Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2012-017
Dokument-ID : RS 2012-017
Saksnummer : 15/08743-1
Sist endret : 16.07.2012
Dokumentdato : 16.07.2012
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Politidistriktene
Utlenriksstasjonene
Sysselmannen på Svalbard

Garantistillelser ved besøk - utlendingsloven § 10 første ledd bokstav b, jf. utlendingsforskriften § 3-5

1. Innledning

2. Garantiens omfang

2.1 Krav til garantisten

2.2 Garantistillelser for besøk av nær familie

2.3 Garantistillelser for besøk av andre enn nær familie

2.3.1 Kravet om tilstrekkelig inntekt

2.3.2 Kravet om at garantistillelsen fremstår troverdig

3. Fremgangsmåten ved innlevering av garantiskjemaet

3.1 Besøkende er borger av et visumpliktig land

3.2 Besøkende er borger av et visumfritt land

4. Avsluttende presiseringer

1. Innledning

Dette rundskrivet erstatter Utlendingsdirektoratets (UDIs) rundskriv 2010-056 Garantistillelser ved besøk, jf. utlendingsloven § 10, jf. utlendingsforskriften § 3-5.

Rundskrivet er utarbeidet i forbindelse med ikrafttredelsen av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810 av 13. juli 2009 om innføring av felleskapsregler for visum (Visumforordningen / Visa Code) den 5. april 2010.

Dette rundskrivet gir retningslinjer for utlendingsmyndighetenes fremgangsmåte i saker hvor en visumsøker eller en borger av et visumfritt land ikke har tilstrekkelige midler til livsoppholdet under besøket i Norge og/eller tilbakereisen til hjemlandet og ønsker at en person bosatt i Norge skal påta seg det økonomiske ansvaret for dette. Rundskrivet omfatter også de tilfellene hvor garantisten er et firma.

Rundskrivet gjelder ikke for garantistillelser i oppholdssaker, inkludert saker hvor formålet med oppholdet i Norge er medisinsk behandling. Garantistillelser i oppholdssaker behandles i UDI rundskriv 2010-118. I tillegg har vi avgrenset det mot mislighold av garantiansvar og eventuell tvangsinndrivelse.

Rundskrivet utdyper og supplerer reglene i utlendingsforskriften § 3-5 om erklæring om dekking av tilstrekkelige midler til livsopphold og tilbakereise, og må ses i sammenheng med UDI rundskriv 2010- 057 Bankgaranti som betingelse for visum, jf. utlendingsloven § 10, jf. utlendingsforskriften §§ 3-6 og 3-7.

2. Garantiens omfang

Det er et vilkår for å få innvilget besøksvisum at visumsøkeren har nok midler til oppholdet i Norge, samt til tilbakereise og eventuell transitt. Dersom søkeren ikke har nok midler, er det adgang til å benytte garanti fra en person som er bosatt i Norge, jf. utlendingsforskriften § 3-5. En visumfri utlending som ikke har nok midler til å dekke oppholdet og hjemreisen har også adgang til å benytte en slik garanti, jf. utlendingsloven § 17 første ledd bokstav f og utlendingsforskriften § 5-1 fjerde ledd.

Garantiansvaret omfatter utgifter til kost, losji og til hjemreise. Hjemreiseutgiftene kan omfatte, i tillegg til den besøkendes returbillett, flybilletter tur/retur for opptil tre ledsagere hvis den besøkende nekter å forlate Norge ved visumets utløp og må uttransporteres, jf. utlendingsforskriften § 3-5 siste punktum.

Garantien gjelder under hele besøket. I saker hvor visum er gitt på grunnlag av garanti, må søkeren ha med seg en kopi av ferdig utfylt og underskrevet garantiskjema ved innreise i Schengen/Norge. Utenriksstasjonen skal legge originalen i saksmappen.

Krav etter garantien er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. utlendingsloven § 91 annet ledd. Hvis den besøkende ikke forlater Norge frivillig ved visumets utløp eller ved utløp av den visumfrie perioden, vil vedkommende bli uttransportert. Myndighetene kan kreve at garantisten dekker utgiftene til hjemreisebillett for besøkende og til tur/retur billett for inntil tre ledsagere, samt kost og losji i forbindelse med uttransportering, jf. utlendingsforskriften § 3-5 siste punktum.

2.1 Krav til garantisten

Det er bare en person som er bosatt i Norge som kan være garantist i visumsaker eller for en borger fra et visumfritt land som skal oppholde seg i Norge i den visumfrie perioden, jf. utlendingsforskriften § 3-5 første punktum.

Hvis garantisten ikke er nordisk borger, må vedkommendes oppholdstillatelse i Norge være av minst lik lengde som perioden garantien gjelder for. Se ellers krav til garantistens forsørgelsesevne i punkt 2.2 og 2.3 nedenfor.

2.2 Garantistillelser for besøk av nær familie

Hvis den besøkende er nært familiemedlem av garantisten, stilles ikke strenge krav til garantistens inntekt. Utlendingsmyndigheten som forbereder saken eller fatter vedtak skal ta hensyn til hvor mange personer garantien omfatter, og hvor lenge besøket skal vare, i tillegg til garantistens boligsituasjon og inntektsnivå.

Det godtas at også person som livnærer seg helt eller hovedsakelig på sosialhjelp, kan garantere for nære familiemedlemmer. I disse sakene og i sakene hvor garantistens inntekt er på samme nivå som sosialhjelpsatsene, må den besøkende ha returbillett, med mindre han eller hun reiser med bil.

Som nær familiemedlem regnes:

 • Ektefelle, barn, foreldre og søsken
 • samt deres ektefeller og barn når de kommer sammen med slektninger som nevnt under første kulepunkt

2.3 Garantistillelser for besøk av andre enn nær familie

Hvis garantien gjelder for andre enn nære familiemedlemmer, stilles det krav til garantistens inntekt og til at garantistillelsen fremstår troverdig.

2.3.1 Kravet om tilstrekkelig inntekt

Garantisten må ha tilstrekkelig økonomisk evne til å kunne forsørge den besøkende under oppholdet i Norge. Når utlendingsmyndigheten som forbereder saken eller fatter vedtak vurderer garantistens inntekt, skal det tas hensyn til lønn, trygdeytelser og formue. En person som helt eller hovedsakelig livnærer seg på sosialhjelp, kan ikke godtas som garantist i disse tilfellene.

Ved vurderingen av om det anses sannsynliggjort at garantisten kan forsørge den besøkende, legges det vekt på følgende momenter:

 • den besøkendes egne midler
 • garantistens inntekt
 • varigheten av oppholdet
 • om den besøkende har returbillett
 • om garantisten garanterer for flere besøkende

2.3.2 Kravet om at garantistillelsen fremstår troverdig

Som hovedregel må garantisten og den besøkende ha truffet hverandre fra før det planlagte besøket. Etter en konkret vurdering kan likevel tidligere muntlig eller skriftlig kontakt være tilstrekkelig. Dette kan for eksempel være aktuelt ved firmabesøk.

Det kan ellers legges vekt på følgende momenter:

 • Opplysningene om hvor godt den besøkende og garantisten kjenner hverandre
 • Om den besøkende skal bo hos garantisten
 • Har garantisten garantert for den besøkende eller for andre personer tidligere? Reiste i så fall besøkende ut av Norge ved visumets utløp eller ved utløp av den visumfrie perioden, i henhold til bestemmelsene i utlendingsforskriften § 3-3?
 • Om garantisten har fast arbeid.

En person som har misligholdt tidligere garantiansvar, skal ikke godtas som garantist med mindre tidligere krav er gjort opp.

I utgangspunktet skal garantistens vandel ikke vurderes. Hvis det i saken likevel foreligger opplysninger om straffbare forhold hos garantisten, for eksempel fordi det er opprettet utvisningssak mot ham eller henne, kan dette tillegges vekt i en helhetsvurdering av referansepersonens troverdighet som garantist. Forholdets art og alder vil i så fall være av betydning, i tillegg til besøkets formål.

3. Fremgangsmåten ved innlevering av garantiskjemaet

Garantiskjemaet finnes som vedlegg til dette rundskrivet.

3.1 Besøkende er borger av et visumpliktig land

Skjema for garantistillelser for besøk skal være ferdig utfylt og underskrevet av garantisten og den besøkende før, eventuelt i forbindelse med, innreise. Visumpliktige utlendinger skal fremlegge originalen av garantiskjemaet i forbindelse med søknaden om visum til Norge. Garantisten må møte opp hos politiet, hvor han eller hun skal legitimere seg, fylle ut og signere garantiskjemaet for besøk (eventuelt kun signere, hvis vedkommende har fylt ut skjemaet på forhånd). Politiet skal orientere garantisten om at garantien omfatter kost, losji og hjemreiseutgifter og opplyse om at hjemreiseutgifter ved en eventuell uttransportering kan omfatte søkerens flybillett, samt flybilletter tur/retur for opptil 3 ledsagere.

Garantisten må dokumentere sin inntekt ved for eksempel lønnsslipper, saldoutskrift eller dokumentasjon på trygdeytelser. Dersom garantisten livnærer seg helt eller hovedsakelig på sosialhjelp, skal politiet anmerke dette i garantiskjemaet. Opplysninger om tilknytningsforholdet mellom garantisten og søkeren, og opplysninger om hvor søkeren skal bo, oppholdets varighet etc., skal fremgå av garantiskjemaet.

Hvis garantisten er et firma eller en annen organisasjon, skal firmaets eller organisasjonens nummer oppgis i en egen rubrikk på garantiskjemaet for besøk. Firmaets representant må dokumentere at han eller hun har fullmakt til å garantere på firmaets/organisasjonens vegne. Politiet skal sjekke at skjemaet er riktig utfylt og signert og at garantisten har dokumentert sin inntekt. Stemplet garantiskjema og den fremviste dokumentasjonen returneres garantisten.

3.2 Besøkende er borger av et visumfritt land

Spørsmål om garanti for borgere av visumfrie land vil som hovedregel oppstå når personen ved innreise ikke kan sannsynliggjøre å ha eller å være sikret midler til opphold og hjemreise, jf. utlendingsloven § 17 første ledd bokstav f. I utgangspunktet vil vedkommende bli bortvist. Politiet kan i disse tilfellene tillate bruk av garantist.

Den besøkende og garantisten skal fylle ut hver sin del av garantiskjemaet for besøk. Garantisten skal dokumentere sin inntekt ved hjelp av lønnsslipp, bankutskrift eller dokumentasjon på trygdeytelser. Det gjøres unntak fra dette kravet når garantisten livnærer seg helt eller delvis på sosialhjelp, og når besøkende er nære familemedlemmer.

I de tilfellene hvor besøkende ønsker å bruke firmagaranti, skal firmaets navn og organisasjonsnummeret oppgis i egen rubrikk på garantiskjemaet. Firmaets representant må dokumentere at han eller hun har fullmakt til å opptre på firmaets vegne.

4. Avsluttende presiseringer

Borgere fra visumpliktige og visumfrie land skal behandles likt med hensyn til adgangen til å benytte seg av garantiordningen. Ved vurdering av garantier i visumsaker skal UDI, utenriksstasjonene, politiet og Sysselmannen på Svalbard følge retningslinjene nedfelt i dette rundskrivet.

Utenriksstasjonene og Sysselmannen skal påse at den originale garantierklæringen leveres i forbindelse med visumsøknaden og legges i saksmappen.

Det er viktig at utlendingsmyndighetene presiserer overfor den besøkende og garantisten at innlevering av en garanti ikke nødvendigvis innebærer at søkeren vil få visum.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Visumenheten (OVAS1)

Siste endringer
 • Ny: RS 2012-017 Garantistillelser ved besøk - utlendingsloven § 10 første ledd bokstav b, jf. utlendingsforskriften § 3-5 (03.11.2015)

  Rundskrivet er nå tilgjengelig på engelsk.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo