Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Avgjørelsen er rettskraftig. Anke til høyesterett ikke tillatt fremmet (HR-2018-945-U).

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2016-165195
Dokumentdato : 29.01.2018

Tilbakekall. Utvisning. Forholdsmessighet. Barnets beste. Risiko ved retur. Kongo.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2016-165195 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2016-165195 Tilbakekall. Utvisning. Forholdsmessighet. Barnets beste. Risiko ved retur. Kongo. (09.12.2018)

    Saken gjaldt gyldigheten av UNEs avgjørelser om tilbakekall av flyktningstatus og fem års utvisning for borger av Kongo. Mannen ble i 2012 dømt til ett ås fengsel for vold og mishandling av ektefelle og barn, barna hadde siden vært under offentlig omsorg. Lagmannsretten kom til at forholdene var meget alvorlige i utlendingslovens forstand, og handlingene utvilsomt hadde gått utover barnas funksjonsevne og psyke, slik at utvisning i fem år og innmelding i SIS ikke var uforholdsmessig overfor familien og ikke innebar brudd på EMK art. 8 eller FNs barnekonvensjon. Lagmannsretten var også enig med UNE i at grunnlaget for beskyttelse var bortfalt som følge av grunnleggende, stabile og varige endringer i hjemlandet, og kjente UNEs vedtak gyldige. Avsagt 29. januar 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo