Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2015-005
Dokument-ID : RS 2015-005
Saksnummer : 14/4751-17
Sist endret : 28.03.2017
Dokumentdato : 23.04.2015
Mottakere :

Asylmottakene
Driftsoperatører for asylmottak

Returfremmende midler til individuelle tiltak for enslige mindreårige

 

1. Innledning

UDI v/regionkontoret (oppdragsgiver) har behov for å anskaffe individuelle tiltak for enslige mindreårige som har fått begrenset oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 8-8, eller avslag på beskyttelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE).

Ordningen skal forvaltes innenfor gjeldende regelverk.

1.1 Formål

Formålet med de individuelle tiltakene er å bidra til at flere enslige mindreårige returnerer ved at deltakerne får en kompetanse som de kan bruke i hjemlandet.

1.2 Ramme og beløpsgrense

Ordningens totale ramme er begrenset til tildelingen i UDI sitt interne budsjett.

 Beløpsgrensen er 100 000 kroner eksl. mva.

2. Individuelle tiltak

Tiltaket må oppfylle følgende kriterier:

 • bygge på den unges individuelle forutsetninger og behov for opplæring
 • bygge på eksisterende kartlegging og tiltaksplan
 • være tilpasset skolegang
 • være frivillig for den enslige mindreårige som deltar
 • bestå av kurs eller annen type opplæring og/eller praksis som gjennomføres av privat eller offentlig virksomhet utenfor mottaket,
 • være tidsbegrenset
 • gjennomføres før den enslige mindreårige fyller 18 år

3. Behovsnotat

Driftsoperatører som UDI ved regionkontoret har driftsavtale med sørger for å utarbeide et notat om hvilke typer tiltak den enkelte enslige mindreårige kan ha behov for. Dette kalles et behovsnotat og skal inneholde følgende opplysninger:

 • deltakerens navn
 • redegjørelse for valg av individuelt tiltak.
 • hvordan tiltaket er tenkt nyttiggjort i hjemlandet
 • hvordan tiltaket er relatert til det øvrige returarbeidet rettet mot den unge
 • planlagt tidsramme
 • anslått verdi på anskaffelsen
 • beskrivelse av undervisningsspråk og tolkebruk
 • navn på ansvarlig for gjennomføring av tiltaket på mottaket 
 • underskrift fra ansvarlig person, beboeren og representant

Behovsnotatet oversendes UDIs regionkontor. Kopi av eksisterende kartlegging og tiltaksplan må legges ved.

Se mal for behovsnotat i vedlegg 1.

3.1 Regionkontorets behandling av behovsnotatet

Regionkontoret skal vurdere om kriteriene som framgår av punkt 2 og 3 er oppfylt, samt hvorvidt det er budsjettmessig dekning for tiltaket og tiltaket er økonomisk forsvarlig. Tiltaket skal ikke anskaffes før det foreligger svar fra UDIs regionkontor i saken. Svaret fra UDIs regionkontor skal angi beløpsgrense for anskaffelsen.

4. Anskaffelse av tiltaket

Basert på behovsnotatet og regionkontorets godkjennelse av tiltaket, sørger driftsoperatør for å hente inn tilbud på individuelle opplærings-, og kvalifiseringstiltak på vegne av UDI ved regionkontoret (oppdragsgiver).

Anskaffelsen skal gjennomføres på en hensiktsmessig måte som sikrer konkurranse og effektiv ressursutnyttelse. Dersom det er flere leverandører som kan levere tiltaket skal anskaffelse av tiltaket så langt det er mulig være basert på innhenting av tilbud fra flere leverandører for å sikre effektiv ressursbruk og forsvarlig forvaltning av statens verdier (se vedlegg 2).

Tilbud(ene) skal forelegges UDI ved regionkontoret med en kort anbefaling om valg av leverandør. Mottaket skal anbefale det beste tilbudet basert på pris og kvalitet under forutsetning av at tilbudet er under angitt beløpsgrense. UDI ved regionkontoret skal inngå kontrakt med aktuelle tjenestetilbydere.

UDI vil benytte mal for kontrakt om kjøp av returfremmende tiltak til enslige mindreårige (se vedlegg 3).

5. Utbetaling og øvrige rammer for tiltaket

Leverandøren fakturerer oppdragsgiver (UDI) i samsvar med hva som er avtalt. Fakturaen skal merkes i henhold til de krav som fremkommer i kontrakten, og oppdragsgiver (UDI) betaler fakturaen.

Tidsrommet tiltaket gjelder for må være avsluttet innen 31. desember inneværende år. For tiltak som løper til og med desember måned må siste faktura være UDI i hende innen 10. desember.

6. Svikt ved oppfyllelse

Dersom tiltaket ikke kan gjennomføres i henhold til fastsatt plan må driftsoperatøren straks orientere oppdragsgiver (UDI) ved regionkontoret.

7. Rapporteringsplikt

Beboer skal med bistand fra driftsoperatør fylle ut og sende rapporteringsskjema etter at tiltaket er avsluttet.  Rapport skal sendes uavhengig om tiltaket ble fullført eller om det ble avbrutt. Rapporten skal være underskrevet av ansvarlig person, beboeren og representant.

Krav til rapportering om mål og gjennomføring av tiltaket finnes i vedlagt rapporteringsskjema (se vedlegg 4).

8. Arkivering

UDI skal arkivere arkivverdige dokumenter som er en del av anskaffelsen. Arkivverdige dokumenter er blant annet tilbud og kontraktdokumenter som hører til anskaffelsen.


Borghild Fløtre
Fung. avdelingsdirektør
                                                                                                             Edle G. Pallum
                                                                                                             underdirektør

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen, Fagstaben

Siste endringer
 • Endret: RS 2015-005 Returfremmende midler til individuelle tiltak for enslige mindreårige (28.03.2017)

  Rundskrivet og vedleggene er revidert. Departementet gjort det klart at returfremmende midler til individuelle tiltak for enslig mindreårige må forvaltes som en anskaffelse og ikke som en tilskuddsordning. Revideringen er foretatt for å tydeliggjøre at disse midlene skal forvaltes som en offentlig anskaffelse.

 • Endret: RS 2015-005 Returfremmende midler til individuelle tiltak for enslige mindreårige (22.06.2016)

  Søknadskjema, avtalemaler og rapporteringsskjema for returfremmende midler til enslige mindreårige i mottak er nå lagt inn som vedlegg til rundskrivet.

 • Ny: RS 2015-005 Returfremmende midler til individuelle tiltak for enslige mindreårige (23.04.2015)

  Rundskrivet opprettes for å formalisere arbeidet med midler til individuelle tiltak for retur av enslige mindreårige. Det retter seg mot asylmottak og driftoperatører for asylmottak.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo