Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2015-51
Dokumentdato : 19.01.2015

Strafferett. Gjentatte overtredelser av innreiseforbudet etter utvisning. Utlendingsloven § 108 tredje ledd


Saken gjaldt straffutmåling for gjentatt overtredelse av forbudet mot å reise inn i landet etter utvisning. Straffen skal utmåles etter den skjerpede strafferammen fastsatt ved lov 10. januar 2014 nr. 1. Domfelte ble første gang utvist fra Norge i 2003. Siden har han vært utvist med tidsbegrensede forbud mot innreise frem til han i 2010 ble utvist med varig innreiseforbud. Han var straffet for å ha brutt forbudet i alt ni ganger tidligere. Høyesteretts flertall fastsatte på bakgrunn av forarbeidene til lovendringen i januar 2014 straffen til fengsel i to år og seks måneder. Det var etter flertallets syn ikke rom for å gjøre straffen delvis betinget. Én dommer mente forarbeidene ga domstolene større handlingsrom enn flertallet la til grunn, og stemte for en straff av fengsel i ett år og syv måneder hvorav seks måneder gjøres betinget.

Siste endringer
  • Ny: HR-2015-104-A Strafferett. Gjentatte overtredelser av innreiseforbudet etter utvisning. (22.01.2015)

    Dom fra Høyesterett som gjaldt straffeutmåling for gjentatt overtredelse av innreiseforbudet etter utvisning. Den slovakiske borgeren hadde brutt innreiseforbudet opp mot 10 ganger. Flertallet mente straffeutmålingen skulle skje i henhold til den skjerpede strafferammen som trådte i kraft 15. januar 2014, og straffen ble satt til ubetinget fengsel i 2 år og 6 måneder.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo