Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
  • Nytt ikrafttredelsesrundskriv fra Justis- og beredskapsdepartementet om endring av utlendingsforskriften § 19-29 første ledd. Endringen vil åpne for bortvisning eller bortvisning dersom det er adgang til sanksjoner eller foreligger andre effektive tiltak for å motvirke eller bekjempe tilsvarende adferd hos norske borgere. Endringen vil kunne ha betydning overfor personer som bevisst motiverer til radikalisering og voldelig ekstremisme. Det sentrale vurderingstemaet vil fortsatt være EU-/EØS-rettens krav om at det hos utlendingen må foreligge, eller antas å foreligge, personlige forhold som innebærer en virkelig, umiddelbar og tilstrekkelig alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnshensyn. Endringen gir derfor ikke i seg selv grunnlag for en generell endring i praksis overfor for eksempel personer som bedriver tigging.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo