Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

RS 2013-013

RS 2013-013V
Dokument-ID : RS 2013-013V
Saksnummer : 16/01165-10
Sist endret : 08.01.2019
Dokumentdato : 10.10.2013

Satser for tilskudd til kommuner med avtale om alternativ mottaksplassering

1. Satser for tilskudd til kommuner med avtale om alternativ mottaksplassering

Følgende satser gjelder fra 1. januar 2019:

Forskuddsutbetaling for fire måneder kr 59 004 per person
Tilskudd per måned kr 14 751 per person

Satsene for tilskuddet blir justert i samsvar med prisjusteringen i de årlige statsbudsjettene.

2. Første utbetaling av tilskudd

På bakgrunn av inngått avtale om alternativ mottaksplassering utbetaler UDI et forskudd for 4 måneder for hver person som omfattes av avtalen.

Det er ikke nødvendig at kommunen sender krav. Tilskuddet beregnes for hver påbegynt måned.

Eksempel: dersom personen ankommer kommunen den 29. mai, dekker forskuddsutbetalingen perioden fra 1. mai til 31. august.

3. Videre utbetaling av tilskudd

Med unntak av forskuddsutbetaling av tilskudd for de første fire månedene (se punkt 2), vil UDI, basert på avtalen og bekreftelse fra regionkontoret, videre utbetale tilskudd etterskuddsvis hvert tertial. Det er ikke nødvendig at kommunen sender krav. Kommunen får utbetalt tilskudd for hver påbegynt måned. Tilskudd for 1. tertial utbetales i april, tilskudd for 2. tertial utbetales i august, tilskudd for 3. tertial utbetales i desember.

4. Sluttavregning

Utbetalingen av tilskudd til alternativ mottaksplassering opphører når avtalen om alternativ mottaksplassering avsluttes.

 • Dersom søkeren innvilges oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, og personen blir bosatt i avtalekommunen, opphører utbetalingene ved slutten av måneden for vedtak.

 • Dersom personen blir bosatt i en annen kommune enn avtalekommunen, eller egenetablerer seg i annen kommune, opphører utbetalingene ved slutten av måneden etter flyttedato.

 • Ved endelig avslag på søknad om beskyttelse (asyl), eller dersom søkeren flytter fra kommunen av andre grunner, beregnes tilskuddet ut måneden for faktisk avreise fra kommunen.

5. Særtilskudd ved særlig høye kostnader til barnevern

Vertskommuner som blir påført særlig høye kostnader til barnevern i forbindelse med omsorgsovertakelse etter barnevernloven kapittel 4 kan søke om særtilskudd. Les mer om dette tilskuddet og om søknadsprosess i RS 2011-025 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter.


Utlendingsdirektoratet
RMA Fagstab
Region- og mottaksavdelingen

Siste endringer
 • Endret: RS 2013-013V Satser for tilskudd til kommuner med avtale om alternativ mottaksplassering (08.01.2019)

  Vedlegget er oppdatert med nye satser for 2019. Forskuddsutbetaling for fire måneder er kr 59 004 per person. Tilskudd per måned er kr 14 751 per person.

 • Endret: RS 2013-013V Satser for tilskudd til kommuner med avtale om alternativ mottaksplassering (27.09.2018)

  Vedleggets punkt 4, Særtilskudd ved særlig høye kostnader til barnevern, er oppdatert i tråd med Integrerings- og mangfoldsdirektoratets Rundskriv 02/2018 Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger m.fl. for 2018.

 • Endret: RS 2013-013V Satser for tilskudd til kommuner med avtale om alternativ mottaksplassering (03.01.2018)

  Satsene for tilskudd til kommuner med avtale om alternativ mottaksplassering er oppdatert i tråd med tildelingsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet til UDI. Fra 1. januar 2018 er månedlig tilskudd kr 14 349 per person.

 • Endret: RS 2013-013V Satser for tilskudd til kommuner med avtale om alternativ mottaksplassering (15.02.2016)

  Satsene i vedleggets punkt 1 er oppdatert for 2016.

 • Endret: RS 2013-013V Satser for tilskudd til kommuner med avtale om alternativ mottaksplassering (26.01.2015)

  Vedlegget er oppdatert med satser for 2015.

 • Endret: RS 2013-013V Satser for tilskudd til kommuner med avtale om alternativ mottaksplassering (06.02.2014)

  Vedlegget er oppdatert med satser for 2014.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo