Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2011-044
Dokument-ID : RS 2011-044
Saksnummer : 11/3410-1
Dokumentdato : 22.10.2011
Mottakere :

Region- og mottaksavdelingen
Driftsoperatører for statlige mottak
Statlige mottak

Fordeling av asylsøkere fra transittmottak til ordinære mottak

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å tilby innkvartering til alle som søker om beskyttelse i Norge, jf. utlendingsloven § 95. UDI tilbyr også innkvartering til tidligere asylsøkere, som har fått endelig avslag på sin søknad om beskyttelse. UDI har styringsansvar for statlige mottak og fastsetter retningslinjer for driften i tråd med intensjonene i RS 2011-003 Reglement for drift av statlige mottak.

Ved ankomst til Norge innkvarteres asylsøkere i transittmottak. Når førstegangs helseundersøkelse, asylintervju og eventuell aldersundersøkelse er utført, betegnes beboerne som ”avreiseklare”. De flyttes da til ordinære mottak. I dagligtale omtales oppgaven som ”fordeling fra transitt”.

Dette rundskrivet fastsetter hvilken enhet i UDI som har myndighet til å fatte vedtak om overføring til nytt innkvarteringssted, jf. utlendingsloven § 95. Rundskrivet inneholder også rutiner for informasjon fra mottakene til vedtaksmyndigheten, samt kriterier som skal legges til grunn for hvilket mottak beboerne overføres til. I tillegg fastsettes krav til mottakene ved flytting fra transitt.

2. Målsetting

Formålet med rundskrivet er å sikre gode rutiner og en forutsigbar praksis internt i Region- og mottaksavdelingen, ved fordeling av beboere fra tranistt til ordinært mottak eller avdeling for enslige mindreårige. Rundskrivet beskriver også rutiner for samhandlingen og informasjonsflyten mellom RMA og mottakene.

Rundskrivet skal tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom enhetene og hvilke kriterier som skal legges til grunn ved fordelingen. Videre skisseres hvilke krav som stilles til mottakene, knyttet til rapportering på belegg i mottakene, samt praktiske forhold i forbindelse med overflytting.

3. Vedtaksmyndighet

Regionkontor Midt-Norge (RKM) fatter vedtak om overføring til nytt innkvarteringssted. Dette gjelder overføringer fra transittmottak til ordinære mottak og til mottak med avdelinger for enslige mindreårige.

4. Rutiner for informasjon

RKM er avhengig av oppdatert informasjon om antall og type ledige plasser i mottakene for å kunne fatte vedtak om overføring til nytt innkvarteringssted. Mottakene skal derfor hver mandag innen kl. 10.00 oversende skjema for beleggsoversikt per e-post til RKM. E-postadressen som skal beynttes er: belegg@udi.no. Skjemaet, med brukerveiledning, finnes som vedlegg 1 til dette rundskrivet. I spesielle situasjoner kan RKM pålegge mottakene å sende inn skjemaet hyppigere enn én gang per uke.

Transittmottakene skal fortløpende sende skjema for avreiseklare til RKM per e-post. E-postadressen som skal benyttes er belegg@udi.no. Skjemaene finnes som vedlegg 2 og 3 til dette rundskrivet. Skjemaene skal være utfylt på en slik måte at det gir RKM nok informasjon til å fatte riktige vedtak, jf. pkt. 4. Transittmottakene plikter å motta og formidle informasjon om forhold som kan være av betydning for hvilket mottak en asylsøker overføres til. Sensitive personopplysninger skal ikke formidles per e-post.

5. Kriterier for vedtaksfatting

Det overordnede kriteriet ved valg av mottak vil alltid være i hvilken grad det finnes ledige plasser. Videre skal det tas hensyn til at innkvarteringsløsningen er tilpasset behovet (enslige, par, familier). Spesielt viktig er det å tilby tilpasset innkvartering for personer med nedsatt funksjonsevne og for enslige kvinner med særskilt behov for skjerming.

Ut over dette skal det, så langt det er mulig, tas hensyn til øvrige behov og ønsker, herunder:

 • nær familie i rett opp- og nedadgående linje, samt søsken og ektefelle/samboer (samboerskap må godtgjøres)
 • alvorlig sykdom som krever særskilt behandling på spesialsykehus (dokumentasjon kreves)
 • nasjonalitet og språk
 • jobb/utdanning (dokumentasjon kreves fra arbeidsgiver/skolemyndighet)

Ved fordelingen fra transitt skal det også tas hensyn til eventuell fremtidig bosetting av beboerne. Dette forutsetter at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) informerer RKM om sine ønsker og behov.

6. Krav til mottakene ved flytting fra transitt

Transittmottakene har ansvar for at den faktiske flyttingen skjer så raskt som mulig etter at vedtak om flytting er fattet. Transittmottakene skal søke å legge opp reisen slik at asylsøkeren ankommer det nye mottaket på en hverdag, innenfor normal arbeidstid, samt at mottaket får tid til å forberede ankomsten.

Mottakene skal likevel kunne ta imot nye beboere fra transitt på alle ukedager og når som helst på døgnet. Om nødvendig kan dette skje gjennom eksplisitt pålegg fra mottakets regionkontor.

 

Anne Siri Rustad
avdelingsdirektør

Kontakt:
UDI Regionkontor Midt-Norge

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo