Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2014-007
Dokument-ID : RS 2014-007
Saksnummer : 13/3795-10
Sist endret : 22.06.2015
Dokumentdato : 12.03.2014
Mottakere :

Politiet    
Utlendingsdirektoratet

 

Rutiner når asylsøkere trekker asylsøknaden og utfylling av standardskjema


1. Innledning

2. Utlendingens begrunnelse for å trekke søknaden

3. Mulig bortvisning eller utvisning

4. Informasjon til søkeren

5. Rutiner

 

1. Innledning

Asylsøkere kan trekke søknaden sin om beskyttelse når som helst i løpet av prosessen, dvs frem til Utlendingsdirektoratet har fattet vedtak. Det er viktig at politiet og UDI har lik praksis for hva som skal gjøres når dette skjer. UDI har laget et standardskjema som vi ber politiet og UDIs ansatte bruke i disse tilfellene.

2. Utlendingens begrunnelse for å trekke søknaden

UDI håper at søkerne skal begrunne hvorfor de trekker søknaden. Dette er informasjon som er viktig i den enkelte saken, samtidig som det kan være informasjon av en mer generell karakter.

Aktuell informasjon kan være at søkeren har

 • endret sin vurdering av forfølgelsesfaren

 • endret opplysninger om identitet

 • hatt opphold i andre land

 • gitt uriktige opplysninger i asylsøknaden og evt. hvem har gitt ham eller henne opplysningene, som f.eks smuglere, agenter etc.

 • gitt falske attester/dokumenter

Utlendingen kan trekke asylsøknaden hos alle politiets utlendingsseksjoner, via advokat eller ved å kontakte UDI.

Dersom utlendingen ikke vil oppgi grunnen til at han eller hun trekker asylsøknaden, skal dette skrives i skjemaet. Dersom sakens art tilsier at det er unødvendig med en samtale, skal den som mottar opplysningene om at asylsøkeren vil trekke søknaden, likevel fylle inn navn og DUF-nummer og be utlendingen om å signere for å bekrefte at søknaden er trukket.

Dersom det er flere som trekker søknaden samtidig, skal dette noteres i skjemaet.

Dersom politiet eller den UDI-ansatte har tilleggsopplysninger til begrunnelsen som er gitt, skal dette også noteres og fremkomme av saksdokumentene.

3. Mulig bortvisning eller utvisning

I tilfeller hvor asylsøkere har gitt uriktige opplysninger og/eller uriktig identitet i forbindelse med søknaden, vil ikke det at søknaden trekkes på et senere stadium forhindre at det kan fattes vedtak om utvisning på grunnlag av de gitte opplysningene. I slike tilfeller må det foretas en vurdering av grovheten av de uriktige opplysningene, jf RS 2010-024 «Utvisning etter utlendingsloven §§ 66, 67 og 68 – brudd på utlendingsloven eller straffbare forhold», pkt 5.4.

Når det er Asylavdelingen (ASA) som har saken og avdekker uriktige opplysninger evt. andre brudd på utlendingsloven, skal ASA opprette utvisningssak og forhåndsvarsle om utvisning før oversendelse til Område for utvisning (OFU) for videre oppfølging, jf IM 2013-010 «Overføring av utvisningssaker fra ASA til OPA»

Når saksansvaret ligger hos politiet, vises det til rutinene i RS 2010-020 «Retningslinjer for saksbehandling i forbindelse med sak om bortvisning etter innreise og sak om utvisning i hastesaker».  Vi viser også til RS 2010-013 «Bortvisning etter utlendingsloven §§ 17 og 18» pkt 3.4

4. Informasjon til søkeren

Politiet eller den andre i utlendingsforvaltningen som søkeren henvender seg til for å trekke søknaden, skal informere søkeren om de rettslige konsekvensene av å trekke søknaden. I de fleste tilfellene vil dette si å informere søkeren om at han eller hun ikke lenger har lovlig opphold i Norge og har plikt til å forlate landet; og at de ikke lenger har rett til å bo i asylmottak. Dersom han eller hun ikke forlater Norge, kan politiet uttransportere søkeren.

Søkeren kan søke UDI om assistert retur og eventuell re-integreringsstøtte via IOM, International Organization for Migration, http://www.iom.no/.  For mer informasjon og hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet, skal søkeren henvises til IOM, UDIs regionkontor eller asylmottaket. Personer som har søkt om retur via IOM kan fortsette å bo i mottak frem til alt det praktiske rundt hjemreisen er ordnet. Personer som kommer fra land som IOM ikke har returprogrammer til, kan henvises til politiet for å få hjelp til ledsaget, assistert retur».

5. Rutiner

Saksbehandleren gjennomfører en samtale med søkeren og registrerer opplysningene i skjemaet.  Dersom søkeren ikke er villig til å opplyse hvorfor han eller hun trekker søknaden, skal saksbehandleren gjøre rede for dette i egne merknader.

 • Søkeren trekker søknaden i løpet av registreringen: politiet fyller ut skjemaet, skanner det og registrerer søknaden som trukket og henlegger saken

 • Søkeren trekker søknaden før intervjuet: saksbehandler skal gi beskjed til Koordineringsenheten (KOR). Hvis saken er i Dublinenheten (DUB), sendes trekkskjemaet dit (DUB vil ikke at det skal registreres henleggelsesvedtak før søker er utreist).

 • Søkeren trekker søknaden under intervjuet: saksbehandler fyller ut skjemaet, registrerer henleggelse i DUF – «søknad trukket» og skriver det samme i merknadsfeltet. Sender tverretatlig melding til PU hvor det står: «Søknad trukket, for utreisekontroll» og sender en epost til transittlogistikk@udi.no med DUF-nummer og merknaden «søknad trukket»

 • Søkeren trekker søknaden før UDI har fattet vedtak: saksbehandler registrerer henleggelse i DUF – «søknad trukket» og skriver det samme i merknadsfeltet. Sender tverretatlig melding til PU hvor det står: «Søknad trukket, for utreisekontroll» og sender en epost til transittlogistikk@udi.no med DUF-nummer og merknaden «søknad trukket»

 • Søkeren trekker søknaden etter at UDI har avslått søknaden. Søkeren må enten velge å akseptere vedtaket ved ikke å klage eller trekke tilbake en klage som er fremmet. Søkeren må da forholde seg til UDIs vedtak og utreiseplikten som følger av vedtaket.

Barn:

Husk å registrere henleggelse med merknad «Følger mor»

 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingen, fagstaben

 

Siste endringer
 • Endret: RS 2014-007 Rutiner når asylsøkere trekker asylsøknaden og utfylling av standardskjema (22.06.2015)

  Rutinene i punkt 5 omfatter nå at saksbehandleren skal sende en e-post til Region- og mottaksavdelingen med beskjed om at søknaden er trukket.

 • Ny: RS 2014-007 Rutiner når asylsøkere trekker asylsøknaden og utfylling av standardskjema (12.03.2014)

  Nytt rundskriv for politiet og Utlendingsdirektoratet med oppdatert rutinebeskrivelse tilpasset elektronisk saksflyt når en søker trekker sin søknad om beskyttelse. Det er også tatt med et nytt punkt om mulig utvisning og bortvisning.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo