Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2015-009
Dokument-ID : RS 2015-009
Saksnummer : 15/06731-11 (18/00276-5)
Sist endret : 03.07.2018
Dokumentdato : 13.07.2015
Mottakere :

Region- og mottaksavdelingen
Asylmottakene
Driftsoperatører for asylmottak

Varsling og oppfølging når enslige mindreårige forsvinner fra asylmottak


1. Innledning

2. Mottakets plikt til å varsle ved forsvinning

2.1 Hvorfor skal mottaket varsle?

2.2 Når skal mottaket varsle?

2.3 Hvem skal mottaket varsle til og om hva?

a. Lokalt politidistrikt

b. Barneverntjenesten

c. Beboerens representant og advokat

d. UDI

3 Oppfølging i UDI når en mindreårig forsvinner

4 Oppfølging fra UDI og mottak når en mindreårig melder seg på nytt eller påtreffes

1. Innledning

Rundskrivet gjelder i tilfeller der en enslig mindreårig forsvinner fra mottaket, og eventuelt kommer tilbake til mottaket, melder seg på nytt for utlendingsmyndighetene, eller påtreffes av andre instanser.

Retningslinjene inneholder rutiner for

 • når og hvordan asylmottaket skal varsle politiet, barneverntjenesten, Utlendingsdirektoratet (UDI) eller andre instanse

 • hvordan mottaket skal følge opp saken videre

 • hvordan UDIs regionkontor skal følge opp saken

Med enslige mindreårige menes i dette rundskrivet beboere i mottak som er registrert i Datasystem for utlendings- og flyktningsaker (DUF) med alderen 15–18 år, og er uten foreldre eller andre som utøver foreldreansvar i Norge. Personer regnes som mindreårige inntil UDI fastsetter alder til over 18 år i vedtak etter søknad om beskyttelse.

Retningslinjene gjelder også for

 • beboere som antas å være overårige og derfor er innkvartert i ordinært mottak, men som er registrert som enslig mindreårige i DUF

 • mindreårige med følgepersoner uten omsorgsansvar

 • enslige mindreårige asylsøkere med oppholdstillatelse, som fortsatt bor i mottak i påvente av bosetting.

Barneverntjenesten har ansvaret for enslige mindreårige under 15 år.

2. Mottakets plikt til å varsle ved forsvinning

2.1 Hvorfor skal mottaket varsle?

UDI har det overordnede ansvaret for å sikre omsorgen til enslige mindreårige asylsøkere over 15 år som bor i asylmottak. Mottakene utøver den daglige omsorgen og skal varsle ansvarlige myndigheter dersom en enslig mindreårig forsvinner fra mottaket.

Varslingen skal legge til rette for at

 • politiet kan undersøke om forsvinningen kan skyldes et straffbart forhold, herunder iverksette undersøkelser, etterlyse den savnede, og eventuelt iverksette etterforskning, jf. politiloven § 27 og riksadvokatens rundskriv nr. 5/2004 og 3/1999

 • barneverntjenesten kan ivareta sine oppgaver etter barnevernloven, slik at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår, og at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid

 • Asylavdelingen (ASA) i UDI kan vurdere om asylsaken skal henlegges eller kan avgjøres på grunnlag av foreliggende opplysninger.

2.2 Når skal mottaket varsle?

Mottaksansatte skal umiddelbart undersøke årsaken til at den enslige mindreårige ikke er til stede ved daglige gjøremål, eller ikke har kommet tilbake til mottaket til avtalt tid. Mottaksansatte skal varsle når det er grunn til å tro at den mindreårige har forsvunnet fra mottaket. Den mindreårige skal meldes savnet straks og senest innen 24 timer. Mottaksansatte skal undersøke nærmere omstendighetene knyttet til forsvinningen fra mottaket. Hvem mottaket skal varsle til og hvilken informasjon som skal gis fremgår av punkt 2.3.

Mottaksansatte skal umiddelbart melde fra dersom den mindreårige kommer tilbake til mottaket, eller dersom det fremkommer informasjon om hvor den mindreårige oppholder seg. Melding om slike forhold sendes skriftlig til samtlige instanser som har mottatt melding om at vedkommende var savnet.

2.3 Hvem skal mottaket varsle til og om hva?

a. Lokalt politidistrikt

Melding om savnet person skal sendes til lokalt politidistrikt, enten ved personlig frammøte eller etter avtale med politiet. Mottaksansatte skal bruke meldeskjemaet i vedlegg 1.

Mottaket skal varsle om

 • når den mindreårige sist var observert på mottaket

 • den mindreårige har gitt informasjon eller mottaket har gjort observasjoner som kan være relevante for forsvinningen

 • den mindreårige har tatt med seg eiendelene sine eller om de er forlatt på rommet

 • den mindreårige har nettverk i Norge (venner, familie, relasjoner på mottaket eller andre)

 • andre navngitte beboere har opplysninger om hvor den mindreårige kan befinne seg, eventuelt med hvem

 • det er gjennomført aldersundersøkelse, og eventuelt tidspunktet for undersøkelsen

 • eventuelle hendelser eller bekymringer i forkant av forsvinningen (menneskehandel, tvangsekteskap, kriminalitet, rus mv.)

 • eventuelle opplysninger fra representant og/eller advokat om forsvinningen

 • eventuelle igangsatte tiltak overfor den mindreårige fra barneverntjenesten eller Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Kommunale mottak kan utlevere personopplysninger til politiet i henhold til forvaltningsloven § 13 b nr. 5. Private mottak kan utlevere personopplysninger til politiet i henhold til drifts- og databehandleravtalene mellom mottak og UDI.

b. Barneverntjenesten

Enhver ansatt i mottak har opplysningsplikt til barneverntjenesten når

 • det er grunn til å tro at den mindreårige blir eller vil bli utsatt for mishandling, annen alvorlig omsorgssvikt eller menneskehandel, eller

 • den mindreårige viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller en annen form for utpreget normløs atferd

Når enslige mindreårige forsvinner fra mottak, er det grunn til å tro at den mindreårige kan bli utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Mottaksansatte skal derfor uten hinder av taushetsplikt og uten ugrunnet opphold sende bekymringsmelding til lokal barneverntjeneste om forsvinningen, jf. utlendingsforskriften § 17-6 første ledd. Av meldingen skal det fremgå hva mottaket er bekymret for og hvilke opplysninger mottaket har om hvor den mindreårige kan oppholde seg, se V2 Bekymringsmelding til barnevernet om enslig mindreårig som har forsvunnet fra asylmottak. Barneverntjenesten har ansvar for å vurdere bekymringsmeldingen, herunder vurdere om barnevernsvakten i byer der den enslige mindreårige kan oppholde seg, skal varsles. Se også RS 2014-015 Opplysningsplikt til barnevernet.

Dersom mottaket har opplysninger om at den enslige mindreårige oppholder seg på annen kjent adresse, skal mottaksansatte sende en bekymringsmelding til barneverntjenesten i den aktuelle kommunen, og ikke til lokal barneverntjeneste, se punkt 6 i UDIs rundskriv RS 2011-002 Håndtering av enslige mindreårige asylsøkeres ankomst til og flytting fra mottak.

Mottaksansatte skal sende ny bekymringsmelding til lokal barneverntjeneste hvis den enslige mindreårige kommer tilbake til mottaket etter å ha vært forsvunnet, og det er grunn til å tro at den mindreårige er eller har vært utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller andre forhold som utløser opplysningsplikten.

c. Beboerens representant og advokat

Beboerens representant/verge og advokat skal varsles per telefon om forsvinningen. Mottaket skal spørre om de har relevante opplysninger om forsvinningen som kan videreformidles til politiet, barneverntjenesten eller UDI.

d. UDI
Avlysning av avtaler med Asylavdelingen i UDI

Mottaksansatte skal umiddelbart melde fra om forsvinningen til

 • Koordineringsenheten (KOR) (_ASYL_KOR), hvis den mindreårige er innkalt til ankomstsamtale

 • Barnefaglig enhet (bfe@udi.no eller 405 55 288), hvis den mindreårige er innkalt til aldersundersøkelse eller asylintervju

Merk meldingen med høy prioritering dersom innkallingen er nært forestående.

Informasjon til UDIs regionkontor om forsvinningen

 • Mottaksansatte skal registrere den mindreårige som forsvunnet i System for elektronisk samhandling med mottakene (Sesam) snarest og senest innen 24 timer.

 • Mottaksansatte skal sende kopi av meldingene som er sendt politiet og barneverntjenesten til UDIs regionkontor per post eller som vedlegg til kryptert e-post.

 • Utlevering av personopplysninger fra kommunale mottak til UDIs regionkontor er hjemlet i forvaltningsloven § 13 b nr. 5. Private mottak kan utlevere personopplysninger til UDI i henhold til drifts og databehandleravtalene mellom mottak og UDI.

3 Oppfølging i UDI når en mindreårig forsvinner

Regionkontoret
Regionkontoret skal

 • registrere kopi av meldingene som er sendt politiet og barneverntjenesten i DUF som korrespondanse i asylsaken (sensitivt dokument). Skriv «melding om forsvinning» i merknadsfeltet ved registrering av meldingen til politiet og «bekymring» ved registrering av bekymringsmeldingen til barneverntjenesten.

 • sende etatsintern melding til aktuell vedtaksenhet i Asylavdelingen (ASA) om at informasjon i sak foreligger.

 • registrere eventuelle nye opplysninger etter forsvinningen i mottaksmerknadsfeltet under integreringsfanen i DUF. Hvis opplysninger er relevante for asylsaksbehandlingen, skal regionkontoret sende en etatsintern melding til vedtaksenheten i UDI eller UNE eller til PU, eventuelt sende et notat i DUF.

Dersom regionkontoret får kjennskap til at den mindreårige oppholder seg på kjent adresse, skal regionkontoret

 • melde den mindreårige inn i DUF igjen og registrere ny adresse.

 • sende bekymringsmelding til lokalt barnevern i den kommunen den mindreårige oppholder seg. Det er barneverntjenestens ansvar å vurdere omsorgssituasjonen til barnet.

Dersom regionkontoret får opplysninger om at den mindreårige bor i barnevernsinstitusjon eller hos fosterforeldre, skal regionkontoret påse at ansvarlig barnevernstjeneste er oppført som adresse. Regionkontoret skal gi beskjed til aktuell vedtaksenhet om at barneverntjenesten har overtatt omsorgsansvaret for den mindreårige.

Dersom regionkontoret får opplysninger om at den mindreårige er fengslet, skal regionkontoret påse at aktuelt fengsel er oppført som adresse. Regionkontoret skal gi beskjed til aktuell vedtaksenhet om fengslingen.

Dersom UDI får opplysninger om at tiltak i barneverntjenesten eller kriminalomsorgen har opphørt, skal regionkontoret endre adresse i DUF og gi beskjed til aktuell vedtaksenhet.

4 Oppfølging fra UDI og mottak når en mindreårig melder seg på nytt eller påtreffes


For søkere som omfattes av den midlertidige bestemmelsen i utlendingsforskriften § 8-8 a gjelder særskilte rutiner for mottaksplassering, se RS 2018-001 Behandling av ny søknad om beskyttelse etter midlertidig bestemmelse i utlendingsforskriften § 8-8 a.

UDI
Når en enslig mindreårig asylsøker har vært forsvunnet og melder seg på nytt eller påtreffes, skal regionkontoret avklare hvor personen kan innkvarteres. Regionkontoret registrerer beboeren inn i Sesam igjen og registrerer ny adresse, med mindre politiet allerede har gjort endringene i DUF.

Regionkontoret skal kontakte Asylavdelingen (ASA) for å avklare om det er behov for ytterligere opplysning av asylsaken. Asylavdelingen kan kontaktes ved Dublin vakttelefon 934 94 265 eller Barnefaglig enhet (BFE) vakttelefon 405 55 288, eller ved e-post til emaprio@udi.no. ASA skal vurdere om den mindreårige skal transporteres til Politiets utlendingsenhet (PU), lokalt politidistrikt eller UDI for å opplyse sin asylsak, før transport tilbake til mottaket. Det er ASAs ansvar å eventuelt anmode lokalt politidistrikt om å innhente mer informasjon fra søkeren før transport til mottaket.

Regionkontoret skal refundere reiseutgiftene frem til destinasjonen (mottak, PU eller UDI) for den mindreårige og eventuell følgeperson. Behov for følgeperson skal vurderes i samarbeid med politiet eller barneverntjenesten i den kommunen den mindreårige ble påtruffet. Regionkontoret skal innkvartere personer, som på bakgrunn av resultatet av aldersundersøkelsen mest sannsynlig er over 18 år, i mottak for voksne.

Regionkontoret skal registrere den mindreårige inn i Sesam igjen, med mindre politiet allerede har gjort endringene i DUF.

Ved behov kan ASA kontakte aktuelt regionkontor, eventuelt sende e-post til emaprio@udi.no.

Mottak
Når den mindreårige kommer tilbake til mottaket, eller mottaket får henvendelse fra politiet og barneverntjenesten, skal mottaksansatte

 • ta i mot den mindreårige inntil mottakstilbud er avklart med UDI, uavhengig av om de har ledig plass på mottaket

 • organisere nødvendig transport etter anmodning fra politiet eller barneverntjenesten utenom UDIs kontortid (mottaket kan kreve refusjon på vanlig måte)

 • gi melding til alle de instanser som ble varslet ved forsvinningen, om at den mindreårige er tilbake på mottaket.

Mottaksansatte skal ha en oppfølgingssamtale med den mindreårige for å avklare

 • hvorfor den mindreårige forlot mottaket,

 • hvor den mindreårige har oppholdt seg,

 • hva den mindreårige har foretatt seg, og

 • om den mindreårige føler seg trygg på mottaket, eller er truet eller presset av noen.

Ved bekymring om menneskehandel eller vold i nære relasjoner følg rutinene i UDIs rundskriv RS 2015-007 Krav til identifisering og oppfølging av beboere i mottak som kan være utsatt for menneskehandel eller vold i nære relasjoner .

Mottaksansatte skal registrere opplysningene fra samtalen i den mindreåriges personmappe på mottaket, og varsle barneverntjenesten og regionkontoret ved begrunnet mistanke om at den mindreårige har vært utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller andre forhold som utløser opplysningsplikten. Dersom det fremkommer opplysninger av betydning for asylsaken, skal mottaket sende opplysningene til regionkontoret etter samtykke fra beboeren eller beboerens representant/verge. Regionkontoret har ansvar for å videreformidle opplysningene til ASA, se UDIs rundskriv RS 2017-004 Varsling fra asylmottak til UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige hendelser.

 

Christine Wilberg
avdelingsdirektør

 

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen, Fagstab

Siste endringer
 • Endret: RS 2015-009 Varsling og oppfølging når enslige mindreårige forsvinner fra asylmottak (03.07.2018)

  Rundskrivets punkt 2.3 b er endret i samsvar med endringen i utlendingsforskriften § 17-6. Varslingsplikt til barneverntjenesten som trådte i kraft 1. juli 2018.

 • Endret: RS 2015-009 Varsling og oppfølging når enslige mindreårige forsvinner fra asylmottak (27.02.2018)

  Under punkt 2.3. d. er epostadressen til Koordineringsenheten oppdatert.

 • Endret: RS 2015-009 Varsling og oppfølging når enslige mindreårige forsvinner fra asylmottak (02.02.2018)

  Det er lagt inn en ny setning øverst i punkt 4 hvor det fremgår at for søkere som omfattes av den midlertidige bestemmelsen i utlendingsforskriften § 8-8 a gjelder det særlige rutiner for mottaksplassering, jf. RS 2018-001.

 • Endret: RS 2015-009 Varsling og oppfølging når enslige mindreårige forsvinner fra asylmottak (18.01.2018)

  Henvisninger i teksten er endret i tråd med at Ankomstenheten (ANK) har byttet navn til Koordineringsenheten (KOR). Inntil videre benytter saksbehandlerne samme kontaktinfo og oppgavebokser i DUF.

 • Ny: RS 2015-009 Varsling og oppfølging når enslige mindreårige forsvinner fra asylmottak (13.07.2015)

  Rundskrivet inneholder rutiner for når og hvordan asylmottaket skal varsle politiet, barnevernet, Utlendingsdirektoratet (UDI) eller andre instanser når enslige mindreårige asylsøkere forsvinner fra mottak.

  Som vedlegg til rundskrivet ligger skjema for melding om forsvinning til politiet og skjema for bekymringsmelding til barnevernet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo