To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 6. Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv.
 • RegulationAttatchment Lovens § 23 Oppholdstillatelse for arbeidstakere som skal arbeide for en arbeidsgiver i riket
 • RegulationAttatchment § 6-1 Oppholdstillatelse til faglærte mv

  Arbeidstakere som minst er fagutdannet tilsvarende videregående skoles nivå, har fagbrev eller har utdanning fra høyskole eller universitet eller har spesielle kvalifikasjoner, har rett til oppholdstillatelse. Det er et vilkår at

  a) kompetansen anses som relevant for stillingen,

  b) det foreligger godkjenning eller autorisasjon fra relevant fagmyndighet i yrker hvor det er kvalifikasjonskrav i lov eller forskrift, og

  c) arbeidstakeren omfattes av kvoten for faglærte, jf. § 6-12.

  For grupper av søkere kan vilkårene skjerpes når særlige hensyn tilsier det, ved å kreve fagutdanning på høyere nivå enn videregående skole for tillatelse som nevnt i første ledd. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

  Det kan gis tillatelse selv om det konkrete tilbudet om heltidsarbeid ikke er sammenhengende, jf. lovens § 23 første ledd bokstav d. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

  Dersom det ikke er fastsatt en kvote eller kvoten er fylt opp, kan det gis tillatelse når stillingen ikke kan besettes av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området.

  For tillatelse gitt etter første ledd til en borger av et land som er medlem i WTO og er ansatt i et internasjonalt selskap, gjelder ikke første ledd bokstav c eller fjerde ledd, jf. lovens § 23 første ledd bokstav c. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om hva som regnes som et internasjonalt selskap.

  Tillatelse etter første ledd gjelder en bestemt type arbeid, mens tillatelse etter annet og femte ledd gjelder et bestemt arbeid for en bestemt arbeidsgiver. Tillatelsen danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse

 • RegulationAttatchment § 6-2 Opphevet 15.01.2013
 • RegulationAttatchment § 6-3 Oppholdstillatelse til sesongarbeidstakere mv

  Arbeidstakere som ikke fyller vilkårene for tillatelse til faglærte, jf. § 6-1, kan få oppholdstillatelse for inntil seks måneder for arbeid innen sesongbasert virksomhet eller i forbindelse med ordinær ferieavvikling. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

  For arbeid innenfor sesongbasert virksomhet i jordbruks- og skogbruksnæringen er det et vilkår at arbeidstakerne omfattes av kvoten for sesongarbeid innenfor jordbruks- og skogbruksnæringen, jf. § 6-12. Dersom det ikke er fastsatt en kvote, kvoten er fylt opp eller søknaden gjelder arbeid innenfor andre sesongbaserte næringer, kan det gis tillatelse når stillingen ikke kan besettes av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området.

  For arbeid i forbindelse med ordinær ferieavvikling er det et vilkår at stillingen ikke kan besettes av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området.

  De seks månedene kan fordeles på flere tillatelser til arbeid hos samme eller forskjellige arbeidsgivere, slik at det til sammen svarer til heltidsarbeid, jf. lovens § 23 første ledd bokstav d.

  Arbeidstakere som har hatt tillatelse i seks måneder etter denne paragrafen, kan få ny tillatelse etter seks måneders opphold utenfor Norge. Når tillatelse gis gjentatte ganger for kortere tid enn seks måneder, kan den samlede oppholdstiden ikke overstige seks måneder i løpet av en tolvmåneders periode.

  Tillatelsen gjelder et bestemt arbeid for en eller flere bestemte arbeidsgivere, og den danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 6-4 Oppholdstillatelse til ufaglærte russiske arbeidstakere mv.

  Arbeidstakere i virksomhet som har behov for ufaglært arbeidskraft, kan få oppholdstillatelse for inntil to år.

  Tillatelsen kan gis til russiske borgere fra Barentsregionen for arbeid i virksomhet i Nordland, Troms eller Finnmark.

  Arbeidsdepartementet kan gi nærmere retningslinjer for hvilke næringer og geografiske områder det kan gis tillatelse til etter denne bestemmelsen, herunder at bestemmelsen skal gjelde andre grupper enn den som nevnes i annet ledd.

  Det er et vilkår at stillingen ikke kan besettes av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området.

  Det kan gis forhåndstilsagn i vedtaket om at arbeidstakerne skal ha rett til ny tillatelse innenfor toårsperioden dersom de mottar konkret tilbud om samme arbeid på samme arbeidsvilkår. Den arbeidsmarkedsmessige vurderingen etter fjerde ledd gjelder for hele toårsperioden.

  Arbeidstakere som har hatt tillatelse etter denne paragrafen med en samlet oppholdstid på to år, kan få ny tillatelse etter ett års opphold utenfor Norge.

  Tillatelsen gjelder et bestemt arbeid for en bestemt arbeidsgiver, og den danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 6-5 Oppholdstillatelse til russiske grensependlere

  Russiske borgere som er bosatte i Barentsregionen, og som pendler for deltidsarbeid i virksomhet i Nordland, Troms eller Finnmark, kan få oppholdstillatelse for deltidsarbeid, det vil si 80 prosent stilling eller lavere. Det er et vilkår at det foreligger godkjenning eller autorisasjon fra relevant fagmyndighet i yrker hvor det er kvalifikasjonskrav i lov eller forskrift.

  Det kan gis tillatelse selv om det konkrete tilbudet om deltidsarbeid ikke er sammenhengende, jf. lovens § 23 første ledd bokstav d. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

  Det er et vilkår at stillingen ikke kan besettes av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området.

  Tillatelsen gjelder et bestemt arbeid for en bestemt arbeidsgiver, og den danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 6-6 Oppholdstillatelse til sjøfolk

  Arbeidstakere om bord på utenlandsk registrert skip som tar om bord gods eller passasjerer i en norsk havn og leverer godset eller setter i land passasjerene i annen norsk havn, kan få oppholdstillatelse. Dette gjelder for skip som har en regulær eller vesentlig virksomhet mellom norske havner, og ikke for skip som bare leilighetsvis deltar i slik virksomhet. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

  Tillatelsen gjelder arbeid for en bestemt arbeidsgiver, og den danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 6-7 Gruppetillatelse til arbeidsgivere

  Arbeidsgivere kan for et bestemt arbeid av tidsbegrenset varighet, få tillatelse (gruppetillatelse) av Utlendingsdirektoratet til å ta i arbeid et bestemt antall arbeidstakere.

  Det må gis en nøyaktig beskrivelse av arbeidets art. Arbeidet må sysselsette minst seks personer, herunder nødvendig mannskap til eventuell skiftordning og til utskiftning. Det må inngå et bestemt antall personer i gruppen.

  Det er et vilkår at arbeidsgiveren forplikter seg til å ta inn arbeidstakere som hver for seg fyller vilkårene for tillatelse til faglærte, jf. § 6-1 første ledd første punktum og annet punktum bokstav a og b. Tillatelse kan gis selv om enkelte av arbeidstakerne ikke har slik kompetanse dersom det godtgjøres at vedkommendes deltakelse er en nødvendig forutsetning for gruppens funksjonsdyktighet. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer. Bestemmelsene i § 6-1 første ledd bokstav c og fjerde ledd gjelder tilsvarende.

  Gruppetillatelse som gis til en arbeidsgiver, er bundet til et bestemt arbeid og skal gjelde for et bestemt antall arbeidstakere.

  Arbeidstakere som omfattes av en gruppetillatelse, får etter ankomst en individuell oppholdstillatelse til arbeid i gruppen. Tillatelsen registreres innenfor kvoten for faglærte, jf. § 6-12, selv om den aktuelle arbeidstakeren ikke selv har slik kompetanse. Tillatelsen knyttes til et bestemt arbeid for en bestemt arbeidsgiver. Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 6-8 Krav til arbeidsgiver ved tidlig arbeidsstart

  Arbeidsgivere har adgang til å la arbeidstakere starte i arbeidet før tillatelse foreligger med mindre arbeidsgiveren er utelukket etter § 6-34 eller det er fattet forvaltningsvedtak mot arbeidsgiveren etter lovens § 27 femte ledd. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

  Ordningen ved tidlig arbeidsstart gjelder for arbeidstakere som søker oppholdstillatelse etter § 6-1 første ledd og som minst har en treårig avsluttet utdanning fra universitet eller høyskole.

  Arbeidsgiverne har ansvaret for at arbeidstakerne fyller vilkårene for tillatelsen, herunder at det foreligger godkjenning eller autorisasjon fra relevant fagmyndighet for yrker hvor det er kvalifikasjonskrav i lov og forskrift.

 • RegulationAttatchment § 6-9 Arbeidsgivere – arbeidstilbudsskjema

  Arbeidsgivere som har fremsatt konkret tilbud om arbeid til arbeidstakere som søker tillatelse etter §§ 6-1 til 6-7, er ansvarlige for å fremlegge de nødvendige opplysningene om arbeidsforholdet på fastsatt arbeidstilbudsskjema. Skjemaet skal undertegnes av arbeidsgiveren og søkeren selv, dersom ikke Utlendingsdirektoratet har fastsatt annet i retningslinjer.

  Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om hvem som er arbeidsgiver etter lovens § 23.

 • RegulationAttatchment § 6-10 Lønnsvilkår

  Hva som regnes som lønn etter lovens § 23 første ledd bokstav b, fastsettes av Utlendingsdirektoratet.

 • RegulationAttatchment § 6-11 Tilbakekall ved arbeidsforhold. Arbeidsledighet - arbeidssøkerperiode

  Oppholdstillatelse kan tilbakekalles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler dersom arbeidsforholdet opphører, jf. lovens § 63, med mindre vilkårene i annet ledd er oppfylt.

  Arbeidstakere med tillatelse etter § 6-1 første ledd, kan oppholde seg i landet for å søke arbeid i inntil seks måneder etter arbeidsforholdets opphør dersom den opprinnelige tillatelsen ikke utløper. Det er et vilkår at arbeidstakerne gir politiet melding innen sju dager etter arbeidsforholdets opphør. Likeså er det et vilkår at arbeidstakerne gir politiet melding innen sju dager dersom de begynner i et nytt arbeidsforhold.

  Meldinger som nevnt i annet ledd, skal registreres i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF). Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

 • RegulationAttatchment § 6-12 Arbeidsmarkedsmessig vurdering ved arbeidsforhold og fastsettelse av kvoter for ulike kategorier arbeidstakere

  Når det skal foretas en individuell arbeidsmarkedsmessig vurdering av om stillingen kan besettes av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området etter § 6-1 til § 6-7, er det en forutsetning for å gi tillatelse at Arbeids- og velferdsetaten samtykker etter nærmere retningslinjer gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

  Arbeidsdepartementet fastsetter i samråd med Nærings- og handelsdepartementet og Finansdepartementet en årlig kvote for faglærte som nevnt i § 6-1. Arbeids- og velferdsdirektoratet fastsetter kvoten for sesongarbeid innenfor jordbruks- og skogbruksnæringen som nevnt i § 6-3.

  Utlendingsdirektoratet kan i samråd med Arbeids- og velferdsdirektoratet, gi nærmere retningslinjer om ordningene med kvoter.

 • RegulationAttatchment Lovens § 24 Oppholdstillatelse for å yte tjenester som utsendt arbeidstaker eller selvstendig oppdragstaker
 • RegulationAttatchment § 6-13 Oppholdstillatelse til utsendte arbeidstakere

  Ansatte i en utenlandsk virksomhet som har inngått kontrakt med en oppdragsgiver om å yte tjenester av begrenset varighet, kan få oppholdstillatelse i inntil seks år. Arbeidstakere som har hatt tillatelse etter denne paragrafen med en samlet oppholdstid på seks år, kan gis ny tillatelse etter to års opphold utenfor Norge.

  Det er et vilkår at arbeidstakeren har kompetanse som faglært, jf. § 6-1 første ledd første punktum og annet punktum bokstav b, og kompetansen anses som relevant for gjennomføringen av oppdraget. Hva som regnes som lønn etter lovens § 24 første ledd bokstav b, fastsettes av Utlendingsdirektoratet.

  Det gjøres unntak fra kravet om at det ikke kan skaffes innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området til oppdraget, jf. lovens § 24 første ledd bokstav c.

  Det kan gis tillatelse selv om det konkrete tilbudet om oppdrag ikke er sammenhengende, jf. lovens § 24 første ledd bokstav d. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

  Tillatelsen er bundet til det eller de oppdragene som følger av kontrakten, og den danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 6-14 Oppholdstillatelse til selvstendige oppdragstakere

  Selvstendig næringsdrivende som er etablert i utlandet, kan få oppholdstillatelse i til sammen seks år. Oppdragstakere som har hatt tillatelse etter denne paragrafen med en samlet oppholdstid på seks år, kan gis ny tillatelse etter to års opphold utenfor Norge. Det er et vilkår for tillatelse etter denne bestemmelsen at

  a) det er inngått kontrakt med en oppdragsgiver om å yte tjenester av begrenset varighet,

  b) oppdragstakeren har kompetanse som faglært, jf. § 6-1 første ledd første punktum og annet punktum bokstav b, og kompetansen anses som relevant for gjennomføringen av oppdraget, og

  c) det fremgår av kontrakten at oppdragstakeren skal motta godtgjørelse som minst svarer til lønnskravet for arbeidstakere som omfattes av bestemmelsen for faglærte, jf. § 6-1 og § 6-13 annet ledd.

  Det kan gis tillatelse selv om det konkrete tilbudet om oppdrag ikke er sammenhengende, jf. lovens § 24 første ledd bokstav d. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

  Det gjøres unntak fra kravet om at det ikke kan skaffes innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området til oppdraget, jf. lovens § 24 første ledd bokstav c.

  Tillatelsen er bundet til det eller de oppdragene som følger av kontrakten, og den danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 6-15 Gruppetillatelse til oppdragsgivere

  Oppdragsgivere kan for et bestemt oppdrag av tidsbegrenset varighet, få tillatelse (gruppetillatelse) av Utlendingsdirektoratet til å benytte et bestemt antall utenlandske tjenesteytere (utsendte arbeidstakere).

  Det må gis en nøyaktig beskrivelse av oppdragets art. Oppdraget må sysselsette minst seks personer, herunder nødvendig mannskap til eventuell skiftordning og til utskiftning. Det må inngå et bestemt antall personer i gruppen.

  Det er et vilkår at oppdragsgiveren forplikter seg til å ta inn utsendte arbeidstakere som hver for seg fyller vilkårene for tillatelse til faglærte, jf. § 6-1 første ledd første punktum og annet punktum bokstav b, og kompetansen anses som relevant for gjennomføringen av oppdraget. Tillatelse kan gis selv om enkelte av de utsendte arbeidstakerne ikke har slik kompetanse dersom det godtgjøres at vedkommendes deltakelse er en nødvendig forutsetning for gruppens funksjonsdyktighet. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

  Det gjøres unntak fra kravet om at det ikke kan skaffes innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området til oppdraget, jf. lovens § 24 første ledd bokstav c.

  Gruppetillatelse som gis til en oppdragsgiver, er bundet til det oppdraget som følger av kontrakten og skal gjelde for et bestemt antall utsendte arbeidstakere.

  Utsendte arbeidstakere som omfattes av en gruppetillatelse, får etter ankomst til Norge en individuell oppholdstillatelse til arbeid i gruppen. Tillatelsen er bundet til det oppdraget som følger av kontrakten, og den danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 6-16 Oppdragsgiver – oppdragstilbudsskjema

  Oppdragsgiveren skal informere utlendingens arbeidsgiver i utlandet om kravet til lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for dem som søker tillatelse etter §§ 6-13 og 6-15, jf. lovens § 24 første ledd bokstav b.

  Oppdragsgiveren skal påse at søkerens arbeidsgiver i utlandet oppfyller kravet til lønns- og arbeidsvilkår under oppdraget, og skal kunne legge fram dokumentasjon på dette ved forespørsel fra tilsyns- eller utlendingsmyndighetene.

  Oppdragsgiveren er ansvarlig for å fremlegge nødvendige opplysninger om oppdraget og om arbeidsforholdet i utlandet på fastsatt oppdragstilbudsskjema. Skjemaet skal undertegnes av oppdragsgiveren, arbeidsgiveren i utlandet og søkeren selv, dersom ikke Utlendingsdirektoratet har fastsatt annet i retningslinjer. I tillegg skal kontrakten mellom oppdragsgiveren og oppdragstakeren i utlandet, og søkerens arbeidskontrakt med arbeidsgiveren i utlandet, fremlegges.

  Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om hvem som er oppdragsgiver etter lovens § 24.

 • RegulationAttatchment § 6-17 Tilbakekall ved tjenesteyting

  Oppholdstillatelse kan tilbakekalles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler dersom arbeidsforholdet opphører, jf. lovens § 63.

  Oppholdstillatelsen kan tilbakekalles dersom en arbeidsgiver i utlandet ikke oppfyller kravet til lønns- og arbeidsvilkår under oppdraget, jf. lovens § 24 første ledd bokstav b. Tillatelsen kan også tilbakekalles hvis oppdragsgiveren ikke oppfyller sine forpliktelser etter forskriftens § 6-16 annet og tredje ledd. Forhåndsvarsel om at tilbakekall vurderes skal gis til utlendingen selv, til oppdragsgiveren og til arbeidsgiveren i utlandet.

 • RegulationAttatchment Lovens § 25 Oppholdstillatelse for å drive selvstendig næringsvirksomhet
 • RegulationAttatchment § 6-18 Oppholdstillatelse til selvstendig næringsdrivende

  Selvstendig næringsdrivende som skal drive varig næringsvirksomhet, har rett til oppholdstillatelse dersom det er nødvendig for etablering eller videre drift av virksomheten at den næringsdrivende oppholder seg i Norge og deltar aktivt i driften. Det er et vilkår at

  a) det arbeidet som skal utføres i virksomheten, krever at den selvstendig næringsdrivende har kompetanse som faglært, jf. § 6-1 første ledd første punktum og annet punktum bokstav b,

  b) det godtgjøres at det er økonomisk grunnlag for driften, og

  c) det foreligger tillatelse for virksomheten i henhold til øvrig lovgivning.

  Det må fremlegges dokumentasjon på den næringsdrivendes kompetanse og rolle i virksomheten. Det må videre fremlegges en nøyaktig beskrivelse av virksomhetens art, finansierings- og budsjettplaner, og regnskap dersom dette foreligger. Det må også fremlegges forhåndsuttalelse om at nødvendige tillatelser fra annen myndighet vil bli gitt. Uttalelse om det økonomiske grunnlaget for driften skal innhentes fra den aktuelle fylkeskommunen og om nødvendig fra en bransje- eller yrkesorganisasjon. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

  Tillatelsen er bundet til den bestemte virksomheten, og den danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Det kan i tillegg gis adgang til å ta arbeid som arbeidstaker når særlige grunner tilsier det. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

 • RegulationAttatchment Lovens § 26 Oppholdstillatelse for studier og for vitenskaplig, religiøst eller kulturelt formål o.a.
 • RegulationAttatchment § 6-19 Oppholdstillatelse til studenter mv

  Studenter som har tilsagn om opptak ved en godkjent utdanningsinstitusjon, kan få oppholdstillatelse. Utlendingsdirektoratet kan i samråd med Kunnskapsdepartementet, gi nærmere retningslinjer om hvilke utdanningsinstitusjoner og studier som kan godkjennes. Det er et vilkår at utdanningen er formålet med oppholdet og at det dreier seg om heltidsutdanning. Søkeren skal legge fram plan for utdanningen. Utlendingsdirektoratet kan gi særskilte retningslinjer for søkere fra regioner fastsatt av Arbeidsdepartementet i samråd med Justisdepartementet og Utenriksdepartementet.

  Studenter ved folkehøgskole eller livssynskole kan bare få tillatelse for til sammen ett år. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

  Utlendinger som har kompetanse som faglært, jf. § 6-1 første ledd, men som trenger tilleggsutdanning eller praksis for å få den nødvendige godkjenningen av utdanningen i Norge, kan få tillatelse i til sammen to år. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

  Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 6-20 Oppholdstillatelse til forskere med egne midler

  Forskere som skal oppholde seg ved universitet, institutt og lignende i forskningsøyemed, kan få oppholdstillatelse når oppholdet skal finansieres med egne midler. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

  Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 6-21 Oppholdstillatelse til praktikanter

  Utlendinger som er under 30 år og ikke har fullført utdanning fra høyskole eller universitet, men som nå gjennomfører slik utdanning, kan få oppholdstillatelse som praktikant når oppholdet bygger videre på og er relevant for denne utdanningen. Normalt kan praktikanter få oppholdstillatelse i inntil seks måneder og ikke mer enn til sammen tolv måneder. Tillatelsen kan ikke fornyes. Utlendingsdirektoratet gir nærmere retningslinjer, herunder om dokumentasjon fra utdanningsinstitusjonen, opplæringsplan, opplæringens relevans for utdanningen og krav til lønns- og arbeidsvilkår.

  Unntaksvis kan utlendinger som ikke er under utdanning, få oppholdstillatelse når de skal gjennomgå yrkesopplæring i henhold til kontrakt inngått mellom deres arbeidsgiver og selskaper i Norge. Utlendingsdirektoratet gir nærmere retningslinjer.

  Uavhengig av begrensningene i første ledd kan oppholdstillatelse også gis når praktikanten er formidlet på bakgrunn av mellomstatlige avtaler som Norge er forpliktet av.

  Oppholdstillatelse etter denne paragrafen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse

 • RegulationAttatchment § 6-22 Oppholdstillatelse til musikere, artister og kulturarbeidere mv.

  Musikere, artister, kunstnere eller medfølgende nødvendig hjelpepersonell som ikke fyller vilkårene for tillatelse til faglærte, jf. § 6-1 første ledd, kan få oppholdstillatelse i inntil ett år. Søkeren må legge fram kontrakt om engasjement for et bestemt, sammenhengende tidsrom med én eller flere arbeidsgivere eller oppdragsgivere. Utlendingsdirektoratet kan fastsette at det skal gjøres unntak fra kravet om at engasjementet skal gjelde for et bestemt, sammenhengende tidsrom. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer, herunder om krav til lønns- og arbeidsvilkår.

  Utlendinger som er formidlet som arbeidende gjest i landbruket gjennom en organisasjon, kan få tillatelse i til sammen tre måneder. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer, herunder om krav til lønns- og arbeidsvilkår.

  For øvrig kan det gis tillatelse i til sammen to år til utlendinger ut fra annet kulturelt formål. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

  De som har hatt tillatelse etter første og annet ledd i denne paragrafen, kan først få ny tillatelse etter tre måneders opphold utenfor Norge, med mindre annet er fastsatt i retningslinjer gitt av Utlendingsdirektoratet.

  Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 6-23 Oppholdstillatelse til medarbeidere i ideelle, religiøse og humanitære organisasjoner

  Medarbeidere i en etablert organisasjon som har til formål å drive ideell eller humanitær virksomhet, kan få oppholdstillatelse i til sammen fire år. Det er et vilkår at behovet for utenlandsk arbeidskraft enten anses som nødvendig for virksomheten, eller at virksomheten i Norge er en del av et internasjonalt utvekslingsprogram. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer, herunder om krav til lønns- og arbeidsvilkår.

  Medarbeidere, herunder religiøse forkynnere i en etablert organisasjon som har til formål å drive religiøs virksomhet, kan få tillatelse etter første ledd. Dersom utlendingen skal utføre arbeid som innebærer at vedkommende ville blitt omfattet av et krav om fagutdanning på høyere nivå enn videregående skole etter bestemmelsen om faglærte, jf. § 6-1 annet ledd, kan tillatelse nektes. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

  Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 6-24 Oppholdstillatelse til Norecdeltakere

  Norecdeltakere som er engasjert av norsk samarbeidspartner til Norec etter Norecs vedtekter, kan få oppholdstillatelse i til sammen fire år. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer, herunder om krav til lønns- og arbeidsvilkår.

  Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 6-25 Oppholdstillatelse til au pair

  En utlending kan få oppholdstillatelse som au pair i til sammen to år når kontrakten tilfredsstiller vilkår fastsatt av Utlendingsdirektoratet om blant annet oppgavenes art og omfang, lommepenger, kost og losji og fridager. Det er et vilkår at formålet med oppholdet er kulturutveksling.

  Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

  Utlendingsdirektoratet kan stille behandlingen av en søknad om oppholdstillatelse etter første ledd i bero inntil det er avklart om vertsfamilien skal ilegges karantene etter lovens § 27b.

 • RegulationAttatchment § 6-26 Opphevet 15.08.2012
 • RegulationAttatchment § 6-27 Oppholdstillatelse til ungdom på arbeidsferie

  Ungdom som skal være på arbeidsferie og som omfattes av avtale om arbeidsferie inngått mellom Norge og annen stat, jf. vedlegg 17 til forskriften, kan få oppholdstillatelse i til sammen to år. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer, herunder om krav til lønns- og arbeidsvilkår.

  Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 6-28 Oppholdstillatelse til utlendinger som skal motta medisinsk behandling mv

  Utlendinger som har tilbud om medisinsk behandling ved en behandlingsinstitusjon, kan få oppholdstillatelse i til sammen ett år. Det er et vilkår at utlendingen

  a) har avtale med behandlingsinstitusjonen om å finansiere behandlingen med private midler eller offentlige midler fra hjemlandet, og

  b) kan fremlegge bekreftelse fra behandlingsinstitusjonen på at behandlingen ikke skjer til fortrengsel for pasienter bosatt i Norge.

  En nødvendig ledsager til en utlending som nevnt i første ledd, kan få tillatelse.

  Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om vilkårene for tillatelse etter første og annet ledd.

  Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Tillatelsen gir heller ikke grunnlag for medlemskap i folketrygden, jf. folketrygdloven § 2-1.

 • RegulationAttatchment § 6-29 Oppholdstillatelse til nyutdannede og forskere mv. for å søke arbeid som faglært

  En utlending som er faglært etter § 6-1 første ledd og som på søknadstidspunktet har tillatelse etter § 6-19 første eller tredje ledd eller § 6-20, kan få oppholdstillatelse for til sammen ett år for å søke arbeid, jf. § 6-1 første ledd. Det samme gjelder personer som på søknadstidspunktet har tillatelse etter § 6-1 første ledd som forsker eller lignende stilling for å drive med forskning ved høyskole, universitet eller forskningsinstitusjon. UDI kan gi nærmere retningslinjer.

  Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 6-29 a Oppholdstillatelse til faglærte arbeidssøkere som ikke trenger visum

  Utlendinger som har kompetanse som faglært, jf. § 6-1 første ledd, og som ikke trenger visum, jf. § 3-1 bokstav e, kan få oppholdstillatelse for inntil seks måneder for å søke arbeid, jf. § 6-1 første ledd.

  Når oppholdstillatelse søkes etter innreise, jf. § 10-1 første ledd bokstav a, regnes tillatelsens varighet fra innreisetidspunktet. Oppholdstillatelse må søkes innen tre måneder etter innreise.

  Arbeidssøkere som har hatt oppholdstillatelse etter denne paragrafen, kan få ny oppholdstillatelse etter ett års opphold utenfor Norge.

  Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 6-30 Opphevet 15.01.2013
 • RegulationAttatchment § 6-31 Oppholdstillatelse til andre utlendinger

  Journalister eller annet personell i en utenlandsk medieinstitusjon, kan få oppholdstillatelse når de er lønnet av en utenlandsk arbeidsgiver eller oppdragsgiver.

  Utlendinger som skal utføre arbeid i forbindelse med en krisesituasjon, kan få tillatelse etter nærmere retningslinjer fastsatt av departementet.

  Nødvendig vakt- og vedlikeholdsmannskap på skip i opplag kan få tillatelse i til sammen to år. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer, herunder om krav til lønns- og arbeidsvilkår.

  Utlendinger på lystseilas som skal overvintre i norsk havn, kan få tillatelse i til sammen seks måneder. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

  Tillatelse etter denne paragrafen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 6-32 Alderskrav

  For å få oppholdstillatelse etter § 6-19 til § 6-31, må utlendingen være fylt 15 år på vedtakstidspunktet. Når utlendingen er mellom 15 og 18 år, må det foreligge samtykke fra foreldre eller andre som utøver foreldreansvar.

  For å få oppholdstillatelse etter § 6-21, § 6-25, § 6-29 og § 6-29a, må utlendingen være fylt 18 år på søknadstidspunktet.

 • RegulationAttatchment § 6-33 Om formålet med oppholdstillatelsen og adgangen til å ta arbeid

  Oppholdstillatelse etter § 6-19 til § 6-31 gis for det formålet som fremgår av bestemmelsen. Utlendingen har ikke rett til å ta arbeid med mindre det følger av tillatelsen.

  Utlendinger som får tillatelse etter § 6-19, skal samtidig få tillatelse til deltidsarbeid for 20 timer i uken og heltidsarbeid i de ordinære feriene, eventuelt også heltidsarbeid for et avgrenset tidsrom når det foreligger dokumentasjon på at arbeidet er en del av utdanningen. Tillatelse til heltidsarbeid kan også gis for et avgrenset tidsrom når arbeidet er en helt nødvendig forutsetning for opptak på videre utdanning innen samme studieretning, og det foreligger konkret arbeidstilbud.

  Utlendinger som får tillatelse etter § 6-20 og § 6-22 tredje ledd, kan få tillatelse til deltidsarbeid og arbeid i ferier. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

  Utlendinger som får tillatelse etter § 6-29, skal samtidig få tillatelse til heltidsarbeid.

 • RegulationAttatchment Lovens § 27a Misbruk av ordningen med tidlig arbeidsstart
 • RegulationAttatchment § 6-34 Misbruk av ordningen med tidlig arbeidsstart

  Arbeidsgiver som ikke fyller vilkårene i § 6-8 første ledd og som lar arbeidstakerne starte arbeidet før tillatelse foreligger, eller som etter å ha gitt uriktige opplysninger har fått adgang til å la arbeidstakere starte i arbeidet før tillatelse foreligger, jf. § 6-8 tredje ledd, kan bli utelukket fra ordningen med tidlig arbeidsstart for en periode på inntil ett år. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

 • RegulationAttatchment Lovens § 23, § 24, § 25 og § 26. Eksportkontroll mv.
 • RegulationAttatchment § 6-35 Eksportkontroll og andre tiltak for å hindre overføring av kunnskap og teknologi

  Tillatelser og rettigheter i medhold av kapittel 6 kan nektes, uten en nærmere vurdering av om nektelse også kan skje i medhold av lovens § 126 første ledd, dersom

  a) hensyn som nevnt i lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. (eksportkontrolloven) § 1 første og annet ledd tilsier det,

  b) det er nødvendig for å gjennomføre tiltak som følger av lov om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler (sanksjonslova) og forskrifter gitt i medhold av denne, eller

  c) det er nødvendig for å gjennomføre vedtak som følger av lov til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd og forskrifter gitt i medhold av denne.

  Tilsvarende kan det settes begrensninger eller vilkår.

Related documents

Bilateral agreements

Circulars and instructions from the Ministries

2011-06-29-AD Orientering om endring i utlendingsforskriften § 6-8 om krav til arbeidsgiver ved tidlig arbeidsstart(7/6/2011)
A-1/2015 Rundskriv A-1/2015 - Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften(1/12/2015)
A-1/2016 Iverksetting av endringer i utlendingsforskriften – Ordningen med tidlig arbeidsstart, jobbsøkertillatelse og familiegjenforening med EØS-borgere(2/14/2017)
A-1/2018 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – praktikantordningen(9/3/2018)
A-62/2009 Rundskriv om ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften 2009(12/23/2009)
A-63/09 Rundskriv om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010(12/23/2009)
A-63/09-V06 Vedlegg 6 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv. (12/23/2009)
A-65/2009 Rundskriv om fastsettelse av næringer og geografiske områder for tillatelse til ufaglærte russiske arbeidstakere, jf. utlendingsforskriften § 6-4(12/22/2009)
AI 102/09 Instruks om fastsetting av retningslinjer etter utlendingsforskriften § 6-6 annet ledd(12/18/2009)
AI-02/2010 Instruks om bruk av utlendingsloven § 27 femte ledd ved brudd på vilkårene for oppholdstillatelse til au pair(9/8/2010)
AI-1/2019 Instruks om oppheving av ordningen med nasjonalitetskokker(3/26/2019)
G-02/2014 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 6-19 tredje ledd mv. – norskkurs for faglærte(5/15/2014)
G-05/2012 Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften – forskriftsfesting av vilkår for oppholdstillatelse til au pair og adgang til fortsatt opphold som au pair inntil søknad om ny tillatelse er avgjort(6/20/2012)
GI-03/2018 Behandling av søknad om Schengenvisum der formålet er medisinsk behandling i Norge(5/23/2018)
GI-07/2011 Instruks om tolkning av utlendingsforskriften § 10-11 - Adgang til å medregne egne midler ved beregning av underholdskravet når referansepersonen har oppholdstillatelse som student eller som forsker med egne midler(6/14/2011)
GI-08/2014 Instruks om praktisering av utlendingsloven § 26, jf. utlendingsforskriften § 6-25 – au pairordningen(7/8/2014)
GI-08/2018 Instruks om behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn etter utlendingsloven kapittel 14, § 35, og saker etter eksportkontrollregelverket(6/27/2018)
GI-10/2010 Endring i utlendingsforskriften på grunn av endring i departementsstrukturen og retting av inkurie i § 10-8 fjerde ledd (underholdskravet)(2/19/2010)
GI-12/2011 Instruks vedrørende endringer i aupairordningen(12/22/2011)
GI-14/2018 Instruks om behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn etter utlendingsloven kapittel 14, og saker etter eksportkontrollregelverket(11/1/2018)
GI-15/2018 Underholdskravet for nyutdannede og forskere mv. som skal være arbeidssøkere – praktisering av utlendingsloven § 58 (krav til underhold og bolig)(11/5/2018)

Court decisions

Hearings

Instruks om behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn etter utlendingsloven kapittel 14, § 35, og saker etter eksportkontrollregelverket

International conventions and agreements

Relevant Acts and Regulations

§ 10-1. Adgang til å søke førstegangs oppholdstillatelse etter innreise § 10-1 Adgang til å søke førstegangs oppholdstillatelse etter innreise(12/1/2010)
§ 10-25a. Adgang til fortsatt opphold for en utlending som har oppholdstillatelse som au pair, jf. § 6-25, inntil søknad om ny tillatelse er avgjort (6/26/2012)
§ 10-4. Bekreftelse på fullstendig utfylt søknad om oppholdstillatelse som gir rett å begynne å arbeide før søknaden er behandlet § 10-4 Bekreftelse på fullstendig utfylt søknad om oppholdstillatelse som gir rett å begynne å arbeide før søknaden er behandlet(2/17/2010)
§ 1-11. Faste innretninger § 1-11 Faste innretninger(12/12/2009)
§ 1-3. Unntak fra kravet om oppholdstillatelse for utlendinger som har adgang til å arbeide fram til søknaden er behandlet § 1-3 Unntak fra kravet om oppholdstillatelse for utlendinger som har adgang til å arbeide fram til søknaden er behandlet(12/12/2009)
§ 20-9. Oppholdstillatelse etter § 6-29 til arbeidssøker som er faglært § 20-9 Oppholdstillatelse etter § 6-29 til arbeidssøker som er faglært(2/18/2010)
§ 23. Oppholdstillatelse for arbeidstakere som skal arbeide for en arbeidsgiver i riket (12/5/2009)
§ 24. Oppholdstillatelse for å yte tjenester som utsendt arbeidstaker eller selvstendig oppdragstaker (12/5/2009)
§ 25. Oppholdstillatelse for å drive selvstendig næringsvirksomhet (12/29/2009)
§ 26. Oppholdstillatelse for studier og for vitenskapelig, religiøst eller kulturelt formål o.a. (12/29/2009)
§ 27. Tilsyn med at vilkår for tillatelser følges og tiltak ved brudd på vilkårene (12/29/2009)
§ 27a. Misbruk av ordningen med tidlig arbeidsstart § 27a Misbruk av ordningen med tidlig arbeidsstart(2/18/2010)
§ 27b. Tiltak ved brudd på vilkårene for oppholdstillatelse til au pair eller ileggelse av straff eller særreaksjon (6/21/2013)
§ 3-1. Unntak fra visumplikten § 3-1 Unntak fra visumplikten(5/29/2012)
§ 6-1 Oppholdstillatelse til faglærte mv (12/29/2009)
§ 6-29 a Oppholdstillatelse til faglærte arbeidssøkere som ikke trenger visum (1/14/2015)
§ 63. Tilbakekall av oppholdstillatelse (12/29/2009)
Kapittel 3. Opphold i forbindelse med arbeid og studier mv. (§§ 23 - 27b) (11/27/2009)
Kapittel 3. Visum (11/27/2009)

Supreme Court decisions

UDI circulars

RS 2010-048 Arbeidsgiver og oppdragsgiver - utlendingsloven §§ 23 og 24, jf utlendingsforskriften §§ 6-9 annet ledd og 6-16 fjerde ledd(11/20/2009)
RS 2010-048 Arbeidsgiver og oppdragsgiver - utlendingsloven §§ 23 og 24, jf utlendingsforskriften §§ 6-9 annet ledd og 6-16 fjerde ledd(11/20/2009)
RS 2010-049 Residence permits for foreign nationals who are to receive medical treatment etc. – Section 6-28 of the Immigration Regulations(7/3/2018)
RS 2010-063  Family immigration with a student – the Immigration Act Section 49, cf. the Immigration Regulations Section 9-6 first paragraph (e)(3/13/2017)
RS 2010-082 Residence permits for Norec participants – Section 6-24 of the Immigration Regulations(1/31/2018)
RS 2010-098 Residence permits for researchers with own funds – the Immigration Act section 26 first paragraph letter b), cf. the Immigration Regulations section 6-20(5/21/2012)
RS 2010-099 Oppholdstillatelse til medarbeidere i ideelle, humanitære eller religiøse organisasjoner - utlendingsforskriften § 6-23(11/30/2009)
RS 2010-101 Residence permits for students – the Immigration Act section 26 first paragraph letter b, cf. the Regulations sections 6-19 first paragraph and 6-33 second paragraph(5/21/2012)
RS 2010-103 Oppholdstillatelse til utlendinger som skal utføre ufaglært arbeid - utlendingsforskriften § 6-4(11/30/2009)
RS 2010-116 Residence permits for youth exchanges for Canadian nationals – cf. Section 6-27 of the Immigration Regulations(2/2/2018)
RS 2010-124 Residence permits for students at religion/belief-based schools or folk high schools – the Immigration Act Section 26 first paragraph letter b), cf. the Immigration Regulations Section 6-19 second paragraph(4/18/2017)
RS 2010-129 What is deemed to be sufficient pay in cases concerning residence permits for employees and service providers – the Immigration Act Sections 23 first paragraph letter (b) and 24 first paragraph letter (b), cf. the Immigration Regulations Sections 6-10 and(1/31/2018)
RS 2010-131  Residence permits for seasonal workers– the Immigration Act section 23, cf. the Immigration Regulations section 6-3(5/21/2012)
RS 2010-137 Working guests in agriculture – the Immigration Act section 26 first paragraph letter a), cf. the Immigration Regulations section 6-22 second paragraph(5/21/2012)
RS 2010-144 Guidelines for preparing cases involving applications for residence permits for skilled workers(5/21/2012)
RS 2010-179 Residence permits for seamen on board foreign-registered ships – Section 23 of the Immigration Act, cf. Section 6-6 of the Immigration Regulations(2/10/2018)
RS 2010-181 Guidelines for preparing visa cases – documentation requirements(5/21/2012)
RS 2011-020 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse for sesongarbeid og for arbeid i forbindelse med ferieavvikling – utlendingsloven § 56, jf. utlendingsforskriften §§ 10-1, 10-2, 10-3 og 10-6, jf. utlendingsloven § 23, jf. utlendi...(4/20/2011)
RS 2011-022 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse som student – utlendingsloven § 56, jf. utlendingsforskriften §§ 10-1, 10-2, 10-6, og 12, og utlendingsloven §§ 26 og 61, jf. utlendingsforskriften §§ 6-19 og 10-21 sjette ledd(7/7/2011)
RS 2011-032 Exemptions from the requirement of a residence permit – Immigration Act Section 5, cf. the Immigration Regulations Section 1-1 first, second, third and sixth paragraphs(1/29/2015)
RS 2011-046 First-time residence permits and renewal for religious leaders and teachers – Section 23 first paragraph of the Immigration Act, cf. Section 6-1 second paragraph and Section 10-21 of the Immigration Regulations(2/2/2018)
RS 2012-008 Guidelines on the preparation of applications for permanent residence permits, and applications for permission to stay abroad for more than two years without the permit lapsing – the Immigration Act section 62, cf. the Immigration Regulations sections 11-(8/20/2012)
RS 2012-015 Residence permits for au pairs – the Immigration Act Section 26 first paragraph letter a), cf. the Immigration Regulations Section 6-25(7/23/2012)
RS 2012-016 Residence permits for musicians, performers, artists or accompanying necessary support staff – Section 6-22 first paragraph of the Immigration Regulations(2/27/2018)
RS 2013-006 Offer of employment form – Section 23 of the Immigration Act, cf. Section 6-9 of the Immigration Regulations(3/5/2018)
RS 2014-008 Circular concerning administrative measures relating to a host family in the event of breaches of conditions for residence permits for au pairs – Section 27b of the Immigration Act (3/20/2018)
RS 2014-009 Residence permit for self-employed persons – the Immigration Act Section 25 first paragraph, cf. the Immigration Regulations Section 6-18 (10/18/2016)
RS 2014-018 Residence permit for skilled workers etc. - the Immigration Act section 23 first paragraph, cf. the Immigration Regulations section 6-1 first paragraph(11/28/2014)
RS 2015-012 Residence permits for cultural purposes – Section 6-22 third paragraph of the Immigration Regulations, cf. Section 26 of the Immigration Act(2/27/2018)
RS 2016-003 The early employment scheme and other schemes for starting work before a permit has been granted(2/16/2018)
RS 2017-003 Residence permits for working holidays for nationals of Argentina, Australia, Japan(2/6/2018)
RS 2017-006 Forberedelse og behandling av søknader om permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 62(9/1/2017)

UDI memos on practices and procedures

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo