Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-187
Dokument-ID : RS 2010-187
Saksnummer : 2008/001105-4
Dokumentdato : 16.07.2010
Mottakere :

Driftsoperatører for statlige mottak
Statlig mottak

Dekning av kostnader til ekstraordinære tiltak i mottak


1. Innledning

2. Målsetting

2.1. Formålet med ordningen

3. Generelle vilkår

4. Tiltak det kan søkes dekning av

5. Saksbehandling

6. Krav til søknaden


1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) har styringsansvar, og fastsetter krav til statlige mottak i tråd med intensjonene i RS 2011-003 Krav til drift av statlige mottak (Driftsreglementet). Dette rundskrivet tar for seg de kravene som stilles til søknadsprosessen rundt dekning av kostnader til ekstraordinære tiltak.

Driftsoperatører for statlige mottak kan få dekket kostnader til ekstraordinære tiltak som ansees nødvendige av hensyn til beboere, ansatte eller mottakets omgivelser. Søknader om dekning av slike kostnader behandles som hovedregel av UDI ved Region- og mottaksavdelingens (RMA) operative enheter. Særlige kostnadskrevende saker behandles av RMA Fagstab i RMA sentralt.

2. Målsetting

Målet med kravene er å sikre likebehandling og forutsigbarhet for de involverte, samt god forvaltning av statlige midler.

2.1. Formålet med ordningen

I henhold til kontrakten med UDI skal et mottak ha et differensiert tilbud som også omfatter beboere med større behov for omsorg og/eller oppfølging enn normalt for situasjonen. Dette er tiltak som normalt kan gjennomføres uten betydelige merkostnader, og som skal dekkes over driftsbudsjettet. Formålet med ordningen er å unngå at mottakene lider en urimelig økonomisk belastning i tilfeller hvor det er funnet nødvendig å iverksette ekstraordinære tiltak som går utover dette.

3. Generelle vilkår

UDI legger til grunn at driftsoperatør budsjetterer med at det vil være beboere på mottaket som trenger ekstraordinære tiltak. Det skal budsjetteres for tiltak som enten er rimelige eller av kortvarig art, slik at de ikke medfører store kostnader.

UDIs dekning av kostnader til ekstraordinære tiltak vil derfor kun være aktuelt dersom de samlede utgiftene overskrider en viss størrelse og den økonomiske belastningen for mottaket blir urimelig stor.

Andre og rimeligere løsninger skal være vurdert, herunder om personens behov kan dekkes gjennom flytting til andre mottak, inkludert forsterket avdeling (FA). Det er en forutsetning at tiltaket ikke kan ivaretas av lovpålagte tjenester, og at sektoransvaret er avklart.

Nedre grense for utgiftsdekning er kr 25 000,-. Unntak kan gjøres for tiltak som er forebyggende.

4. Tiltak det kan søkes dekning av

Følgende tiltak kan det søkes dekning av:

 1. Vakthold og særskilte tiltak for beboere med voldelig og utagerende adferd.

 2. Forsterket bemanning, som for eksempel miljøarbeider.

 3. Skjermet bolig (innleie av bolig utenfor mottaket knyttet til enkeltpersoner med behov for skjerming).

 4. Bo- og omsorgsløsninger for funksjonshemmede, som for eksempel institusjonsplass eller ombygging/tilrettelegging av eksisterende bolig.

 5. Ekstrabemanning og særskilte tiltak rundt beboere i avdelinger for enslige mindreårige.

 6. Tiltak og oppfølging av personer som kan være utsatt for menneskehandel.

 7. Helseutgifter som ikke omfattes av folketrygden eller RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak.

 8. Forebyggende tiltak for å hindre negativ utvikling eller eskalering. Her inngår blant annet støttekontakt, SFO og avlastning.

 9. Diverse kostnader som følge av uforutsette hendelser som for eksempel brann, trusselsituasjoner og hærverk.

5. Saksbehandling

RMAs operative enheter behandler søknader om dekning av kostnader til ekstraordinære tiltak. Søknader til tiltak med beregnet kostnad over kr 500 000,- pr år, behandles av RMA sentralt. Avtale om drift av mottak er et privatrettslig forhold som ligger utenfor forvaltningslovens anvendelsesområde. Det er følgelig ikke klagerett på avslag på søknad om dekning av ekstraordinære kostnader.

Saksbehandlingstiden er 4-6 uker.

6. Krav til søknaden

Driftsoperatør retter skriftlig søknad til den operative enhet mottaket sokner til. Søknaden skal redegjøre for kostnader, antatt varighet, årsaken til at tiltaket ikke kan dekkes over driftsbudsjett, samt hvilke vurderinger som er gjort ift flytting til annet mottak, herunder FA.

Mottaket kan søke på vegne av driftsoperatør.

I akutte situasjoner hvor det ikke er tid til å skriftligjøre søknaden kan mottaksleder eller stedfortreder iverksette nødvendige tiltak, men skal så snart det er mulig ta kontakt med operativ enhet. Det kan gis muntlig godkjenning for en kortere periode, men skriftlig søknad ihht retningslinjene skal sendes så raskt som mulig etter dette.

 

Kontakt:

Region- og mottaksavdelingen, RMA Fagstab
Region- og mottaksavdelingen, operative enheter

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo