Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
  • UDI har besvart høringen, og støtter at aktuelle straffeprosessuelle bestemmelser som gjelder i utlendingssaker innarbeides i utlendingsloven. Men forslaget innebærer også presiseringer som kan medføre endring av den faktiske situasjonen for utlendinger som er gjenstand for tvangsmidler. Særlig behov for regulert tilrettelegging og presise tvangshjelmer når det gjelder medfølgende barn og enslig mindreårige. Begrepet «fengsling» foreslås endret til «tvangsmessig tilbakehold», men UDI mener "frihetsberøvelse" som i oversettelsen av EUs returdirektiv bedre beskriver tvangsmiddelet. UDI ser behovet for bruk av tvangsmidler før vedtak er fattet, men ønsker presisert ved hvilket stadium tvangsmidler kan benyttes, ellers kan utgangspunktet bli at de fleste saker omfattes.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo