Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2011-030
Dokument-ID : RS 2011-030
Saksnummer : 10/4358-14
Sist endret : 11.08.2014
Dokumentdato : 27.06.2011
Mottakere :

Alle i Asylavdelingen
Alle i Politiets utlendingsenhet

48-timersprosedyren

1. Innledning

Med dette rundskrivet vil Utlendingsdirektoratet gi enkle retningslinjer for saker som inngår i 48-timersprosedyren.

2. Bakgrunn

48-timersprosedyren ble satt i gang den 01.01.2004 på bakgrunn av et initiativ fra Kommunal- og regionaldepartementet. Initiativet kom til på bakgrunn av store ankomster i 2003 av søkere fra Østeuropa med åpenbart grunnløse søknader. Hensikten med å innføre 48-timersprosedyren var å virke preventivt mot store ankomster av søkere som både får avslag på søknaden om beskyttelse og må oppleve en unødvendig langvarig og belastende asylsøkerprosess, samt å forhindre de unødige belastninger som slike ankomster påfører asylsystemet.

3. Hva er 48-timersprosedyren

48-timersprosedyren er navnet på en av flere prosedyrer for saksbehandling av asylsaker. Den er en hurtigprosedyre.

Prosedyren innebærer at personer som kommer fra land som Utlendingsdirektoratet i utgangspunktet legger til grunn etterlever de internasjonale menneskerettighetene på et akseptabelt nivå, får sin søknad hurtigbehandlet. Personer fra slike land er i utgangspunktet ikke forfulgt, og oppfyller vanligvis ikke vilkårene for å få beskyttelse etter utlendingslovens § 28. Søkere som kan tenkes å fylle kravene til å få beskyttelse, tas ut av 48-timersprosedyren og overføres til en annen prosedyre.

I 48-timersprosedyren fatter UDI vedtak og tar stilling til eventuell begjæring om utsatt iverksettelse innen 48 timer etter at en søknad er registrert.

4. Hvem får sin sak behandlet etter 48-timersprosedyren

Personer som kommer fra land UDI legger til grunn etterlever de internasjonale menneskerettighetene på et akseptabelt nivå, se landlisten som er vedlagt, er kandidater til å få saken sin behandlet i 48-timersprosedyren. Fordi UDI legger til grunn at landene fra landlisten etterlever menneskerettighetene på et akseptabelt nivå, vil ofte søknader om beskyttelse fra borgere av disse landene være åpenbart grunnløse. Det vil si at Utlendingsdirektoratet mener det er åpenbart at vilkårene etter utlendingsloven § 28 ikke er oppfylt. De aller fleste søknadene i 48-timersprosedyren vurderes som åpenbart grunnløse.

Hvilke land som er med i listen over 48-timersprosedyren er ikke fast. UDI følger situasjonen i de relevante landene, og kan fjerne eller legge til land fra listen dersom landinformasjonen tilsier dette.

Enslige mindreåriges saker behandles aldri i 48-timersprosedyre.

5. Når gis det utsatt iverksettelse av vedtaket

I åpenbart grunnløse saker får søkeren avslag på søknaden om beskyttelse, og beslutning om utsatt iverksettelse tas innen 48 timer etter at søknaden om beskyttelse er registrert. Som hovedregel gir UDI nei til utsatt iverksettelse av vedtaket når søknaden er åpenbart grunnløs.

Enheten som er ansvarlig for å behandle 48-timerssakene skal vurdere hvorvidt en sak regnes som åpenbart grunnløs eller ikke. I enkelte tilfeller kan en søknad i 48-timersprosedyren anses som ikke åpenbart grunnløs. I disse sakene gis det ja til utsatt iverksettelse av vedtaket.

6. Utvisning av søkere med åpenbart grunnløse søknader

Søkere med åpenbart grunnløse søknader skal utvises med hjemmel i utl § 66 annet ledd, bokstav b. Søkere fra land innen EU og EØS utvises ikke.

7. Saker som tas ut av prosedyren

Dersom det fremkommer opplysninger i saken som tilsier at søknaden ikke skal behandles i 48-timersprosedyren, skal den ansvarlige vedtaksenheten i UDI etter en konkret vurdering ta saken ut av prosedyren og overføre den til en annen saksbehandlingsprosedyre, vanligvis til normalsaksprosedyren.

En søknad tas også ut av prosedyren om den kan behandles i dublinprosedyre og en uttransport til hjemlandet er særlig ressurskrevende.

 

Hanne Jendal
Avdelingsdirektør

Kontakt:
Asylavdelingens fagstab

Vedlegg 1: Liste over land i 48-timersprosedyren

 

Siste endringer
  • Endret: RS 2011-030 48-timersprosedyren (11.08.2014)

    Rundskrivets punkt 7 er oppdatert, ved at første setning i annet avsnitt er fjernet. Det er ikke lenger gjeldende praksis at saker tas ut av 48-timers prosedyren dersom søkeren trekker søknaden eller om søkeren forsvinner før intervju eller vedtak foreligger.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo