreise til Norge, skal møte personlig hos politiet på oppholdsstedet senest én uke etter innreise og melde fra om boligadressen i Norge.
 2. Utlendinger som bor i Norge mens de venter på vedtak om førstegangs oppholdstillatelse, skal melde fra om ny boligadresse til politiet i det tidligere eller det nye oppholdsdistriktet.
 3. Utlendinger som bor i Norge, og som har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse, skal melde fra om flytting til politiet i det distriktet der den nye boligen er.
 4. Utlendinger som har permanent oppholdstillatelse i Norge, skal ved flytting ut av Norge gi melding til politiet i det distriktet hvor de bor på utreisetidspunktet. Ved flytting til Norge skal melding gis til politiet i det distriktet utlendingen flytter til. Når politiet mottar slike flyttemeldinger, skal de registrere den nye adressen i Datasystem for utlendings- og flyktningesaker (DUF) og oppdatere til og fra dato for adresseendringen.

For å sikre at utlendinger melder flytting, må politiet, utenriksstasjonene og Sysselmannen på Svalbard informere om meldeplikten når de mottar søknad om oppholdstillatelse, fornyet oppholdstillatelse eller permanent oppholdstillatelse.

Gry Aalde
avdelingsdirektør
Beate Holter
underdirektør

Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Regelverksenheten

 

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo