Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-167
Dokument-ID : RS 2010-167
Saksnummer : 09/5870-10
Dokumentdato : 10.03.2010
Mottakere :

Driftsoperatører for statlige transittmottak
Statlige transittmottak

Krav til beboerrettet arbeid i statlige transittmottak

1. Innledning

2. Målsetting

3. Generelle krav til fritidsaktiviteter

3.2. Særlige krav til beboerrettet arbeid mot kvinner

3.3. Særlige krav til beboerrettet arbeid mot eldre

3.4. Særlige krav til beboerrettet arbeid mot peroner med helseproblemer/funksjonshemming

4. Beboernes deltakelse i arbeidet på mottaket


1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) fastsetter krav til drift av statlige mottak, i tråd med intensjonene i RS 2011-003: Reglement for drift av statlige mottak (Driftsreglementet). Dette rundskrivet er en utdyping av det generelle kravet i Driftsreglementet til differensiering av det beboerrettede arbeidet[1], og gjelder alle beboere i statlige transittmottak heretter kun kalt mottak.

UDI kan dispensere fra enkeltkrav når driftsoperatør kan godtgjøre at rundskrivets målsetting og intensjoner nås, uten at disse er oppfylt. Søknad om dispensasjon rettes skriftlig til Regionkontor Øst i Region- og mottaksavdelingen (RMA).

2. Målsetting

Mottaksansatte skal legge til rette for at beboerne har det best mulig i den tiden de bor på mottaket. Ansatte på mottaket skal være med å forberede beboerne på overgangen til flytting til ordinært mottak eller eventuelt forberede dem på at de skal forlate Norge.

3. Generelle krav til fritidsaktiviteter

a) Mottaket skal ivareta beboernes behov for aktivitet.
b) Beboerne skal ha et tilbud om differensierte aktiviteter som forbereder til videre mottaksopphold eller retur til hjemlandet eller annet land de tidligere har oppholdt seg i.
c) Det skal tilrettelegges for fritidsaktiviteter som fysisk aktivitet og hobbyaktiviteter. Beboerne skal, så langt det er mulig, selv få sette i gang aktiviteter.
d) Mottaket skal tilrettelegge slik at alle beboerne kan delta i aktiviteter.
e) Mottaket skal sørge for et avlastningstilbud for foreldre med små barn som sikrer foreldrenes mulighet til å delta i informasjonsprogram og aktiviteter.
f) Mottaket skal legge til rette for og følge opp at de ulike aldersgruppene har fritidstilbud som ivaretar deres behov, også ved ferier.
g) Mottaket skal legge til rette for at foresatte og andre voksne beboere kan delta i utformingen og gjennomføringen av fritidstilbud for barn og ungdom.

3.1. Særlige krav til beboerrettet arbeid mot barn/ungdom 

a) Mottaket skal ha et særlig fokus på barn og ungdoms rettigheter og behov.
b) Driftsoperatør skal sikre at alle ansatte er kjent med UDIs rutiner og retningslinjer som gjelder barn og ungdom.
c) Mottaket skal ha skriftlige rutiner for sitt arbeid med barn og ungdom.
d) Små barn skal ha et tilrettelagt tilbud på minimum tre timer per ukedag.
e) Mottaket skal umiddelbart varsle fylkesmannen, barnevernet og UDI når enslige mindreårige kommer i følge med følgepersoner.
f) Mottaket skal sørge for at det etableres kontakt mellom den enslige mindreårige med følgeperson og representanten.
g) Mottaket skal gjennom rutiner og klare ansvarsforhold sikre at den enslige mindreårige med følgeperson får nødvendig oppfølging og omsorg og sørge for at vedkommende har en fast kontakt blant de ansatte.

3.2. Særlige krav til beboerrettet arbeid mot kvinner

a) Mottaket skal ha skriftlige rutiner for håndtering av vold og overgrep mot kvinner.
b) Mottaket skal ha et særlig fokus på kvinners rettigheter og behov.
c) Mottaket skal gi kvinner som har behov for det mulighet for individuell samtale om fysisk eller psykisk helse.
d) Mottaket skal gi kvinner som har behov for det, mulighet for individuell samtale om problemer relatert til fysisk eller psykisk helse.

3.3. Særlige krav til beboerrettet arbeid mot eldre

a) Mottaket skal følge opp eldre med særlige behov
b) Mottaket skal tilrettelegge for at eldre kan delta i aktiviteter på lik linje med øvrige beboere

3.4. Særlige krav til beboerrettet arbeid mot peroner med helseproblemer/funksjonshemming

a) Mottaket skal ha et særlig fokus på personer med helseproblemer og/eller funksjonshemminger
b) Mottaket skal være lagt til rette slik at opphold der ikke medfører stor spredning av alvorlige sykdommer.
c) Mottaket skal tilstrebe et godt og strukturert samarbeid med helsevesen og NAV for at beboere som har helseproblemer og/eller funksjonshemminger skal få den oppfølgingen de har krav på.

4. Beboernes deltakelse i arbeidet på mottaket

Ansvaret for at driftens kvalitet og innhold er i tråd med UDIs retningslinjer ligger hos driftsoperatør, som på sin side delegerer ansvar og myndighet til sine ansatte. En beboer har ikke noe ansettelsesforhold, og kan ikke gjøres ansvarlig på samme måte.

Oppgaver som har med ledelse og kontrollfunksjoner å gjøre, eller som gir innsyn i taushetsbelagte opplysninger, skal ikke utføres av beboere. Bortsett fra dette er det flere oppgaver som kan utføres av en beboer. Det er en forutsetning av arbeidet er frivillig og at beboeren har nødvendig oppfølging og veiledning fra den eller de i personalgruppen som sitter med ansvaret.

En beboer skal få en attest etter utførte oppgaver. Attesten skal beskrive de oppgaver og det ansvar han eller hun har hatt på mottaket. Mottaksleder skal stå som referanse.

 

Anne Siri Rustad
avdelingsdirektør

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen, Regionkontor Øst

 


[1] Se RS 2008-027 Krav til fritidsaktiviteter under opphold på statlig mottak.

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo