Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2015-014
Dokument-ID : RS 2015-014
Saksnummer : 15/05489-8
Sist endret : 17.06.2016
Dokumentdato : 04.12.2015
Mottakere :

Politiet
Kystverket
Utlendingsdirektoratet

Retningslinjer om plikten for fører av skip til å gi forhåndsmelding til politiet om mannskap og passasjerer - utlendingsforskriften § 4-24

1. Innledning

Etter utlendingsloven § 20 og utlendingsforskriften § 4-24 skal fører av skip som skal passere grensen på vei til eller fra norsk havn gi politiet forhåndsmelding om mannskap, passasjerer og eventuelle blindpassasjerer. Forhåndsmelding skal der det er mulig gis senest 24 timer før skipet anløper/forlater havnen. For skip som skal passere grensen på vei fra norsk havn skal meldingen i tillegg inneholde tidspunkt for avgang.

Plikten til å gi forhåndsmelding gjelder for fører av alle typer fartøy som passerer grensen i forbindelse med at det anløper eller forlater norsk havn, med mindre de er eksplisitt unntatt i dette rundskrivet punkt 2.

Forhåndsmelding skal skje på standardisert skjema som sendes elektronisk i Kystverkets portal SafeSeaNet Norway (SSN N). I punkt 3 i dette rundskrivet gir Utlendingsdirektoratet nærmere retningslinjer for hvordan forhåndsmelding skal skje. Dette rundskrivet erstatter UDIs rundskriv RS 2013-011 Plikt til forhåndsmelding om reisende og mannskap for fører av skip – rutiner for melding til politiet.

Med passering av grensen menes i dette rundskrivet kryssing av territorialgrensen. Det betyr at fører av fartøy som seiler mellom to norske havner uten å passere territorialgrensen ikke skal gi forhåndsmelding.

2. Unntak fra plikten til forhåndsmelding

Selv om fartøyet etter bestemmelsene under er unntatt fra plikten til forhåndsmelding, skal skipsfører straks underrette politiet om alle endringer i besetningens sammensetning eller antall passasjerer. Dette er for at politiet skal kunne foreta inn- og utreisekontroll.

Unntak fra plikten til å gi forhåndsmelding bortfaller i alle tilfeller dersom fartøyet har blindpassasjerer om bord.

Førere av følgende kategorier fartøyer er unntatt fra plikten til forhåndsmelding etter utlendingsforskriften § 4-24:

2.1 Ferger

Førere av ferger som går i direkte regelmessig rute mellom Norge og et annet Schengenland unntas fra plikten til å gi forhåndsmelding til politiet som beskrevet i utlendingsforskriften § 4-24 annet og fjerde ledd.

Fører av slik ferge kan likevel ilegges plikt til å gi forhåndsmelding dersom risikoen for ulovlig innvandring eller grensekryssende kriminalitet tilsier det. Plikt til forhåndsmelding kan også ilegges ved gjeninnføring av midlertidig grensekontroll på indre Schengengrense etter reglene i  Europaparlaments og rådsforordning (EU) 2016/399 om bevegelsen av personer over grenser (Grenseforordningen). Politiet fatter beslutning om å ilegge plikt til å gi forhåndsmelding.

2.2 Lystfartøyer

Førere av lystfartøyer registrert i et Schengenland unntas fra plikten til å gi forhåndsmelding til politiet som beskrevet i utlendingsforskrfiten § 4-24 annet og fjerde ledd.

Fører av slikt lystfartøy kan likevel ilegges plikt til å gi forhåndsmelding dersom risikoen for ulovlig innvandring eller grensekryssende kriminalitet tilsier det. Plikt til forhåndsmelding kan også ilegges ved gjeninnføring av midlertidig grensekontroll på indre Schengengrense etter reglene i Europaparlaments og rådsforordning (EU) 2016/399 om bevegelsen av personer over grenser. Politiet fatter beslutning om å ilegge plikt til å gi forhåndsmelding.

2.3 Militære fartøyer

Førere av norske militære fartøyer unntas fra plikten til å gi forhåndsmelding til politiet som beskrevet i utlendingsforskriften § 4-24 annet og fjerde ledd.

For førere av fremmede militære fartøyer gjelder forskrift av 2. mai 1997 nr. 396 om adgang til og opphold på norsk territorium under fredsforhold for fremmede militære og sivile statsfartøyer. Pliktene etter denne forskriften trer i stedet for plikten til forhåndsmelding etter ulendingsforskriften § 4-24 annet og fjerde ledd.

2.4 Kystfiskefartøyer

Et kystfiskefartøy er i denne sammenheng et fartøy som er registrert i et EU- eller Schengenland, som driver fiske, og som daglig eller innen 36 timer fra avgang vender tilbake til norsk havn uten å i mellomtiden ha anløpt havn i et land som ikke deltar i Schengensamarbeidet.

Førere av kystfiskefartøyer som beskrevet over, unntas fra plikten til å gi forhåndsmelding til politiet som beskrevet i utlendingsforskriften § 4-24 annet og fjerde ledd.

Fører av slikt kystfiskefartøy kan likevel ilegges plikt til å gi forhåndsmelding dersom risikoen for ulovlig innvandring eller grensekryssende kriminalitet tilsier det. Dette gjelder særlig hvis kystfiskefartøyet opererer i nærheten av et tredjelands kystlinje. Plikt til forhåndsmelding kan også ilegges ved gjeninnføring av midlertidig grensekontroll på indre Schengengrense etter reglene i Europaparlaments og rådsforordning (EU) 2016/399 om bevegelsen av personer over grenser. Politiet fatter beslutning om å ilegge plikt til å gi forhåndsmelding.

3. Nærmere om rutiner for forhåndsmelding til politiet

3.1 Elektronisk melding

Fører av meldepliktig fartøy skal gi elektronisk forhåndsmelding til politiet ved å benytte Kystverkets portal SSN N. Informasjonen blir automatisk videreformidlet til politiet.

Standardisert skjema skal benyttes, og finnes i portalen ved å krysse av for «Deliver Police Notification» i det innledende «Notification Registration»-bildet. Det godkjente formularet for mannskapsliste (crew list) og passasjerliste (passenger list), blir da tilgjengelig i SSN N.

3.2 Unntak fra bruk av SSN N

Dersom særlige omstendigheter gjør det umulig å sende forhåndsmelding gjennom SSN N, skal melding sendes direkte til det politidistriktet skipet skal anløpe eller forlate.

Informasjon om godkjente grenseovergangssteder i politidistriktene, jf. utlendingsforskriften vedlegg 16, skal foreligge lett tilgjengelig for skipsførere.

 

Stephan Mo
avdelingsdirektør

Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Internasjonal enhet

Siste endringer
 • Endret: RS 2015-014 Retningslinjer om plikten for fører av skip til å gi forhåndsmelding til politiet om mannskap og passasjerer - utlendingsforskriften § 4-24 (17.06.2016)

  Rundskrivet er oppdatert med henvisning til kodifisert grenseforordning (forordning 2016/399 av 9. mars 2016 om bevegelsen av personer over grenser), som ble implementert i norsk rett i utlendingsforskriften § 4-1 den 10. juni 2016.

 • Ny: RS 2015-014 Retningslinjer om plikten for fører av skip til å gi forhåndsmelding til politiet om mannskap og passasjerer - utlendingsforskriften § 4-24 (04.12.2015)

  Nytt rundskriv hvor Utlendingsdirektoratet gir nærmere retningslinjer for plikten for fører av skip til å gi forhåndsmelding i forbindelse med at det anløper eller forlater norsk havn. Etter utlendingsloven § 20 og utlendingsforskriften § 4-24 skal fører av skip som skal passere grensen på vei til eller fra norsk havn gi politiet forhåndsmelding om mannskap, passasjerer og eventuelle blindpassasjerer.Plikten gjelder for fører av alle typer fartøy som passerer grensen i forbindelse med at det anløper eller forlater norsk havn, med mindre de er eksplisitt unntatt i rundskrivets punkt 2. Forhåndsmelding skal skje på standardisert skjema som sendes elektronisk i Kystverkets portal SafeSeaNet Norway (SSN N). Rundskrivet erstatter RS 2013-011.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo