Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2011-046
Dokument-ID : RS 2011-046
Saksnummer : 11/2865-8 (18/00038-1)
Sist endret : 02.02.2018
Dokumentdato : 15.11.2011
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene
Alle i Utlendingsdirektoratet

Førstegangs oppholdstillatelse og fornyelse til religiøse ledere og lærere – utlendingsloven § 23 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd og utlendingsforskriften § 10-21


1. Innledning

1.1. Skjerpet kompetansekrav

1.2. Avgrensning mot utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, § 6-23 annet, § 1-1 annet ledd og § 1-1a

2. Definisjoner

2.1. Religiøse ledere

2.2. Religiøse lærere

3. Vilkårene for tillatelse

3.1. Kompetanse

3.2. Lønn og sikret underhold

3.2.1. Lønn

3.2.2. Underhold

3.3. Øvrige vilkår

4. Søknadsprosedyre

5. Dokumentasjonskrav

6. Verifisering

7. Avgjørelsesmyndighet

8. Innhold i tillatelsen og varighet

9. Bestemmelser som religiøse ledere og/eller lærere ikke er omfattet av, eller tillatelsen ikke gir adgang til

10. Fornyelse

10.1. Dokumentasjon

10.2. Avgjørelsesmyndighet

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om hvilke grupper som omfattes av utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd (”skjerpet kompetansekrav”) og hvilke vilkår som skal gjelde.

Dette rundskrivet gir retningslinjer for oppholdstillatelse til religiøse ledere og lærere.

1.1. Skjerpet kompetansekrav

Etter nærmere regler fastsatt av Kongen i forskrift kan det gis oppholdstillatelse for å utføre arbeid for en arbeidsgiver i riket, jf. utlendingsloven § 23 første ledd. I henhold til utlendingsforskriften § 6-1 første ledd skal det gis oppholdstillatelse til arbeidstakere som minst er fagutdannet tilsvarende videregående skoles nivå, har fagbrev eller utdanning fra høyskole eller universitet eller har spesielle kvalifikasjoner, når visse vilkår er oppfylt. En søker som har slik kompetanse, betegnes som faglært.

For grupper av søkere kan vilkårene skjerpes når særlige hensyn tilsier det, ved å kreve fagutdanning på høyere nivå enn videregående skole, jf. utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd. Det følger av langvarig forvaltningspraksis knyttet til utlendingsloven 1988 og utlendingsforskriften 1990, at det gjelder et skjerpet kompetansekrav for religiøse ledere og lærere. Av forarbeidene til utlendingsloven 2008 og utlendingsforskriften 2009 fremkommer det at denne praksisen skal videreføres. Det vises i den forbindelse også til rundskriv A-63/09 (Rundskriv om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010) vedlegg 6.

1.2. Avgrensning mot utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, § 6-23 annet, § 1-1 annet ledd og § 1-1a

Utlendingsforskriften har flere bestemmelser som regulerer opphold for arbeid som knytter seg til religiøs virksomhet. Det sentrale er hvilken type arbeid søkeren skal utføre i vurderingen av om han eller hun trenger oppholdstillatelse og eventuelt etter hvilken hjemmel.

En person som er tilbudt arbeid som religiøs leder og/eller lærer, skal utelukkende vurderes i forhold til utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd, med mindre vedkommende er unntatt fra kravet om tillatelse for arbeidsforhold av inntil tre måneders varighet etter utlendings-forskriften § 1-1 annet ledd. Det er i så fall et krav at personen anses som forkynner og at behovet for arbeidskraften ikke strekker seg utover tre måneder. Nærmere redegjørelse for denne unntaksbestemmelsen er gitt i rundskriv RS 2011-032.

En person som ikke skal ta arbeid som religiøs leder og/eller lærer, men som gjennom sine arbeidsoppgaver kan anses som medarbeider i en religiøs organisasjon, skal vurderes etter utlendingsforskriften § 6-23 annet ledd. Nærmere redegjørelse for denne bestemmelsen er gitt i rundskriv RS 2010-099. Dersom vedkommende imidlertid fyller vilkårene for oppholdstillatelse som faglært etter utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, skal han eller hun gis tillatelse på dette grunnlaget.

En person som har en asylsøknad til behandling, som har en oppholdstillatelse til arbeid eller studier, eller som har opphold i Norge med visum eller som visumfri utlending, kan utføre frivillig vederlagsfritt arbeid, jf. utlendingsforskriften § 1-1A, uten krav om oppholdstillatelse for dette arbeidet. Unntaksbestemmelsen gjelder blant annet frivillig vederlagsfritt arbeid for religiøse organisasjoner. Det understrekes at denne typen arbeid ikke kan danne et oppholdsgrunnlag i seg selv. For mer informasjon om bestemmelsen vises til rundskriv G-05/2011(Ikrafttredelse - endringer i utlendingsforskriften - ny § 1-1A - Frivillig vederlagsfritt arbeid som ikke krever oppholdstillatelse).

2. Definisjoner

For å være omfattet av retningslinjene i dette rundskrivet, må utlendingen kunne anses som religiøs leder eller lærer under oppholdet i Norge. Det er med andre ord arbeidet som skal utføres for arbeidsgiveren i Norge, som er avgjørende. Likevel kan tidligere arbeidserfaring ha betydning for vurderingen av om det skjerpede kompetansekravet kommer til anvendelse.

Det understrekes at retningslinjene gjelder for to grupper, dvs når søkeren er enten religiøs leder og/eller religiøs lærer.

2.1. Religiøse ledere

Med religiøs leder menes i denne sammenheng, og i vid forstand, en person som utøver en ledende posisjon i trossamfunnet. Her skal det ses hen til søkerens faktiske arbeidsoppgaver på arbeidsstedet, ikke til religionens/trossamfunnets hierarki mer generelt.

Eksempelvis vil en prest som hovedregel anses som en religiøs leder i en menighet.

2.2. Religiøse lærere

Med religiøs lærer menes i denne sammenheng, og i vid forstand, en person som har oppgaver som innebærer opplæring/formidling av kunnskaper om religion, trosretninger o.l.

3. Vilkårene for tillatelse

Både de alminnelige vilkårene for oppholdstillatelse til arbeidstakere i henhold til utlendingsloven § 23 første ledd, og de spesielle vilkårene for oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker i henhold til utlendingsforskriften § 6-1 må være oppfylt. I punktene 3.1. og 3.2. omtales spesielt det skjerpede kompetansekravet og lønnsvilkåret. I punkt 3.3. er de andre vilkårene oppført som også gjelder for faglærte for øvrig. Disse er mer detaljert omtalt i rundskriv RS 2014-018.

3.1. Kompetanse

Som det fremgår av punkt 1.1. gjelder for religiøse ledere og lærere et krav om fagutdanning på høyere nivå enn videregående skole.

Dette innebærer at søkeren som hovedregel må ha oppnådd mastergrad eller avsluttet en utdanning på masternivå.

Da det er et krav om at kompetansen er relevant for stillingen, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd bokstav a, se punkt 3.3., skal mastergraden ha en faglig nærhet til religion og/eller pedagogikk.

Det stilles ikke noe krav om arbeidserfaring utover det som eventuelt inngår i den enkelte religions/trosretningens leder- og/eller lærerutdannelse.

Dersom religionen/trosretningen søkeren representerer, har et eget, ikke sekulært system for utdanning av sine ledere og/eller lærere, må dette redegjøres for. Det må angis så konkret som mulig hvilken utdannelse og/eller praksis personer må ha for å kunne være leder og/eller lærer i den respektive religionen/trosretningen. Kravet om at søkeren må ha en kompetanse på et høyere nivå er absolutt, men det vil etter en konkret vurdering kunne gjøres unntak fra kravet om at dette må dokumenteres i form av en mastergrad/utdanning på masternivå. Det understrekes at informasjon som gis om hvordan ledere og/eller lærere erverver kompetanse på et høyere nivå, vil bli lagt til grunn også for søkere som på et senere tidspunkt skal inneha en leder- og/eller lærerstilling i den respektive religionen/trosretningen.

3.2. Lønn og sikret underhold

3.2.1. Lønn

Det er et vilkår at lønns- og arbeidsvilkår ikke er dårligere enn et¬ter gjeldende tariffavtale eller regulativ for bran¬sjen. Dersom slik tariffavtale eller regulativ ikke foreligger, skal lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårligere enn det som er normalt for vedkom¬mende sted og yrke, jf. utlendingsloven § 23 første ledd bokstav b.

Normallønn kan i den forbindelse ikke dokumenteres gjennom lønn som betales personer som selv har tillatelse i medhold av kapittel 3 i utlendingsloven, eller som er unntatt fra kravet om tillatelse i medhold av utlendingsforskriften §§ 1-1 eller 1-1A.

Dersom en stilling som krever høyere utdanning, ikke er omfattet av tariffavtale eller regulativ, og annen normallønn ikke er sannsynliggjort, skal søkeren lønnes minst på nivå med det som følger av hovedtariffavtalen i staten. Hvilken lønn en arbeidstaker i staten med mastergrad eller annen høyere akademisk utdanning skal ha, fremgår av vedlegg 1 til rundskriv RS 2010-129.

Dersom søkeren som ledd i praktiseringen av sin religion/trosretning, ikke har lov å motta penger eller bare i liten grad, må dette redegjøres for. Der det er adgang til å motta noen form for økonomisk støtte, er det fast forvaltningspraksis å anse minimum lønnstrinn 1 i statens lønnsregulativ som normallønn for vedkommende sted og yrke. Der det ikke er tillatt å motta noen form for økonomisk støtte, kan dette etter en konkret vurdering anses å være normalt for sted og yrke. Det er likevel her et krav om at arbeidsgiveren garanterer for at søkeren er sikret fri kost, losji og lignende nødvendige ytelser. Det fravikes her med andre ord hovedregelen om at det bare er vederlag i penger som skal tas med i betraktning når det vurderes om lønnsvilkåret er oppfylt, jf. rundskriv RS 2010-129.

3.2.2. Underhold

Uavhengig av lønnsvilkåret, må underhold være sikret, jf. utlendingsloven § 58. Inntekt fra heltidsarbeid anses som hovedregel som tilstrekkelig, jf. utlendingsforskriften § 10-7 første ledd bokstav a. Det holder i den forbindelse at søkeren mottar lønn tilsvarende 82 % av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ, se vedlegg.

Dersom søkeren ikke har lov å motta penger som kompensasjon for utført arbeid, jf. punkt 3.2.1., vil begrepet ”inntekt” kunne tolkes vidt i den forstand at naturalytelser i form av fri kost, losji o.l. kan anses som tilstrekkelig for at underholdskravet er oppfylt.

Vilkåret om sikret underhold og lønnsvilkåret skal med andre ord vurderes i sammenheng. Det presiseres at utlendingsmyndighetene ikke er gitt adgang til å gjøre unntak fra lønns- og underholdskravet, jf. utlendingsloven § 23 første ledd bokstav b og utlendingsloven § 58, jf. utlendingsforskriften § 10-7.

3.3. Øvrige vilkår

I tillegg til kravet om skjerpet kompetanse, lønns- og arbeidsvilkår og sikret underhold, er det oppstilt ytterligere vilkår for oppholdstillatelse til religiøse ledere og lærere. Disse vilkårene gjelder også for personer som søker tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-1 første ledd (faglærttillatelse), og er mer detaljert omtalt i rundskriv RS 2014-018.

 • Søkeren må ha en arbeidsgiver i Norge, jf. utlendingsloven § 23 første ledd.
  For religiøse ledere og lærere vil arbeidsgiveren som hovedregel være et trossamfunn. I henhold til langvarig forvaltningspraksis stilles det krav om at trossamfunnet er godkjent av fylkesmannen i vedkommende fylke, jf. Lov om trudomssamfunn og ymist anna.
 • Det må foreligge et konkret og aktuelt tilbud om arbeid, jf. utlendingsloven § 23 første ledd bokstav d.
  Arbeidstilbudet skal utstedes på fastsatt arbeidstilbudsskjema, undertegnet av begge parter, jf. utlendingsforskriften § 6-9 første ledd.
 • Det skal som hovedregel dreie seg om heltidsarbeid for én arbeidsgiver, jf. utlendingsloven § 23 første ledd bokstav d.
 • Det kan gis tillatelse selv om det konkrete tilbudet om heltidsarbeid ikke er sammenhengende, jf. utlendingsloven § 23 første ledd bokstav d.
 • Søkerens kompetanse må anses som relevant for stillingen, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd bokstav a.
  Det vises til punkt 3.1. for hva som anses som relevant kompetanse for religiøse ledere og lærere.
 • Det må foreligge godkjenning eller autorisasjon fra relevant fagmyndighet i yrker hvor det er kvalifikasjonskrav i lov eller forskrift, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd bokstav b.
 • Søkeren må enten være omfattet av kvote fastsatt av Arbeidsdepartementet i samråd med Nærings- og handelsdepartementet og Finansdepartementet, eller stillingen kan ikke besettes av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS-området, jf. utlendingsloven § 23 første ledd bokstav c, jf. utlendingsforskriften §§ 6-1 første ledd bokstav c og 6-12.
 • Det stilles krav om bolig, jf. utlendingsloven § 58.
  Bolig anses å være sikret når utlendingen disponerer hus, leilighet, hybel og lignende som tilfredsstiller offentlige krav, jf. utlendingsforskriften § 10-12.

4. Søknadsprosedyre

For detaljert informasjon om søknadsprosedyren vises til rundskriv RS 2014-018.

For å kunne søke om oppholdstillatelse fra Norge er det kun et vilkår om å være faglært, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 10-1 første ledd bokstav a. Dette gjelder også for religiøse ledere og lærere. Vilkåret om skjerpet kompetanse gjøres først gjeldende i forbindelse med vurderingen av om tillatelse som religiøs leder og/eller lærer kan gis etter utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd.

5. Dokumentasjonskrav

Som det fremkommer av punkt 1.2. vil typen arbeid søkeren skal utføre, være avgjørende for hvilken bestemmelse søknaden vurderes etter. Gjennom detaljerte opplysninger og fullstendig dokumentasjon kan søkeren og arbeidsgiveren bidra til at riktig tillatelse vurderes og at saken kan behandles raskt.

Den instans som mottar søknaden må sørge for at søkeren har fylt ut den aktuelle dokumentlisten og levert alle dokumentene i henhold til denne. Søkeren skal gis en stemplet kopi av dokumentlisten som en kvittering på at dokumentene er levert.

Dokumentlistene finnes på UDIs nettsider:

Offisielle dokumenter (vitnemål, attester osv.) skal fremlegges i originalversjon for utenriksstasjon/politi, men disse skal ikke legges ved søknaden. Kun kopier, bekreftet av utenriksstasjon/politi, skal vedlegges søknaden. Det er viktig at det kommer tydelig frem at utenriksstasjon/politi har sett originaldokumentet. Sammen med søknaden skal det også legges ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk av autorisert translatør.

Dersom søkeren ikke har mastergrad, men en utdanning på masternivå, skal dokumentasjonen inneholde opplysninger om utdanningens varighet, innholdet i utdanningen og utdanningsinstitusjonens nivå. Alternativt kan det fremlegges bekreftelse fra myndighetene i det landet utdanningen ble tatt, på at den er på masternivå.

Dersom det ikke er naturlig innenfor den aktuelle religionen/trosretningen å ta en formell utdanning på høyere nivå, jf. punkt 3.1., må det fremlegges en detaljert beskrivelse av hvordan utdanningen av ledere og/eller lærere foregår i den respektive religionen/trosretningen, samt dokumentasjon på søkerens utdanning og/eller arbeidserfaring.

6. Verifisering

Utlendingsmyndighetene kan verifisere opplysninger og dokumenter som fremlegges i saken, dersom vilkårene for øvrig anses oppfylt. Det må foreligge berettiget tvil om de oppgitte saksopplysningene. For nærmere informasjon om verifisering vises til rundskriv RS 2010-155.

7. Avgjørelsesmyndighet

Førstegangs søknad om oppholdstillatelse som religiøs leder og/eller lærer avgjøres av Utlendingsdirektoratet, jf. utlendingsloven § 65 første ledd.

8. Innhold i tillatelsen og varighet

Oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd gjelder et bestemt arbeid for en bestemt arbeidsgiver, jf. bestemmelsens sjette ledd. Stillingsbetegnelsen og navnet på arbeidsgiveren skal fremgå av vedtaket.

Tillatelsen gir ikke adgang til å arbeide i annen stilling eller hos annen arbeidsgiver enn det som er angitt i vedtaket, eller drive selvstendig næringsvirksomhet som hoved- eller binæring.

Tillatelsen kan fornyes, jf. utlendingsloven § 61 første ledd og utlendingsforskriften § 10-21 annet ledd bokstav c.

Tillatelsen danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 60 tredje ledd bokstav d.

Tillatelsen danner grunnlag for familieinnvandring, jf. utlendingsloven §§ 40 til 42.

Førstegangs oppholdstillatelse til religiøse ledere og/eller lærere gis for ett år, jf. utlendingsforskriften § 10-16 annet ledd, men likevel ikke ut over det tidsrom det er søkt om og ikke ut over arbeidsforholdets lengde, jf. bestemmelsens femte ledd. Dersom det gjør seg gjeldende hensyn som tilsier at varigheten bør begrenses ytterligere, gis tillatelsen for et kortere tidsrom. Dette kan eksempelvis være behovet for på et tidligere tidspunkt å kontrollere om vilkårene for tillatelsen fortsatt er oppfylt. Det vises i den forbindelse til utlendingsforskriften § 10-16 femte ledd siste alternativ.

9. Bestemmelser som religiøse ledere og/eller lærere ikke er omfattet av, eller tillatelsen ikke gir adgang til

Religiøse ledere og/eller lærere og deres arbeidsgivere er ikke omfattet av ordningen med tidlig arbeidsstart, jf. utlendingsforskriften § 6-8 annet ledd og § 10-4 første ledd.

Tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd gir ikke adgang til å kunne oppholde seg i landet for å søke arbeid i inntil seks måneder etter arbeidsforholdets opphør, jf. utlendingsforskriften § 6-11 annet ledd.

Religiøse ledere og/eller lærere skal ikke gis oppholdstillatelse for å søke arbeid, jf. utlendingsforskriften § 6-29a.

Religiøse ledere og/eller lærere skal ikke gis innreisevisum på bakgrunn av et konkret tilbud om arbeid fra en arbeidsgiver i Norge, jf. utlendingsforskriften § 3-13 tredje ledd. Det vises i den forbindelse til rundskriv RS 2010-046.

10. Fornyelse

En søknad om oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd skal fornyes, dersom grunnlaget for førstegangs tillatelse fortsatt er til stede, jf. utlendingsloven § 61 første ledd.

Fornyet tillatelse kan gis til det samme arbeidet hos samme arbeidsgiver, jf. utlendingsforskriften § 10-21 annet ledd bokstav c. Fornyet tillatelse skal også gjelde et bestemt arbeid for en bestemt arbeidsgiver.

Dersom søknaden om fornyelse fremmes senest én måned før tillatelsen utløper, har søkeren rett til fortsatt opphold på samme vilkår inntil søknaden er endelig avgjort, jf. utlendingsloven § 61 sjette ledd.

Ved søknad om oppholdstillatelse på nytt faktisk grunnlag, har søkeren rett til fortsatt opphold på samme vilkår som tidligere tillatelse inntil søknaden er avgjort, dersom det søkes senest én måned før tillatelsen utløper og vedkommende har hatt lovlig opphold i medhold av tidligere tillatelse minst de siste ni månedene, jf. utlendingsloven § 61 sjuende ledd.

10.1. Dokumentasjon

Søknad om fornyelse fremmes på fastsatt skjema og leveres til politiet i det distriktet der søkeren har sitt faste opphold, jf. utlendingsforskriften § 10-27.

Det skal vedlegges lønnsslipper for hele perioden søkeren har hatt tillatelse, samt lønns- og trekkoppgave for det siste kalenderåret.

10.2. Avgjørelsesmyndighet

Søknad om fornyelse av oppholdstillatelse til religiøs leder og/eller lærer avgjøres av Utlendingsdirektoratet, jf. utlendingsloven § 65 første ledd. Politiet skal derfor sende søknaden til direktoratet for behandling.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør 

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Arbeidsenheten

Siste endringer
 • Endret: RS 2011-046 Førstegangs oppholdstillatelse og fornyelse til religiøse ledere og lærere – utlendingsloven § 23 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd og utlendingsforskriften § 10-21 (02.02.2018)

  Rundskrivet er nå tilgjengelig på engelsk. Også oppdatert hjemmelshenvisning i rundskrivets punkt 9 som følge av tidligere forskriftsendring (innføring av § 6-29a i utlendingsforskriften).

 • Endret: RS 2011-046 Førstegangs oppholdstillatelse og fornyelse til religiøse ledere og lærere – utlendingsloven § 23 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd og utlendingsforskriften § 10-21 (04.07.2013)

  Rundskrivet er endret på grunn av LEAN-prosessen. Dokumentlisten er erstattet med en ny liste som ligger på udi.no.

 • Endret: RS 2011-046 Førstegangs oppholdstillatelse og fornyelse til religiøse ledere og lærere – utlendingsloven § 23 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd og utlendingsforskriften § 10-21 (15.01.2013)

  Rundskrivet er oppdatert som følge av opphevelse av spesialistbestemmelsen og oppholdstillatelse til faglærte arbeidssøkere, jf. utf. §§ 6-2 og 6-30.

 • Endret: RS 2011-046 Førstegangs oppholdstillatelse og fornyelse til religiøse ledere og lærere – utlendingsloven § 23 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd og utlendingsforskriften § 10-21 (16.10.2012)

  Rundskrivets 3.2.1 og 3.2.2 er endret som følge av endringer i hovedlønnstabellen. Det er også opprettet et nytt vedlegg til rundskrivet som angir hva som er 82 prosent av lønnstrinn 19.

 • RS 2011-046 Førstegangs oppholdstillatelse og fornyelse til religiøse ledere og lærere – utlendingsloven § 23 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd og utlendingsforskriften § 10-21 (11.07.2012)

  Punkt 10.1 siste setning er utvidet: Det skal vedlegges lønnsslipper for hele perioden søkeren har hatt tillatelse, samt lønns- og trekkoppgave for det siste kalenderåret.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo