Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-172
Dokument-ID : RS 2010-172
Saksnummer : 09/1952-45
Sist endret : 02.05.2014
Dokumentdato : 20.10.2011
Mottakere :

Utenriksstasjonene
Sysselmannen på Svalbard
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politiet

Visumhåndboken (Handbook for the processing of visa applications and the modification of issued visas)

1. Innledning

Dette rundskrivet erstatter Utlendingsdirektoratets rundskriv RS 2005-019 «Konsulærinstruksen – Common Consular Instructions on Visas». Konsulærinstruksen ble opphevet ved ikrafttredelsen av Visumforordningen (Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 810/2009) 5. april 2010, og har blitt erstattet av Visumhåndboken.

2. Visumhåndboken

Utlendingsdirektoratet gjør gjennom dette rundskrivet visumhåndboken med tilhørende vedlegg til del av norsk regelverk, jf. utlendingsforskriften §§ 3-16 – 3-19. Håndboken er utgitt som vedlegg til EU-Kommisjonens beslutning av 19. mars 2010 (C (2010) 1620 final) med endringer av 4. august 2011 (C (2011) 5501 final). En oppdatert utgave av visumhåndboken med vedlegg kan finnes her.

Visumhåndboken er utarbeidet av Schengenlandene i fellesskap, og inneholder omforente retningslinjer, anvisninger på «beste praksis» og anbefalinger som medlemsstatene har blitt enige om å legge til grunn i sin visumpraksis. Håndboken gir således praktisk veiledning for visumarbeidet, og supplerer Visumforordningen i henhold til forordningens artikkel 51.

3. Forholdet mellom Visumforordningen, Visumhåndboken og UDIs øvrige rundskriv om visum

Visumhåndboken skal være hovedverktøyet for medlemsstatene når man skal utføre oppgaver knyttet til visumsaksbehandling. Derfor er det slått fast i kommisjonsbeslutningen av 19. mars 2010 at medlemsstatene ikke skal ha nasjonale retningslinjer som gjentar eller står i motstrid med retningslinjene i håndboken.

Retningslinjer i Visumhåndboken kan ikke stå i strid med regler gitt i Visumforordningen. Visumhåndboken kan heller ikke pålegge medlemsstatene plikter, eller tilføye nye regler, ut over det som følger av Visumforordningen.

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Området for visum, arbeid og studier

Siste endringer
  • Endret: RS 2010-172 Visumhåndboken (Handbook for the processing of visa applications and the modification of issued visas) (02.05.2014)

    Rundskrivet som er rettet mot utenriksstasjonene og politiet, er endret som følge av revisjon av grenseforordningen (beregning av oppholdstid osv). Rundskrivet er i tillegg oppdatert for å tydeliggjøre innholdet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo