To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 4. Beskyttelse (§§ 28 - 37)
 • RegulationAttatchment § 28. Oppholdstillatelse for utlendinger som trenger beskyttelse (asyl)

  En utlending som er i riket eller på norsk grense, skal etter søknad anerkjennes som flyktning dersom utlendingen

  a) har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning, og er ute av stand til, eller på grunn av slik frykt er uvillig til, å påberope seg sitt hjemlands beskyttelse, jf. flyktningkonvensjonen 28. juli 1951 artikkel 1 A og protokoll 31. januar 1967, eller

  b) uten å falle inn under bokstav a likevel står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til hjemlandet.

  En utlending som anerkjennes som flyktning etter første ledd, har rett til oppholdstillatelse (asyl).

  Ved vurderingen etter første ledd skal det tas hensyn til om søkeren er barn.

  Søkeren skal som hovedregel anerkjennes som flyktning etter første ledd også når beskyttelsesbehovet har oppstått etter at søkeren forlot hjemlandet, og skyldes søkerens egne handlinger. Ved vurderingen av om det skal gjøres unntak fra hovedregelen, skal det særlig legges vekt på om beskyttelsesbehovet skyldes handlinger som er straffbare etter norsk lov, eller om det fremstår som mest sannsynlig at det hovedsakelige formålet med handlingene har vært å oppnå oppholdstillatelse.

  Retten til anerkjennelse som flyktning etter første ledd gjelder ikke dersom utlendingen kan få effektiv beskyttelse i andre deler av hjemlandet enn det området søkeren har flyktet fra.

  Med de unntakene som er fastsatt av Kongen i forskrift, har også ektefelle eller samboer til en utlending som gis oppholdstillatelse som flyktning etter annet ledd, og flyktningens barn under 18 år uten ektefelle eller samboer, rett til oppholdstillatelse som flyktning.

  Når en utlending har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse etter denne bestemmelsen, skal vedtaksmyndigheten av eget tiltak vurdere om bestemmelsene i § 38 skal anvendes.

  Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om anvendelsen av denne paragrafen og §§ 29 og 30.

 • RegulationAttatchment § 29. Nærmere om forfølgelse etter § 28 første ledd bokstav a

  For at handlinger skal anses å utgjøre forfølgelse i henhold til § 28 første ledd bokstav a, må de enten

  a) enkeltvis eller på grunn av gjentakelse utgjøre en alvorlig krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter, særlig slike rettigheter som ikke kan fravikes i medhold av artikkel 15 nr. 2 i den europeiske menneskerettskonvensjon av 4. november 1950, eller

  b) utgjøre flere forskjellige tiltak, herunder krenkelser av menneskerettigheter, som til sammen er så alvorlige at de berører et menneske på en måte som kan sammenlignes med situasjonen beskrevet i bokstav a.

  Forfølgelse kan blant annet ta form av

  a) fysisk eller psykisk vold, herunder seksualisert vold,

  b) lovgivning og administrative, politimessige og judisielle tiltak, enten de er diskriminerende i seg selv eller praktiseres på en diskriminerende måte,

  c) strafforfølgelse og straffullbyrdelse som er uforholdsmessig eller diskriminerende,

  d) fravær av muligheten for rettslig overprøving når dette fører til straffer som er uforholdsmessige eller diskriminerende,

  e) strafforfølgelse for å nekte militærtjeneste i en konflikt der slik tjeneste vil inkludere forbrytelser eller handlinger som nevnt i § 31 første ledd, eller

  f) handlinger som er rettet særskilt mot kjønn eller mot barn.

  Forfølger kan være

  a) staten,

  b) organisasjoner eller grupperinger som kontrollerer statsapparatet eller en så stor del av statens territorium at utlendingen ikke kan henvises til å søke beskyttelse i andre deler av landet, jf. § 28 femte ledd, eller

  c) ikke-statlige aktører dersom de aktørene som er nevnt i bokstav a og b, inkludert internasjonale organisasjoner, er ute av stand til eller ikke er villige til å treffe rimelige tiltak for å forhindre forfølgelsen, blant annet gjennom et virksomt system for å avdekke, rettsforfølge og straffe handlinger som utgjør forfølgelse.

 • RegulationAttatchment § 30. Nærmere om grunnlaget for forfølgelse etter § 28 første ledd bokstav a

  Ved anvendelsen av § 28 første ledd bokstav a skal følgende legges til grunn ved vurderingen av grunnlaget for forfølgelsen:

  a) Religion skal særlig anses å omfatte

  - religiøse og andre typer livssyn,
  - deltakelse i eller tilsiktet fravær fra formell gudsdyrkelse, enten det skjer privat eller offentlig, alene eller sammen med andre,
  - andre handlinger eller meningsytringer knyttet til vedkommendes religion eller livssyn,
  - individuelle eller kollektive handlemåter som er diktert av religiøs eller livssynsmessig overbevisning,
  - frihet til å skifte religion eller annet livssyn.

  b) Nasjonalitet skal foruten statsborgerskap eller mangel på statsborgerskap også omfatte medlemskap i en gruppe som er definert ved sin kulturelle, etniske eller språklige identitet, geografiske eller politiske opprinnelse eller forbindelse med befolkningen i en annen stat.

  c) En spesiell sosial gruppe skal særlig anses å omfatte en gruppe mennesker som har et felles kjennetegn ut over faren for å bli forfulgt, og som oppfattes som en gruppe av samfunnet. Det felles kjennetegnet kan være iboende eller av andre grunner uforanderlig, eller for øvrig utgjøres av en væremåte eller en overbevisning som er så grunnleggende for identitet, samvittighet eller utøvelse av menneskerettigheter at et menneske ikke kan forventes å oppgi den. Tidligere ofre for menneskehandel skal anses som medlemmer av en spesiell sosial gruppe.

  d) Politisk oppfatning skal særlig anses å omfatte oppfatninger om de aktuelle forfølgerne eller deres politikk eller metoder, uansett om søkeren har handlet i henhold til denne oppfatningen.

  Ved vurderingen av om det foreligger en velbegrunnet frykt for forfølgelse er det uten betydning om søkeren har de kjennetegn eller den oppfatning som fører til forfølgelsen, jf. § 28 første ledd bokstav a, såfremt forfølgeren mener at søkeren har kjennetegnet eller oppfatningen.

 • RegulationAttatchment § 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter § 28

  Rett til anerkjennelse som flyktning etter § 28 første ledd foreligger ikke dersom utlendingen faller inn under flyktningkonvensjonen 28. juli 1951 artikkel 1D eller E, eller dersom det er alvorlig grunn til å anta at utlendingen

  a) har gjort seg skyldig i en forbrytelse mot freden, en krigsforbrytelse eller en forbrytelse mot menneskeheten, slik disse forbrytelsene er definert i internasjonale avtaler som tar sikte på å gi bestemmelser om slike forbrytelser,

  b) har gjort seg skyldig i en alvorlig ikke-politisk forbrytelse utenfor Norges grenser, før han fikk adgang til Norge som flyktning, eller

  c) har gjort seg skyldig i handlinger som er i strid med FNs formål og prinsipper.

  Retten til anerkjennelse som flyktning etter § 28 første ledd bokstav b foreligger heller ikke dersom utlendingen har fått endelig dom for en særlig alvorlig forbrytelse og av den grunn utgjør en fare for det norske samfunnet. Dersom det er grunnlag for utvisning av en utlending av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser etter § 126 annet ledd, gjelder § 126 femte ledd.

  Rett til anerkjennelse som flyktning etter § 28 første ledd bokstav b foreligger heller ikke dersom utlendingen forlot hjemlandet kun for å unngå straffereaksjoner for en eller flere straffbare handlinger som kunne ha blitt straffet med fengsel dersom handlingene var blitt begått i Norge.

  Dersom en utlending som faller inn under første ledd bokstav a eller c eller annet ledd, allerede har fått oppholdstillatelse som flyktning etter § 28, kan oppholdstillatelsen kalles tilbake.

  For utlendinger som faller inn under første til fjerde ledd, men som etter § 73 annet ledd likevel er vernet mot utsendelse, gjelder § 74.

 • RegulationAttatchment § 32. Internasjonalt samarbeid mv. om behandling av søknader om opphold av beskyttelsesgrunner

  En søknad om oppholdstillatelse etter § 28 kan nektes realitetsbehandlet dersom søkeren

  a) har fått asyl eller annen form for beskyttelse i et annet land,

  b) kan kreves mottatt av et annet land som deltar i Dublin-samarbeidet, jf. fjerde ledd,

  c) kan kreves mottatt av en annen nordisk stat etter reglene i den nordiske passkontrolloverenskomsten,

  d) har reist til riket etter å ha hatt opphold i en stat eller et område hvor utlendingen ikke var forfulgt.

  I tilfeller som nevnt i første ledd bokstav b, c og d skal søknaden om oppholdstillatelse etter § 28 likevel tas til realitetsbehandling dersom utlendingen har en tilknytning til riket som gjør at Norge er nærmest til å realitetsbehandle den. Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om når en søknad som faller inn under første ledd, skal realitetsbehandles.

  Adgangen til å nekte realitetsbehandling etter første ledd gjelder likevel ikke dersom § 73 er til hinder for det.

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 604/2013 (Dublin III-forordningen) gjelder som norsk lov. Forordningen fastsetter kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken medlemsstat som er ansvarlig for behandlingen av en søknad om internasjonal beskyttelse som fremlegges i en medlemsstat av en tredjelandsborger eller en statsløs person.

   I en krisesituasjon med ekstraordinært høye ankomster av asylsøkere kan Kongen i statsråd beslutte at søknader om beskyttelse, jf. § 28, skal kunne nektes realitetsbehandlet dersom søkeren ankommer direkte fra en nordisk stat. Kongen i statsråd kan beslutte at myndighet til å nekte realitetsbehandling, og myndighet til å bortvise i medhold av § 17 første ledd, i slike tilfeller legges til polititjenestemann. Kongen i statsråd kan beslutte at nektelse av realitetsbehandling, og bortvisning i medhold av § 17 første ledd, i slike tilfeller ikke anses som enkeltvedtak. Bestemmelsene i første til tredje punktum gjelder uten hensyn til hva som ellers ville fulgt av fjerde ledd. Det gjelder ikke plikt til forhåndsvarsling etter forvaltningsloven § 37 før Kongen i statsråd fatter beslutninger som nevnt i første til tredje punktum.

  Beslutninger som treffes av Kongen i statsråd i medhold av femte ledd skal fortrinnsvis gjelde for to uker og maksimalt seks uker. Nevnte beslutninger kan fornyes én gang. Beslutningen kan fornyes ytterligere én gang dersom behovet oppstår når Stortinget ikke er samlet.

 • RegulationAttatchment § 33. Adgang til å stille saksbehandlingen i bero ved utsikt til bedring av situasjonen i et område

  Når det foreligger konkrete omstendigheter som kan begrunne en forventning om snarlig bedring i si­tuasjonen i det området søkere om oppholdstillatelse etter § 28 kommer fra, kan departementet beslutte at behandlingen av søknadene fra personer fra dette området skal stilles i bero i inntil seks måneder. På samme vilkår kan perioden hvor saksbehandlingen stilles i bero, forlenges med ytterligere seks måneder.

 • RegulationAttatchment § 34. Kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon

  Dersom det foreligger en massefluktsituasjon, kan Kongen i statsråd beslutte at det kan gis kollektiv beskyttelse etter denne paragrafen. Kongen i statsråd beslutter også når adgangen til å gi kollektiv beskyt­telse skal bortfalle.

  En utlending som omfattes av massefluktsituasjonen som nevnt i første ledd, og som kommer til riket eller er her når denne paragrafen får anvendelse, kan etter søknad få en midlertidig oppholdstillatelse på grunnlag av en gruppevurdering (kollektiv beskyttelse). Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Tillatelsen gjelder for ett år og kan fornyes eller forlenges i inntil tre år fra det tidspunktet utlendingen første gang fikk oppholdstillatelse. Deretter kan det gis en midlertidig tillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Etter tre år med slik tillatelse skal det gis permanent oppholdstillatelse såfremt vilkårene for å inneha tillatelsen fortsatt er til stede og vilkårene for øvrig er oppfylt, jf. § 62.

  En søknad om beskyttelse etter § 28 fra en utlen­ding som nevnt i annet ledd kan stilles i bero i inntil tre år fra det tidspunktet utlendingen første gang fikk tillatelse. Når adgangen til å gi kollektiv beskyttelse er bortfalt, eller det er gått tre år siden utlendingen første gang fikk tillatelse, skal utlendingen informe­res om at søknaden bare vil bli tatt under behandling dersom utlendingen innen en fastsatt frist uttrykkelig tilkjennegir et ønske om det.

  Vedtak etter annet og tredje ledd treffes av Utlen­dingsdirektoratet. Direktoratet kan gi politiet myn­dighet til å gi oppholdstillatelse og stille søknader som nevnt i bero.

  Kongen kan gi nærmere regler i forskrift.

 • RegulationAttatchment § 35. Overføring av utlendinger etter anmodning fra internasjonale organisasjoner mv. (overføringsflyktninger)

  Etter anmodning fra FNs høykommissær for flyktninger, andre internasjonale organisasjoner eller andre instanser som er fastsatt av Kongen i forskrift, kan Utlendingsdirektoratet innenfor de rammene og etter de retningslinjene som er fastsatt av overordnet myndighet, treffe vedtak om at en utlending skal gis innreisetillatelse. Kongen kan i forskrift legge ved­taksmyndigheten til et annet organ.

  Departementet kan, uavhengig av begrensningen i § 76 annet ledd, instruere i sak om innreisetillatelse etter bestemmelsen her.

  En utlending som har fått innreisetillatelse etter første ledd, får oppholdstillatelse etter denne paragra­fen inntil Utlendingsdirektoratet har avgjort om ut­lendingen skal få oppholdstillatelse som flyktning et­ter § 28 eller oppholdstillatelse etter § 38. Ved vurde­ringen av en sak etter §§ 28 og 38 etter innreise skal det legges tilbørlig vekt på om utlendingen hadde grunn til å regne med å bli ansett som flyktning etter § 28.

  Forvaltningsloven kapittel IV og V om saksfor­beredelse og vedtak gjelder bare vedtak truffet etter innreise. Forvaltningsloven kapittel VI om klage og omgjøring gjelder der det er truffet vedtak om opp­holdstillatelse etter §§ 28 eller 38.

  Kongen kan fastsette nærmere regler i forskrift om anvendelsen av denne paragrafen.

 • RegulationAttatchment § 36. Virkning av flyktningbedømmelse i annen stat

  En utlending som har fått asyl eller reisebevis for flyktninger av en fremmed stat, skal anses som flykt­ning med fast bopel i denne staten. Søker en slik flyktning asyl eller reisebevis i Norge, skal den tidli­gere flyktningbedømmelsen ikke underkjennes med mindre den er åpenbart feilaktig eller det foreligger andre særlige grunner til det.

 • RegulationAttatchment § 37. Opphør og tilbakekall av oppholdstillatelse etter §§ 28 eller 34

  Ved siden av tilbakekall etter § 63 kan status som flyktning og oppholdstillatelse etter §§ 28 og 34 også tilbakekalles dersom utlendingen:

  a) frivillig på nytt har søkt beskyttelse fra det landet utlendingen er borger av,

  b) etter å ha mistet sitt statsborgerskap, frivillig har gjenervervet det,

  c) har ervervet nytt statsborgerskap og nyter beskyttelse av det landet utlendingen er blitt borger av,

  d) frivillig på nytt har bosatt seg i det landet utlendingen forlot eller oppholdt seg utenfor på grunn av frykt for forfølgelse,

  e) ikke lenger kan nekte å nyte godt av beskyttelse fra det landet utlendingen er borger av, fordi de forholdene som førte til at utlendingen ble anerkjent som flyktning etter § 28 eller fikk beskyttelse etter § 34, ikke lenger er til stede, eller

  f) ikke er borger av noe land, og på grunn av at de forholdene som førte til at utlendingen ble anerkjent som flyktning etter § 28 eller fikk beskyttelse etter § 34 ikke lenger er tilstede, er i stand til å vende tilbake til det landet hvor utlendingen tidligere hadde sin bopel.

  Oppholdstillatelse skal ikke tilbakekalles etter første ledd bokstav e eller f dersom utlendingen kan påberope seg tvingende grunner i forbindelse med tidligere forfølgelse for å avvise beskyttelse fra det landet utlendingen har statsborgerrett i, eller å nekte å vende tilbake til det landet hvor utlendingen tidligere hadde sin vanlige bopel.

Related documents

Andre etaters rundskriv og brev

Andre lover

Bilaterale avtaler

1997-01-14 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Estonia on Readmission of Persons(5/21/2012)
1997-05-15 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Republic of Latvia on readmission of Persons (9/3/2012)
1998-12-16 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Bulgaria on readmissions of persons(5/21/2012)
2002-07-17 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of Romania regarding readmission of own citizens and aliens(5/21/2012)
2003-12-18 Avtale mellom Norge og Sverige om forenklet behandling og kortere frister ved anvendelse av Rådets forordning (EF) nr 343/ 2003 av 18-02-2003 om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken medlemsstat som har ansvaret for å behandle en asylsøknad s...(12/12/2006)
2005-01-24 Agreement between Norway and Croatia on readmission of persons whose entry and/ or stay is illegal(5/21/2012)
2005-02-15 Agreement between Norway and the Slovak Republic on the readmission of persons(5/21/2012)
2005-03-31 Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Moldovas regjering om tilbaketaking av egne borgere og tredjelandsborgere(3/2/2007)
2005-06-16 Agreement between Norway and Switzerland on readmission of persons with unauthorised stays(5/21/2012)
2007-06-08 Agreement between Norway and Russia on readmission(8/16/2012)
2008-09-12 Agreement between Norway and Albania on the readmission of persons residing without authorisation(8/16/2012)
2009-12-16 Agreement between Norway and Montenegro on the readmission of persons without permission to stay(8/16/2012)
2010-06-26 Agreement between Norway and Armenia on the readmission of persons without permission to stay(5/21/2012)
2011-01-01 Avtale mellom Republikken Kosovos regjering og Kongeriket Norges regjering om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold(12/15/2010)
Bilateral agreements (6/3/2012)

Departementenes rundskriv og instrukser

2010-017-GI Instruks om behandling av asylsaker fra Somalia(7/2/2010)
2018-02-01-JD Kvoten for overføringsflyktninger 2018 - kvotesammensetning(2/26/2018)
2018-12-19 JD Justis- og beredskapsdepartementets instruks for Utlendingsdirektoratet (UDI)(12/27/2018)
A-63/09-V07 Vedlegg 7 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Beskyttelse(12/23/2009)
G-02/2018 Myndighetsarrangert retur av enslige mindreårige uten beskyttelsesbehov(5/15/2018)
G-03/2014 Ikrafttredelse av ny § 8-13 i utlendingsforskriften – engangsløsning for lengeværende barn(6/30/2014)
G-04/2015 Retningslinjer for arbeidet med overføringsflyktninger jf. utlendingsloven § 35(3/3/2016)
G-08/2012 Retningslinjer om kjønnsrelatert forfølgelse(7/1/2012)
G-08/2018 G-08/2018 Ikrafttredelse av nye lovregler om utvisning fra 1. november 2018(10/25/2018)
G-15/2012 Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften – 15-månedersregel for saksbehandlingen i Utlendingsnemnda (UNE)(12/20/2012)
GI-01/2016 Instruks om tolking av utlendingsloven §§ 37 og 63 når flyktningen har reist til hjemlandet i strid med forutsetningene for opphold i Norge(1/14/2016)
GI-02/2015 Instruks om praktisering av utlendingsloven § 28 femte ledd – henvisning av barnefamilier til internflukt i Afghanistan(2/3/2015)
GI-03/2013 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32 – om når Norge skal anses ansvarlig for å behandle asylsøknader fra enslige, mindreårige asylsøkere som tidligere har søkt asyl i et annet land i Dublin-samarbeidet(9/18/2013)
GI-03/2017 Behandling av asylsøknader fra afghanske søkere(3/29/2017)
GI-03/2019 Revidert instruks om opphør og tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f(5/21/2019)
GI-04/2018 Avledet asylstatus til familiemedlemmer der referansepersonens tillatelse skal vurderes kalt tilbake etter instruks GI-14/2016(6/7/2018)
GI-04/2019 Instruks om å gjennomgå asylsaker fra Eritrea og vurdere tilbakekall av oppholdstillatelse dersom det foreligger opplysninger om at en flyktning har fått opphold i Norge på uriktig grunnlag mv.(9/9/2019)
GI-06/2014 Instruks om praktisering av utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b – overføring av asylsøkere til Bulgaria(6/2/2014)
GI-06/2015 Retningslinjer for overføring av personer som har vært ansatt av norske styrker i Afghanistan og som har deltatt i operativ tjeneste som tolk etter 01.01.2006, samt deres nærmeste familiemedlemmer(5/5/2015)
GI-06/2016 Instruks om nye land på listen over asylsøkere som skal behandles etter reglene i 48-timersprosedyren(5/12/2016)
GI-07/2012 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a - forfølgelse på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet(7/2/2012)
GI-07/2014 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32, jf. utlendingsforskriften § 7-4 (personer som har hatt et direkte ansettelsesforhold hos norske styrker/myndigheter i Afghanistan, og som søker beskyttelse i Norge)(7/1/2014)
GI-07/2016 Storskogporteføljen – behandling av asylsøknader fremsatt i 2015 fra personer med visum til Russland som var gyldig for én innreise (engangsvisum)(4/29/2016)
GI-07/2017 Instruks om tolking av utlendingsloven § 32 – overføring av asyl-søkere til Hellas i henhold til Dublin III-forordningen(6/1/2017)
GI-08/2015 Utlendinger som har rett til internasjonal beskyttelse, men som tidligere har hatt oppholdstillatelse under falsk identitet(7/6/2015)
GI-08/2016 Storskogporteføljen, tilbakemelding på praksisforeleggelse(6/24/2016)
GI-08/2017 Overføring til Norge av tolker som har vært ansatt av Forsvaret i Afghanistan etter 1. januar 2015(6/29/2017)
GI-08/2018 Instruks om behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn etter utlendingsloven kapittel 14, § 35, og saker etter eksportkontrollregelverket(6/27/2018)
GI-09/2012 Instruks om vurdering av utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og § 73 i asylsaker og ved retur til Eritrea(8/20/2012)
GI-09/2014 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32 annet ledd, jf. utlendingsforskriften § 7-4 – unntak fra Dublin-prosedyre av ressurs- og kostnadseffektive hensyn(10/1/2014)
GI-09/2015 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32 – overføring av barn og barnefamilier til Italia i henhold til Dublin III-forordningen(7/1/2015)
GI-09/2018 GI-09/2018 Instruks om overføring av asylsøkere – Norges bistand til Malta i forbindelse med båten MV Lifeline(7/30/2018)
GI-11/2018 GI-11/2018 – Instruks om opphevelse av instruks AI/91-2009(9/3/2018)
GI-12/2015 Asylsøknader fra personer som har reist inn i Norge fra Russland – behandling og prioritering(10/20/2015)
GI-13/2010 Instruks om utenriksstasjonenes forberedelse av saker som fremmes etter utlendingsloven § 35, jf. utlendingsforskriften §§ 7-6 til 7-8(5/27/2010)
GI-13/2015 Rask saksbehandling for asylsøkere som har hatt opphold i Russland, jf. utlendingsloven §§ 32 og 90(11/25/2015)
GI-13/2018 Instruks om praktisering av utlendingsloven § 28 første ledd bokstav b – nasjonaltjenesten i Eritrea(10/31/2018)
GI-15/2016 Storskogporteføljen – behandling av asylsøknader fremsatt i 2015 fra personer som har flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland som er utløpt i tid(11/30/2016)
GI-15/2017 Instruks om praktisering av utlendingsloven § 28 – asylsøkere som anfører risiko for forfølgelse på grunn av (tillagt) tilknytning til Gülen-nettverket(10/12/2017)
GI-16/2010 Instruks om stornemndbehandling av søknad om beskyttelse fra somalisk borger fra Mogadishu(7/2/2010)
GI-16/2017 Instruks om å utsette iverksettingen av vedtak(11/15/2017)
GI-19/2018 GI-19/2018 – Internflukt til Kabul(12/20/2018)

EASO Country Guidance Notes

EMD sammenfatninger

EU og EØS

EU-domstolens rettspraksis

Høringer

Høyesterettsavgjørelser

HR-1993-00518s Identitet - Utlendingsloven §41 og §37(9/26/2006)
HR-2016-1051-A Utlendingsrett. Beskyttelse i annet Dublin-land. EMK.(5/25/2016)
HR-2017-2078-A Reisebevis for flyktninger. Tvil om identitet. Flyktningkonvensjonen artikkel 28.(11/9/2017)
HR-2017-569-A Beskyttelse. Subjektiv sur place. Utl. § 28 fjerde ledd. Flyktningkonvensjonen. Etiopia(3/22/2017)
HR-2018-2133-A Tilbakekall. Bortfalt beskyttelsesgrunnlag. Retten til respekt for privatlivet. Utlendingsloven § 37. EMK art. 8. Afghanistan(11/15/2018)
HR-2018-572-A Tilbakekall. Beskyttelse. Afghanistan.(3/27/2018)
Rt-2000-1900 Beskyttelse. Midlertidig forføyning. Utlendingsloven (1988) § 15. Iran.(10/3/2006)
Rt-2001-295 Beskyttelse. Midlertidig forføyning. Utlendingsloven (1988) § 15. Iran.(10/3/2006)
Rt-2009-1261 Opphold på humanitært grunnlag. Avslag. Enslig mindreårig asylsøker. Utlendingsloven (1988) § 8 annet ledd. Sri Lanka.(11/23/2011)
Rt-2009-1374 Oppholdstillatelse og arbeidstillatelse. Sterke menneskelige hensyn. Utlendingsloven (1988) § 8 annet ledd. Barnekonvensjonen artikkel 3. (11/13/2009)
Rt-2010-40 Utlevering. Asylstatus. Utleveringsloven §§ 6, 10 og 17(1/28/2010)
Rt-2010-858 Forståelsen av artikkel 1 C (5) i flyktningkonvensjonen av 28. juli 1951. Homofili. (11/23/2011)
Rt-2012-494 Beskyttelse. Homofili. Utlendingsloven (1988) §§ 15 og 17. Irak(4/11/2012)
Rt-2013-1424 Sivilprosess. Avskjæring av bevis.(11/11/2013)
Rt-2014-645 Fremleggelse av ID dokumenter. Dokumentfalsk. Søknad om beskyttelse.(6/26/2014)
Rt-2015-1388 Beskyttelse. Opphold på humanitært grunnlag. Barnets beste. Internflukt. Plenum. Afghanistan(12/18/2015)

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Rutiner i saker som kan unntas fra Dublin-behandling, jf. GI 2014-009

Samlesider om sårbare søkere

Sentrale lover og forskrifter

UDI internmeldinger

IM 2005-009 Rutine for behandling av søknad fra enslig mindreårig asylsøker (EMA) ved nedbygging av ema-avdelinger i mottak.(5/15/2006)
IM 2010-016 Familieinnvandring med overføringsflyktning – grensedragning mellom saker som skal behandles etter reglene for overføringsflyktninger - utlendingsloven § 35, og familieinnvandring - utlendingsloven kapitel 6(12/1/2009)
IM 2010-017 Kvalitetsstandarder for arbeidsenheten Dublinenheten(11/27/2009)
IM 2010-021 Kvalitetsstandard for asylenhetene – medfølgende barn i asylsaker(3/1/2011)
IM 2010-021V Kvalitetsstandard: Vedtak for medfølgende barn i søknader om beskyttelse(7/11/2011)
IM 2010-022V Kvalitetsstandard for asylintervjurapporten(1/13/2011)
IM 2010-024 Kvalitetsstandarder for arbeidsenheten for overføringsflyktninger(12/4/2009)
IM 2013-004 Helseanførsler i asylsaker(3/22/2013)
IM 2013-014 Rutiner for håndtering av mulig dublinsak (DM)(12/23/2013)
IM 2014-004 Asylavdelingens håndtering der søkere er mulige ofre for menneskehandel(3/12/2014)
IM 2014-017 Retningslinjer for behandlingen av søknader om beskyttelse som fremmes fra utlandet, men ikke gjennom en norsk utenriksstasjon(9/9/2014)
IM 2014-018 Retningslinjer for behandlingen av søknader om beskyttelse fremlagt av enslige mindreårige i Dublin-prosedyre(11/3/2014)
IM 2015-011 Retningslinjer for asylsaker der mindreårige kan være utsatt for kjønnslemlestelse(12/9/2015)
IM 2016-003 Retningslinjer for deling av porteføljer i Asylavdelingen(5/10/2016)
IM 2016-004 Mandat for intervjufaglig nettverk i Asylavdelingen(5/11/2016)
IM 2016-006 Internflukt - utlendingsloven § 28 femte ledd(9/30/2016)
IM 2017-003 UDIs oppgaver i tilbakekallssaker(8/19/2017)
IM 2017-004 Behandling av asylsaker der et familiemedlem er eller blir innvilget tillatelse etter utl §§ 28 eller 38(10/12/2017)
IM 2018-005 Organiseringen og administreringen av advokatordningen ved søknader om beskyttelse(5/7/2018)

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

RS 1993-006 Dispensasjonsregler for tildeling av tilbakevendingsstøtte til norske statsborgere som tidligere har hatt asyl eller oppholdstillatelse på humanitært grunnlag(3/6/2006)
RS 2010-030 Retningslinjer for saksbehandlingen i sak om bortvisning og utvisning av utlending der det skal anmodes om tilbaketakelse av utlendingen til en stat som deltar i Dublin-samarbeidet(4/29/2011)
RS 2010-072 Avledet flyktningstatus for familiemedlemmer – utlendingsloven § 28 sjette ledd og utlendingsforskriften § 7-2(12/17/2009)
RS 2010-078 Gjenerverv av hjemlandets reisedokument og tilbakekall av tillatelse, jf. utlendingsloven § 37. (12/1/2009)
RS 2010-081 Bruk av ankomstregistreringsskjema ved søknad om beskyttelse (søknad om beskyttelse: del I) med vedlegg - utlendingsforskriften § 17-21 første ledd(8/27/2010)
RS 2010-091 Applications for protection (asylum) submitted to a Norwegian foreign service mission – the Immigration Act section 28 first paragraph, cf. the Immigration Regulations section 17-21 first paragraph(5/21/2012)
RS 2011-007  Utlendingsforvaltningens ansvar for å legge til rette for å identifisere og gi oppfølging til mulige ofre for menneskehandel(4/19/2011)
RS 2011-030 48-timersprosedyren(2/6/2012)
RS 2013-015 Lydopptak ved søknad om beskyttelse(12/5/2013)
RS 2014-001 Retningslinjer for behandling av saker som er omfattet av Dublinforordningen(12/20/2013)
RS 2014-003 Case processing procedures for the foreign service missions relating to resettlement refugees(2/21/2014)
RS 2014-004 Retningslinjer for registrering av overføringsflyktninger etter ankomst Norge(2/28/2014)
RS 2014-005 Varslingsrutiner ved mistanke om smittsomme sykdommer under asylintervjuet(3/10/2014)
RS 2014-007 Rutiner når asylsøkere trekker asylsøknaden og utfylling av standardskjema(3/11/2014)
RS 2014-007V Melding om tilbaketrekking av asylsøknad(3/11/2014)
RS 2014-014 Registrering og behandling av asylsøknader som gjelder barn som er født i, eller kommet til Norge, etter at foreldrene har søkt om beskyttelse(6/24/2014)
RS 2014-025 Prioritering av asylsøknader fra kriminelle og personer som oppfattes som en trussel mot andres liv, sikkerhet eller eiendom(12/5/2014)
RS 2014-026 Rutiner i saker som kan unntas fra Dublin-behandling, jf. GI 2014-009(12/15/2014)
RS 2015-002 Utvidet registrering ved søknad om beskyttelse på grunn av arbeidsledighet(2/9/2015)
RS 2015-006 Utvidet registrering ved søknad om beskyttelse på grunn av sosioøkonomiske forhold/ arbeidsledighet(4/28/2015)
RS 2015-013 Rundskriv om behandlingen av asylsøknader fra personer som har reist inn i Norge fra Russland (Storskog-porteføljen)(11/25/2015)
RS 2016-001 Registrering og innledende saksbehandling av søknad om beskyttelse fra enslig mindreårig asylsøker som åpenbart er over 18 år(2/8/2016)
RS 2016-002 Oversendelse av søknader om permanent oppholdstillatelse der UDI skal vurdere tilbakekall av beskyttelse jf. GI-14/2016(4/8/2016)
RS 2016-007 Retningslinjer for implementering av EUs relokaliseringsordning(8/5/2016)
RS 2017-001 Politiets oppgaver i tilbakekallssaker(8/14/2017)
RS 2017-006 Forberedelse og behandling av søknader om permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 62(9/1/2017)
RS 2018-001 Behandling av ny søknad om beskyttelse etter midlertidig bestemmelse i utlendingsforskriften § 8-8 a(2/1/2018)
RS 2018-002 Retningslinjer for advokater som deltar i Utlendingsdirektoratets advokatordning i søknader om beskyttelse samt generelt om advokatordningen(5/7/2018)
RS 2019-001 Forberedelse, behandling og utstedelse av reisebevis for flyktninger og utlendingspass(1/10/2019)

Underrettsavgjørelser

LA-2015-14345 Straffutmåling. Falsk forklaring overfor offentlig myndighet i forbindelse med asylsaker. Utl. § 108 (2).(4/9/2015)
LB-2007-033544  Asyl - Utlendingsloven § 17, jf. §§ 16 og 15(7/22/2008)
LB-2007-071944  Asyl - Opphold på humanitært grunnlag. Utlendingsloven §15, §16 og §17(7/22/2008)
LB-2008-029613  Opphold - EMK art 3 jf utlendingsloven § 15. Utlendingsloven § 8 annet ledd(11/6/2008)
LB-2008-040393  Asyl - Opphold. Grovt urimelig vedtak(12/30/2008)
LB-2008-053457  Domstolsprøving av forvaltningsvedtak. Utlendingsloven §§ 15 - 17(12/30/2008)
LB-2008-060109-2  Asyl - Utlendingsloven § 8 annet ledd og § 15 første ledd(6/8/2009)
LB-2008-081478 Enslig, mindreårig asylsøker. Barnekonvensjonen. Prøvelsesrett(3/5/2009)
LB-2008-088801 Utlendingsnemndas vedtak om utsendelse av afghansk borger(5/4/2009)
LB-2008-089465  Asyl - Forvaltningsloven § 41. Utlendingsloven § 38b tredje ledd(12/30/2008)
LB-2008-124644  Ugyldighet. Utlendingsrett. Utlendingsloven § 15. EMK art. 3(3/6/2009)
LB-2008-125356 Asyl - Utlendingsloven § 17 og vern mot utsendelse etter lovens § 15(6/8/2009)
LB-2008-133506 Asyl - Utlendingsloven § 17 første ledd. Flyktningkonvensjonens artikkel 1 A(8/14/2009)
LB-2008-143013  Bortfall av bosettingstillatelse(3/6/2009)
LB-2009-002940 Asyl- Utlendingsloven §§ 17, 15 og 8.(9/9/2009)
LB-2009-003399  Asyl - Utlendingsloven § 8, § 15, § 16 og § 17(8/18/2009)
LB-2009-190618  Utvisning - Utlendingsloven av 1988 § 15(11/17/2010)
LB-2009-195109 Asyl. Ugyldighet. Utlendingsloven § 17, § 15 og § 8 annet ledd(9/10/2009)
LB-2009-47754 LB-2009-47754 Gyldighet av UNEs vedtak. Tvil om asylsøkerens troverdighet. Utl § 15 .1 ( Ny Utl § 73 1.-3. ledd) og § 8.2 ( Ny Utl § 38)(12/10/2009)
LB-2009-51140 Gyldighet av UNEs vedtak om tilbakekall av innvilget asyl jf. § 18.2 (§ 37 ny Utl) og § 15.1 (§ 73 1.-3. ledd ny Utl) samt § 8.2 (§ 38 ny Utl) jf. §15.2 (§ 28.7 ny Utl)(12/9/2009)
LB-2009-74123 Utlendingsloven § 16 og § 17, § 15 første ledd 1. punktum og § 8 annet ledd(11/6/2009)
LB-2009-79447 Ugyldighet. Utlendingsloven § 15. 1. ledd ( Ny Utl § 73.1.-3. ledd)(12/16/2009)
LB-2010-111467  Asyl - Utlendingsloven 1988 § 15 og § 17(11/17/2010)
LB-2010-124114 Utlendingsloven § 28 første og annet ledd. Forvaltningsloven § 41(6/10/2011)
LB-2010-130915 Utlendingsrett. Søknad om asyl. Utlendingsloven 1988 § 17 og § 15(11/9/2011)
LB-2010-134086 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). Avslag på asyl for iranske asylsøkere som hadde konvertert til kristendommen etter å ha forlatt Iran.(11/26/2012)
LB-2010-142363 Absolutt vern mot retur. Utvisning. Utlendingsloven 2008 § 73 og § 28(9/30/2011)
LB-2010-153852 Utlendingsloven av 1988 § 8 og § 15 - Vern mot forfølgelse(1/6/2012)
LB-2010-165331 Utlendingsloven (1988) § 17, jf. § 15 og § 16. Flyktningkonvensjonen artikkel 1 A. Tvisteloven § 9-16. For sent fremsatt anførsel.(3/4/2011)
LB-2010-166958 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven (1988) § 28, § 29(4/5/2011)
LB-2010-176840 Utlendingsloven av 1988. Asyl(2/29/2012)
LB-2010-195609 Utlendingsrett. Asyl. Iransk konvertitt(12/30/2011)
LB-2010-49694 Asyl- og flyktningerett. FNs flyktningkonvensjon av 1951, jf. utlendingsloven §§ 16 og 17(2/16/2011)
LB-2010-64385 Utlendingsloven 1988 § 15 første ledd 1. punktum og § 8 andre ledd. Bekvemmelighetskonvertitt. (1/20/2011)
LB-2010-70479 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven 1988).(3/16/2011)
LB-2011-120583 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Asyl. Opphold på humanitært grunnlag Utlendingsloven § 28, § 38. (1/21/2013)
LB-2011-120721 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven (2008) § 28(4/10/2012)
LB-2011-150442  Utlendingsloven. Asyl. Opphold på humanitært grunnlag.(11/9/2012)
LB-2011-15763 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven(3/23/2012)
LB-2011-179318 Utlendingsloven § 28(3/15/2013)
LB-2011-187376 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven. Asyl.(7/16/2013)
LB-2011-187542 Utlendingsloven § 28. Beskyttelse. Internflukt.(9/11/2012)
LB-2011-192284 Utlendingsrett. Etnisitet og statborgerskap.(5/21/2013)
LB-2011-197361 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven.(6/27/2012)
LB-2011-23448 Utlendingsloven av 2008 § 28 første ledd bokstav a) og b).(5/2/2012)
LB-2011-34382 Utlendingsrett. Utlendingsloven. Utvisning. Barnekonvensjonen artikkel 3 og 37. EMK artikkel 2 og 3(11/30/2011)
LB-2011-56916 Utlendingsloven § 28 og § 38.(6/3/2012)
LB-2011-64941 Utlendingssak. Tamiler fra Sri Lanka. Utlendingsloven 2008 § 28 og § 38. Internflukt. Midlertidig forføyning. Krav om fastsettelsesdom for brudd på EMK artikkel 8(11/23/2011)
LB-2011-68731 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Asyl. Utvisning. Barnets beste(4/10/2012)
LB-2011-86996 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven(2/15/2012)
LB-2011-95006 Asyl og oppholdstillatelse(2/1/2013)
LB-2012-121237 Utlendingsrett. Asyl. Internflukt(1/27/2014)
LB-2012-143613 Utlendingsloven (1988) § 28. Konvertering. (12/17/2013)
LB-2012-147989 Utlendingsrett. Religion. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og b, jf. § 29.(10/2/2013)
LB-2012-157541 Forvaltningsrett. Asylsak. Utlendingsloven § 28 bokstav a. Ugyldighet(11/19/2012)
LB-2012-162219 Beskyttelse/asyl. Homofili som forfølgelsesgrunn. Iran. Utl. § 28 1 a.(9/29/2014)
LB-2012-162243 Utlendingsrett. Forvaltningsrett. Asyl. Ugyldig vedtak.(4/7/2014)
LB-2012-164157 Utlendingsrett. Pass- og fremmedkontroll. Asyl. Utlendingsloven 1988.(3/13/2014)
LB-2012-166185 Utlendingsloven § 28. Konvertering.(3/27/2014)
LB-2012-200739 Utlendingsrett. Asyl. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og b, jf. annet ledd flg., § 38.(6/14/2013)
LB-2012-28456 Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a, homofil asylsøker fra Iran. (7/12/2013)
LB-2012-50913 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her – utlendingsloven 1988 § 17, § 16 og § 15. Asyl(6/10/2013)
LB-2012-72422 Utlendingsloven § 28. Søknad om asyl.(1/6/2014)
LB-2012-72745 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsrett. Utlendingsloven § 28, jf. § 73 og § 38. Rt-2012-1985. (11/20/2013)
LB-2012-80627 Utlendingsloven § 70. Utvisning. Forholdsmessighet.(11/22/2013)
LB-2012-86532 Utlendingsrett. Asylsøker fra Afghanistan. Spørsmål om frykt for forfølgelse på grunn av ateistisk livssyn.(12/16/2013)
LB-2012-96733 Utlendingsloven § 28 første og annet ledd (1/13/2014)
LB-2012-98355 Utlendingsrett. Pass- og fremmedkontroll Utlendingsloven § 28(1/6/2014)
LB-2013-103068 Sivilprosess. Avskjæring av vitneførsel.(7/15/2013)
LB-2013-112800 Beskyttelse/asyl. Politisk aktivitet. Konvertering til kristendom. Iran.(10/17/2014)
LB-2013-13648  Asyl. Opphold på humanitært grunnlag. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og § 38.(10/4/2013)
LB-2013-142080 Beskyttelse (asyl). Utlendingsloven § 28. Beviskravet til asylforklaringen.(6/2/2014)
LB-2013-14235 Beskyttelse (asyl). utl. § 28. Risiko for kjønnslemlestelse.(5/10/2013)
LB-2013-147437 Beskyttelse/asyl. Beviskrav ved endret forklaring. Utl. § 28 første ledd.(9/15/2014)
LB-2013-148261 Asyl/beskyttelse. Uriktig faktum. Ugyldige vedtak. Rwanda.(1/7/2015)
LB-2013-149889 Avslag på søknad om beskyttelse for ektepar fra Iran var ikke ugyldig. Konvertering. Frykt for forfølgelse ved retur. (7/11/2014)
LB-2013-161414 Avslag på beskyttelse etter utlendingsloven § 28. Menneskehandel. Kjønnslemlestelse.(7/21/2014)
LB-2013-162045 Asyl/beskyttelse. Ikke sannsynliggjort identitet.(7/3/2014)
LB-2013-163116 Beskyttelse/asyl. Politisk aktivitet i Norge og Iran. Utlendingsloven § 28 fjerde ledd siste punktum 2. alternativ.(9/18/2014)
LB-2013-171581 Tvisteloven § 1-3. Utlendingssak. Begjæring om midlertidig forføyning.(10/30/2013)
LB-2013-17401 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). (8/28/2013)
LB-2013-178313 Beskyttelse. Sterke menneskelige hensyn. Tvil om identitet. Tsjetsjenia.(9/23/2014)
LB-2013-179688 Asyl/beskyttelse. Asylforklaring ikke sannsynliggjort. Regimekritisk aktivitet. Iran.(1/9/2015)
LB-2013-192933 Asyl. Utilstrekkelig begrunnelse ved internfluktvurdering. Saksbehandlingsfeil.(11/19/2014)
LB-2013-198957 Avslag på søknad om beskyttelse for homofil mann fra Iran ikke ugyldig(6/11/2014)
LB-2013-41190 Utlendingsrett. Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven(9/17/2013)
LB-2013-50622 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 28, § 29. Beviskrav i asylsaker.(1/2/2014)
LB-2013-5389 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Utlendingsloven § 28.(11/13/2013)
LB-2013-58457  Utlendingsrett. Spørsmålet om asyl og opphold på humanitært grunnlag. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav b og femte ledd og § 38 første og tredje ledd. Barnets beste. Barns psykiske helse(11/1/2013)
LB-2013-6873 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Utlendingsloven § 28.(8/2/2013)
LB-2013-74079 Beskyttelse/asyl. Enslig mindreårig asylsøker. Aldersundersøkelse. Utl. § 28, § 38, § 88. (9/5/2014)
LB-2013-87903 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven § 28 første ledd. Konvertering.(2/18/2014)
LB-2014-104106 Asyl/beskyttelse. Vurdering av troverdighet og beviskravet i utlendingssaker.(6/25/2015)
LB-2014-117021 Asyl/beskyttelse. Avslag for afghansk mann som hevdet å jobbe for amerikanske styrker.(5/28/2015)
LB-2014-118268 Utlendingsrett. Menneskehandel og fare for kjønnslemlestelse av barn. Nigeria.(6/30/2015)
LB-2014-123700 Utvisning til Somalia. Forholdsmessighetsvurderingen. Lang botid og alvorlig kriminalitet.(5/29/2015)
LB-2014-131548 Asyl. Konvertitt fra Afghanistan.(6/15/2015)
LB-2014-147511 Avvisning av asylsøknad. Dublin II-forordningen og utl. § 32 (1) bokstav a og b. Retten mente at søknaden ikke trengte å bli realitetsbehandlet.(7/10/2015)
LB-2014-149931 Troverdighetsvurdering asyl. Iran. Utlendingsloven § 28. UNEs vedtak kjent ugyldig.(6/29/2015)
LB-2014-161576 Søknad om beskyttelse. Asylhistorien til en russisk søker fra Tsjetsjenia var ikke "noenlunde sannsynlig".(8/14/2015)
LB-2014-161619 Beskyttelse/asyl. Forfølgelsesbegrepet. Rwanda.(4/8/2015)
LB-2014-163199 Søknad om asyl på grunn av konvertering. Ikke noenlunde sannsynlig at søkeren hadde konvertert til kristendommen. Somalia.(7/10/2015)
LB-2014-164185 - LB-2014-164237 Utlendingsrett. Asyl. Utlendingsloven § 28. Ikke troverdig forklaring om asylgrunnlag.(4/16/2015)
LB-2014-164892 Beskyttelse (asyl). Religion. Ahmadiyya. Pakistan.(10/26/2015)
LB-2014-166433 Beskyttelse (asyl). Politisk aktivitet. Konvertering. Iran. Barn.(11/15/2016)
LB-2014-169695 Utlendingsrett. Asyl. Reell risiko. Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og b, og § 28 femte ledd.(9/25/2015)
LB-2014-169786 Asyl/beskyttelse. Utl. § 28. Konvertering. Iran.(3/16/2015)
LB-2014-169798 Utlendingsrett. Asyl. Pass- og fremmedkontroll. Konvertering. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a.(11/19/2015)
LB-2014-176517 Avslag på asylsøknad. Troverdighet. Eritrea. (7/7/2015)
LB-2014-180734 Asylsøknad. Godkjent søknad i annet land. Menneskehandel. Utlendingsloven § 32.(9/1/2015)
LB-2014-19024 Asyl/beskyttelse. Sannsynliggjort fare for forfølgelse fra Taliban.(3/12/2015)
LB-2014-194223 Beskyttelse (asyl). Opphold på humanitært grunnlag. Jordan. Identitet. Barnets beste.(1/5/2016)
LB-2014-199848 Beskyttelse (asyl). Omgjøring. Iran.(10/27/2015)
LB-2014-201526 Utlendingsrett. Asyl. Beviskrav. Utlendingsloven § 28(9/17/2015)
LB-2014-201773 Asyl/beskyttelse. Utl. § 28 1 a. Politisk aktivitet i Etiopia og sur place i Norge.(3/25/2015)
LB-2014-204860 Avslag på asyl. Fare for forfølgelse. Utlendingsloven § 28(11/6/2015)
LB-2014-206175 Asyl/beskyttelse. Konvertering som ikke førte til et beskyttelsesbehov. Iran.(7/1/2015)
LB-2014-31488 Utlendingsrett. Asyl. Homofili.(10/13/2014)
LB-2014-34531 Asyl/beskyttelse. Konvertitt fra Afghanistan.(3/3/2015)
LB-2014-42615 Utlendingsrett. Beskyttelse/opphold på humanitært grunnlag. Etiopia.(3/12/2015)
LB-2014-50021 Asyl/beskyttelse. Konvertering til kristendom. Iran.(1/19/2015)
LB-2014-57082 - LB-2014-57085 Utlendingsrett. Beskyttelse. Vurdering av beviskravet i utl. § 28.(2/23/2015)
LB-2014-66966 Utlendingsrett. Asyl. Utl. § 28 - konvertitt fra Iran(5/29/2015)
LB-2014-75974 Asyl/beskyttelse. Sannsynliggjort asylforklaring. Rwanda.(3/5/2015)
LB-2014-81162 - LB-2014-81155 Asyl/beskyttelse. Utl. § 28. Konvertert til Jehovas vitner. Iran. (4/23/2015)
LB-2014-84205 - LB-2014-84206 Asyl. Endret forklaring. Svekket troverdighet. Eritrea. UNEs vedtak ikke kjent ugyldig.(6/30/2015)
LB-2014-85959 Utlendingsrett. Søknad om asyl. HIV/psykiske lidelser. Etiopia.(5/11/2015)
LB-2014-89067 Asyl. Utl. § 28 (4) - misbruk av asylinstituttet.(3/25/2015)
LB-2014-91252 Utlendingsrett. Asyl. Utl. § 28. Konvertitt fra Afghanistan.(5/13/2015)
LB-2014-97419 Asyl/beskyttelse. Konvertert til kristendom- tilstrekkelig sannsynliggjort. Afghanistan.(5/13/2015)
LB-2015-100200 Utlendingsrett. Asyl. Utlendingsloven § 28 og § 29.(12/28/2015)
LB-2015-103771 Asyl. Gyldighet av Utlendingsnemndas beslutning. Bekvemmelighetskonvertering. Dissens. Utlendingsloven § 28.(5/6/2016)
LB-2015-108373 Asyl (beskyttelse). Opphold på humanitært grunnlag. Politisk aktivitet. Sur place. Troverdighet. Etiopia(1/9/2017)
LB-2015-111063 Utlendingsrett. Asyl. Konvertering til kristendommen. Utlendingsloven § 28.(3/15/2016)
LB-2015-119163 Beskyttelse (asyl). Konvertering til kristendom. Afghanistan.(10/26/2015)
LB-2015-126451 Beskyttelse (asyl). Konvertering. Afghanistan. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a.(1/30/2016)
LB-2015-132229 Utlendingsrett. Asyl. Flyktning. Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven § 28 og § 38.(7/5/2016)
LB-2015-132677 Utlendingsrett. Ugyldighet. Mangler ved begrunnelsen. Utlendingsloven § 28 bokstav a og b.(5/25/2016)
LB-2015-134490 Strafferett. Ulovlig innreise for å søke om beskyttelse. Flyktningkonvensjonen artikkel 31.(11/10/2015)
LB-2015-145716 Utlendingsrett. Asyl. Fare for forfølgelse. Utlendinsloven § 28 første ledd bokstav a. (3/21/2016)
LB-2015-156827 Asyl (beskyttelse). Politisk aktivitet. Sur place. Troverdighet. Begrenset tillatelse. Etiopia.(1/9/2017)
LB-2015-161924- LB-2015-16932 Utlendingsrett. Asyl. Psykiske lidelser. Humanitært grunnlag. Utlendingsloven § 28 og § 38.(4/29/2016)
LB-2015-166003 Utlendingsrett. Asyl. Avslag. Utlendingsloven § 28, § 38. Etiopia(8/8/2016)
LB-2015-168682  Beskyttelse (asyl). Konvertering. Spionasje. Troverdighet. Avslag. Iran.(1/23/2017)
LB-2015-170304 Beskyttelse (asyl). Bangladesh. Barnets beste.(11/3/2016)
LB-2015-17298 Forvaltningsrett. Fremmedrett. Asyl. Utlendingsloven § 28.(12/29/2015)
LB-2015-182462 Opphold på humanitært grunnlag. Helse. (11/3/2016)
LB-2015-185706 Utlendingsrett. Asyl. Tolk. Humanitært grunnlag. Utlendingsloven § 28 og § 38.(9/2/2016)
LB-2015-204270 Asyl. Effektiv beskyttelse ved internflukt. Afghanistan(1/27/2017)
LB-2015-206897 - LB-2015-206913 Beskyttelse. Troverdighet. Noenlunde sannsynlig forklaring. Politisk aktivitet. Sur place. Iran.(3/21/2017)
LB-2015-2340 Asyl. Utl. § 28. Frykt for forfølgelse på grunn av religion. Pakistan.(7/2/2015)
LB-2015-24241 Beskyttelse. Ugyldig vedtak på grunn av at feil faktum var lagt til grunn. Etiopia.(6/2/2015)
LB-2015-37887 Utlendingsrett. Asyl. Politisk arbeid. Søknad. Avslått. Utlendingsloven § 28 første ledd.(6/15/2016)
LB-2015-38020 Asyl/beskyttelse. Utl. § 28. Politisk aktivitet i Iran og i Norge.(7/9/2015)
LB-2015-41670 Asyl/beskyttelse. Anførsler om tortur ikke lagt til grunn som sannsynliggjort. Sudan.(6/24/2015)
LB-2015-41670-2 Utlendingsrett. Asyl. Grunnlag for beskyttelse. Utlendingsloven § 28 første og fjerde ledd og § 73.(1/19/2016)
LB-2015-46001 Utlendingsrett. Tilbakekall av status som flyktning. Utvisning. Internflukt. Utlendingsloven § 37, § 67, § 28.(1/5/2016)
LB-2015-47109 Utlendingsrett. Ensling mindreårig asylsøker. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a.(2/5/2016)
LB-2015-50286 Asyl. Iran. Konvertitt. Troverdighet.(11/3/2016)
LB-2015-68567 Beskyttelse (asyl). Konvertitt. Iran.(1/26/2016)
LB-2015-80279 Utlendingsrett. Politisk asyl. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a.(2/4/2016)
LB-2015-82716 Utlendingsrett. Asyl. Avslag. Omgjøring. Utlendingslovens § 28 fjerde ledd.(9/23/2015)
LB-2015-82734 Beskyttelse (asyl). Menneskehandel. Romania.(5/2/2016)
LB-2015-86502 Utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. Taliban.(2/9/2016)
LB-2015-8850 Avslag på søknad om asyl og opphold på humanitært grunnlag. EMK art. 8 var ikke krenket. Jordan.(7/9/2015)
LB-2015-96293 - LB-2015-96292 Utlendingsrett. Asyl. Opphold på humanitært grunnlag. Seksuell legning. Utlendingsloven § 28.(5/6/2016)
LB-2015-98101 Beskyttelse (asyl). Afghanistan. Frafallen.(5/2/2016)
LB-2016-101753 Beskyttelse. Utlendingsloven § 28. Troverdig asylhistorie. Tvangsekteskap.(10/28/2017)
LB-2016-105126 Tilbakekall. Gyldighet. Flyktningstatus. Feilaktig faktisk forutsetning. Utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e. EMK artikkel 8.(10/4/2017)
LB-2016-10920 Asyl. Tilbakekall. Barn. Særlig tilknytning til riket. Afghanistan (11/7/2016)
LB-2016-109215 Asyl. Utlendingsloven § 28. Iran. Omgjøring.(10/18/2017)
LB-2016-111773 Tilbakekall. Troverdighet. Barnes beste. Helse. Afghanistan.(11/21/2017)
LB-2016-112 Beskyttelse. Opphold i hjemland uten forfølgelse. Usbekistan(9/21/2018)
LB-2016-12981 Beskyttelse. Tilbakekall. Beskyttelsesbehov bortfalt. EMK art. 8. Afghanistan.(10/28/2017)
LB-2016-139003 Asyl. Konvertering. Risiko. Iran(10/13/2017)
LB-2016-14030 Beskyttelse (asyl). Oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Sannsynlighetsvurdering. Lovanvendelse. Faktum. Endret forklaring. Afghanistan.(11/11/2016)
LB-2016-165195 Tilbakekall. Utvisning. Forholdsmessighet. Barnets beste. Risiko ved retur. Kongo.(9/24/2018)
LB-2016-17113 Beskyttelse (Asyl). Velbegrunnet frykt for forfølgelse. Utlendingsloven § 28.(4/8/2016)
LB-2016-17114 Beskyttelse. Politisk aktivitet i hjemland. Sur place. Etiopia.(11/24/2017)
LB-2016-172059 Beskyttelse. Sterke menneskelige hensyn. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og b.(9/20/2018)
LB-2016-180253 Beskyttelse. Statsborgerrett. Avslag på omgjøring. Manglende begrunnelse.(9/21/2018)
LB-2016-190478 Beskyttelse. Konvertering etter ankomst til Norge (Sur place). Iran(9/21/2018)
LB-2016-192052 Beskyttelse. Politisk aktivitet Sur place. Generell troverdighet. Nytt rettsfaktum. Iran(9/21/2018)
LB-2016-20833 Beskyttelse. Tilbakekall. Manglende konkret vurdering. Afghanistan.(11/10/2017)
LB-2016-2168 Asyl. Beviskrav Eritrea. (2/6/2017)
LB-2016-3124 Beskyttelsesbehov. Politisk virksomhet. Troverdighet. Sur place-vurdering. Etiopia(11/11/2016)
LB-2016-31830 Opphold på humanitært grunnlag. Vedtak basert på uriktig faktisk grunnlag. Iran(3/31/2017)
LB-2016-3734 Reisebevis for flyktninger. Flyktningkonvensjonen artikkel 28. Utlendingsloven § 64. (2/16/2017)
LB-2016-41199 Konvertering. Troverdighet. Somailia(12/12/2017)
LB-2016-42172 Asyl. Sur place. Politisk aktivitet. Etiopia. (11/23/2017)
LB-2016-43352 Asyl. Konvertering. Troverdighet. Afghanistan(10/28/2017)
LB-2016-56726 Beskyttelse (asyl). Konvertering. Iran. (1/17/2018)
LB-2016-57572 Beskyttelse (asyl). Tsjetsjenia. Forfølgelsesfare.(1/17/2018)
LB-2016-57751 Asyl (beskyttelse). Forfølgelse. Sur place. Etiopia(1/18/2018)
LB-2016-57849 Asyl (beskyttelse). Kvinne. Forfølgelse. Iran(1/17/2018)
LB-2016-6472 Beskyttelse (asyl). Konvertitt. Ikke velgrunnet frykt for forfølgelse. Iran (10/28/2017)
LB-2016-81054 Beskyttelse. Ugyldig avslag. «Noenlunde sannsynlig». Iran.(1/16/2018)
LB-2016-86633 Asyl. Identitet. Troverdighet. Unndratt nasjonaltjeneste. Sur Place. Eritrea.(10/2/2017)
LB-2016-91689-3 Asyl. Homofili. Bevisvurdering. Uganda(5/26/2017)
LB-2017-109146 Beskyttelse. Politisk aktivitet. Hviterussland(1/17/2019)
LB-2017-113242 Beskyttelse. Konvertering. Bahai. Troverdighet. Iransk kurder.(9/24/2018)
LB-2017-129432 Utelukkelse fra beskyttelse. Medvirkning til ikke-politisk forbrytelse. Feil lovforståelse. Utlendingsloven § 31 første ledd bokstav b(10/2/2018)
LB-2017-171256 Beskyttelse. Konvertitt. Sur place. Ikke noenlunde sannsynlig. Irak.(3/26/2019)
LB-2017-181467 Beskyttelse. Humanitært grunnlag. Irak. (7/2/2019)
LB-2017-184422  Beskyttelse. Nye anførsler. Ikke reell fare. Afghanistan(4/5/2019)
LB-2017-185159 Beskyttelse. Religiøs tilhørighet. Tillagt politisk oppfatning. Troverdighet. Irak.(9/21/2018)
LB-2017-198107 Beskyttelse. Uriktig forklaring. Offiser i politiet.(1/17/2019)
LB-2017-200168 Beskyttelse. Taliban. Utenomekteskapelig forhold. Konvertering. Troverdighet. Afghanistan.(9/21/2018)
LB-2017-201081 Beskyttelse. Konvertitt. Afghanistan.(12/7/2018)
LB-2017-23739 Beskyttelse. Politisk aktivitet i hjemland og i Norge (sur place). Troverdighet. Etiopia.(9/24/2018)
LB-2017-2496 Midlertidig forføyning. Beskyttelse. Tillagt politisk oppfatning. Hviterussland.(2/14/2017)
LB-2017-25549 Beskyttelse. Politisk aktivitet i hjemland og sur place. Æresdrap. Troverdighet. Iran. (9/21/2018)
LB-2017-32410 Utvisning. Varig innreiseforbud. Straffbare handlinger. Forholdsmessighet. EMK art. 8.(9/21/2018)
LB-2017-48169 Utvisning. Ulovlig opphold. Unndragelse. Forholdsmessighet. Somalia.(9/25/2018)
LB-2017-57667 Beskyttelse. Homofili. Generell troverdighet. Uriktige opplysninger. Uganda(9/21/2018)
LB-2017-57738 Avslag på beskyttelse. Politimann. Irak(9/25/2018)
LB-2017-57750 Enslig, mindreårig asylsøker (EMA). Etiopia.(12/6/2018)
LB-2017-65495 Beskyttelse. Eritreisk statsborger oppvokst i Etiopia.(12/7/2018)
LB-2017-67235 Beskyttelse. Ære. Religion. Russiske statsborgere fra Tsjetsjenia.(12/17/2018)
LB-2017-7133 Beskyttelse. Utvisning. Troverdighet. Psykisk utviklingshemming. (9/21/2018)
LB-2017-73503 Beskyttelse. Spørsmål om statsborgerskap. Iran. (7/5/2019)
LB-2017-87912 Beskyttelse. Identitet. Eritrea.(12/11/2018)
LB-2017-92900 Beskyttelse. Religiøs tilhørighet. Buddhisme. Iran.(9/21/2018)
LB-2018-104581 Beskyttelse. Politisk aktivitet i hjemland og sur place. Ikke noenlunde sannsynlig forklaring. Iran.(7/16/2019)
LB-2018-164959 Beskyttelse. Flyktningbegrepet. Reelt hjemland. Skifte av statsborgerskap. (5/14/2019)
LB-2018-189694 Asyl. Opphold på humanitært grunnlag. Tyrkia. (10/14/2019)
LB-2018-20230 Beskyttelse. Aldersundersøkelser. Afghanistan(5/8/2019)
LB-2018-21148 Beskyttelse. Spesiell sosial gruppe. Beviskrav. Irak(3/26/2019)
LB-2018-32970 Utvisning. Varig innreiseforbud. Terrorforbund. Forholdsmessighetsvurdering.(1/8/2019)
LB-2018-5606 Beskyttelse. Iran. Identitet.(2/20/2019)
LB-2018-65783 Beskyttelse. Politisk aktivitet sur place. Iran(7/16/2019)
LB-2018-82273 Beskyttelse. Konvertering. Iran.(5/15/2019)
LB-2018-84312 Beskyttelse. Konvertering. Iran.(7/5/2019)
LB-2018-85405 Beskyttelse. Alkoholsalg. Irak (8/14/2019)
LB-2018-85719 Statsløshet. FN konvensjon om statsløshet. Iran. (8/14/2019)
LB-2018-96230 Beskyttelse. Unnlatt realitetsbehandling. Trygt tredjeland. Syria.(1/14/2019)
LG-2012-136565 Strafferett. Asyl. Dublin-samarbeidet, fengsling etter asylsøknad i Norge. Utlendingsloven § 106a. (9/7/2012)
TOSLO-2018-99907 Tilbakekall av flyktningstatus. Barnets beste. Internflukt. Afghanistan.(2/22/2019)

UNHCR anbefalinger

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo