Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

RS 2013-013

RS 2013-013V
Dokument-ID : RS 2013-013V
Saksnummer : 16/01165-2
Sist endret : 03.01.2018
Dokumentdato : 10.10.2013

Satser for tilskudd til kommuner med avtale om alternativ mottaksplassering

1. Satser for tilskudd til kommuner med avtale om alternativ mottaksplassering

Følgende satser gjelder fra 1. januar 2018:

Forskuddsutbetaling for fire måneder kr 57 396 per person
Tilskudd per måned kr 14 349 per person

Satsene for tilskuddet blir justert i samsvar med prisjusteringen i de årlige statsbudsjettene.

2. Første utbetaling av tilskudd

På bakgrunn av inngått avtale om alternativ mottaksplassering utbetaler UDI et forskudd for 4 måneder for hver person som omfattes av avtalen.

Det er ikke nødvendig at kommunen sender krav. Tilskuddet beregnes for hver påbegynt måned.

Eksempel: dersom personen ankommer kommunen den 29. mai, dekker forskuddsutbetalingen perioden fra 1. mai til 31. august.

3. Videre utbetaling av tilskudd

Med unntak av forskuddsutbetaling av tilskudd for de første fire månedene (se punkt 2), vil UDI, basert på avtalen og bekreftelse fra regionkontoret, videre utbetale tilskudd etterskuddsvis hvert tertial. Det er ikke nødvendig at kommunen sender krav. Kommunen får utbetalt tilskudd for hver påbegynt måned. Tilskudd for 1. tertial utbetales i april, tilskudd for 2. tertial utbetales i august, tilskudd for 3. tertial utbetales i desember.

4. Særlig tilskudd for enslige mindreårige

Redaksjonell anmerkning: Dette punktet er under revidering som følge av at tilskuddet fra IMDI inntil videre er avviklet. Punket vil bli oppdatert så snart det lar seg gjøre.

For enslige mindreårige asylsøkere som er tildelt alternativ mottaksplass etter avtale med en kommune, vil kommunen, i tillegg til tilskuddet fra UDI, få utbetalt særskilt kommunalt tilskudd i henhold til gjeldende rundskriv fra IMDI. Kommunen må selv søke om tilskuddet fra IMDI. 

Tilskuddet fra IMDI for 2016 er kr. 207 000 per år per person.

For nærmere informasjon, se IMDI Rundskriv 03/2016.

5. Sluttavregning

Avtale om alternativ mottaksplass gjelder fra den dato avtalen angir, forutsatt at personen har ankommet kommunen, og så lenge personen har rett til mottaksplass.

 • Hvis søkeren innvilges oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, og personen blir bosatt i avtalekommunen, opphører avtalen ved slutten av måneden for vedtak.
 • Dersom personen blir bosatt i en annen kommune enn avtalekommunen, eller egenetablerer seg i annen kommune, opphører avtalen ved slutten av måneden etter flyttedato.
 • Ved endelig avslag på søknad om beskyttelse (asyl) og med fastsatt utreisefrist, beregnes tilskuddet ut måneden for faktisk avreise fra kommunen.


Utlendingsdirektoratet
RMA Fagstab
Region- og mottaksavdelingen

Siste endringer
 • Endret: RS 2013-013V Satser for tilskudd til kommuner med avtale om alternativ mottaksplassering (03.01.2018)

  Satsene for tilskudd til kommuner med avtale om alternativ mottaksplassering er oppdatert i tråd med tildelingsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet til UDI. Fra 1. januar 2018 er månedlig tilskudd kr 14 349 per person.

 • Endret: RS 2013-013V Satser for tilskudd til kommuner med avtale om alternativ mottaksplassering (15.02.2016)

  Satsene i vedleggets punkt 1 er oppdatert for 2016.

 • Endret: RS 2013-013V Satser for tilskudd til kommuner med avtale om alternativ mottaksplassering (26.01.2015)

  Vedlegget er oppdatert med satser for 2015.

 • Endret: RS 2013-013V Satser for tilskudd til kommuner med avtale om alternativ mottaksplassering (06.02.2014)

  Vedlegget er oppdatert med satser for 2014.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo