Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2012-008
Dokument-ID : RS 2012-008
Saksnummer : 09/4932-16 (16/05079-1)
Sist endret : 22.02.2017
Dokumentdato : 23.03.2012
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene

Retningslinjer for forberedelse av søknader om permanent oppholdstillatelse, og søknad om adgang til å oppholde seg utenfor Norge i mer enn to år uten at tillatelsen bortfaller- utlendingsloven § 62, jf. utlendingsforskriften §§ 11-1 til 11-2 og §§11...


1. Innledning

2. Søknad om permanent oppholdstillatelse

2.1 Person- og identitetsopplysninger

2.2 Vandelsopplysninger

2.3 Utenlandsopphold

3. Vedlegg til søknaden

3.1 Gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap og avsluttende prøver

3.1.1 Dokumentasjon på gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap

3.1.2 Dokumentasjon på bestått prøve i norsk muntlig - prøver som er godkjent

3.1.3 Dokumentasjon på bestått prøve i samfunnskunnskap - prøver som er godkjent

4 Fritak fra kravet om opplæring og avsluttende prøver

5. Forberedende intervju ved søknad om permanent oppholdstillatelse på grunnlag av familieinnvandring

6. Søknad om adgang til å oppholde seg utenfor riket i mer enn to år uten at den permanente oppholdstillatelsen bortfaller

6.1 Søknad

6.2. Dokumentasjon

1. Innledning

Dette rundskrivet setter opp minimumskrav til politiets og utenriksstasjonenes saksforberedelse av

Formålet med rundskrivet er å synliggjøre politiets og utenriksstasjonenes rolle i saksbehandlingen, og sikre at søknadene er tilfredsstillende utfylt og at all nødvendig dokumentasjon er framlagt før søknadene oversendes Utlendingsdirektoratet. Målsetningen er at det i minst mulig grad skal være nødvendig å innhente manglende opplysninger og dokumentasjon etter at søknaden er oversendt Utlendingsdirektoratet.

2. Søknad om permanent oppholdstillatelse

Søknader skal i hovedsak registreres via søknadsportalen, men det vil fortsatt være mulig å levere søknad i papir. Link til søknadsportalen og papirskjema finnes på UDIs hjemmeside. Det er viktig at alle aktuelle punkter i søknadsskjemaet fylles ut så nøyaktig som mulig. Papirsøknader fylles ut med blokkbokstaver. Politiet må stemple søknaden med dato for når den er mottatt.

Søknaden regnes ikke som mottatt før de nødvendige vedleggene er levert hos politiet eller utenriksstasjonen. Dersom det søkes på nett, er det derfor viktig at søkeren får time hos politiet eller utenriksstasjonen så snart som mulig etter at søknaden er registrert. Søkeren vil imidlertid ikke bli lastet for sen levering av vedlegg, dersom dette skyldes lang ventetid hos utlendingsforvaltningen.

Politiet skal opprette sak og registrere søknadsopplysningene i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF), og påse at registreringen av forberedende saksopplysninger i DUF er utfyllende og korrekt utført.

Politiet må informere søkeren om at søknad om permanent oppholdstillatelse ikke medfører at oppholdstillatelsen automatisk blir fornyet. Oppholdstillatelsen må fornyes på vanlig måte mens søknaden om permanent oppholdstillatelse behandles.

2.1 Person- og identitetsopplysninger

Opplysningene som oppgis i søknaden skal tilsvare opplysningene som er registrert i folkeregisteret og i søkerens reisedokument. Dersom opplysningene ikke samsvarer, må søkeren selv ta de nødvendige skritt for å rette opp i dette. Dette kan innebære at søkeren må kontakte folkeregisteret eller hjemlandets myndigheter for å endre navn eller andre personopplysninger.

2.2 Vandelsopplysninger

Dersom søkeren oppgir at han eller hun tidligere er straffet i utlandet, bør politiet innhente opplysninger om dette forholdet fra rette instans i det aktuelle landet før saken sendes UDI for behandling. Dersom søkeren er siktet for straffbart forhold, eller er dømt eller bøtelagt for straffbart forhold, skal saken ikke oversendes UDI før eventuell dom er rettskraftig eller forelegg er vedtatt.

Dersom søkeren er dømt for andre straffbare forhold, eller forelegg er vedtatt, skal saken sendes UDI for vurdering av om søknaden om permanent oppholdstillatelse kan avgjøres.

2.3 Utenlandsopphold

Alle reiser utenfor Norge de siste tre årene skal oppgis i skjemaet. Søkeren skal sjekke at datoene i reiseoversikten stemmer overens med datoene som framgår av stemplene i reisedokumentet, men alle reisene trenger selvsagt ikke å ha medført stempler i passet. Dersom søkeren ikke husker nøyaktige tidspunkter for reisene sine og reisene ikke er registrert med stempler i passet, skal søkeren likevel fylle ut skjemaet etter beste evne.

3. Vedlegg til søknaden

Dette skal vedlegges søknaden:

 • Et passfoto av nyere dato.

 • Dokumentasjon på at søkeren har gjennomført pliktig norskopplæring i henhold til introduksjonsloven, jf utlendingsloven § 62 første ledd bokstav d. Hva som er tilstrekkelig dokumentasjon er nærmere beskrevet i punkt 3.1.

 • Bekreftelse fra politiet på at søkeren ikke er registrert med straffbare forhold av betydning for søknaden. Dersom det foreligger straffbare forhold av betydning for søknaden skal politiet opplyse om dette i oversendelsen. Politiet har plikt til å utlevere straffesaksopplysninger i saker om permanent oppholdstillatelse, jf. kravet i utlendingsloven § 62 om at det ikke skal foreligge forhold som kan føre til utvisning etter lovens § 66. Dersom det søkes via nettportalen, og søkeren har svart ja på at han eller hun er tidligere straffet eller siktet for straffbare forhold, skal søkeren levere eget skjema om dette som skrives ut via portalen og fylles ut for hånd.

 • Eksakt reiseoversikt med alle ut- og innreisedatoer, dersom dette ikke allerede er utfylt via nettportalen.

 • Bekreftet/attestert kopi av alle sider i alle reisedokumenter fra de siste tre år. Søkeren behøver ikke dokumentere reisevirksomhet som er dokumentert i forbindelse med tidligere søknader. I de tilfellene søkeren ikke er i besittelse av et reisedokument, eller reisedokumentet er fornyet og hjemlandets myndigheter har krevd det innlevert i den forbindelse, må søkeren på annen måte dokumentere at han eller hun ikke har vært utenfor Norge i mer enn syv måneder. Dette kan for eksempel gjøres ved bekreftelse fra arbeidsgiver, skole eller barnehage.

 • Dersom søkeren ikke har reisedokument, men har andre identitetsdokumenter som ikke har vært innlevert i forbindelse med tidligere søknader, skal det vedlegges bekreftet kopi av disse.

 • Søkere som har tillatelse som faglært i medhold av utlendingsforskriften § 6-1 første ledd eller som spesialist etter utlendingsforskriften § 6-2, og som har oppholdt seg i utlandet i over 7 måneder i løpet av de siste tre årene, må vedlegge dokumentasjon som klargjør hvilke reiser som eventuelt er gjennomført i forbindelse med arbeidsoppdrag. Reisevirksomhetens eksakte varighet skal framgå, samt reisevirksomhetens årsak og nødvendighet. Dokumentasjonen må gis av arbeidsgiver.

 • Dersom søkeren har familieinnvandringstillatelse, må reiseoversikt for referansepersonen legges ved for å sjekke at referansen har vært bosatt i Norge. Oversikten skal dekke de siste tre år. Skjema for slik reiseoversikt finnes som vedlegg til søknadsskjemaet.

 • Dersom søkeren har familieinnvandringstillatelse med ektefelle/samboer/registrert partner, skal det vedlegges en erklæring fra referansepersonen som bekrefter at samlivet fortsatt består, og som redegjør for hvor lenge partene har bodd sammen.

 • Dersom søkeren har familieinnvandringstillatelse på bakgrunn av samvær med barn, skal det vedlegges en oppdatert samværsavtale og bekreftelse fra den andre forelderen/vergen på at samvær har vært gjennomført og fortsatt gjennomføres etter avtalen.

 • I tillegg skal det vedlegges dokumentasjon knyttet til søkerens tidligere tillatelse, som ved en søknad om fornyelse. Se i denne forbindelse rundskriv om kravspesifikasjon til saksforberedelse av den aktuelle tillatelsen.

Offisielle dokumenter (fødselsattester, vigselsattester osv.) skal framlegges i originalversjon dersom dette ikke er gjort tidligere.

3.1 Gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap og avsluttende prøver

Søkere som er omfattet av plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17, skal dokumentere å ha gjennomført pliktig opplæring, eller at han eller hun er fritatt fra kravet. Søkere som har registrert sin søknad om permanent oppholdstillatelse i Søknadsportalen (SPN) den 17. desember 2016 eller senere, skal i tillegg dokumentere å ha bestått prøve i norsk muntlig på minimum nivå A1 og avsluttende prøve i samfunnskunnskap på valgfritt språk. Kravene gjelder ikke søkere som er fritatt fra å avlegge de avsluttende prøvene.

Antall timer en søker har plikt til å gjennomføre fremgår av introduksjonsloven § 17. Hvor mange timer en søker har plikt til å gjennomføre varierer, avhengig av når vedkommende fikk sin første tillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse og på hvilket grunnlag tillatelsen ble gitt. Informasjon om hvilke krav som gjelder for ulike grupper, finnes også på udi.no.

Informasjon om hvilke krav som gjelder for den aktuelle søker, skal videre fremgå av DUF, under fanen « Underv. Intro.» Feltene som viser pliktig opplæring, gir informasjon om antall timer søker har plikt til å gjennomføre. Vær oppmerksom på at feltene som viser om søkeren er fritatt fra plikt til opplæring eller prøver og feltene som viser hvor mange timer opplæring som er gjennomført, ikke alltid er oppdaterte. Søker må selv legge frem dokumentasjon på fritak, opplæring eller resultat på prøver som ikke fremgår av DUF.

Dersom gjennomført norskopplæring og prøver eller unntak fra krav til opplæring og prøver er registrert i DUF, behøver politiet ikke å innhente ytterligere dokumentasjon. Dersom opplysninger om gjennomført opplæring eller fritak ikke er registrert i DUF, og søker ikke har levert tilstrekkelig dokumentasjon, skal politiet informere søker om at søknaden kan bli avslått.

Kravet til antall timer opplæring en søker har rett og plikt til å gjennomføre, kan endre seg dersom en søker endrer oppholdsgrunnlag. For eksempel vil kravet til antall timer øke dersom en person som først har tillatelse i familiegjenforening med en faglært, får tillatelse i familiegjenforening med en person som har permanent oppholdstillatelse. Kravet og retten øker i det søkeren får fornyet sin oppholdstillatelse og altså først etter at hovedpersonen har endret oppholdsgrunnlag fra tillatelse som faglært til permanent oppholdstillatelse. Endringen i krav til antall timer skal i utgangspunktet fremgå av DUF. Se kapittel 4 i G-01/2016 Rundskriv til lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) (lenke til regjeringen.no).

3.1.1 Dokumentasjon på gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Gjennomført opplæring ved følgende opplæringssteder er godkjent:

 • kommunalt voksenopplæringssenter

 • opplæringstilbyder som kommunen har inngått avtale med

 • studieforbund og nettskoler som er godkjent med hjemmel i voksenopplæringsloven

 • folkehøgskoler som er godkjent ifølge folkehøgskoleloven

 • universitet og høgskoler som er godkjent med hjemmel i universitets- og høgskoleloven

 • privat tilbyder godkjent av Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (VOX). VOX har en oversikt over de private tilbyderne som til enhver tid er godkjente på sine hjemmesider.

Dersom opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er gjennomført av den kommunale voksenopplæringen, skal søkeren dokumentere gjennomført opplæringen med deltakerbevis fra kommunen. Dersom norskopplæringen er gitt av en godkjent tilbyder, har kommunen ikke plikt til å registrere norskopplæringen. Søkeren må da dokumentere gjennomført opplæring ved å fremlegge dokumentasjon fra tilbyderen på gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere som får opplæring av en privat tilbyder på oppdrag for en kommune, skal i utgangspunktet registreres av kommunen i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).

3.1.2 Dokumentasjon på bestått prøve i norsk muntlig - prøver som er godkjent

 • Norskprøven fra Vox (med resultatet A1, A2, B1 eller B2)

 • Norskprøve 1, 2 eller Norskprøve 3 (prøvene ble erstattet med Norskprøven i 2014 og gjennomføres ikke lenger)

 • Bergenstesten

 • Trinn 3-eksamen

 • Prøve i tegnspråklig kommunikasjon med resultatet A1, A2, B1 eller B2

3.1.3 Dokumentasjon på bestått prøve i samfunnskunnskap - prøver som er godkjent

 • Avsluttende prøve i samfunnskunnskap (alle språk)

4. Fritak fra kravet om opplæring og avsluttende prøver

Regler for fritak fra kravet om opplæring i norsk og samfunnskunnskap fremgår av Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere kapittel 2. Regler for fritak fra å avlegge prøve fremgår av forskriften § 20.

UDI og politiet har myndighet til å gjøre fritak fra kravet om opplæring i norsk dersom søker har bestått prøve i norsk muntlig og skriftlig på minimum nivå A2 eller tilsvarende. UDI og politiet har myndighet til å frita fra kravet om opplæring i samfunnskunnskap dersom søker har bestått prøven i samfunnskunnskap på norsk.

Søkere som fyller vilkår for fritak av andre grunner, må søke om fritak fra kommunen. Søkere som har fått vedtak fra kommunen om fritak fra krav til opplæring og/eller prøver, skal legge ved dokumentasjon på fritak.

Søkere som er fritatt fra plikt til opplæring i norsk er også fritatt fra prøve i norsk muntlig.

Søkere som er fritatt fra opplæring i samfunnskunnskap er fritatt fra kravet om å bestå prøven i samfunnskunnskap.

5. Forberedende intervju ved søknad om permanent oppholdstillatelse på grunnlag av familieinnvandring

I forbindelse med at det framsettes en søknad, bes politiet ta intervju av søkeren og/eller eventuelle referansepersoner, dersom de mener det er grunn til å tvile på opplysningene gitt i søknaden. Dette gjelder dersom søkeren har hatt en tillatelse i henhold til utlendingsloven § 40 eller 41, og det ikke tidligere er foretatt et intervju av partene med henblikk på å klargjøre om ekteskapet/samboerforholdet/partnerskapet er reelt. Unntak kan gjøres dersom politiet har klare indikasjoner på at ekteskapet/samboerforholdet/partnerskapet er reelt.

Det er viktig at den som skal foreta intervjuet følger retningslinjene som er angitt nedenfor. Når intervjuet gjennomføres er det viktig at intervjueren følger opp spørsmålene med relevante oppfølgingsspørsmål der det faller naturlig under intervjuet.

I intervjurapporten er det viktig at det både gjengis hvilke spørsmål som er blitt stilt til søker og/eller referansen, og at svaret fra søkeren/referansen gjengis i sin helhet, mest mulig ordrett i henhold til det som er blitt sagt.

Ved intervju av ektefeller (både søkeren og referansen) der det er mistanke om at ekteskapet er proforma, er det viktig at begge parter stilles de samme spørsmålene, og at partene ikke gis mulighet til å snakke sammen mellom intervjuene.

Vedkommende som intervjues skal bli gjort kjent med at søknaden kan bli avgjort på bakgrunn av de opplysninger som legges fram under intervjuet, og at søknaden kan bli avslått dersom nødvendig dokumentasjon ikke framlegges.

Referanser i utlendingssak skal gjøres oppmerksom på at man som referanse ikke har møte- eller opplysningsplikt, jf. utlendingsloven § 83 første ledd. Dersom referansen likevel ønsker å avgi forklaring, har vedkommende plikt til å forklare seg sant, jf. utlendingsloven § 108 første ledd bokstav c.

Den som blir intervjuet skal få mulighet til å lese gjennom intervjuet etter at det er ferdig, og skal da få mulighet til å komme med kommentarer og tilleggsopplysinger, og rette opp eventuelle misforståelser som har skjedd underveis. Ved vesentlige endringer i innholdet etter en slik gjennomgang, skal den opprinnelige teksten beholdes og nye opplysninger/endringer i forklaringen skal tilføyes som ”kommentar ved gjennomlesning”.

Intervjuet skal resultere i en skriftlig rapport som legges i saken. Det skal framgå av rapporten om det er benyttet tolk eller ikke under intervjuet.

6. Søknad om adgang til å oppholde seg utenfor riket i mer enn to år uten at den permanente oppholdstillatelsen bortfaller

Regelverket for bortfall av permanent oppholdstillatelse framgår av loven § 62 sjette ledd, jf. forskriften § 11-8 første og andre ledd, jf. femte ledd. Politiet og utenriksstasjonen skal underrette UDI dersom de blir kjent med at den permanente oppholdstillatelsen til en utlending kan være bortfalt, se RS 2010-045. En utlending kan imidlertid etter søknad gis adgang til å oppholde seg utenfor riket i mer enn to år i sammenheng uten at den permanente oppholdstillatelsen faller bort, dersom det er klart at vedkommende etter utenlandsoppholdet igjen skal bosette seg i Norge.

Forskriften § 11-8 tredje ledd bokstav a til c oppstiller særskilte vilkår for hvem som kan få rett til å oppholde seg utenfor Norge. Dette gjelder utlendinger som skal avtjene verneplikt, eller annen tilsvarende tjeneste i sitt hjemland, utlendinger som skal oppholde seg i utlandet i forbindelse med arbeid eller utdanning utover vanlig videregående skole, eller utlendinger som skal oppholde seg i utlandet sammen med ektefelle, samboer, mor eller far som arbeider eller tar utdanning i utlandet,

6.1 Søknad

Søknad skal fremmes ved politidistriktet på søkerens hjemsted, eller ved norsk utenriksstasjon dersom søkeren er bosatt i utlandet. Søknad skal fremmes i god tid før toårsfristens utløp. Politiet må informere søkeren om at dersom søknad blir fremmet tidligere enn seks måneder før utløpet av toårsfristen, så bortfaller ikke den permanente oppholdstillatelsen dersom utlendingen returnerer til Norge innen to uker etter at UDIs avslag på søknaden er meddelt vedkommende, jf. utlendingsforskriftens § 11-8 femte ledd.

Det er ikke utarbeidet standardiserte søknadsskjemaer for denne tillatelsen. Søkeren må selv framsette egen skriftlig søknad. Søknaden skal inneholde informasjon om oppholdets varighet og formål, samt gjøre rede for søkerens tilknytning til Norge. Søknaden må dateres.

6.2. Dokumentasjon

Dersom formålet med oppholdet er verneplikt, må dette dokumenteres med offisiell innkalling til vernepliktstjeneste. Varigheten av tjenesten skal framgå av dokumentet eller dokumenteres på annen måte.

Arbeid i utlandet må dokumenteres ved en form for arbeidskontrakt der arbeidstid og varigheten av ansettelsesforholdet framgår. Kontrakten må være underskrevet av søkeren og arbeidsgiver.

Søknader grunnet utdanning i utlandet må vedlegges opptaksbrev fra utdanningsinstitusjon. Brevet skal innholde informasjon om type utdanning og varighet av utdanningen. Søkeren må også framlegge en studieplan, som viser hvor lenge søkeren har planer om å studere i utlandet. Det må sannsynliggjøres at søkeren skal returnere til Norge etter endt utdanning.

Søkere som er ektefelle, samboer eller barn av personen som oppholder seg i utlandet i forbindelse med arbeid eller utdanning, bør dokumentere sin relasjon til denne personen via for eksempel en vigselsattest, fødselsattest eller utskrift fra folkeregisteret. Videre må det dokumenteres via arbeidskontrakt/opptaksbekreftelse fra utdanningsinstitusjonen om hvor lenge ektefellen, samboeren, moren eller faren skal arbeide eller studere i utlandet. All utenlandsk dokumentasjon må være oversatt til norsk eller engelsk.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for familieinnvandring (OFAM)

Siste endringer
 • Endret: RS 2012-008 Retningslinjer for forberedelse av søknader om permanent oppholdstillatelse, og søknad om adgang til å oppholde seg utenfor Norge i mer enn to år uten at tillatelsen bortfaller- utlendingsloven § 62, jf. utlendingsforskriften... (22.02.2017)

  Punkt 3.1.3 er oppdatert som følge av at "Statsborgerprøven" ikke lenger godkjennes som dokumentasjon på krav om bestått prøve i samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse.

 • Endret: RS 2012-008 Retningslinjer for forberedelse av søknader om permanent oppholdstillatelse, og søknad om adgang til å oppholde seg utenfor Norge i mer enn to år uten at tillatelsen bortfaller... (01.01.2017)

  Rundskrivets punkt 3 om vedlegg til søknaden er oppdatert i tråd med nye krav til prøver i norsk og samfunnskunnskap. Det er samtidig inntatt nytt punkt 4 om fritak fra kravene. Endringene trer i kraft 1. januar 2017, og gjelder for søknader fremmet 17. desember 2016 eller senere.

 • Endret: RS 2012-008 Retningslinjer for forberedelse av søknader om permanent oppholdstillatelse, og søknad om adgang til å oppholde seg utenfor Norge i mer enn to år uten at tillatelsen bortfaller (04.07.2014)

  Rundskrivets punkt 3 om vedlegg til søknaden er oppdatert i tråd med opphevelsen av påtaleinstruksen § 5-13. Dersom det foreligger straffbare forhold av betydning for søknaden skal politiet opplyse om dette i oversendelsen av saken. Politiet har plikt til å utlevere straffesaksopplysninger i saker om permanent oppholdstillatelse.

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo