Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2011-026
Dokument-ID : RS 2011-026
Saksnummer : 08/2713
Dokumentdato : 10.05.2011
Mottakere :

Politimestrene
Alle i UDI

Utstedelse av reisedokumenter til borgere av Kosovo

1. Innledning

Dette rundskrivet gir retningslinjer for utstedelse av reisedokumenter til borgere av Kosovo.

Norge anerkjente Kosovo som egen stat 28. mars 2008, og anerkjenner dermed både Serbia og Kosovo som selvstendige stater. Landene besitter selv kompetansen til å avgjøre hvem som er deres statsborgere, jf. Europarådets konvensjon om statsborgerskap av 6. november 1997 artikkel 3. Serbia anerkjenner ikke Kosovo som selvstendig stat, og borgere av Kosovo er dermed også borgere av Serbia (Law on Citizenship 2008).

Den internasjonale organisasjonen for standardisering (ISO) har ikke besluttet en landkode for Kosovo. Politiets systemer for passutstedelse benytter tekniske standarder fra International Civil Aviation Organization (ICAO). Det kan derfor ikke utstedes reisedokumenter til borgere av Kosovo. For å kunne få utstedt norsk reisedokument, må borgere av Kosovo være registrerte som borgere av Serbia i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF) og i Folkeregisteret.

2. Utstedelse

Borgere av Kosovo som fyller vilkårene for å få utstedt reisedokument av norske myndigheter, kan få utstedt ordinært reisedokument dersom de er registrert/registreres som borgere av Serbia i Folkeregisteret og DUF. Det er en forutsetning at vedkommende selv samtykker til dette. Av reisedokumentet vil det framgå at vedkommende er serbisk borger.

Borgere av Kosovo som innehar reisebevis for flyktning eller utlendingspass, vil som hovedregel være registrert som borgere av Serbia, tidligere Serbia og Montenegro eller Jugoslavia i Folkeregisteret. I tilfeller hvor søkeren er registrert som borger av tidligere Serbia og Montenegro eller Jugoslavia i Folkeregisteret, kan politiet endre registreringen om statsborgerskapet i DUF til Serbia. Før omregistrering må politiet innhente samtykke fra søkeren til at statsborgerskapet omregistreres til Serbia i DUF og Folkeregisteret. Politiet må også veilede søkeren om hvorfor han eller hun må være registrert som borger av Serbia for å kunne få reisedokument, og prosessen rundt dette. Politiet må gi beskjed til Skatteetaten v/det lokale Folkeregisteret om at utlendingen er borger av både Kosovo og Serbia, og at vedkommende har blitt registrert som borger av Serbia i DUF for å kunne få utstedt reisedokument. Politiet må samtidig anmode om at vedkommende også blir registrert som borger av Serbia i Folkeregisteret.

Dersom søkeren er registrert som borger av Kosovo i Folkeregisteret, skal søknaden om reisedokument sendes UDI for avgjørelse. I tilfeller hvor søkeren er registrert som borger av Kosovo i Folkeregisteret, skal opplysningene om statsborgerskap i DUF ikke endres før statsborgerskapet er omregistrert i Folkeregisteret.

Søkere som skal reise til Kosovo for å få utstedt nasjonalitetspass, kan søke om utlendingspass for en enkeltreise. Disse søknadene skal sendes til UDI for avgjørelse.

I tilfeller hvor en borger av Kosovo legger fram kosovisk pass for Skatteetaten, vil Skatteetaten kunne endre opplysningene som er registrert om statsborgerskapet i Folkeregisteret på grunnlag av dette. Opplysningene i DUF skal først endres når opplysningene om statsborgerskapet er endret i Folkeregisteret.

Politiet kan innenfor rammene som er skissert ovenfor og utlendingsforskriften § 13-6, utstede reisedokument til søkere som fyller vilkårene for å få fornyet reisebevis for flyktninger eller utlendingspass. Søkere som har utlendingspass vil som hovedregel kunne henvises til Kosovos utenriksstasjoner når disse begynner å utstede pass. Når Kosovos utenriksstasjoner begynner å utstede pass, skal søknader om fornyelse av utlendingspass sendes UDI til behandling.

3. Gyldighetsområde og gyldighetstid

Reisebevis for flyktninger og utlendingspass utstedes på ordinær måte med hensyn til gyldighetstid og antall reiser, jf. utlendingsforskriften §§ 12-2 og 12-6. Reisedokumentet vil som hovedregel være gyldig for alle land unntatt Serbia og Kosovo.

Utlendingspass for enkeltreiser til Kosovo vil som hovedregel være gyldig for alle land. Søknader om utlendingspass for enkeltreise avgjøres av UDI.

 

Kontakt: Asylavdelingen fagstab

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo