Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2012-116861
Dokumentdato : 14.01.2013

Strafferett. Brudd på utlendingsloven. Opphevelse

Saken gjaldt bistand til utlending med ulovlig opphold, jf. utlendingsloven § 108 fjerde ledd bokstav a. Tingrettens fellende dom ble utenom anken opphevet da retten ikke hadde vurdert om tiltaltes hjelp måtte regnes som humanitær bistand som ikke kunne straffes i medhold av bestemmelsens sjette ledd, jf. straffeprosessloven § 342 annet ledd nr. 1 og § 343 annet ledd nr. 8, § 345 annet ledd 2. punktum og § 347.

 A er født *.*.1975 og bor i Oslo. Ved tiltalebeslutning utferdiget av Oslo statsadvokatembeter 5. januar 2012 er hun satt under tiltale ved Borgarting lagmannsrett for overtredelse av 

 Utlendingsloven § 108 fjerde ledd bokstav a
  
 for forsettlig å ha hjulpet en utlending til ulovlig opphold i riket eller i et annet land som deltar i Schengensamarbeidet  

Grunnlag:

  I perioden torsdag 4. november 2010 til den 16. november 2010, i --gata 2B i Oslo, ga hun husrom til B, f. *.*.82, til tross for at hun visste at hun ikke var i Norge på lovlig grunnlag.

       Oslo tingrett avsa 25. mai 2012 dom med slik domsslutning:

        A, født *.*.1975, dømmes for overtredelse av utlendingsloven § 108 fjerde ledd bokstav a) til fengsel i 30 dager. 

       A har erklært anke over tingrettens dom. Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og straffutmålingen.

       Anken for så vidt gjelder straffutmålingen er henvist til ankeforhandling.

       Ankeforhandling er holdt 3. januar 2013 i Borgarting lagmannsretts hus. A møtte og avga forklaring.

       Under ankeforhandlingen tok forsvarer, utenom anken, opp spørsmålet om det faktum tingretten har lagt til grunn er tilstrekkelig til å fastslå at utlendingsloven § 108 fjerde ledd bokstav a, ut fra en riktig tolking av bestemmelsen, er overtrådt. Hun nedla prinsipal påstand om at tingrettens dom må oppheves. Subsidiært er det gjort gjeldende at straffen bør gjøres betinget.

       Aktor har nedlagt påstand om at anken må forkastes.

       Lagmannsretten bemerker:

       B er eritreisk statsborger og kom til Norge 4. november 2010. Hun fikk visum og innreisetillatelse til Norge ved å utgi seg for å være konen til sin bror, som heter C.

       Tiltalte hentet B på Gardermoen og tok henne med til Oslo. Tingretten har funnet det bevist at hun deretter bodde hos tiltalte fra 4. til 16. november 2010, hvoretter B søkte asyl under ny uriktig identitet. Tingretten har videre lagt til grunn at B ikke hadde lovlig opphold i Norge, og at tiltalte visste eller fant det overveiende sannsynlig at B ikke var gift med C, og at hun hadde ulovlig opphold i Norge.

       Utlendingsloven § 108 fjerde ledd bokstav a rammer den som forsettlig hjelper en utlending til ulovlig opphold i riket. Forsvarer har under ankeforhandlingen anført at det i bestemmelsen må innfortolkes en begrensning i samsvar med det som følger av nytt femte ledd i § 108, som i henhold til lov 19. juni 2009 nr. 74 om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. skal lyde slik: 

Den som yter humanitær bistand til utlending som oppholder seg ulovlig i riket, skal ikke kunne straffes for medvirkning til ulovlig opphold med mindre 

a) vedkommende har hatt til hensikt å hjelpe utlendingen til å unndra seg plikten til å forlate riket, og
b) hjelpen har vanskeliggjort myndighetenes mulighet til å få en utsendelse.

       Det ble under ankeforhandlingen opplyst at lovendringen ikke er trådt i kraft. Det er i og for seg riktig at lov 19. juni 2009 nr. 74 ikke innebærer noen direkte endring av utlendingsloven. Lov av juni 2009 medfører kun endring av straffeloven 2005's bestemmelser om endring av andre lover, herunder utlendingsloven, og straffeloven 2005 er ennå ikke trådt i kraft. Imidlertid har lagmannsretten etter ankeforhandlingen bragt på det rene at et likelydende tillegg til utlendingsloven § 108 som det som ble vedtatt ved lov 19. juni 2009 nr. 74, er vedtatt ved lov 20. januar 2012 nr. 5 om endringer i utlendingsloven m.m. Det er gjort ved at § 108 sjette ledd skal lyde: 

Den som yter humanitær bistand til utlending som oppholder seg ulovlig i riket, skal ikke kunne straffes for medvirkning til ulovlig opphold med mindre

a) vedkommende har hatt til hensikt å hjelpe utlendingen til å unndra seg plikten til å forlate riket, og 
b) hjelpen har vanskeliggjort myndighetenes mulighet til å få en utsendelse. 

       Denne endringen trådte i kraft 1. februar 2012 ifølge res. 20. januar 2012 nr. 37 og var således trådt i kraft på tidspunktet tingretten avsa dom i saken. Endringen begrenser området for hva som er straffbar bistand til utlending som oppholder seg ulovlig i riket, og må anses å være til gunst for tiltalte. Tingretten skulle derfor ha anvendt utlendingsloven § 108 slik bestemmelsen lyder etter endringen, jf. straffeloven § 3 andre ledd.

       Etter det opplyste var betydningen av § 108 sjette ledd annet punktum ikke problematisert under tingrettens behandling. Bevisførselen var således ikke innrettet med tanke på å belyse om tiltaltes hjelp til B kan regnes som slik humanitær bistand som ikke kan straffes. Etter lagmannsrettens oppfatning er heller ikke tingrettens faktumbeskrivelse tilstrekkelig til at lagmannsretten kan prøve spørsmålet om § 108 sjette ledd annet punktum er til hinder for straff i saken.

       På denne bakgrunn finner lagmannsretten at tingrettens dom med hovedforhandling må oppheves, jf. straffeprosessloven § 342 annet ledd nr. 1 og 3 sammenholdt med § 343 annet ledd nr. 8, § 345 annet ledd annet punktum in fine og § 347 første ledd.

       Dommen er enstemmig.

Domsslutning

       Tingrettens dom med hovedforhandling oppheves.

Siste endringer
  • Ny: LB-2012-116861 Strafferett. Brudd på utlendingsloven. Opphevelse (17.01.2013)

    Saken gjaldt bistand til utlending med ulovlig opphold, jf. utlendingsloven § 108 fjerde ledd bokstav a. Tingrettens fellende dom ble opphevet utenom anken. Tingretten hadde ikke vurdert om tiltaltes bistand til ulovlig opphold kunne regnes som humanitær bistand, i medhold av bestemmelsens sjette ledd, jf. straffeprosessloven § 342 annet ledd nr. 1 og § 343 annet ledd nr. 8, § 345 annet ledd 2. punktum og § 347.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo