Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2011-042
Dokument-ID : RS 2011-042
Saksnummer : 16/02824-3
Sist endret : 24.06.2016
Dokumentdato : 26.09.2011
Mottakere :

Driftsoperatører for transittmottak
Transittmottak

Krav til bemanning og kompetanse i transittmottak

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) har styringsansvar overfor statlige mottak og utarbeider retningslinjer til driftsoperatør og mottak i tråd med intensjonene i RS 2011-003 Reglement for drift av statlig mottak. Dette rundskrivet inneholder UDIs krav til bemanning og kompetanse i statlige transittmottak, inklusiv transitt for enslig mindreårige asylsøkere. Dette rundskrivet erstatter RS 2010-151 Krav til bemanning og kompetanse i transittmottak.

Direktoratet kan dispensere fra enkeltkrav i dette dokumentet når driftsoperatør kan godtgjøre at mål og intensjoner på arbeidsområdet nås uten at disse er oppfylt. Skriftlig søknad om dispensasjon rettes til Regionkontor Øst i Region- og mottaksavdelingen (RMA).

2. Målsetting

Statlige transittmottak skal være et nøkternt, men forsvarlig innkvarteringstilbud som sikrer beboernes grunnleggende behov og den enkeltes behov for trygghet. UDIs krav skal bidra til at beboerne får et likeverdig tilbud, uavhengig av hvilket transittmottak de befinner seg i.

3. Krav

3.1 Bemanning

a)    Driftsoperatør skal ansette det antall personer som er nødvendig for å sikre at ledelse, organisatoriske og administrative oppgaver og beboerrettet arbeid blir ivaretatt på en god måte.

b)    Driftsoperatør skal sørge for at det blir fremlagt politiattest før en tilsetting finner sted, jf utlendingsloven § 97. Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder. Vedkommende skal ikke ansettes hvis vedkommende har vedtatt forelegg eller er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige. I andre tilfeller må merknader på attesten vurderes konkret.

c)    Mottaket skal ha en plan for bemanning og arbeidstid som sikrer kontinuitet i gjennomføring av de arbeidsoppgavene som UDI har pålagt. Vakante stillinger skal besettes umiddelbart.

d)    Mottaket skal ha skriftlige stillingsbeskrivelser for alle ansatte. Disse skal revideres dersom stillingsinnholdet endres.

e)    Enslig mindreårige asylsøkere skal ha faste kontakter i personalet.

f)    Mottaket skal ha en personalgruppe som, så langt det er mulig, sikrer en balansert alders- og kjønnssammensetning.

g)    Mottaket skal være bemannet 24 timer i døgnet.

 

3.2 Kompetanse

a)    Driftsoperatør skal sørge for at alle ansatte får den opplæring og veiledning som er nødvendig for å ivareta de oppgavene de er satt til å løse. Det innebærer blant annet å legge til rette for deltakelse på UDIs obligatoriske opplæring (eksempelvis grunnopplæring for nytilsatte), samt anledning til å delta i andre opplæringstiltak i regi av UDI.

b)    Driftsoperatør skal vektlegge høyere utdanning og ledererfaring ved ansettelse av mottaksleder.

c)    På transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere skal ledergruppen/ledelsen inneha relevant barnefaglig utdannelse på høgskolenivå. Kompetansen skal omfatte kunnskap om, og erfaring med ungdom. Personalet skal være kjent med innholdet i Barnekonvensjonen og utvikle forståelse for hvordan barn og unges rettigheter kan ivaretas.

d)    Driftsoperatør skal sikre at personalet får regelmessig ekstern veiledning til å håndtere de spesielle utfordringene knyttet til arbeidet i mottak.

e)    Mottaket skal ha en skriftlig plan for kompetanseutvikling. Denne skal foreligge seks måneder etter oppstart. Planen skal rulleres sammen med mottakets årsplan.

f)    Mottaket skal ha en personalgruppe som, så langt det er mulig, sikrer en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt behovet for flerkulturell kompetanse og veiledningskompetanse. Ved nyansettelser skal utlysningsteksten oppfordre personer med innvandrerbakgrunn til å søke.

g)    Mottaket skal ha en person med ansvar for arbeidet med barn og ungdom, herunder ansvar for en eventuell barnebase. Vedkommende skal ha minimum toårig barnefaglig utdanning, eller tilsvarende kompetanse.

h)    Mottaket skal ha en person med ansvar for informasjonsarbeid. Vedkommende skal ha pedagogisk utdanning, eller tilvarende kompetanse.

i)    Mottaket skal ha en ansatt som følger opp kvinner som har behov for det med individuelle råd og informasjon. Vedkommende skal ha relevant kompetanse.

j)    Mottaket skal søke rådgiving hos relevante faginstanser ved behov.

 

 

Anne Siri Rustad
avdelingsdirektør

Kontakt:
Region- og mottaksavdelingen, Regionkontor Øst

 

Siste endringer
  • Endret: RS 2011-042 Krav til bemanning og kompetanse i transittmottak (24.06.2016)

    Rundskrivets punkt 3.1 om krav til bemanning er endret for å sikre samsvar med utlendingsloven § 97 om politiattest for ansatte i mottak (barneomsorgsattest). Vedkommende skal ikke ansettes hvis vedkommende har vedtatt forelegg eller er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige. I andre tilfeller må merknader på attesten vurderes konkret.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo