Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2017-004
Dokument-ID : RS 2017-004
Saksnummer : 15/07385-39
Sist endret : 03.07.2018
Dokumentdato : 23.08.2017
Mottakere :

Region- og mottaksavdelingen
Asylmottakene
Driftsoperatører for asylmottak

Varsling fra asylmottak til UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige hendelser


1. Innledning

2. Hva skal det varsles om

3. Rutiner for varsling

4. Hjemmel for utveksling av informasjon mellom mottak og UDI

4.1 Varsling fra UDI (ASA og RMA) til mottaksansatte

4.2 Varsling fra mottak til UDI

1. Innledning

Rundskrivet fastsetter rutiner for varsling fra mottak til Utlendingsdirektoratet (UDI) om kriminalitet, uro og alvorlige hendelser, herunder menneskehandel, vold i nære relasjoner og barneekteskap. Formålet er å sikre prioritert saksbehandling og oppfølging av beboere i mottak med særskilte behov. Se RS 2015-007 Krav til identifisering og oppfølging av beboere i mottak som kan være utsatt for menneskehandel, vold i nære relasjoner eller barneekteskap. For ASAs oppfølging av varsling til og fra mottak se RS 2017-005 Varsling mellom regionkontorene i UDI/asylmottak og Asylavdelingen i UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige hendelser.

Rutinene skal legge til rette for

 • prioritert saksbehandling i UDI, dersom søkeren ikke har et beskyttelsesbehov

 • prioritert saksbehandling i UDI, dersom særskilte forhold tilsier det, også når søkeren har et beskyttelsesbehov

 • at utlendingssaken blir tilstrekkelig opplyst

 • vurdering av behov for oppfølging og tilrettelegging i mottak

2. Hva skal det varsles om

Asylmottak skal varsle UDI i saker hvor mottaket er kjent med at utlendingen

 • er pågrepet, anmeldt, siktet, tiltalt, straffet eller dømt for straffbare handlinger. Det samme gjelder når utlendingen har status som mistenkt etter straffeprosesslovens regler.

 • har begått kriminelle handlinger i Norge, som ikke er under slik behandling i politiet som nevnt ovenfor. Det kan være fordi det ikke er anmeldt, eller fordi saken av ulike grunner er henlagt, til tross for kjent gjerningsmann.

 • kan utgjøre en trussel mot eget eller andres liv, helse, sikkerhet eller eiendom, blant annet på mottak.

 • skaper uro på mottak eller i lokalsamfunnet

 • andre forhold som tilsier at UDI må varsles

Konkrete hendelser det skal varsles om er blant annet:

 • at personen utsetter andre for vold, fremsetter konkrete trusler eller har en truende atferd

 • ildspåsettelse, hærverk

 • uønskede seksuelle tilnærmelser, overgrep eller trakassering

 • at personen mistenkes for å ha begått kriminelle handlinger i utlandet

 • utgjør en fare for eget liv eller egen helse (for eksempel personer som skader seg selv)

Der det er relevant, skal mottaket og UDI i slike saker også

3. Rutiner for varsling

Rutiner for varsling

Mottaket kontakter sitt regionkontor ved å sende inn skjemaet (ligger som vedlegg til rundskrivet) på «asylmottak.no». Flere hendelser knyttet til en beboer på samme dag kan registreres i samme skjema. I hastesaker kontakter mottaket regionkontoret på telefon, men mottaket må i ettertid fylle ut skjemaet som nevnt ovenfor, og sende det inn på «asylmottak.no». Ved selvskading må mottaket innhente samtykke fra beboeren for videreformidling til UDI.

Mottaket skal informere den berørte beboeren om varslingen og gi beboeren mulighet til å uttale seg om det som står i varslingen til UDI. Beboerens kommentar eller uttalelser kan føres på i eget felt i varslingskjema.

Regionkontorenes arbeidsrutiner knyttet til dette rundskrivet er nærmere beskrevet i den vedlagte DUF-veilederen RS 2017-004 V2 Arbeidsrutiner for regionkontorenes oppfølging av varslinger jf. RS 2017-004.

Regionkontoret skal ringe til ASAs prio-telefon 945 05 017 i de tilfellene hvor mottaket ikke umiddelbart får sendt inn meldeskjema.

4. Hjemmel for utveksling av informasjon mellom mottak og UDI

4.1 Varsling fra UDI til mottaksansatte

Utlevering av opplysninger fra UDI til mottakene er hjemlet i forvaltningsloven § 13b nr. 2. Et av UDIs virksomhetsformål er innkvartering av asylsøkere i mottak, herunder tilrettelegging for et trygt bomiljø og oppfølging av individuelle behov. UDI kan derfor utlevere opplysninger til mottaket i den grad det er nødvendig for å sikre et trygt bomiljø og tilrettelagt innkvartering i mottak.

4.2 Varsling fra mottak til UDI

Ansatte i asylmottak, både privatdrevne og kommunale, kan uten hinder av taushetsplikt utlevere opplysninger til UDI som

 • har betydning for innkvartering og tilrettelegging av botilbudet, eller

 • er relevante for behandling av søknad om beskyttelse, retur eller uttransport.

Opplysninger for innkvartering og tilrettelegging av botilbudet

Ansatte i privat drevne mottak har ingen lovpålagt taushetsplikt overfor ansatte i UDI og kan derfor utlevere opplysninger som har betydning for innkvartering og tilrettelegging av botilbudet til UDI, jf. drifts- og databehandleravtalene.

Ansatte i kommunale mottak kan utlevere opplysninger som er nødvendige for å fremme mottakets oppgaver, herunder innkvartering og oppfølging av beboere, i henhold til forvaltningsloven § 13 b nr. 5.

Varsling fra mottak til UDI om kriminalitet og uro og andre alvorlige hendelser anses som nødvendige opplysninger for å legge til rette for et trygt bomiljø og oppfølging av individuelle forhold i mottak. UDI skal på bakgrunn av opplysningene både vurdere behovet for oppfølging og tilrettelegging i mottak, og om asylsaken bør prioriteres. Dette kan også bidra til å sikre et trygt bomiljø i mottak

Opplysninger for behandling av søknad om beskyttelse, retur og uttransport

Ansatte i alle mottak – både privatdrevne og kommunale – har en opplysningsrett og en
opplysningsplikt overfor utlendingsmyndighetene, jf. utlendingsloven § 84 b.

Opplysningsplikten innebærer at ansatte i asylmottak skal etter anmodning fra utlendingsmyndighetene utlevere opplysninger som er relevante for behandlingen av beboerens søknad om beskyttelse, retur eller uttransport, jf. § 84 b første ledd. Utlendingsmyndighetene kan imidlertid ikke be om å få utlevert opplysninger om beboere som er enslige mindreårige asylsøkere, jf. § 84 b annet ledd.

Opplysningsretten innebærer at alle ansatte i mottak – også de som jobber med enslige mindreårige – kan på eget initiativ utlevere opplysninger som er relevante for behandlingen av beboerens søknad om beskyttelse, retur eller uttransport, jf. § 84 b første ledd.


Borghild Fløtre
fungerende avdelingsdirektør

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen

Siste endringer
 • Endret: RS 2017-004 Varsling fra asylmottak til UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige hendelser (03.07.2018)

  Rundskrivets punkt 2 er endret i samsvar med endringen i utlendingsforskriften § 17-6. Varslingsplikt til barneverntjenesten som trådte i kraft 1. juli 2018.

 • Ny: RS 2017-004 Varsling fra asylmottak til UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige hendelser (23.08.2017)

  Nytt rundskriv som skal optimalisere informasjonsflyten mellom mottakene, regionkontorene, Region- og mottaksavdelingen (RMA) og Asylavdelingen (ASA). Tidligere RS 2014-024 er splittet og opphevet, og nytt RS 2017-004 omhandler varsling fra mottakene via regionkontorene til ASA eller returenheten i RMA. For ASAs varslingsrutiner, se RS 2017-005. Videre er rundskrivet tilpasset ny bestemmelse om taushetsplikt i utlendingsloven § 84b.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo