Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-191
Dokument-ID : RS 2010-191
Saksnummer : 2009/002442-18
Sist endret : 04.02.2013
Dokumentdato : 25.03.2010
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene
Sysselmannen på Svalbard

Reise- eller sykeforsikring for visumsøkere, jf. utlendingsforskriften § 3-4a annet ledd

1. Innledning

Dette rundskrivet erstatter RS 2010-130 og omhandler reise- eller sykeforsikring for visumsøkere, jf. utlendingsforskriften § 3-4a annet ledd.

Formålet med dette rundskrivet er å justere retningslinjene som utenriksstasjonene, politiet og Sysselmannen på Svalbard skal følge i sin håndtering av reise- eller sykeforsikring for visumsøkere.

Vi viser til at retningslinjene i RS 2010-130, hovedsaklig er erstattet av retningslinjene i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810 av 13. juli 2009 om innføring av fellesskapsregler for visum; visumforordningen med vedlegg og tilhørende håndbøker. Visumhåndbøkene heter ” Handbook for the processing of visa applications and the modification of issued visas”, heretter kalt Visumhåndbok 1, og “Handbook for consular organisation and local Schengen cooperation”, heretter kalt Visumhåndbok 2.

Visumforordningen trer i kraft 5. april 2010). Lenke til visumforordningen er lagt inn her.

Visumhåndbok 1 med vedlegg er lagt inn her.

Visumhåndbok 2 er lagt inn her.

Rundskrivet gjelder også for utlending som kommer fra eller reiser til Svalbard, jf. utlendingsforskriften § 1-15.

2. Visumkategorier som omfattes av reise- eller sykeforsikringsordningen

Visumforordningen artikkel 15: ”Reisesykeforsikring” og 35: ”Visumsøknader inngitt på de ytre grenser” gir en oversikt over hvilke kategorier som er omfattet av ordningen. For en ytterligere konkretisering, se Visumhåndbok 1, Part II, punkt 6.3: ”Travel Medical Insurance”, og Part V, punkt 1.7: ”What should be verified when assessing a request for extension of a visa?”.

3. Unntak fra kravet om reise- eller sykeforsikring

Det følger av visumforordningen artikkel 15:”Reisesykeforsikring” punkt 2 og 3 og visumforordningen artikkel 35 punkt 2 at vilkåret om reisesykeforsikring kan fravikes: ”Dersom en visumsøknad inngis på de ytre grenser, kan kravet om at søkeren skal ha en reisesykeforsikring frafalles dersom slik reisesykeforsikring ikke er tilgjengelig på det aktuelle grenseovergangsstedet, eller av humanitære grunner. Se også Visumhåndbok 1, Part II, punkt 6.3.1: “Who is exempt from presenting proof of travel medical insurance?”.

I alle tilfelle hvor utenriksstasjonen, politiet eller Sysselmannen på Svalbard unntar visumsøkeren fra kravet om reise- eller sykeforsikring, skal de anmerke dette i visumetiketten via saksbehandlingsverktøyene Norvis eller DUF.

Anmerkningen skal ha følgende formulering: ”FRITATT FOR KRAVET OM REISEFORSIKRING”

4. Tidspunkt for tegning/fremlegging av reisesykeforsikring

Når det gjelder tegning/fremlegging av reise- eller sykeforsikring, se Visumhåndbok 1, Part II, punkt 6.3 første avsnitt: ”Travel Medical Insurance”.

Utenriksstasjonene, politiet og Sysselmannen på Svalbard må klarlegge at forsikringsselskap som benyttes, er godkjent til å tilby den type reise- eller sykeforsikring som regelverket krever. Se Visumhåndbok 2, Part II, punkt 2.3:”Exchange of information on insurance companies and assessment of the travel medical insurance products offered”.

I tilfelle der Utlendingsnemnda (UNE) har omgjort UDIs avslagsvedtak, skal denne passusen være inntatt i UDIs instruks til utenriksstasjonen om å utstede visum: “It is a precondition for issuing a visa that the applicant has submitted proof of a travel medical insurance.”

Utenriksstasjonene, politiet og Sysselmannen på Svalbard må gi den visumpliktige uttrykkelig informasjon om at hun eller han alltid skal medbringe dokumentasjon på at reise- eller sykeforsikring foreligger ved grensepassering til Schengen-territoriet.

5. Orientering

Vi ber politimestrene gjøre rundskrivet kjent for de embets- og tjenestemenn som arbeider med utlendingssaker, og for de tjenestemenn som utfører grensekontroll.

 

Kontakt: Oppholdsavdelingen, område for visum, arbeidssaker og studiesaker

Siste endringer
 • Changed: RS 2010-191 Travel medical insurance for visa applicants, cf. the Immigration Regulations section 3-4a second paragraph (04.02.2013)

  The circular has been changed due to the repeal of sections 3-20 and 4-9 of the Immigration Regulations (foreign nationals on a pleasure yacht). Chapter 2 second paragraph is removed.

 • Endret: RS 2010-191 Reise- eller sykeforsikring for visumsøkere, jf. utlendingsforskriften § 3-4a annet ledd (04.02.2013)

  Endring som følge av at utlendingsforskriften §§ 3-20 og 4-2 (utlendinger på lystseilas i norsk territorialfarvann) oppheves. Punkt 2 andre avsnitt tas ut av rundskrivet fordi det ikke lenger er relevant.

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo