Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2016-163622
Dokumentdato : 01.12.2016

Innreiseforbud. Utvisning. Ugyldighet.

A ble i tingretten dømt til ti måneders fengsel for overtredelse av utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav e jf. § 71 annet ledd. Utvisningsvedtaket fra UDI som lå til grunn for dommen, var ugyldig. Lagmannsretten la til grunn at brudd på innreiseforbud forutsetter et gyldig utvisningsvedtak. Tingrettens dom ble opphevet.

Oslo tingrett avsa 15. september 2016 tilståelsesdom med slik domsslutning:

 1.  A, født 0.0.1992, dømmes for overtredelse av utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav e jf. § 71 annet ledd til fengsel i 10 - ti - måneder.

  Varetekt kommer til fradrag med 44 - førtifire - dager jf. straffeloven (2005) § 83.

A har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Anken gjelder straffutmålingen. Anken er henvist til ankeforhandling.

Ved påtegning 30. november 2016 har påtalemyndigheten anmodet om at lagmannsretten avsier dom uten ankeforhandling, jf. straffeprosessloven § 322, og har nedlagt påstand om at siktede frifinnes. Forsvareren er kjent med påtegningen.

Lagmannsretten finner det enstemmig klart at anken kan avgjøres uten ankeforhandling, og at tingrettens dom bør oppheves, jf. straffeprosessloven § 322 første ledd nr 1.

Ved Oslo tingretts dom er siktede funnet skyldig i å ha returnert til Norge 4. august 2016, til tross for at han var varig utvist fra riket ved UDIs vedtak 19. oktober 2015, og uttransportert til Jordan samme dag.

Utvisningsvedtaket fra UDI er basert på at siktedes tillatelser til opphold i riket mm, var trukket tilbake. UDIs vedtak om tilbakekall ble opprettholdt ved UNEs vedtak 2. september 2015 og i beslutning 7. oktober 2015.

Gyldigheten av vedtaket og beslutningen ble brakt inn for Oslo tingrett, som i dom 9. mai 2016 kom til at disse var ugyldige. Dommen ble ikke påanket. På bakgrunn av tingrettens dom, behandlet UNE klagen over tilbakekallet av siktedes tillatelser på nytt. I vedtak 24. november 2016 ble siktedes klage ikke tatt til følge.

Om betydningen av Oslo tingretts dom 9. mai 2016, heter det i UNEs vedtak på side 6-7:

UNEs tidligere avgjørelser i tilbakekallsaken er kjent ugyldige. Det medfører at det må treffes nytt klagevedtak i saken. Tingrettens dom om ugyldige avgjørelser i tilbakekallsaken medfører også at utvisningsvedtaket er ugyldig idet det bygger på at klagerens tidligere tillatelser er tilbakekalt. (Det bemerkes det at UDIs avslag 19.10.15 på As søknad om permanent oppholdstillatelse ikke ble påklaget, men også det hviler på tilbakekallsaken).

I påtalemyndighetens påtegning 30. november 2016, heter det blant annet:

Utlendingsnemnda har vurdert at også vedtaket om utvisning ble ugyldig på det tidspunkt Oslo tingretts dom av 09.05.16 ble rettskraftig. Dette er bekreftet av nemndleder Trine Grythe i telefonsamtale med aktor den 28.11.16. Dersom en slik lovforståelse legges til grunn hadde ikke A innreiseforbud da han ble pågrepet 04.08.16, og han skulle da ikke vært dømt.

På bakgrunn av det ovenstående legger lagmannsretten til grunn at utvisningsvedtaket 19. oktober 2015 var ugyldig. Straffbar overtredelse av utvisningsvedtak etter utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav e, jf. § 71 andre ledd, må forutsette at vedkommende vedtak er gyldig etter forvaltningsrettslige regler. Siktedes innreise til Norge 4. august 2016 kan dermed ikke medføre straff etter nevnte bestemmelse, og han er således dømt med urette.

Anken i nærværende sak gjelder straffutmålingen, men lagmannsretten kan utenfor ankegrunnen prøve om straffelovgivningen er riktig anvendt, jf. straffeprosessloven § 342 andre ledd nr 1. Spørsmålet om gyldigheten av utvisningsvedtaket som vilkår for straff er ikke berørt i tingrettens dom, hvilket nok særlig må ses på bakgrunn av at siktede hadde erkjent straffeskyld og samtykket i tilståelsesdom. Objektivt hviler uansett dommen på uriktig rettsanvendelse.

Som det fremgår innledningsvis, er lagmannsretten kommet til at tingrettens dom må oppheves. Opphevelsen omfatter også hovedforhandlingen, jf. straffeprosessloven § 347 første ledd.

Vilkårene for å avsi frifinnende dom i samsvar med påtalemyndighetens påstand, er etter lagmannsrettens syn ikke oppfylt, jf. straffeprosessloven § 322 første ledd nr 2. Denne bestemmelse kommer til anvendelse dersom det forhold som er beskrevet i siktelsen, ikke rammes av noen straffebestemmelse, alternativt at straffansvaret er bortfalt, eksempelvis ved foreldelse. Ingen av alternativene er anvendelig her. Dessuten er det tvilsomt om lagmannsrettens kompetanse til å avsi frifinnende dom, omfatter anke over tilståelsesdom, jf. Bjerke, Keiserud, Sæther, Straffeprosessloven, bind II, 4. utgave, side 1151 med videre henvisninger.

Når tingrettens dom oppheves, kan påtalemyndigheten frafalle forfølgningen mot siktede, jf. straffeprosessloven § 72 første ledd andre punktum.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning:

Tingrettens dom med hovedforhandling oppheves.

Siste endringer
 • Ny: LB-2016-163622 Innreiseforbud. Utvisning. Ugyldighet. (10.01.2017)

  A ble i tingretten dømt til ti måneders fengsel for overtredelse av utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav e jf. § 71 annet ledd. Utvisningsvedtaket fra UDI som lå til grunn for dommen, var ugyldig. Lagmannsretten la til grunn at brudd på innreiseforbud forutsetter et gyldig utvisningsvedtak. Tingrettens dom ble opphevet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo