Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

RS 2015-013

RS 2015-013V1
Dokument-ID : RS 2015-013V1
Saksnummer : 15/09788-4
Dokumentdato : 25.11.2015

Veileder for innledende registrering/avklaring av om hvorvidt personen søker om beskyttelse og om ev. søknad kan nektes realitetsbehandlet

Til intervjueren

Formålet med samtalen

Formålet med samtalen er å kartlegge om personen søker om beskyttelse og om søknaden i så fall skal nektes tatt til realitetsbehandling. Dersom personen oppgir at han eller hun søker om «asyl», «beskyttelse» eller oppgir å være forfulgt, søker personen om beskyttelse. Dersom personen forteller om forholdet i Russland/hjemlandet som kan gi grunnlag for beskyttelse skal det behandles som om personen søker om beskyttelse.

Bruk av veilederen

Denne veilederen inneholder

 • innledede informasjon til personer som krysser grensen uten Schengen-visum.
 • tema som skal kartlegges med eksempler på innledning til tema og relevante spørsmål

Du trenger ikke å følge veiledningen kronologisk eller å kartlegge alle temaene. Du må selv velge de spørsmålene du mener er relevant i møte med den enkelte personen.
Husk at informasjonen du gir og spørsmålene du stiller, skal tilpasses den enkeltes behov og evne til å forstå.

Veiledning til gjennomføring av samtalen

1. Innledende informasjon

Formålet med samtalen

Eksempel: Vi skal nå snakke om grunnen til at du har kommet til Norge. Denne samtalen kan bli din eneste mulighet til å forklare deg for norske myndigheter. Det er derfor viktig at du forteller meg det du tenker norske myndigheter må vite om grunnene til at du har kommet hit.

Introduksjon til eget ansvar og oppgaver

Eksempel: Jeg representerer norske politi. Min oppgave er blant annet å snakke med de som krysser grensen fra Russland til Norge.

Tolkens ansvar og oppgaver

Eksempel: Dette er tolken. Tolkens skal tolke alt det du og jeg sier, han eller hun skal ikke utelate, legge til eller endre noe. Tolken er anonym og upartisk. Det betyr at tolken ikke kan si navnet sitt eller hvor han eller hun kommer fra.

Taushetsplikten

Eksempel: Tolken og jeg har taushetsplikt. Det betyr at det er straffbart for oss å dele informasjonen du gir med andre enn dem som har med saken din å gjøre.

Plikten til å snakke sant

Eksempel: Før vi begynner må jeg også informere om at det etter norsk lov er ulovlig bevisst å oppgi uriktige opplysninger eller holde tilbake informasjon som du forstår kan være viktig.

Tilrettelegging ved spesielle behov

Eksempel: Hvis du har helseproblemer eller andre problemer som jeg bør ta hensyn til når vi snakker sammen, er det viktig at du gir meg beskjed om det.
Har du noen spørsmål til det jeg sagt?

2. Kartlegging av relevante tema

Personalia (dersom opplysningene ikke allerede foreligger)

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Fødested
 • Statsborgerskap

Årsaken til at personen har kommet til Norge

Eksempel på innledning til tema: For å få lovlig adgang til Norge, trenger du Schengen-visum. Vi ser at du mangler dette. Vi trenger derfor å vite hva som er grunnen(e) til at du kommer til Norge.
 Fortell om grunnen til at du har kommet til Norge.
 Er det andre grunner enn dem du har fortalt om nå, til at du har kommet til Norge?

Informasjon om oppholdet i Russland

Eksempel på innledning til tema: Du har kommet til Norge fra Russland. Jeg trenger derfor å vite mer om oppholdet ditt i Russland.

Eksempler på relevante spørsmål:

 • Fortell om oppholdet ditt i Russland.
 • Hvor lenge har du opphold deg i Russland
 • Har du/hadde du oppholdstillatelse i Russland. Hvilken type tillatelse?
 • Fortell om grunnene til at du forlot Russland for å komme til Norge.
 • Hva tenker du om å reise tilbake til Russland?
 • Har du oppholdt deg i andre land enn Russland?

Hvis relevant: Årsaken til at personen reiste fra hjemlandet

Eksempel på innledning til tema: Vi skal nå snakke om grunnen til at du reiste fra X (hjemland)

Eksempler på relevante spørsmål:

 • Fortell om grunnen til at du reiste fra X (hjemland)
 • Fortell hva du tenker dersom du returneres til X (hjemland)
 • Eventuelt: Oppsummering: Da har jeg skjønt det slik at grunnen til at du reiste fra ditt hjemland er (…), stemmer det? Er det andre grunner enn dette til at du reiste fra X?

Avsluttende oppsummering

Eksempel:

 • Jeg har skjønt det slik at grunnen til at du har kommet til Norge er (…), stemmer det?
 • Er det andre grunner enn dette til at du har kommet til Norge?

Dersom personen søker om beskyttelse

 • Har du søkt om beskyttelse i andre land? Hvor og når?
 • Har du hatt visum til andre land? Hvor og når?

3. Barn

Medfølgende barn

Dersom personen kommer i følge med mindreårige, må relasjonen kartlegges slik at det blir avklart om søkeren er forelder eller har en annen relasjon til den mindreårige. Søkeren skal behandles som EMA dersom han er mindreårig selv eller kommer i følge med personer som ikke er foreldre/har foreldreansvar.

Dersom personen kommer i følge med mindreårige som de er foreldre til/har foreldreansvar for, må barnas situasjon også kartlegges. Følgende må fremgå av samtalen:

 • Personopplysninger for alle barn individuelt
 • Relasjonen mellom søkeren og barnet/barna (forelder)
 • Den andre forelderens oppholdssted
 • Barnets situasjon i Russland (som for voksne)
 • Barnets situasjon i hjemlandet (som for voksne)

Enslig mindreårige søkere

Dersom søkeren er enslig mindreårig uten følgepersoner eller med følgepersoner som ikke er foreldre, skal de behandles som EMA. I slike tilfeller skal politiet innhente informasjon om den mindreåriges alder. Følgende må fremgå av samtalen:

 • Relasjoner (spesielt viktig for EMA med følgepersoner)
 • Alder
 • Politiets vurdering av søkerens alder skal synliggjøres

Ellers kartlegges som for voksne:

 • Personopplysninger for alle barn individuelt
 • Relasjonen mellom søkeren og barnet/barna (forelder/søsken/annen relasjon – medfølgende eller EMA)
 • Barnets situasjon i Russland (som for voksne)
 • Barnets situasjon i hjemlandet (som for voksne)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo