To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsloven

§ 63. Tilbakekall av oppholdstillatelse

Midlertidig og permanent oppholdstillatelse kan tilbakekalles dersom utlendingen mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket, eller dersom det for øvrig følger av alminnelige forvaltningsrettslige reg­ler.

Midlertidig og permanent oppholdstillatelse kan også tilbakekalles dersom en utlending som ikke er borger av et Schengenland, er besluttet sendt ut fra et slikt land med grunnlag i en vurdering som kunne ha ført til utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, jf. § 126 annet ledd.

Related documents

Departementenes rundskriv og instrukser

Høyesterettsavgjørelser

Sentrale lover og forskrifter

UDI internmeldinger

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

LB-2007-168525  Midlertidig forføyning. Tvangsfullbyrdelsesloven §15-2 første ledd bokstav b(7/24/2008)
LB-2008-195056  Bosettingstillatelse. Utlendingsloven § 13(8/26/2009)
LB-2010-22897 Utlendingsloven av 1988, § 13, arbeids- og oppholdstillatelse, proformaekteskap(1/7/2011)
LB-2012-114664 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 38, § 63 og § 70. Tilbakekall av oppholdstillatelse mv, utvisning og opphold på humanitært grunnlag. (2/26/2014)
LB-2012-197253 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 40, § 59, § 62, § 63, § 66 (1/6/2014)
LB-2012-205643 Utlendingsrett. Tilbakekall av tillatelser mv. som følge av proforma ekteskap.(6/24/2013)
LB-2012-598 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven 2008) § 63. Omgjøring. (3/15/2013)
LB-2013-143715 Utlendingsrett. Spørmål om ekteskap mellom søker fra Tyrkia og norsk kvinne var proforma.(1/12/2015)
LB-2013-36624 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 63, § 66 bokstav a, § 71 annet ledd. SIS-loven § 7 nr. 2.(2/21/2014)
LB-2013-5389 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Utlendingsloven § 28.(11/13/2013)
LB-2014-137306 Utlendingsrett. Utvisning. Omgåelsesekteskap.(6/29/2015)
LB-2015-76927 Omgåelsesekteskap. Tilbakekall av tillatelser. Utvisning.(3/31/2016)
LB-2015-83842 Utlendingsrett. Tilbakekall av midlertidige og permanente oppholdstillatelser. Utlendingsloven 1988 § 13/ utlendingsloven 2008 § 63. Grunnloven § 102, EMK artikkel 8. Tvisteloven § 1-3.(3/3/2016)
LB-2016-10920 Asyl. Tilbakekall. Barn. Særlig tilknytning til riket. Afghanistan (11/7/2016)
LB-2016-12981 Beskyttelse. Tilbakekall. Beskyttelsesbehov bortfalt. EMK art. 8. Afghanistan.(10/28/2017)
LB-2016-164672 Familiegjenforening. Utlendingsloven § 63. Grunnloven §§ 98, 102, 113. EMK artikkel 8.(10/20/2017)
LB-2016-185991  Tilbakekall. Utvisning. Uriktig identitet. Utlendingsloven § 63 og § 66.(9/21/2018)
LB-2016-20833 Beskyttelse. Tilbakekall. Manglende konkret vurdering. Afghanistan.(11/10/2017)
LB-2017-104980 Tilbakekall av statsborgerskap og permanent oppholdstillatelse. Utvisning. Uriktige opplysninger. Identitet. (12/5/2018)
LB-2017-151752 Tilbakekall. Utvisning. Uriktige opplysninger. Somalia.(1/21/2019)
LB-2017-185316 Tilbakekall. Identitet. Oppholdstillatelse. Irak.(7/1/2019)
LB-2017-7498-2 Sterke menneskelige hensyn. Tilbakekall. Uriktige opplysninger. Familiesplittelse. EMK art. 8. Jordan(1/3/2018)
TOSLO 2015-154559MED-7 Tilbakekall. Falsk forklaring. Identitet. utl. § 63 annet ledd. Djibouti.(7/31/2018)
TOSLO-2018-99907 Tilbakekall av flyktningstatus. Barnets beste. Internflukt. Afghanistan.(2/22/2019)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo