Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-166
Dokument-ID : RS 2010-166
Saksnummer : 18/01649-2
Sist endret : 11.04.2018
Dokumentdato : 05.04.2010
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene
Sysselmannen på Svalbard

Utstedelse av visum på grensen (nødvisum), herunder visum for sjøfolk i transitt– utlendingsforskriften § 3-18


1. Innledning

2. Utstedelse av visum på grensen (nødvisum)

2.2 Vedtaksmyndighet

2.3 Gebyr

3. Utstedelse av visum på grensen for sjøfolk i transitt – særlige vilkår og saksbehandling

 

1. Innledning

Dette rundskrivet omhandler utstedelse av visum på grensen (nødvisum), herunder transittvisum for sjøfolk, jf. utlendingsforskriften § 3-18.

Formålet med rundskrivet er å gi retningslinjer som politiet skal følge i sin håndtering av nødvisum, det vil si alle typer visum som blir utstedt på grensen. Tidligere rundskriv er hovedsakelig erstattet av retningslinjene i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810 av 13. juli 2009 om innføring av fellesskapsregler for visum – visumforordningen, med vedlegg og tilhørende håndbøker.

Visumhåndbøkene heter «Handbook for the processing of visa applications and the modification of issued visas», heretter kalt Visumhåndbok 1, og «Handbook for consular organisation and local Schengen cooperation», heretter kalt Visumhåndbok 2.

2. Utstedelse av visum på grensen (nødvisum)

Visumpliktige borgere som kommer til Norge uten visum, skal som hovedregel bortvises, jf. utlendingsloven § 17 første ledd bokstav b. Unntakene fra hovedregelen er beskrevet i utlendingsforskriften § 3-18.

2.1 Saksbehandling

 • Uten å kontakte Utlendingsdirektoratet (UDI) først skal politiet vurdere om personen skal bortvises
 • Hvis politiet mener det kan være grunnlag for å utstede visum på grensen (nødvisum), jf. utlendingsforskriften § 3-18, skal de kreve inn gebyr (se punkt 2.3 nedenfor), ta imot visumsøknaden, ved behov også bistå søkeren med å fylle ut søknaden, og registrere søknad om visum på grensen (nødvisum)
 • Politiet skal sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst, herunder opplyse om søkeren er innmeldt i Schengen informasjonssystem (SIS)
 • Politiet skal også klarlegge om det er aktuelt bare å gi nasjonalt visum, jf. utlendingsforskriften § 3-18 annet ledd, jf. visumforordningen artikkel 35 punkt 5
 • Når punktene over er utført, forelegger politiet søknaden for UDI til avgjørelse

2.2 Vedtaksmyndighet

UDI avgjør søknader om utstedelse av visum på grensen (nødvisum), jf. utlendingsloven § 13 første ledd, første punktum. Utenom arbeidstid skal politiet forelegge søknadene for UDIs hjemmevakt etter å ha fulgt rutinene som nevnt under punkt 2.1 i dette rundskrivet.

2.3 Gebyr

Gebyrsatsene er regulert i Visumforordningen artikkel 16. Hovedregelen er at den som søker visum på grensen, skal betale et ordinært gebyr på 60 euro eller tilsvarende i norske kroner. Denne hovedregelen og unntakene som står nevnt i artikkelen, er nærmere spesifisert i visumhåndbok 1 del II pkt. 4.4. Vær spesielt oppmerksom på visumsøkere som omfattes av en visumfasiliteringsavtale.

Se vedlegg 3 til dette rundskrivet for en oversikt over de land som Norge har inngått visumfasiliteringsavtale med.

Disse avtalene gjelder også når det søkes visum på grensen. Svært mange visumsøkere som omfattes av en visumfasiliteringsavtale, er unntatt fra gebyrplikten. Andre kommer i utgangspunktet inn under hovedregelen om at de skal betale dobbelt gebyr, se for eksempel artikkel 6 i visumfasiliteringsavtalen mellom Norge og Russland. I praksis er imidlertid de aller fleste unntatt fra plikten til å betale dobbelt gebyr på grensen. Grunnen er at de fleste søknader om visum på grensen gjelder et hastetilfelle, som er unntatt fra hovedregelen om dobbelt gebyr. Se for eksempel nevnte fasiliteringsavtale artikkel 7 punkt 3. Da skal visumsøkerne bare betale vanlig gebyr på 35 euro eller tilsvarende i norske kroner.

Politiet skal overføre innbetalt gebyr til Politidirektoratet med følgende merking: «Kap.3440 post 06, Kto 37051» eller «nødvisumgebyr». Hvilket kontonummer som skal benyttes, framgår av vedlegg 2 til dette rundskrivet.

3. Utstedelse av visum på grensen for sjøfolk i transitt – særlige vilkår og saksbehandling

I tillegg til rundskrivets punkt 1 og 2, gjelder særlige retningslinjer for sjøfolk i transitt, se:

 • Visumforordningen artikkel 36
 • Visumforordningen vedlegg IX del 1, Regler for utstedelse av visum på grensen til sjøfolk i transitt som er underlagt visumplikt
 • Visumhåndbok 1, del 1 Part IV, punkt 2. “Visas issued to seafarers in transit at the external borders”.

Politiet forbereder saken og fyller ut «Skjema for visumpliktige sjøfolk i transitt», se visumforordningen vedlegg IX del 2. Dette skjemaet er tatt inn som vedlegg 1 til dette rundskrivet.

Saksbehandlingsrutinene slik de er nedfelt i dette rundskrivets punkt 2 om saksbehandling, skal følges også her.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for visum, arbeidstillatelser og studiesaker

Siste endringer
 • Endret: RS 2010-166 Utstedelse av visum på grensen (nødvisum), herunder visum for sjøfolk i transitt– utlendingsforskriften § 3-18 (12.04.2018)

  Rundskrivet og vedlegg 2 er oppdatert. Søknadsgebyret for visum på grensen skal ikke lenger innbetales til UDI, men til Politidirektoratet.

 • Endret: RS 2010-166 Utstedelse av visum på grensen (nødvisum), herunder visum for sjøfolk i transitt– utlendingsforskriften § 3-18 (29.07.2013)

  Det er gjort endringer i rundskrivets avsnitt om gebyr, samt en mindre justering under punkt 2.1 om saksbehandling. Endelig er det utarbeidet et nytt vedlegg nummer tre med oversikt over de land Norge har visumfasiliteringsavtale med.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo