Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-169
Dokument-ID : RS 2010-169
Saksnummer : 09/2330-12 (15/10057)
Dokumentdato : 05.04.2010
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene
Sysselmannen på Svalbard

Visumsaker – krav til begrunnelse i vedtak

1. Innledning

Dette rundskrivet erstatter RS 2010-039 og omhandler kravet til begrunnelse i visumvedtak – jf. utlendingsloven §§ 10 og 11, jf. utlendingsforskriften §§ 3-4, 3-10, 3-11 og 3-12, og forvaltningsloven § 25.

Formålet med dette rundskrivet er å justere retningslinjene som utenriksstasjonene, politiet og Sysselmannen på Svalbard skal følge når de skal forberede visumsaker/begrunne sine visumvedtak.


I tillegg til utlendingsloven §§ 10 og 11, utlendingsforskriften §§ 3-4, 3-10, 3-11 og 3-12 og forvaltningsloven § 25 er det regler om begrunnelse av vedtak i retningslinjene i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810 av 13. juli 2009 om innføring av fellesskapsregler for visum: visumforordningen med vedlegg og tilhørende håndbøker (som trådte i kraft 5. april 2010). Visumhåndbøkene heter ”Handbook for the processing of visa applications and the modification of issued visas”, heretter kalt Visumhåndbok 1, og “Handbook for consular organisation and local Schengen cooperation”, heretter kalt Visumhåndbok 2.

Lenke til visumforordningen med vedlegg er lagt inn her og visumhåndbøkene med vedlegg er lagt inn her.

2. Forvaltningslovens krav om begrunnelse

Forvaltningen må begrunne sine vedtak, jf. forvaltningsloven § 25. Det følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler at hver sak skal vurderes individuelt. Avslag på søknad om visum må vise til de regler vedtaket bygger på. I den utstrekning det er nødvendig for å sette søkeren i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstillingen vedtaket bygger på. I begrunnelsen skal dessuten den som fatter vedtak, nevne de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Begrunnelsen må også i tilstrekkelig grad reflektere de vurderingene som er gjort.

Norsk deltakelse i Schengensamarbeidet innebærer at vi må ta hensyn til de øvrige Schengenlandene. Hvis et avslag er begrunnet med våre forpliktelser etter Schengensamarbeidet, må dette fremgå i vedtaket.

3. Generelt om begrunnelse i vedtak om visum

Om begrunnelse i vedtak om visum, se visumforordningen artikkel 32: ”Avslag på visumsøknad” punkt 1 og 4, og Visumhåndboken 1, Part II, punkt 12 og punkt 12.1:”On which grounds should a visa be refused?”.

I tillegg presiserer Utlendingsdirektoratet at visum kan gis for bestemte formål. Det må imidlertid ikke være grunn til å tvile på det oppgitte formålet. I visumsaker er det derfor viktig at den som forbereder saken og/eller fatter vedtak, klarlegger hva som er det egentlige formålet med besøket.

Se også utlendingsloven § 10 tredje ledd som foreskriver at innvandringsregulerende forhold er blant de forhold som den som forbereder saken og/eller fatter vedtak, skal vurdere og tillegge vekt. Hun eller han kan ta utgangspunkt i generelle erfaringer som utlendingsmyndighetene har med søkere fra det aktuelle området, de politiske og sosiale forholdene der, og søkerens bakgrunn. Den som forbereder saken og/eller fatter vedtak, må bruke disse generelle momentene i vurderingen av de faktiske forhold i den konkrete saken. I tillegg må hun eller han legge vekt på de individuelle omstendighetene i saken. Forhold som familie, arbeid og fast eiendom som knytter søkeren til hjem- eller oppholdslandet, er særlig viktig å ta i betraktning.

Selv om vilkårene for å gi visum ikke er oppfylt, må den som forbereder saken og/eller fatter vedtak, vurdere om det er konkrete omstendigheter som likevel gjør det rimelig å gi visum. Se visumforordningen artikkel 25 nr 1 og utlendingsloven § 11, jf. utlendingsforskriften § 3-12 om visum av humanitære grunner.

Hensynet til barnets beste skal alltid vurderes, jf. utlendingsloven § 10 fjerde ledd.

Det må fremgå i vedtaket hvilke faktiske omstendigheter som er lagt til grunn, og at alle relevante forhold er vurdert. Vedtaket skal inneholde en begrunnelse som i tilstrekkelig grad viser hvilke momenter som er lagt til grunn for vurderingen av saken, og hvordan disse momentene er veid mot hverandre.

4. Avslag begrunnet i forpliktelsene etter Schengen-samarbeidet

Søkeren skal ikke få visum hvis hun eller han er registrert i SIS (Schengen Information System). Det samme gjelder hvis ett eller flere Schengenland konsulteres, og ett eller flere av landene anbefaler at visum ikke gis. I disse tilfellene foreligger det ofte en grunn til å bortvise eller utvise søkeren.

Dersom visum avslås etter utlendingsloven § 10 første ledd c), skal den som fatter vedtak, gi følgende begrunnelse i vedtaket: ”(søkerens navn) får ikke visum fordi han eller hun er innmeldt i Schengen Information System (SIS) med henblikk på ikke å tillate innreise.” I vedtaket skal søkeren få informasjon om muligheten til å begjære innsyn i SIS og til å påklage innmeldingen med sikte på å få rettet eller slettet uriktige opplysninger, jf. SIS loven §§ 15 - 20.

Dersom søkeren får avslag på sin visumsøknad etter utlendingsloven § 10 første ledd d), skal den som fatter vedtak, understreke at avslaget er truffet ”av hensyn til Norges eller andre Schengenlands offentlige orden, indre sikkerhet, folkehelse eller internasjonale forbindelser.”

Dersom saken har vært på konsultasjon, jf. første avsnitt, skal vedtaket inneholde en passus som kun presiserer at visumsøknaden er avslått ut fra en vurdering av uttalelse innhentet fra øvrige Schengenland. Schengenregelverket forutsetter at søkeren ikke skal få vite hvilke(t) land som har reist innsigelser. Innskrenkningen av begrunnelsen er hjemlet i forvaltningsloven § 19 første ledd bokstav a.

For øvrig skal Utenriksstasjonene og Sysselmannen på Svalbard være oppmerksom på visumforordningen artikkel 21. Denne artikkelen angir nærmere hvilke vurderinger den som forbereder saken og/eller fatter vedtak, skal foreta ved behandlingen av en søknad om visum.

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for visum, arbeidssaker og studiesaker

 

Siste endringer
  • Ny: RS 2010-169 Visumsaker – krav til begrunnelse i vedtak (02.12.2015)

    Rundskrivet er nå tilgjengelig på engelsk.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo