Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2014-020
Dokument-ID : RS 2014-020
Saksnummer : 09/2328-31 (16/04624-38)
Dokumentdato : 08.10.2014
Mottakere :

Asylmottakene
Politiet
Utlendingsdirektoratet

Retningslinjer for når asylsøkere forsvinner og melder seg på nytt eller påtreffes


1 Innledning

1.1 Avgrensninger

2 Når anses asylsøkeren som forsvunnet

2.1 Informasjon til asylsøkere som henvender seg til utlendingsforvaltningen og som er registrert forsvunnet

3 Rutiner når asylsøkere forsvinner

3.1 Politiets oppgaver når asylsøkere forsvinner

3.2 Asylavdelingens oppgaver når asylsøkere forsvinner

3.2.1 Dublin-behandling når asylsøkere forsvinner

4 Rutiner når asylsøkere melder seg på nytt eller påtreffes

4.1 Politiets oppgaver når asylsøkeren melder seg på nytt eller påtreffes

4.1.1 Forkynning og iverksetting av vedtak

4.1.2 Dublin-saker

4.2 Asylavdelingens rutiner når asylsøkeren melder seg på nytt eller påtreffes

4.2.1 Dublin-behandling i asylavdelingen når asylsøkeren melder seg på nytt eller påtreffes

4.3 Mottakenes rutiner når asylsøkeren melder seg på nytt eller påtreffes

5 Straff og utvisning

6 Registrering av forsvinninger i Sesam og DUF

1 Innledning

Rundskrivet gir retningslinjer for hva politiet, mottakene og Utlendingsdirektoratet (UDI) skal gjøre når asylsøkere forsvinner under saksbehandlingen og når de melder seg på nytt eller påtreffes.

1.1 Avgrensninger

Når en enslig mindreårig asylsøker forsvinner, skal utlendingsforvaltningen følge rutinene i RS 2015-009 Varsling og oppfølging når enslige mindreårige forsvinner fra asylmottak. Rundskrivet inneholder rutiner for både politiet, UDI og mottakene.

Når et mulig offer for menneskehandel forsvinner, skal utlendingsforvaltningen følge RS 2011-007 Utlendingsforvaltningens ansvar for å legge til rette for å identifisere og gi oppfølging til mulige ofre for menneskehandel. For UDI gjelder også IM 2014-004 Asylavdelingens håndtering der søkere er mulige ofre for menneskehandel.

2 Når anses asylsøkeren som forsvunnet

Asylsøkere skal melde fra til politiet om hvor de bor, se utlendingsloven § 19 og RS 2010-112 Utlendingers plikt til å melde flytting - Utlendingsloven § 19 og utlendingsforskriften §§ 4-22 og 4-23.

En asylsøker er forsvunnet når han eller hun

 • ikke lenger bor på mottaket, eller
 • ikke har meldt om adresseendring innen en uke etter at han eller hun flyttet, eller
 • nåværende oppholdssted ellers er ukjent

2.1 Informasjon til asylsøkere som henvender seg til utlendingsforvaltningen og som er registrert forsvunnet

Utlendingsforvaltningen skal informere asylsøkeren om at

 • han eller hun må melde adresseendring til politiet, se utlendingsloven § 19 (2)
 • søknad om beskyttelse blir ikke behandlet før asylsøkeren har meldt adresseendring til politiet, men UDI kan i noen tilfeller fatte avslagsvedtak selv om utlendingen er forsvunnet
 • manglende melding om adresseendring kan være straffbart, se utlendingsloven 108 (2) jamfør § 19 (2)
 • dersom utlendingen ikke har lovlig opphold i Norge: ulovlig opphold og eventuelt arbeid i Norge kan danne grunnlag for utvisning

3 Rutiner når asylsøkere forsvinner

3.1 Politiets oppgaver når asylsøkere forsvinner

Når politiet får kjennskap til at asylsøkeren er forsvunnet, skal politiet melde utlendingen forsvunnet i DUF ved å

 • melde utlendingen ut av DUF, og
 • redigere dato for gjeldende bostedsadresse med å sette en til- dato

Politiet må sjekke mottakshistorikken før de registrerer asylsøkeren som forsvunnet i DUF, se punkt 6 nedenfor.

Når UDI eller UNE har fattet endelig avslag i saken og utlendingen er forsvunnet, skal politiet

 • registrere forsvinningen som årsak til at vedtaket ikke er effektuert og ekspedere saken til UDI, eller
 • registrere vedtaket som effektuert hvis politiet har sikker informasjon om at søkeren ikke lenger er i landet

Når UDI eller UNE har innvilget en tillatelse til asylsøkeren og han eller hun er forsvunnet før vedtaket er forkynt, skal politiet

 • kartlegge forholdene rundt forsvinningen
 • sende en melding som legger seg i dokumentlisten i DUF til UDI eller UNE om at asylsøkeren er forsvunnet

3.2 Asylavdelingens oppgaver når asylsøkere forsvinner

UDI skal som hovedregel avgjøre søknader fra forsvunne asylsøkere til tross for at han eller hun er forsvunnet. Dette gjelder også selv om asylsøkeren ikke har blitt intervjuet, se RS 2011-029 Rutiner når søkeren blir kalt inn til intervju og konsekvensene ved ikke å møte til intervjuet uten gyldig grunn, særlig punkt 3.2. Det følger blant annet av rundskrivet at UDI skal fatte avslagsvedtak der

 • det er overveiende sannsynlig at det ikke foreligger slike forhold som nevnt i utlendingsloven §§ 28 og 73, eller
 • det er holdepunkter for at søkeren unndrar seg asylintervjuet, og det ikke er et generelt behov for å gi søkere av vedkommende nasjonalitet beskyttelse

For mulige Dublin-saker gjelder egne regler.

Det følger videre av RS 2011-029 at UDI i øvrige tilfeller fatter vedtak om henleggelse.

UDI skal behandle klager selv om asylsøkeren er forsvunnet. Dersom klagen ikke fører frem, skal saken videresendes til UNE. Dersom klagen ligger an til å føre frem, skal UDI henlegge asylsaken. Utlendingens advokat skal informeres om henleggelsen og om at klienten har plikt til å melde flytting, se utlendingsloven § 19.

3.2.1 Dublin-behandling når asylsøkere forsvinner

Dublinenheten skal fortsette nødvendige undersøkelser og fastsette ansvaret for behandlingen av søknaden når asylsøkeren forsvinner under Dublin- behandlingen.

4 Rutiner når asylsøkere melder seg på nytt eller påtreffes

4.1 Politiets oppgaver når asylsøkeren melder seg på nytt eller påtreffes

Når utlendingen melder seg på nytt eller politiet påtreffer ham eller henne, skal politiet registrere den nye adressen og fjerne eventuell utmelding i DUF.

Politiet informerer asylsøkeren om muligheten for å gjenoppta saken, fremme klage eller begjære omgjøring. Politiet kan gjennomføre en samtale med asylsøkeren for å kartlegge:

 • hvor asylsøkeren har vært
 • hvorfor han eller hun forsvant
 • om asylsøkeren har nye opplysninger i saken

Politiet skal sende en tverretatlig melding til UDI eller UNE om at asylsøkeren er tilbake. Samtalen med asylsøkeren skal registreres i et dokument som legger seg i dokumentlisten i DUF.

Dersom utlendingen ikke gir opplysninger om ny adresse, kan politiet opprette utvisningssak eller vurdere anmeldelse, se punkt 5 nedenfor.

Søkere som omfattes av den midlertidige bestemmelsen i utlendingsforskriften § 8-8 a, skal henvises til å sende søknad til UDI, se UDIs RS 2018-001. Søknadsskjema til UDI ligger på www.udi.no.

4.1.1 Forkynning og iverksetting av vedtak

Politiet skal ikke forkynne positive vedtak når utlendingen melder seg på nytt eller påtreffes.

Politiet skal forkynne negative vedtak for utlendingen når han eller hun melder seg på nytt eller påtreffes.

Negative vedtak kan iverksettes når

 • Asylsøkeren har fått endelig avslag på søknaden om beskyttelse, eller
 • UDI eller UNE har gitt avslag på utsatt iverksetting

4.1.2 Dublin-saker

Politiet skal opprette ny asylsak i noen tilfeller, se RS 2014-019 Retningslinjer for politiets og UDIs behandling av nye anførsler etter at UDI eller UNE har fattet vedtak i saken punkt 3.1.2.

4.2 Asylavdelingens rutiner når asylsøkeren melder seg på nytt eller påtreffes

Asylavdelingen gjenopptar i utgangspunktet behandlingen av saken når asylsøkeren melder seg på nytt eller påtreffes. Dersom asylsøkeren forsvant før han eller hun ble intervjuet, gjelder RS 2011-029 Rutiner når søkeren blir kalt inn til intervju og konsekvensene ved ikke å møte til intervjuet uten gyldig grunn.

En asylsøker som har fått avslag på søknad om beskyttelse og påtreffes eller melder seg på nytt, kan søke om assistert retur eller fremme klage, eventuelt omgjøringsanmodning. For klager som kommer inn etter klagefristen, gjelder RS 2010-161 Rutinar for handsaminga av førebelse klagar og klagar som er for seint fremma.

Når saken er henlagt fordi asylsøkeren var forsvunnet da politiet skulle forkynne det positive vedtaket, skal UDI vurdere om vi skal omgjøre vedtaket og om tillatelsen skal kalles tilbake eller opprettholdes. Se IM 2017-003 UDIs oppgaver i tilbakekallssaker. Dersom UDI opprettholder det positive vedtaket, sendes det til politiet for forkynnelse.

4.2.1 Dublin-behandling i asylavdelingen når asylsøkeren melder seg på nytt eller påtreffes

Utgangspunktet for Dublin-behandling når asylsøkeren melder seg på nytt eller påtreffes, er at ansvarsreglene følges på normal måte etter Dublin-forordningen.

Unntaket er dersom politiet skal opprette ny asylsak, se RS 2014-019 Retningslinjer for politiets og UDIs behandling av nye anførsler etter at UDI eller UNE har fattet vedtak i saken, punkt 3.1.2. Dersom utlendingen henvender seg til UDI i slike tilfeller, skal asylsøkeren informeres om at han eller hun skal henvende seg til politiet og søke beskyttelse på nytt.

4.3 Mottakenes rutiner når asylsøkeren melder seg på nytt eller påtreffes

Asylsøkere som har vært forsvunnet har rett til mottaksplass, se utlendingsloven § 95 og IM 2011-028 Rutiner for tildeling av mottaksplass til asylsøkere som har bodd privat eller på ukjent adresse.

Personer som har vært forsvunnet og igjen ønsker mottaksplass, må selv kontakte det regionkontoret deres siste mottak sognet til, se IM 2011-028 Rutiner for tildeling av mottaksplass til asylsøkere som har bodd privat eller på ukjent adresse. Mottaket kan eventuelt være behjelpelige med å kontakte regionkontoret dersom en beboer som tidligere har vært forsvunnet ønsker å bli innkvartert på mottaket igjen.

Mottaket registrerer asylsøkeren inn i Sesam etter at regionkontoret har godkjent tilbaketakelse til mottak i DUF.

For søkere som omfattes av den midlertidige bestemmelsen i utlendingsforskriften § 8-8 a gjelder særskilte rutiner for mottaksplassering, se RS 2018-001 Behandling av ny søknad om beskyttelse etter midlertidig bestemmelse i utlendingsforskriften § 8-8 a.

5 Straff og utvisning

Utlendingsforvaltningen skal vurdere om de skal opprette utvisningssak dersom utlendingen har vært forsvunnet og deretter påtreffes eller melder seg. Hver sak må vurderes konkret, men aktuelle utvisningsgrunnlag kan være

 • ulovlig opphold, og/eller
 • ulovlig arbeid, og/eller
 • at utlendingen unndrar seg gjennomføringen av et vedtak som innebærer at han eller hun skal forlate riket, se utlendingsloven § 66 (1) a)

Se RS 2010-024 Utvisning etter utlendingsloven §§ 66, 67 og 68 - brudd på utlendingsloven og/eller straffbare forhold.

Asylsøkere kan straffes for ikke å melde fra til politiet om at de flytter, eller for å ha ukjent oppholdssted, se utlendingsloven § 108 (2) a), jamfør § 19 (2). Overtredelse av påtales bare når allmenne hensyn krever det, se § 108 siste ledd.

Utlendingsforvaltningen kan vurdere om de skal anmelde forholdet, se RS 2010-021 Politianmeldelse ved grovt brudd på utlendingsloven, se særlig punkt 3.1.1.

6 Registrering av forsvinninger i Sesam og DUF

Dette gjelder for asylsøkere som har forsvunnet fra mottak. I det mottaket registrerer en person som forsvunnet fra mottaket i Sesam, genereres en automatisk melding om forsvinning i DUF i form av en oppgave. Oppgaven legger seg både i regionkontorets oppgaveboks og i PUs oppgaveboks. Personen blir i tillegg utmeldt fra DUF.

Det er viktig at politiet sjekker mottakshistorikken for personen som er utmeldt i DUF, slik at personen ikke blir registrert ut to ganger, både av regionkontoret og PU. En slik dobbel registrering vil føre til at registreringene annullerer hverandre, slik at personen blir stående som innmeldt i DUF igjen. Det er derfor viktig at politiet sjekker mottakshistorikken for å sikre at personen blir registrert som forsvunnet i DUF bare en gang.


Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingen (ASA)

Siste endringer
 • Endret: RS 2014-020 Retningslinjer for når asylsøkere forsvinner og melder seg på nytt eller påtreffes (02.02.2018)

  Det er presisert under 4.1 og punkt 4.3 at det gjelder særskilte søknadsprosedyrer og særskilte rutiner for mottaksplassering for søkere som omfattes av den midlertidige bestemmelsen i utlendingsforskriften § 8-8 a, se RS 2018-001.

 • Ny: RS 2014-020 Retningslinjer for når asylsøkere forsvinner og melder seg på nytt eller påtreffes (08.10.2014)

  Rundskrivet beskriver rutiner for hva politiet, mottakene og Utlendingsdirektoratet skal gjøre når asylsøkere forsvinner under saksbehandlingen og når de melder seg på nytt eller påtreffes.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo