To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : HR-2017-2078-A
Documentdate : 31.10.2017

Reisebevis for flyktninger. Tvil om identitet. Flyktningkonvensjonen artikkel 28.


Høyesterett kom til at utlendingsforvaltningens praksis med å nekte reisebevis for flyktninger til utlendinger med identitetstvil, ikke er i strid med flyktningkonvensjonen artikkel 28. Dommen er avsagt med dissens (4-1) og retten kom til et annet resultat enn lagmannsretten (se LB-2016-3734). Høyesterett uttalte at det angår den nasjonale og internasjonale sikkerhet og orden at reisedokumenter bare utstedes hvor identiteten i det minste er sannsynliggjort ("compelling reasons of national security or public order"). For én av de tre personene saken gjaldt kom imidlertid Høyesterett til at det var sannsynlighetsovervekt for at den identiteten han søkte om reisebevis på var korrekt.

Latest changes
  • Ny: HR-2017-2078-A Reisebevis for flyktninger. Tvil om identitet. Flyktningkonvensjonen artikkel 28. (11/22/2017)

    Høyesterett kom til at utlendingsforvaltningens praksis med å nekte reisebevis for flyktninger til utlendinger med identitetstvil, ikke er i strid med flyktningkonvensjonen artikkel 28. Dommen er avsagt med dissens (4-1) og retten kom til et annet resultat enn lagmannsretten (se LB-2016-3734). Høyesterett uttalte at det angår den nasjonale og internasjonale sikkerhet og orden at reisedokumenter bare utstedes hvor identiteten i det minste er sannsynliggjort ("compelling reasons of national security or public order"). For én av de tre personene saken gjaldt kom imidlertid Høyesterett til at det var sannsynlighetsovervekt for at den identiteten han søkte om reisebevis på var korrekt.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo