Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LG-2012-50840
Dokumentdato : 25.04.2012

Strafferett. Straffelovens § 182 første ledd og utlendingsloven § 108 annet ledd, punkt a. Straffutmåling

Tingretten hadde satt straffen til fengsel i 75 dager, for å ha benyttet/ forfalsket pass i forbindelse med søknad om skattekort i Norge, og for å ha oppholdt seg ulovlig i Norge. Lagmannsretten avsa dom i medhold av straffeprosessloven § 322 første ledd nr. 2 og satte straffen til ubetinget fengsel i 60 dager. Gjennomgang av rettspraksis for tilsvarende og lignende overtredesler. En viss tilståelsesrabatt.

---

Ved Stavanger tingretts dom av 29.2.2012 ble A idømt en straff av fengsel i 75 dager for overtredelse av strl § 182 første ledd annet straffalternativ og utlendingsloven § 108 annet ledd bokstav a jf § 55 annet ledd.

       Tiltalte anket dommen i rettsmøtet. Det foreligger støtteskriv datert 6.3.2012 fra advokat Anne Kroken. For ordens skyld bemerkes at saken først innkom lagmannsretten den 22.3.2012. Støtteskrivet vedlå da ikke og er innhentet av saksforberedende dommer.

       Anken gjelder straffutmålingen. I støtteskrivet anføres det at straffen er for streng. Tiltalte tilsto umiddelbart i avhør, jf dokument 14, og saken ble avgjort som tilståelsessak i fengslingsmøtet. Dette har hatt en prosessøkonomisk gevinst og bør lede til større rabatt enn tingretten har gitt. Tingretten har dertil tatt et for strengt utgangspunkt når det gjelder straffenivået i lignende saker, jf  Rt-2007-7 og  Rt-2006-1121.

       Det legges ned påstand om at tiltalte anses på mildeste måte.

       Påtalemyndigheten er kjent med anken og støtteskrivet. Ved e post av 30.3.2012 har påtalemyndigheten vist til nærmere angitt rettspraksis og fremholdt at forholdet under post I isolert sett kvalifiserer til fengsel i 60-75 dager mens post II isolert sett tilsier 45 dager fengsel.

       Det er vist til straffskjerpende forhold i form av allmennpreventive hensyn og at det ulovlige oppholdet i landet vedvarte i 9 måneder.

       Saksforberedende dommer har videresendt e posten til forsvareren, som muntlig har meddelt at hun ikke har ytterligere merknader før anken undergis prøving.

       Lagmannsretten er kommet til at den fastsatte straff er noe strengere enn det som har grunnlag i rettspraksis og som etter en individuell vurdering bør idømmes i saken. I medhold av strpl § 322 første ledd nr 3, avsies det dom til gunst for siktede. Bevisene under skyldspørsmålet skal ikke prøves.

       Rettspraksis har lagt til grunn at i en sak som den foreliggende, skal det som utgangspunkt reageres med en kort ubetinget fengselsstraff. Det kan vises til avgjørelser i Rt-2007-7 og  Rt-2006-1121som både påtalemyndigheten og forsvareren har vist til. For ordens skyld bemerkes at sakene ikke er fullt ut identiske med foreliggende sak. Særlig førstnevnte avgjørelse er preget av at saken var blitt gammel.

       Nyere praksis fra tingrettene og lagmannsrettene synes å legge til grunn et straffenivå rundt 60-75 dager fengsel som et utgangspunkt, dette selv om praksis gjelder overtredelser av ulike bestemmelser i straffeloven og utlendingsloven. Det kan som eksempel vises til avgjørelser i  Rt-2007-7LB-2011-128996og  LB-2008-45011 og til de avgjørelser ved Oslo og Stavanger tingrett som det er vist til i påtalemyndighetens e post. Også i foreliggende sak antar lagmannsretten at dette er et naturlig utgangspunkt, selv om domfellelsen gjelder bestemmelser i straffeloven og i utlendingsloven i kombinasjon. Dette synes å være tilfellet også i de nevnte sakene. Som tingretten også bemerker, bør det gis noe rabatt for tilståelsen ut fra prosessøkonomiske hensyn, jf strl § 59. Etter enn konkret vurdering finner lagmannsretten at en straff av fengsel i 75 dager ville vært riktig i foreliggende sak og at straffen under hensyntagen til tilståelseselementet kan settes til 60 dagers ubetinget fengsel. Strl § 62 første ledd er iakttatt.

       Dommen er enstemmig.

Slutning:

       I tingrettens dom, slutningen, gjøres den endring at straffen settes til fengsel i 60 -seksti- dager

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo