Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2008-045011
Dokumentdato : 26.05.2008

Strafferett. Falskt pass. Uriktige identitetsopplysninger

En afghansk statsborger, som hadde fått endelig avslag på sin asylsøknad og den senere søknaden om oppholdstillatelse, ble i tingretten dømt til fengsel i 60 dager for å ha brukt et forfalsket pass og oppgitt uriktige opplysninger om identitet ved søknad om arbeidstillatelse. Domfellelsen gjaldt også arbeid uten arbeidstillatelse og ulovlig opphold i landet. Lagmannsretten forkastet anken over straffutmålingen.
Oslo tingrett avsa 8. februar 2008 dom med slik domsslutning:
1. A, født *.*.1976, dømmes for overtredelse av straffeloven § 182 første ledd annet straffealternativ, utlendingsloven § 47 første ledd bokstav b og utlendingsloven § 47 første ledd bokstav a, jf. § 6, sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd og § 63 annet ledd, til fengsel i 60 - seksti - dager.
Han tilkommer 11 - elleve - dager for utholdt varetekt
2. I medhold av straffeloven § 35 inndras et gresk pass med passnummer ---.

       A har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Anken gjelder straffutmålingen, og saken er henvist til ankeforhandling.

       Ankeforhandling er holdt 23.05.2008 i Borgarting lagmannsretts hus. A har gitt forklaring ved hjelp av tolk. Øvrig bevisførsel fremgår av rettsboken.

       Lagmannsretten bemerker:

       Siktede er en 31 år gammel mann med afghansk statsborgerskap. Han kom til Norge i 2003, og søkte politisk asyl ved ankomsten. Asylsøknaden ble endelig avslått 7. desember 2006. Den senere søknaden om oppholdstillatelse ble avslått 1. februar 2007, og deretter påklaget. Forhåndsvarsel om utvisning av siktede ble sendt 2. mai 2007.

       I sin forklaring for lagmannsretten har siktede opplyst at han sommeren 2007 var i en svært vanskelig situasjon, idet han ikke hadde lovlig opphold i Norge. Han har forklart at han var redd for å bli drept dersom han vendte tilbake til sitt hjemsted i Afghanistan. Det er blant annet vist til at faren og broren ble drept i 2003. Han har forklart at han heller ikke kunne reise til Kabul, fordi han ikke ville kunne få arbeid som lege der. Han er ikke muslim, og har opplyst at det ikke er adgang for ikkemuslimer til å arbeide i ledende stillinger.

       I denne situasjonen fikk siktede tilbud om bistand til å få falske papirer. Han ga fra seg et passfoto, og mot å betale NOK 10.000,- mottok han dagen etter et falsk gresk pass, utstedt til B, med siktedes passfoto innmontert. Ved hjelp av dette passet skaffet han seg skattekort i Norge, og tok deretter arbeid som renholder ved ---. Etter ca seks måneder forsøkte han å få utstedt arbeidstillatelse hos politiet ved å presentere seg som gresk statsborger og fremvise det greske passet. Han har forklart at han på denne måten ønsket å oppnå en skjult identitet, for å kunne fortsette å bo i Norge.

       Siktede er domfelt i Oslo tingrett for bruk av forfalsket pass ved søknad om arbeidstillatelse, samt å ha gitt uriktige opplysninger om egen identitet. Videre gjelder domfellelsen arbeid i Norge uten gyldig arbeidstillatelse og at siktede oppholdt seg i Norge uten nødvendig oppholdstillatelse. Lagmannsretten bemerker at man legger til grunn at domfellelsen gjelder alle postene i siktelsen, inkludert post IV (opphold uten oppholdstillatelse), som antas å ha falt ut av tingrettens gjengivelse av siktelsen ved en feil. Det fremgår imidlertid, både av tingrettens rettsbok, på side 3, og i dommen, på side 6, nest siste avsnitt, at domfellelsen omfatter siktelsens post IV. Domsslutningen burde etter lagmannsrettens oppfatning ha nevnt at domfellelsen gjelder to tilfeller av overtredelse av utlendingsloven § 47 første ledd, bokstav a), jf. § 6, men lagmannsretten finner det ikke nødvendig å endre domsslutningen.

       Når det gjelder straffutmålingen har siktedes forsvarer anført at tingrettens dom på 60 dager ubetinget fengsel er for streng. Han har anført at straffen bør gjøres betinget, eventuelt at siktede får dom for samfunnsstraff. Aktor har påstått tingrettens dom stadfestet.

       Lagmannsretten viser til at omsetning og bruk av falske pass og bruk av falske identitetsopplysninger er et alvorlig samfunnsproblem, både i Norge og internasjonalt. Påtalemyndigheten har påpekt at det er en økende tendens at personer uten lovlig opphold i Norge forsøker å skaffe seg opphold på ulovlig vis, vanligvis ved å anskaffe falske dokumenter fra EU-land. Dette foranlediger kostbare kontrolltiltak, og kan også være et sikkerhetsproblem, i og med at det er umulig å fastslå identiteten til personer som oppholder seg i landet. Lagmannsretten er enig med tingretten i at det foreligger sterke allmennpreventive hensyn i slike saker, og at dette tilsier en streng reaksjon.

       Høyesterett har fastslått at det normalt bør reageres med en kortere ubetinget fengselsstraff i slike saker, jf. uttalelsen i Rt-2007-7 .

       Lagmannsretten er enig med tingretten i at det i denne saken bør reageres med ubetinget fengselsstraff. Etter lagmannsrettens syn foreligger det ingen slike formildende omstendigheter i saken at det kan komme på tale å gjøre straffen betinget, slik forsvareren har anført. Siktede var åpenbart i en vanskelig livssituasjon da han anskaffet og brukte det falske passet. Dette vil etter lagmannsrettens syn imidlertid være en vanlig situasjon når en asylsøker ikke får oppholdstillatelse i Norge, og er ikke spesielt for denne saken, selv om den konkrete situasjonen kan variere fra sak til sak. Slik lagmannsretten ser det ligger imidlertid herværende sak vesentlig annerledes an enn det saksforholdet som er beskrevet i Rt-2007-7 , og som forsvareren har vist til. Lagmannsretten kan heller ikke se at det er grunnlag for å idømme samfunnsstraff i dette tilfellet.

       Forholdene i siktelsens post III og IV ville isolert sett medført bøtestraffer, og skal etter straffeloven § 63 betraktes som straffskjerpende omstendigheter ved straffutmålingen.

       Siktedes tilståelse skal etter straffeloven § 59 tillegges vekt i formildende retning. Tilståelsen kom imidlertid først etter at politiet hadde pågrepet siktede og det skulle tas fingeravtrykk av ham, og har kun hatt prosessøkonomisk betydning. For straffutmålingen får derfor tilståelsen begrenset vekt i denne saken.

       Tingretten har utmålt en straff på 60 dager ubetinget fengsel. Det foreligger etter lagmannsrettens syn ikke noe åpenbart misforhold mellom de straffbare handlingene og den straffen som er utmålt av tingretten. Lagmannsretten finner derfor ikke grunn til å endre den utmålte straffen, jf. straffeprosessloven § 344.

       Anken blir etter dette å forkaste.

       Påtalemyndigheten har ikke nedlagt påstand om saksomkostninger for lagmannsretten.

       Kjennelsen er enstemmig.

Slutning:

       Anken forkastes.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo