Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
År
Uke
Endringer i Uke 21, 2017
 • Vedlegget er oppdatert som følge av at asylenhet B1 nå heter C3.

 • Punkt 11.2 om tilbakekall av tillatelser på grunn av uriktig identitet er merket "under revisjon", da det skal samordnes med kommende internmelding om tilbakekall.

 • Oppholdsavdelingen (OPA) og Asylavdelingen (ASA) har revidert retningslinjene for samarbeidet mellom avdelingene når det gjelder saksforberedelse av utvisningssaker, vurderingen av utlendingsloven § 73, saker om tilbakekall av status som flyktning etter utlendingsloven § 37, saker om tilbakekall av oppholdstillatelser gitt etter søknad om beskyttelse etter utlendingsloven § 63 og fornyelse av oppholdstillatelser gitt av ASA.

 • Saken gjaldt gyldigheten av vedtak om utvisning av EØS-borger av hensyn til offentlig sikkerhet, jf. utlendingsloven § 122 og utlendingsforskriften § 19-29. Utlendingen hadde vært 11 måneder i Syria i 2014-2015. Lagmannsretten var enig med tingretten i at departementets vedtak om utvisning var gyldig, og forkastet utlendingens anke. Retten fant at tungtveiende hensyn til offentlig sikkerhet tilsa at utlendingen burde utvises. Det måtte antas å foreligge personlige forhold som innebar en virkelig, umiddelbar og tilstrekkelig alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnshensyn. Det var i tilstrekkelig grad sannsynliggjort at utlendingen var radikalisert og støttet ekstrem islamisme, og at han hadde kapasitet til og var villig til å bruke vold for å fremme sitt religiøse og ideologiske budskap. Utvisning var ikke uforholdsmessig. Uttalelser om beviskravet og tolkingen av lovens vilkår.

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen