To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsloven

§ 32. Internasjonalt samarbeid mv. om behandling av søknader om opphold av beskyttelsesgrunner

En søknad om oppholdstillatelse etter § 28 kan nektes realitetsbehandlet dersom søkeren

a) har fått asyl eller annen form for beskyttelse i et annet land,

b) kan kreves mottatt av et annet land som deltar i Dublin-samarbeidet, jf. fjerde ledd,

c) kan kreves mottatt av en annen nordisk stat etter reglene i den nordiske passkontrolloverenskomsten,

d) har reist til riket etter å ha hatt opphold i en stat eller et område hvor utlendingen ikke var forfulgt.

I tilfeller som nevnt i første ledd bokstav b, c og d skal søknaden om oppholdstillatelse etter § 28 likevel tas til realitetsbehandling dersom utlendingen har en tilknytning til riket som gjør at Norge er nærmest til å realitetsbehandle den. Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om når en søknad som faller inn under første ledd, skal realitetsbehandles.

Adgangen til å nekte realitetsbehandling etter første ledd gjelder likevel ikke dersom § 73 er til hinder for det.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 604/2013 (Dublin III-forordningen) gjelder som norsk lov. Forordningen fastsetter kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken medlemsstat som er ansvarlig for behandlingen av en søknad om internasjonal beskyttelse som fremlegges i en medlemsstat av en tredjelandsborger eller en statsløs person.

 I en krisesituasjon med ekstraordinært høye ankomster av asylsøkere kan Kongen i statsråd beslutte at søknader om beskyttelse, jf. § 28, skal kunne nektes realitetsbehandlet dersom søkeren ankommer direkte fra en nordisk stat. Kongen i statsråd kan beslutte at myndighet til å nekte realitetsbehandling, og myndighet til å bortvise i medhold av § 17 første ledd, i slike tilfeller legges til polititjenestemann. Kongen i statsråd kan beslutte at nektelse av realitetsbehandling, og bortvisning i medhold av § 17 første ledd, i slike tilfeller ikke anses som enkeltvedtak. Bestemmelsene i første til tredje punktum gjelder uten hensyn til hva som ellers ville fulgt av fjerde ledd. Det gjelder ikke plikt til forhåndsvarsling etter forvaltningsloven § 37 før Kongen i statsråd fatter beslutninger som nevnt i første til tredje punktum.

Beslutninger som treffes av Kongen i statsråd i medhold av femte ledd skal fortrinnsvis gjelde for to uker og maksimalt seks uker. Nevnte beslutninger kan fornyes én gang. Beslutningen kan fornyes ytterligere én gang dersom behovet oppstår når Stortinget ikke er samlet.

Related documents

Andre etaters rundskriv og brev

Bilaterale avtaler

1997-01-14 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Estonia on Readmission of Persons(5/21/2012)
1997-05-15 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Republic of Latvia on readmission of Persons (9/3/2012)
1998-12-16 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Bulgaria on readmissions of persons(5/21/2012)
2002-07-17 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of Romania regarding readmission of own citizens and aliens(5/21/2012)
2003-12-18 Avtale mellom Norge og Sverige om forenklet behandling og kortere frister ved anvendelse av Rådets forordning (EF) nr 343/ 2003 av 18-02-2003 om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken medlemsstat som har ansvaret for å behandle en asylsøknad s...(12/12/2006)
2005-01-24 Agreement between Norway and Croatia on readmission of persons whose entry and/ or stay is illegal(5/21/2012)
2005-02-15 Agreement between Norway and the Slovak Republic on the readmission of persons(5/21/2012)
2005-03-31 Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Moldovas regjering om tilbaketaking av egne borgere og tredjelandsborgere(3/2/2007)
2005-06-16 Agreement between Norway and Switzerland on readmission of persons with unauthorised stays(5/21/2012)
2007-06-08 Agreement between Norway and Russia on readmission(8/16/2012)
2008-09-12 Agreement between Norway and Albania on the readmission of persons residing without authorisation(8/16/2012)
2009-12-16 Agreement between Norway and Montenegro on the readmission of persons without permission to stay(8/16/2012)
2010-06-26 Agreement between Norway and Armenia on the readmission of persons without permission to stay(5/21/2012)
2011-01-01 Avtale mellom Republikken Kosovos regjering og Kongeriket Norges regjering om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold(12/15/2010)
Bilateral agreements (6/3/2012)

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-03/2013 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32 – om når Norge skal anses ansvarlig for å behandle asylsøknader fra enslige, mindreårige asylsøkere som tidligere har søkt asyl i et annet land i Dublin-samarbeidet(9/18/2013)
GI-06/2014 Instruks om praktisering av utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b – overføring av asylsøkere til Bulgaria(6/2/2014)
GI-07/2014 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32, jf. utlendingsforskriften § 7-4 (personer som har hatt et direkte ansettelsesforhold hos norske styrker/myndigheter i Afghanistan, og som søker beskyttelse i Norge)(7/1/2014)
GI-07/2016 Storskogporteføljen – behandling av asylsøknader fremsatt i 2015 fra personer med visum til Russland som var gyldig for én innreise (engangsvisum)(4/29/2016)
GI-07/2017 Instruks om tolking av utlendingsloven § 32 – overføring av asyl-søkere til Hellas i henhold til Dublin III-forordningen(6/1/2017)
GI-08/2016 Storskogporteføljen, tilbakemelding på praksisforeleggelse(6/24/2016)
GI-09/2014 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32 annet ledd, jf. utlendingsforskriften § 7-4 – unntak fra Dublin-prosedyre av ressurs- og kostnadseffektive hensyn(10/1/2014)
GI-09/2015 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32 – overføring av barn og barnefamilier til Italia i henhold til Dublin III-forordningen(7/1/2015)
GI-12/2015 Asylsøknader fra personer som har reist inn i Norge fra Russland – behandling og prioritering(10/20/2015)
GI-13/2015 Rask saksbehandling for asylsøkere som har hatt opphold i Russland, jf. utlendingsloven §§ 32 og 90(11/25/2015)
GI-13/2018 Instruks om praktisering av utlendingsloven § 28 første ledd bokstav b – nasjonaltjenesten i Eritrea(10/31/2018)
GI-15/2016 Storskogporteføljen – behandling av asylsøknader fremsatt i 2015 fra personer som har flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland som er utløpt i tid(11/30/2016)

EMD sammenfatninger

EU og EØS

EU-domstolens rettspraksis

Høringer

Høyesterettsavgjørelser

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Rutiner i saker som kan unntas fra Dublin-behandling, jf. GI 2014-009

Sentrale lover og forskrifter

UDI internmeldinger

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

UNHCR anbefalinger

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo