Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2013-009
Dokument-ID : RS 2013-009
Saksnummer : 13/1787-6
Dokumentdato : 07.06.2013
Mottakere :

Kommuner
Fylkeskommuner
IMDi
Statlige mottak for asylsøkere

Regelverk for tilbakevendingsstønad for personer med flyktningbakgrunn med oppholdstillatelse i Norge som ønsker å vende tilbake til sitt hjemland (Kap. 490, post 72)

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 2. mai 2013 med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak 11. desember 2012.

1. Formålet med stønadsordningen

Formålet med tilbakevendingsstønaden er å legge til rette for at personer med oppholdstillatelse i Norge, ervervet etter søknad om beskyttelse, skal kunne vende tilbake og bosette seg permanent i opprinnelseslandet dersom de ønsker det. Stønaden er ment som et bidrag til reetablering i opprinnelseslandet og til dekning av reiseutgifter og frakt av personlige eiendeler. Stønadsordningen forvaltes av Utlendingsdirektoratet (UDI).

2. Hvem som kan gis stønad

Tilbakevendingsstønad kan gis til personer som enten

a) har beskyttelse(asyl) på individuelt grunnlag eller kollektiv beskyttelse 
b) oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, etter søknad om asyl
c) opphold som overføringsflyktning
d) opphold på grunnlag av familieinnvandring med en person som tilhører en av ovennevnte grupper,

Personer som er norske statsborgere, kan normalt ikke få stønad til tilbakevending. Det kan imidlertid unntaksvis gis stønad til norske borgere ut fra menneskelige hensyn.

Stønad kan gis til reise i regi av UDI eller til egenorganisert reise. 

3. Krav til søknadens innhold og form

Søknad sendes enten elektronisk via UDIs internettside eller skriftlig på søknadsskjema utarbeidet av UDI. Skriftlige søknader sendes til UDIs regionkontor der søkeren bor. Regionkontoret avgjør søknaden om tilbakevendingsstønad.

Søknaden skal inneholde opplysninger om:

 • Navn
 • Personnummer
 • DUF-nr.
 • Adresse i Norge
 • Statsborgerskap
 • Navn og kontonummer for utbetaling 
 • Land søker ønsker å vende tilbake til 
 • Reisemåte (egenorganisert eller i regi av UDI). 
 • Eventuell flyplass søker ønsker å reise til
 • Adresse, fødested og tidligere bosted i opprinnelseslandet
 • Ønsket avreisetidspunkt (dato/uke)
 • Pass/reisedokument
 • Godkjenning av vilkår for tilbakevendingsstønad

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknaden:

 • Kopi av gyldig pass fra opprinnelseslandet eller reisedokumenter utstedt av norske myndigheter. Dersom søkeren har eller kan skaffe seg opprinnelseslandets pass, skal hjemreisen foregå med dette
 • Legeerklæring for vurdering av transportdyktighet og eventuelt medisinsk eskorte dersom søker har slike behov

Særskilt om søknader for barn under 18 år

 • Barn under 18 år må søke sammen med sine foreldre. Begge foreldre må underskrive på søknaden 
 • Dersom barn under 18 år flytter fra Norge med kun en av foreldrene, må det vedlegges skriftlig samtykke fra den andre av foreldrene
 • Det må opplyses om hvem av foreldrene som skal være mottaker av stønadsbeløpet. Tilbakevendingsstønad for barn kan kun utbetales til den av foreldrene som vender tilbake til opprinnelseslandet

4. Utmåling av stønadsbeløp

For personer som reiser i regi av UDI kan det gis inntil 15 000 kr i tilbakevendingsstønad. I tillegg bestilles og betales flybilletter av UDI eller den UDI har inngått avtale med. Søker kan ikke få stønad til selv å kjøpe flybilletter for reiser i regi av UDI.

For egenorganiserte reiser kan det gis inntil 17 500 kr i tilbakevendingsstønad. For egenorganiserte reiser dekkes ingen særskilte reiseutgifter.

Innvilget tilbakevendingsstønad medfører ikke avkorting av eventuell reintegreringsstønad fra UDI.

5. Vilkår for utbetaling

Innvilget tilbakevendingsstønad bekreftes av UDI gjennom et stønadsbrev.

Før stønad kan utbetales, må flytting meldes til Folkeregisteret.

Stønadsmottaker med gjeld i Norge må fremlegge avtale om nedbetaling før stønaden kan utbetales. Tilbakehold av opplysninger kan medføre strafferettslig forfølgelse jf. utlendingsloven § 108.

Stønad til egenorganiserte reiser utbetales ikke tidligere enn 14 dager før avreise. UDI kan sette som forutsetning at deler av støttebeløpet utbetales ved ankomst til opprinnelseslandet.

Utbetalingsordning og eventuelt øvrige vilkår knyttet til utbetaling fastsettes av UDI i stønadsbrev, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 7.3.

6. Tilbakebetaling ved gjeninnvandring til Norge

Personer som har fått tilbakevendingsstønad og som senere gjeninnvandrer til Norge skal betale tilbake hele eller deler av stønaden de har fått. Beløpet som skal betales tilbake fastsettes ut fra lengden på oppholdet i opprinnelseslandet.

Satsene for gradert tilbakebetaling av tilbakevendingsstønad er:

Antall måneder personen har oppholdt seg i opprinnelseslandet Beløp som kreves tilbakebetalt
 Under 12 måneder  kr 15 000
 13 – 18 måneder  kr 10 000
 18 – 24 måneder  kr 5 000
 Over 24 måneder  kr 0

Det kan gjøres unntak fra kravet om tilbakebetaling for personer som etter gjeninnreise innvilges ny tillatelse på grunnlag av søknad om beskyttelse.

7.  Klagebehandling

Vedtak fattet av UDIs regionale enheter kan påklages til UDI ved Region- og mottaksavdelingen, jf. forvaltningsloven § 28.

Klage sendes til det regionkontoret som har behandlet søknaden. 

 

Christine Wilberg
avdelingsdirektør

Knut Berntsen
underdirektør

 

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen, Returenheten

Siste endringer
 • Ny: RS 2013-009 Regelverk for tilbakevendingsstønad for personer med flyktningbakgrunn med oppholdstillatelse i Norge som ønsker å vende tilbake til sitt hjemland (Kap. 490, post 72) (07.06.2013)

  Retningslinjene er endret etter initiativ fra Justisdepartementet, og erstatter RS 2004-035. Rundskrivet er gjort kortere og strammet inn i tråd med retningslinjer for tilskudd.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo