Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2019-002
Dokument-ID : RS 2019-002
Saksnummer : 18/02893-8
Dokumentdato : 16.01.2019
Mottakere :

Asylmottakene
Driftsoperatører for asylmottak

Krav til dialoggrupper for å forebygge vold

1. Innledning

Dette rundskrivet gir retningslinjer for gjennomføring av dialoggrupper for å forebygge vold i asylmottak. Retningslinjene inneholder:

 • informasjon om hva dialoggrupper for å forebygge vold er

 • krav om at alle mottak, med unntak av transittmottak og tilrettelagt avdeling/særskilt boløsning, skal gjennomføre dialoggrupper 

 • rutiner for hvordan asylmottakene skal rapportere til UDI om gjennomførte grupper

 • rutiner for å få refundert utgifter til dialoggruppene fra UDI

2. Hva er dialoggrupper?

Dialoggrupper for å forebygge vold i asylmottak skal bidra til å redusere vold i og utenfor mottak ved at deltakerne blant annet skal reflektere over holdninger og alternativer til vold. Målgruppen for tiltaket er gutter og menn som bor i mottak og kommer fra land der tradisjoner og/eller lovgivningen knyttet til kvinner, barn og vold er annerledes enn i Norge.

Metoden i dialoggruppene er faktainformasjon, dialog og refleksjon.

3. Krav til gjennomføring av dialoggrupper

Alle ordinære mottak og avdelinger/mottak for enslige mindreårige skal opprette dialoggrupper for å forebygge vold.

Mottakene skal:

 • gjennomføre minimum 2 dialoggrupper per kalenderår (ett møte i det første halvåret og ett i det andre halvåret)

 • bruke egne ansatte som gruppeledere for å gjennomføre møter i dialoggruppen

 • bruke den skriftlige veilederen for gjennomføring av dialoggrupper og følge rådene i denne. Se punkt 4.

 • sikre at mottaket til enhver tid har to gruppeledere som har fått opplæring og som leder møtene i dialoggruppen sammen 

 • gjennomføre påbegynte dialoggrupper selv om mottaket eventuelt skal avvikles om kort tid

4.  Opplæring og kompetanseheving for gruppeledere

UDI har inngått en avtale med en ekstern leverandør, som skal gi opplæring og veiledning til gruppeledere i mottakene.

Ansatte i mottak som skal lede gruppene vil få opplæring av UDIs leverandør.

UDI vil arrangere kurs for gruppeledere etter behov.

I tillegg til kurset skal ansatte som er gruppeledere delta på minimum en fagsamling pr år i regi av UDI/leverandør. Hensikten med fagsamlingene er bl.a. erfaringsutveksling og faglig påfyll. 

Alle gruppeledere får en skriftlig veileder for gjennomføring av dialoggrupper, samt tilgang til faglig veiledning fra den eksterne leverandøren.

Kurs og fagsamlinger blir annonsert på UDIs nettsider, og mottakene skal sette av ressurser til å delta på dette. 

5. Rapportering til UDI

Mottakene skal rapportere til UDI etter hver gjennomførte dialoggruppe. Mottakene skal fylle ut skjemaet som er vedlegg til dette rundskrivet og sende det på e-post til de epostadressene som er oppgitt i skjemaet. Se vedlagt rapporteringsskjema (vedlegg 1). Skjemaet skal sendes til UDI senest en måned etter at alle gruppesamlinger for en dialoggruppe er gjennomført.

6. Refusjon av utgifter

Mottakene kan få refundert utgifter til tolk og personal knyttet til gjennomføringen av dialoggruppene. Se vedlegg 2 for satser og informasjon om fakturadresse og merking.
Mottakene kan søke UDI om å få dekket ekstrautgifter til tolk og personal dersom de ønsker å gjennomføre flere enn to dialoggrupper i løpet av ett kalenderår.

 

Christine Wilberg
avdelingsdirektør
 
Kontakt: Region- og mottaksavdelingen, Region Sør

Siste endringer
 • Ny: RS 2019-002 Krav til dialoggrupper for å forebygge vold (16.01.2019)

  Nytt rundskriv gir retningslinjer for gjennomføring av dialoggrupper for å forebygge vold i asylmottak. Retningslinjene inneholder informasjon om hva dialoggrupper for å forebygge vold er, krav om at alle mottak (med unntak av transittmottak og tilrettelagt avdeling/særskilt boløsning) skal gjennomføre dialoggrupper, rutiner for hvordan asylmottakene skal rapportere til UDI om gjennomførte grupper, og rutiner for å få refundert utgifter til dialoggruppene fra UDI..

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo