Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2011-010
Dokument-ID : RS 2011-010
Saksnummer : 09/2173-11 (16/05079-5)
Sist endret : 01.10.2016
Dokumentdato : 09.02.2011
Mottakere :

Politimestrene

Hurtigprosedyre - rutiner for utvisning på grunn av grov vold og vold i nære relasjoner

1. Innledning

1.1. Bakgrunn

1.2. Formål

2. Definisjoner - grov vold og vold i nære relasjoner

2.1. Generelt

2.2. Grov vold

2.3. Vold i nære relasjoner

3. Politiets saksforberedelse

3.1. Meldinger etter politiregisterforskriften og meldinger om løslatelse

3.2. Prioritering av sak

4. Saksforberedelse ved opprettelse av utvisningssaken

4.1. Innledning

4.2. Opprettelse av sak

4.3. Forhåndsvarsel

4.4. Dokumentasjon

5. Oversendelse av sak

5.1. Utsendelse fra politiet

5.1.1. Sortering av saken – dokumentliste

5.1.2. Merking av saken ved oversendelse

5.2. Mottak i Utlendingsdirektoratet – videreforsendelse til Oppholdsavdelingen og Asylavdelingen

5.2.1. Arkivrutiner i Utlendingsdirektoratet

5.2.2. Ansvarlig avdeling og enhet

6. Behandling i Utlendingsdirektoratet

6.1. Forberedende saksbehandling i Utlendingsdirektoratet

6.2. Rutiner for vurdering av utlendingsloven § 73 når Oppholdsavdelingen behandler saken

6.3. Vedtak

6.4. Vedtaksregistrering i DUF

6.5. Etter vedtak er fattet

7. Klage og utsatt iverksetting

7.1. Klagebehandling

7.2. Utsatt iverksetting

7.3. Klageoversendelse

8. Utvisning etter utlendingsloven § 122

9. Kontrollrutiner – rapportering

9.1. Generelt

9.2. Utlendingsdirektoratets tallmateriale

9.3. Politidirektoratets tallmateriale

 

1. Innledning

1.1. Bakgrunn

Disse retningslinjer er fastsatt etter bestemmelse av Kommunal- og regionaldepartementet til oppfølgning av anbefalinger i rapport mai 2003 fra arbeidsgruppen som vurderte tiltak ved ”Trusler og alvorlig kriminalitet, særlig familievold og annen grov vold”. Arbeidsgruppen besto av representanter fra Kommunal- og regionaldepartementet, Justisdepartementet, Utlendingsdirektoratet og Politidirektoratet.

Bakgrunnen for å prioritere saker med grov vold og vold i nære relasjoner er at disse sakene fører til store kostnader og ringvirkninger for samfunnet. I tillegg påfører voldssaker ofrene og deres pårørende store lidelser. Politiet og det øvrige hjelpeapparatet må ofte sette inn uforholdsmessig store ressurser for å beskytte nærmiljøet fra personer som i mer eller mindre grad oppleves som en konstant trussel for omgivelsene. Hensynet til den fornærmede parts behov for sikkerhet mot represalier og nye overgrep, er også tungtveiende hensyn for at disse utvisningssakene skal prioriteres. Rundskrivet er et av tiltakene som gjennomføres for å sette et sterkere fokus på den fornærmede part i voldssaker.

Rundskrivet er utarbeidet i samarbeid mellom Utlendingsdirektoratet, Politidirektoratet, Politiets utlendingsenhet og representanter fra politidistriktene.

1.2. Formål

Rundskrivet inneholder saksbehandlingsrutiner som skal følges i saker om vedrørende grov vold og vold i nære relasjoner. Formålet er å gi disse sakene prioritet og å sikre rask og effektiv saksflyt mellom politiet og Utlendingsdirektoratet.

Rutinene gir anvisning på hurtigprosedyre av prioriterte utvisningssaker. Rutinene er et supplement til de ordinære saksbehandlingsrutinene ved utvisningssaker som følger av UDI rundskriv 2010-005.

Det må videre avgrenses mot de særskilte saksbehandlingsrutiner ved utvisning gjennom Utlendingsdirektoratets haste- og hjemmevaktsordning som er nærmere regulert i UDI rundskriv 2010-020, og saker om soningsoverføring etter tilleggsprotokollen til den europeiske overføringskonvensjonen som følger av UDI rundskriv 2010-017.

Retningslinjene omhandler saksbehandlingsrutiner ved utvisning av utlending med en eller annen form for tilknytning til Norge. Det kan være personer med midlertidig eller permanent oppholdstillatelse i Norge eller personer som har en søknad om oppholdstillatelse til behandling, herunder søknad om beskyttelse.

De særlige problemstillinger som knytter seg til utvisning av EØS-borgere er nærmere omhandlet i punkt 8 nedenfor.

Det vises for øvrig til politiets interne saksbehandlingsrutiner og handlingsplaner, herunder innføringen av ordningen med familievoldskoordinator i hvert politidistrikt.

I samsvar med anbefalinger fra den tverrdepartementale arbeidsgruppen, iverksettes det samtidig med rundskrivet også en rekke informasjonstiltak om de antatte konsekvensene av grov vold og/eller vold i nære relasjoner. Informasjonstiltakene er nærmere beskrevet i vedlegg 2 til rundskrivet.

2. Definisjoner - grov vold og vold i nære relasjoner

2.1. Generelt

Hva som i denne sammenheng betegnes som grov vold må bedømmes ut fra en konkret helhetsvurdering hvor situasjonen, skadens omfang og valg av reaksjonsform er sentrale momenter. Vi skiller ikke her mellom fysisk og psykisk vold.

Lovens nedre grense for å utvise en utlending på grunnlag av straffbare forhold er nærmere regulert i utlendingsloven § 66 første ledd bokstav c, § 67 første ledd bokstav b og c, og § 68 første ledd bokstav b.

For at det skal kunne reises sak om utvisning etter ovennevnte bestemmelser må det foreligge en rettskraftig avgjørelse i straffesaken. For at en sak skal gis prioritet etter retningslinjene i dette rundskrivet, og ikke følge de ordinære saksbehandlingsrutiner ved utvisningssaker, må straffereaksjonen/forelegget og eventuelt domspremissene gjenspeile at forholdet er vurdert som grovt.

Utlendinger som er født i Norge og som senere uavbrutt har oppholdt seg her kan ikke utvises, jf. utlendingsloven § 69. I henhold til etablert praksis skal det også svært alvorlige lovbrudd til for å kunne utvise utlendinger som kom til Norge som barn eller ungdom. Dette skal tas med i vurderingen av hvorvidt en sak bør være gjenstand for prioritering etter retningslinjene her.

2.2. Grov vold

Typiske og klare eksempler på grov vold vil være der overgrepet fører til legemsbeskadigelse, hvor det er brukt farlige redskap eller handlingen er utført på en særlig smertefull måte og bærer preg av mishandling. På samme måte vil det være av betydning om handlingen er begått mot en forsvarsløs person som for eksempel lever i et avhengighetsforhold til overgriperen.

I de tilfellene det foreligger gjentakelsesfare (to ganger eller mer), vil man imidlertid kunne komme til at det foreligger grov vold selv om forholdet isolert sett ikke faller inn under definisjonen av grov vold.

2.3. Vold i nære relasjoner

Rundskrivet henviser innledningsvis til arbeidet fra den tverrdepartementale arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen brukte i sine anbefalinger begrepet ”familievold”. I rundskrivet her er det valgt å bruke begrepet ”vold i nære relasjoner”, for å understreke at begrepet favner videre og at det ikke nødvendigvis stilles krav om slektskapsforhold til voldsutøver for å komme inn under retningslinjene.

Vold i nære relasjoner omfatter vold forøvet mot den skyldiges tidligere eller nåværende ektefelle, samboer eller barn. Videre omfattes barn til den skyldiges ektefelle eller samboer, den skyldiges slektning i rett oppadstigende linje, samt søsken. For øvrig skal rutinene følges når det utøves vold mot personer innen samme husstand, for eksempel au pair eller hushjelp.

Når det gjelder saker om vold i nære relasjoner, vil utgangspunktet være at disse alltid er alvorlige og av grov karakter. Det vises til at gjentagelsesfaren i slike saker som oftest vil være svært høy og at den psykiske påkjenningen for de fornærmede er stor. I de fleste tilfeller vil overgrep mot familiemedlemmer dessuten gjerne ha pågått over tid før forholdet blir anmeldt eller på annen måte blir kjent for politiet og påtalemyndigheten.

3. Politiets saksforberedelse

3.1. Meldinger etter politiregisterforskriften og meldinger om løslatelse

Meldinger om siktelser i henhold til politiregisterforskriften § 10-13 (dersom søkeren har en beskyttelsessak til behandling) eller eventuelle meldinger etter politiregisterforskriften § 9-6 sendes snarest Utlendingsdirektoratet som korrespondanse ut, ”KORU”, i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF). I merknadsfeltet i DUF føres det inn at det er en § 5-13 melding. Korrespondansen registreres i siste oppholdssak, for eksempel i sak om midlertidig eller permanent oppholdstillatelse eller søknad om norsk statsborgerskap.

Politiet skal sende skriftlig melding til Utlendingsdirektoratet i de tilfeller hvor straffesaken henlegges eller vedkommende blir frifunnet. Meldingen føres i samme sak som § 10-13/§ 9-6 meldingen er registrert inn under, med påskrift i merknadsfeltet ”§ 10-13/§ 9-6 bortfalt”.

Når politiet mottar meldinger fra fengselsmyndighetene om løslatelse, oversendes meldingen umiddelbart til Utlendingsdirektoratet. Meldingen registreres som en ”KORU” i DUF med påskrift i merknadsfeltet ”løslatelse – dato”.

3.2. Prioritering av sak

Det er politiet som forberedende instans som må ta stilling til hvorvidt saken er av slik karakter at den bør behandles etter retningslinjene her. Politiet kan ved tvil konferere med Oppholdsavdelingen, Område for utvisning i Utlendingsdirektoratet.

Politiet må sørge for at all relevant dokumentasjon er vedlagt saken når den oversendes Utlendingsdirektoratet til behandling. Dersom det straffbare forholdet er avgjort ved forelegg, må det fremkomme av selve forelegget at vedtakelse kan medføre utvisning og innmelding i Schengen informasjonssystem (SIS).

Selve saken ekspederes Utlendingsdirektoratet først når rettskraftig avgjørelse foreligger og all relevant dokumentasjon er innhentet.

4. Saksforberedelse ved opprettelse av utvisningssaken

4.1. Innledning

Sak om utvisning forberedes av politiet i det politidistriktet som har ansvaret for straffessaken, med mindre annet avtales mellom politidistriktene i den konkrete sak.

Politimesteren må sørge for at det enkelte politidistrikt utarbeider egne rutiner om hvilken enhet eller hvilke tjenestemenn i politidistriktet som skal ha ansvar for utvisningssaken, herunder familievoldskoordinatorens rolle.

4.2. Opprettelse av sak

Når politiet oppretter utvisningssak som skal behandles etter hurtigprosedyren, brukes sakskode UTVISHURT – utvisning – hurtigprosedyre i DUF.

4.3. Forhåndsvarsel

Politiet sender ut forhåndsvarsel når det er klarlagt at dette er en sak som bør tas under behandling etter retningslinjene her. Standardmal er tilgjengelig i DUF.

Forhåndsvarsel sendes etter at det foreligger en rettskraftig avgjørelse i saken eller utlendingen har påbegynt soning i henhold til straffeprosessloven § 453.

I forhåndsvarslet skal det opplyses om hvilke straffbare forhold og hvilken hjemmel i utlendingsloven som er grunnlaget for utvisningssaken. Dersom utlendingen er tredjelandsborger (borgere fra land som ikke er omfattet av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen) skal forhåndsvarselet også inneholde opplysninger om mulig innmelding i SIS. Politiet skal samtidig gi veiledning om de rettigheter som følger av utlendingslovens §§ 82, jf. utlendingsforskriftens § 17-17. Politiet må gjøre utlendingen oppmerksom på at det ikke gis fritt rettsråd uten behovsprøving når grunnlaget for utvisningen er ilagt straff.

Politiet skal sette en passende frist for tilsvar i forhåndsvarselet.

Politiet skal sende melding til fengselsmyndighetene (Kriminalomsorgen) om at utvisningssak er reist, jf. utlendingsforskriften § 14-5 annet ledd. Standardmal finnes i DUF.

Politiet skal videre bistå med å ta kontakt med advokat dersom utlendingen ønsker det, jf. utlendingsforskriften § 17-20.

I oversendelsen til Utlendingsdirektoratet bør det fremgå hvorvidt utlendingen har ønsket advokat eller ikke.

4.4. Dokumentasjon

Hva som er relevant dokumentasjon vil variere fra sak til sak. Det er derfor ikke mulig å komme med en uttømmende liste som kan brukes i alle tilfeller. Kopi av rettskraftige dommer samt en oversikt over eventuelle uavgjorte saker skal imidlertid alltid vedlegges saken.

Det er videre svært viktig å få klarlagt hva slags tilknytning utlendingen har til Norge. I den forbindelse vil det være sentralt å få svar på følgende spørsmål:

 • Hvor lenge har vedkommende oppholdt seg i Norge
 • Har vedkommende gyldig oppholdstillatelse i Norge, eller andre land
 • Er vedkommende gift og/eller har barn bosatt i Norge, eventuelt partnerens særkullsbarn
 • Bor partene sammen
 • Hvor ofte og hvor lenge av gangen foregår samvær med barn som personen ikke bor sammen med
 • Dersom vedkommende har barn som er bosatt i Norge, skal begge foreldrene inn til avhør for å avklare omfanget av samværet. Fremleggelse av samværsavtale er ikke tilstrekkelig, men skal legges ved når dette foreligger
 • Dersom vedkommende har barn med flere personer, må det sørges for at slik dokumentasjon innhentes om alle barn
 • Har vedkommende andre familiemedlemmer i Norge enn ektefelle/samboer og barn
 • Hvis mulig legges det ved opplysninger/uttalelser fra familievernkontor, skole, barnevernsmyndigheter, krisesenter, lege etc.
 • Er det iverksatt tiltak fra politiets side for beskyttelse av fornærmede. Eventuelt hvilke tiltak
 • Tidligere straffbare forhold som Utlendingsdirektoratet ikke er kjent med

Dersom utlendingen har oppholdt seg lenge i Norge, vil det være av vesentlig betydning å få klarlagt hva slags tilknytning han/hun har til hjemlandet:

 • Har vedkommende familiemedlemmer boende i hjemlandet
 • Har vedkommende hatt kontakt med hjemlandet etter at han eller hun kom til Norge, for eksempel jevnlige feriebesøk
 • Snakker vedkommende hjemlandets språk

5. Oversendelse av sak

5.1. Utsendelse fra politiet

5.1.1. Sortering av saken – dokumentliste

Politiet må sørge for at alle tidligere saker som knytter seg til personen og som kan være av interesse for utvisningsvurderingen blir sendt til Utlendingsdirektoratet. Dersom sakene er fordelt på flere politidistrikt må disse samordnes før oversendelse til Utlendingsdirektoratet. Politiet må føre dokumentlister i samsvar med de til enhver tid gjeldende rutiner.

5.1.2. Merking av saken ved oversendelse

For at det skal være helt klart for arkivet i Utlendingsdirektoratet at dette er en sak som skal prioriteres, merker politiet saken med UTVISNING–HAST, jf. UDI RS 2010-010. Teksten skal understrekes med rød penn.

Saken ekspederes Utlendingsdirektoratet ved postforsendelse og ikke per telefaks.

5.2. Mottak i Utlendingsdirektoratet – videreforsendelse til Oppholdsavdelingen og Asylavdelingen

5.2.1. Arkivrutiner i Utlendingsdirektoratet

Når saken er kommet til arkivet i Utlendingsdirektoratet, vil saken være klart og tydelig merket fra politiet om at dette er en hastesak i henhold til rundskrivet her, slik at det er lett å skille saken fra andre utvisningssaker.

Ved mottak i Utlendingsdirektoratet skal arkivet prioritere hastesakene. Hastesakene skal skilles ut, registreres umiddelbart og deretter videresendes til ansvarlig avdeling og enhet.

5.2.2. Ansvarlig avdeling og enhet

Saken oversendes Asylavdelingen ved aktuell landenhet i de tilfellene personen har en søknad om beskyttelse til behandling. Asylavdelingen er mottaker av utvisningssaken og skal følge opp og behandle den inntil saken er ekspedert i DUF til Utlendingsnemnda, ved en eventuell klagebehandling av asylsaken.

De øvrige saker oversendes Oppholdsavdelingen, Område for Utvisning.

Sakene bør normalt være hos avdelingene og enhetene den påfølgende dag, og senest tre dager, etter at de er innregistrert i Utlendingsdirektoratet.

6. Behandling i Utlendingsdirektoratet

6.1. Forberedende saksbehandling i Utlendingsdirektoratet

Saksbehandler skal i løpet av 5 arbeidsdager ha påbegynt saksbehandlingen av saken etter at saken er registrert mottatt på enheten. Det må så raskt som mulig avklares om all relevant dokumentasjon ligger i saken. Hvis ikke må politiet kontaktes og bidra med å innhente ytterligere dokumentasjon. Dette oversendes per telefaks for å spare tid, samtidig som det føres i DUF at saken er ekspedert politiet uten mappe. Telefaksoversendelse skal ikke inneholde navn, kun DUF-nummer.

Saksbehandler vurderer om saken skal behandles etter rutinene for hurtigprosedyren. Hvis saksbehandleren finner at kriteriene for hurtigprosedyren ikke er oppfylt, skal melding om dette sendes politidistriktet med en kort begrunnelse. Standardmal er tilgjengelig i DUF.

I tilfelle en sak ikke skal behandles etter rutinene for hurtigprosedyre, skal den overføres til den vanlige behandlingen av utvisningssaker. Omregistrering av saken til sakskode – UTVISutvisning foretas samtidig.

6.2. Rutiner for vurdering av utlendingsloven § 73 når Oppholdsavdelingen behandler saken

Når saken etter pkt 5.2.2. skal behandles i Oppholdsavdelingen, må det alltid vurderes om vernet mot utsendelse etter loven § 73 er aktuelt.

I tifelle vedkommende er gitt beskyttelse, jf. utlendingsloven § 28 første ledd, skal saken alltid sendes til Asylavdelingen for uttalelse. I alle andre tilfeller innhenter Oppholdsavdelingen uttalelse etter en vurdering av opplysningene i saken. Det er grunn til å være særskilt oppmerksom på saker hvor det er gitt tillatelse i henhold til lovens § 38 grunnet behov for beskyttelse. Innhenting av uttalelse registreres som KORU ”For § 73 vurdering” med eller uten mappe. I tilfelle hvor det synes hensiktsmessig, og det er inngått avtale om det, kan saken ekspederes med overføring av saksansvaret.

Innen 5 arbeidsdager etter at saken/korrespondansen er registrert mottatt i Asylavdelingen må en saksbehandler påbegynne vurderingen av om loven § 73 er til hinder for retur. Dersom svaret ikke kan gis umiddelbart, må melding gis til Oppholdsavdelingen med begrunnelse og nærmere tidsangivelse for når et svar kan påregnes.

6.3. Vedtak

Det er særlig viktig at kravet til begrunnelsens innhold i forvaltningsloven § 25 er oppfylt.

Videre må det alltid gå klart frem av utvisningsvedtaket at vilkåret i utlendingsloven § 70 og 122 fjerde ledd om at utvisningen ikke må være et ”uforholdsmessig tiltak”, er vurdert. Fremstår utvisningen som inngripende, bør Utlendingsdirektoratet ikke nøye seg med å fastslå at utvisning ikke anses som et uforholdsmessig tiltak, men i tillegg gi en mer konkret og utfyllende begrunnelse for vurderingen.

6.4. Vedtaksregistrering i DUF

Når saksbehandler har fattet vedtak i saken, skal vedtaket registreres med utfall i DUF. Vedtaket med utfall registreres ved valg av riktig hjemmel og kode.

DUF-registreringen gjøres på følgende måte:

DUF-kode utl 66 1 c:

 • Utvishurtuotstrafrikgrov – Utvisning, straffet i Norge (grov vold), har ikke oppholdstillatelse - hurtigprosedyre
 • Utvishurtuotstrafriknær – Utvisning, straffet i Norge (vold i nære relasjoner), har ikke oppholdstillatelse – hurtigprosedyre

DUF-kode utl 67 1 b:

 • Utvishurtmotstrafrikgrov – Utvisning, straffet i Norge (grov vold), har midlertidig oppholdstillatelse – hurtigprosedyre
 • Utvishurtmotstrafriknær – Utvisning, straffet i Norge (vold i nære relasjoner), har midlertidig oppholdstillatelse – hurtigprosedyre

DUF-kode 67 1 c:

 • utvishurtmotstrafspesgrov - Utvisning, særlig kriminalitet (grov vold), har midlertidig oppholdstillatelse - hurtigprosedyre
 • utvishurtmotstrafspesnær - Utvisning, særlig kriminalitet (vold i nære relasjoner), har midlertidig oppholdstillatelse – hurtigprosedyre

DUF-kode utl § 67 2:

 • Utvishurtmotførstrafgrov – Utvisning, straffbar handling begått før tillatelsen ble gitt (grov vold), har midlertidig oppholdstillatelse - hurtigprosedyre
 • Utvishurtmotførstrafnær – Utvisning, straffbar handling begått før tillatelsen ble gitt (vold i nære relasjoner), har midlertidig oppholdstillatelse - hurtigprosedyre

DUF-kode utl § 68 1 a:

 • Utvishurtpotstrafgrov – Utvisning, har permanent oppholdstillatelse – straffet i Norge (grov vold) - hurtigprosedyre
 • Utvishurtpotstrafnær – Utvisning, har permanent oppholdstillatelse – straffet i Norge (vold i nære relasjoner) – hurtigprosedyre

DUF-kode utl § 68 2:

 • Utvishurtpotførststrafgrov – Utvisning- straffbar handling begått før stillatelse ble gitt (grov vold), har permanent oppholdstillatelse – hurtigprosedyre
 • Utvishurtpotførstrafriknær - Utvisning, straffbar handling begått før tillatelsen ble gitt (vold i nære relasjoner), har permanent oppholdstillatelse – hurtigprosedyre

DUF-kode utl 122 1:

 • Utvishurteøseftaoffordgrov - Utvisning av EØS/EFTA-borger, grov vold – hurtigprosedyre
 • Utvishurteøseftaoffordnær - Utvisning av EØS/EFTA-borger, vold i nære relasjoner – hurtigprosedyre

DUF-kode utl 122 2 a:

 • Utvishurteøseftaoffordvariggrov - Utvisning av EØS-EFTA-borger med varig oppholdsrett, grov vold – hurtigprosedyre
 • Utvishurteøseftaoffordvarignær - Utvisning av EØS/EFTA-borger med varig oppholdsrett, vold i nære relasjoner – hurtigprosedyre

DUF-kode utl 122 2 b:

 • Utvishurteøseftaofford10årgrov - Utvisning av EØS/EFTA-borger som har bodd 10 år i Norge, grov vold – hurtigprosedyre
 • Utvishurteøseftaofford10årnær - Utvisning av EØS/EFTA-borger som har bodd 10 år i Norge, vold i nære relasjoner – hurtigprosedyre

DUF-kode utl 122 2 c:

 • Utvishurteøseftaoffordbarngrov- Utvisning av mindreårig EØS/EFTA-borger, grov vold – hurtigprosedyre
 • Utvishurteøseftaoffordbarnnær - Utvisning av mindreårig EØS/EFTA-borger, vold i nære relasjoner – hurtigprosedyre

Der saken henlegges, registreres den på vanlig måte for utvisningssaker.

6.5. Etter vedtak er fattet

Etter at vedtak er fattet, sendes telefaks til det aktuelle politidistriktet med opplysning om at det er fattet vedtak. Det henvises til DUF-nummer og hurtigprosedyren, samt vises til at vedtak i saken sendes som forvaltningsintern korrespondanse. Saksdokumentene beholdes på saksbehandlers kontor.

Dersom det klages på vedtaket, sender politiet en telefaks til UDI. I telefaksen henvises det til utlendingens DUF-nummer og til at klage i saken sendes som forvaltningsintern korrespondanse. Dersom saken skal behandles av Oppholdsavdelingen, kan den sendes til en telefaks kalt ”Hastefaksen” på OFU1. ”Hastefaksen” benyttes for å spare tid. Innen 5 arbeidsdager etter at saken er innkommet ansvarlig enhet skal klagebehandlingen være påbegynt.

7. Klage og utsatt iverksetting

7.1. Klagebehandling

Et vedtak om utvisning kan påklages til Utlendingsnemnda, jf. utlendingsloven § 76 første ledd. Den som er utvist anses som part i saken, jf. utlendingsforskriften § 17-1 og har rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven § 28.

Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt hvor underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen sendes til det politidistrikt som har underrettet om vedtaket.

7.2. Utsatt iverksetting

Vedtaket kan iverksettes straks når utvisningen gjelder utlending uten oppholdstillatelse og nordisk borger som har hatt opphold i Norge i mindre enn tre måneder, jf. lovens § 90 første ledd.

Vedtak om utvisning av en person med oppholdstillatelse eller en nordisk borger som har hatt opphold i Norge i mer enn tre måneder, kan ikke iverksettes før vedtaket er blitt endelig, jf. utlendingsloven § 90 fjerde ledd annet punktum. Vedtaket kan imidlertid iverksettes på et tidligere tidspunkt dersom det er mest sannsynlig at utlendingen vil begå en straffbar handling overfor eller forfølge en annen person eller på annet hvis alvorlig krenke en annen persons fred, jf. loven § 90 fjerde ledd tredje punktum.

Etter forvaltningsloven § 42 kan underinstansen, klageinstansen eller annet overordnet organ beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Organ som nevnt kan også utsette iverksettelsen til det foreligger endelig dom når part eller annen med rettslig klageinteresse akter å gå til søksmål eller har reist søksmål for å få vedtaket prøvet ved domstol. Det samme gjelder når saken skal bringes inn for eller er brakt inn for Stortingets ombudsmann for forvaltningen.

Begjæring om utsatt iverksetting skal avgjøres snarest mulig. Det kan settes vilkår for utsettingen. Avslag på anmodning om utsetting skal begrunnes. For øvrig gjelder det som er bestemt i annen lovgivning om utsettende virkning av klage, søksmål med videre, jf. forvaltningsloven § 42.

7.3. Klageoversendelse

I klageoversendelsen til Utlendingsnemnda bes det om at saken gis prioritet med anvisning til hvilken sakstype det er. Dette er viktig i forhold til at vedtaket raskt skal kunne iverksettes.

I påtegningen vises det til RS 2011-010 om hurtigprosedyre.

8. Utvisning etter utlendingsloven § 122

Hurtigprosedyren gjelder også for utlendinger som omfattes av EØS-/ eller EFTA-regelverket som kan utvises etter utlendingsloven § 122.

Det er imidlertid viktig å merke seg at EØS-/ eller EFTA borgere ikke skal innmeldes i SIS og at de derfor heller ikke skal forhåndsvarsles om dette. Alle sakene som går etter EØS-/ eller EFTA-regelverket skal til Oppholdsavdelingen, Område for utvisning.

Vurderingstemaet ved utvisning etter loven § 122 er annerledes og strengere enn for tredjelandsborgere. For en fullstendig gjennomgang av reglene vises det til RS 2010-022.

9. Kontrollrutiner – rapportering

9.1. Generelt

Utlendingsdirektoratet har i samarbeid med Politidirektoratet utarbeidet rutiner for kontroll av om hurtigprosedyren følges som forutsatt.

Det skal på halvårlig basis hentes ut statistikk som grunnlag for rapportering. Det nødvendige tallmaterialet skal trekkes ut per 31. desember og 30. juni av henholdsvis Utlendingsdirektoratet og Politidirektoratet.

Rapporten utarbeides av Utlendingsdirektoratet i samarbeid med Politidirektoratet. Det lages en fellesrapport som sendes Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Justisdepartementet.

I vedlegg 1 til rundskrivet er det gitt en oversikt over de ulike typer statistikker som vil fremgå av rapporten.

9.2. Utlendingsdirektoratets tallmateriale

Med utgangspunkt i antall saker som er innsendt fra politiet til Utlendingsdirektoratet med sakskode: UTVISHURT, kan en oppfølging av sakene med sikte på uttak av statistikk foretas i Utlendingsdirektoratet. I første omgang vil en foreta en forhåndsvurdering av om saken skal håndteres under hurtigprosedyren. Hvis saken skal tas ut av prosedyren, sendes melding til politiet og saken omregistreres til vanlig utvisningssak med sakskode: UTVIS. På dette grunnlag kan vi ta ut statistikk som nevnt i vedlegg 1 punkt 4 og 5.

Videre kan det tas ut statistikk over antall vedtak etter utlendingsloven § 66 første ledd bokstav c, § 67 første ledd bokstav b, § 68 første ledd bokstav b, samt loven § 122, hvor det er benyttet den særskilte sakskoden for slike saker: UTVISHURT kombinert med henholdsvis GROV eller NÆR. Det vises til vedlegg 1 punkt 6, 7 og 8.

Det kan også tas ut statistikk på antall henlagte saker som ble behandlet i Utlendingsdirektoratet med sakskode: UTVISHURT. Det vises til vedlegg 1 punkt 9.

Også når det gjelder klagebehandling i Utlendingsnemnda vil statistikk kunne tas ut for saker som ble behandlet i Utlendingsdirektoratet med sakskode: UTVISHURT. Det vises til vedlegg 1 punkt 10 og 11.

9.3. Politidirektoratets tallmateriale

Politidirektoratet vil innhente tall for straffesaker hvor domfelte er utlending og hvor strafferammen er mer enn seks måneder.

Det er ikke mulig per i dag for politiet å ta ut statistikk for saker om vold i nære relasjoner fra BL (politiets dataverktøy Basis Løsning). Man må i stedet søke på statistikkodene for de aktuelle lovbestemmelser. Det er heller ikke mulig å ta ut tall fra PAL (Politiets verktøy for analyse og ledelse) på utlendinger knyttet til straffesak.

BL er laget slik at man må gå gjennom flere aktivitetstrinn i saker hvor vedkommende er utlending og strafferammen er mer enn seks måneder. Systemet er videre laget slik at saksbehandler i påtaleenheten i politidistriktet må bekrefte om utlendingsenheten er varslet. Dette gjelder om utvisning er vurdert og om utvisningssak er reist. Det enkelte politidistrikt må ha egne rutiner for føring og kvalitetssikring av opplysningene i BL. Slike rutiner er vesentlige for at statistikken skal bli pålitelig. Det vises til vedlegg 1 punkt 1, 2, 3, 4 og 12.


Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for EØS- og utvisningssaker (OFEU)

 

Siste endringer
 • Endret: RS 2011-010 Hurtigprosedyre - rutiner for utvisning på grunn av grov vold og vold i nære relasjoner (04.07.2014)

  Rundskrivet er oppdatert i tråd med opphevelsen av påtaleinstruksen § 5-13. Henvisningene er endret til henholdsvis politiregisterforskriften § 10-13 (ved siktelse i beskyttelsessaker) og § 9-6.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo