Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

RS 2010-165

RS 2010-165V1
Dokument-ID : RS 2010-165V1
Saksnummer : 09/5870
Dokumentdato : 09.03.2010

Informasjonsplan for voksne beboere avlastningstransitt

1. Innledning

2. Bruk av tolk

3. Emner

3.1 Ankomstinformasjon

3.2 Asylprosessen

3.3 Norske lover – rettigheter og plikter

3.4 Forberedelse flytting til ordinært mottak - individuell informasjon

3.5 Individuell returinformasjon til beboere med avslag på asylsøknad

3.6 Individuell informasjon om retur til beboere under 3-ukers prosedyre

1. Innledning

Transittmottakene skal gi alle beboere over 18 år differensiert informasjon, tilpasset forventet forløp i behandlingen av deres asylsøknad. For enkelte beboere blir oppholdet i avlastningstransitt av noe lengre varighet, og informasjonen må differensieres ytterligere for å dekke deres behov.

Denne planen er ment som et hjelpemiddel i informasjonsarbeidet.

2. Bruk av tolk

Her vises det til RS 2008-029 Krav til bruk av tolk og språkassistenter i statlige mottak.

3. Emner

Emnene nedenfor angir minstekrav for hva det skal informeres om.

3.1 Ankomstinformasjon

Det er nødvendig for nyankomne beboere å få informasjon praktiske forhold rundt botilbudet allerede den første dagen i avlastningstransitten. Transittmottaket må utarbeide rutiner som sikrer at informasjonen er forstått av den nye beboeren. For å sikre dette kan en individuell samtale eller et informasjonsmøte på et språk beboeren mestrer godt være nødvendig.

Hovedmomenter i ankomstinformasjonen:

 • Husregler og ordninger for fellesarealer
 • Branninstruks
 • Viktige telefonnumre
 • Nøkler
 • Informasjonskilder på mottaket, oppslagstavler, PC, osv.
 • Botilbudet
 • Mottaksansattes rolle og ansvar, inkludert taushetsplikten
 • Fraværsreglement
 • Pengereglementet
 • Tilbud i mottaket
 • Informasjon om lokalmiljøet.

3.2 Asylprosessen

Informasjon om generell saksbehandling i asylsaker, rettigheter og plikter.

Det skal gis informasjon om asylprosessen i avlastningstransittene. Målet er å sikre at beboere har kjennskap til saksgangen i en asylsøknad, sine rettigheter og plikter. Nettsiden www.nyinorge.no er en nettressurs for informasjon til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente, der temaet er omtalt på flere språk.

Hovedmomenter:

 • Aktører og ansvarsfordeling i utlendingsforvaltningen
 • Oversikt over hovedmomenter i asylprosessen
 • Midlertidig arbeidstillatelse
 • Oppholdstillatelse og bosetting
 • Avslag og retur, herunder uttransportering og ordninger for frivillig retur
 • Tilbakevending (kort om ordningen som gjelder etter at oppholdstillatelse er gitt)
 • Statistikk over behandlingstid og vedtak, se www.udi.no
 • Kort informasjon om de forskjellige mottakene i mottakssystemet, herunder prosessen med flytting til ordinære mottak.

3.3 Norske lover – rettigheter og plikter

Nyankomne asylsøkere bør gjøres kjent med hovedtrekk i norske lover og rettigheter og plikter den enkelte har i Norge. Nettsider som kan være aktuelle er www.nyinorge.no og www.bazar.deichman.no

Hovedmomenter

 • Kort om rettsstaten
 • Kvinners rettigheter og likestilling
 • Barns rettigheter
 • Konsekvenser av å bryte norsk lov
 • Vold i nære relasjoner
 • Trafikkregler og egen sikkerhet i trafikken

3.4 Forberedelse flytting til ordinært mottak - individuell informasjon

Avlastningstransittene skal, etter at ansvarlig regionkontor har foretatt fordeling til ordinært mottak, gi den aktuelle beboeren informasjon om hvilket mottak beboeren får tilbud om. Det skal gis informasjon om det praktiske rundt selve flyttingen. Informasjonen bør gis både muntlig og skriftlig.

Hovedmomenter:

 • Hvilket mottak og hvilken region
 • Avreisetidspunkt
 • Reisemåte
 • Krav til rengjøring av rom, innlevering av utstyr, nøkler osv.

3.5 Individuell returinformasjon til beboere med avslag på asylsøknad

Veiledningen varsles gjennom Sesam i form av oppgaven; ”gjennomfør retursamtale”.

Informasjonen skal gis individuelt og det skal tas hensyn til personvernet, slik at andre beboere ikke får kjennskap til vedtaket.

Det vises i denne sammenhengen til RS 2010-148 Krav til returarbeid i ordinære statlige mottak. Dette RS’et innholder informasjon som også er viktig for transittmottakene arbeid med retur.

Hovedmomenter:

 • Konsekvenser av avslag på asylsøknaden - plikter og rettigheter
 • Rett til å klage på vedtak
 • Utsatt iverksettelse
 • Trekk i økonomiske ytelser
 • Plikt til å forlate landet.
 • Frivillig retur
 • IOM - fordelene ved å benytte seg av denne ordningen
 • Tvungen retur

Det skal også gis veiledning til foreldre om hvordan de kan forklare situasjonen for barna og forberede dem på retur.

3.6 Individuell informasjon om retur til beboere under 3-ukers prosedyre

Søkere som faller inn under 3U prosedyre skal informeres individuelt om konsekvenser av avslag på søknad om asyl. Informasjonen skal gis i form av en individuell samtale/orientering innen en uke etter ankomst til avlastningstransitten.

Hovedmomenter:

 • Kort om saksgangen i 3-ukers asylprosedyre.
 • Informere om konsekvensene av avslag på søknad om asyl og plikten til å forlate landet ved angitt utreisefrist, dette gjelder både ved avslag i UDI og UNE.
 • Søker skal orienteres om myndighetenes praksis når det gjelder tvungen retur.
 • Søker skal orienteres om muligheten for å benytte seg av frivillig retur gjennom IOM.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo