Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • Fire personer er lagt til listen over personer som er underlagt reiserestriksjoner (forbud mot innreise og transitt) som del av de restriktive tiltakene mot Syria jf. EU-rådets gjennomføringsbeslutning (FUSP) 2017/485 av 20. mars 2017, som Norge har sluttet opp om.

 • Enstemmig kammeravgjørelse fra EMD om Danmarks varige utvisning av en statsløs palestiner fra Libanon, med ektefelle (etterhvert fraskilt) og åtte felles barn, på grunn av alvorlig og organisert narkotikakriminalitet og andre grove overtredelser av straffeloven. EMD konkluderte med at det ikke forelå en krenkelse av EMK artikkel 8 (retten til respekt for privatliv og familieliv). Dommen er ikke endelig (avventer svar på henvisning til Storkammer jf. EMK artikkel 43). Dommen er relevant for vurdering av utvisning av personer som har begått alvorlig narkotikakriminalitet med lang botid og barn i riket.

 • En etiopisk asylsøker hadde etter ankomst til Norge vært aktiv i et politisk parti som var forbudt i Etiopia. Asylsøknaden ble avslått av utlendingsmyndighetene etter den såkalte misbruksbestemmelsen i utlendingsloven § 28 fjerde ledd andre punktum andre alternativ, idet det ble ansett som mest sannsynlig at formålet med den politiske aktiviteten her hadde vært å oppnå opphold i Norge. Høyesterett kom til at misbruksbestemmelsen ikke kom i konflikt med flyktningbegrepet i flyktningkonvensjonen artikkel 1 (A) 2. Det ble vist til at ordlyden i konvensjonsbestemmelsen ikke løste spørsmålet, men at bestemmelsens forhistorie og opprinnelige tidsbegrensning talte for at misbrukstilfellene ikke var omfattet. At UNHCR hadde uttalt at misbruksbestemmelsen gikk lenger enn konvensjonen åpnet for, ble ikke ansett som avgjørende. Det ble vist til at asylsøkeren hadde fått midlertidig opphold etter utlendingsloven § 74 jf. § 73.

 • Informasjon til nyankomne asylsøkere om lovforbud mot tvangsekteskap er oppdatert slik at det inkluderer informasjon om barneekteskap.

 • Ny internmelding som beskriver roller og ansvar for fagsystem i Asylavdelingen. Beslektet med IM 2009-014 «Superbrukerapparatet – beskrivelse av roller, omfang og ansvar», men ser konkret på Asylavdelingen og på flere roller enn bare superbrukerrollen.

 • Vedlegg 1 er oppdatert. Punkt 8 Reintegreringsstønad for reisedokument videreføres ut 2017.

 • Skattedirektoratet sendte 9.1.17 på høring ny forskrift til folkeregisterloven uten materielle endringer. I høringssvaret skriver UDI at forslaget ikke støtter tilstrekkelig opp om planlagte endringer i moderniseringsarbeidet. Forskriften bør regulere ansvar for opprettelse, endring, sletting og utlevering av nærmere bestemte informasjonselementer, og utlendingsmyndighetenes enerett til å endre identiteten til personer den rekvirerer d-nummer til. Innvilget oppholdstillatelse på bakgrunn av oppgitt familierelasjon bør inntas som grunnlag for registrering av barn og foreldreskap til barn født i utlandet, samt registrering av vigsler i utlandet. Utlendinger uten ID-papirer bør kunne registreres med «kontrollert identitet» i folkeregisteret siden identitet kan kontrolleres på andre måter. Gruppering av stater etter ID-papirers notoritet må kunne endres raskt, og bør ikke forskriftsfestes.

 • Utlendingsdirektoratet har besvart høringen. UDI bemerker at forslagene samlet sett kan bidra til at Politiets utlendingsenhet i større grad kan avdekke viktige opplysninger om utlendingers identitet og andre opplysninger som kan være av betydning for UDI sin saksbehandling. UDI har imidlertid enkelte innspill til hvor og hvordan dette bør reguleres. UDI påpeker at ny § 103a i utlendingsloven bør inneholde klarere defenisjon av grensene for hva som kan reguleres i forskrift. UDI foreslår at en plikt for politiet til å informere utlendingen om hensikten før tvangsmidler iverksettes, presiseres i § 18-11 bokstav a fjerde ledd hvor det er beskrevet hvordan kontrollen skal gjennomføres. UDI bemerker videre at det er viktig at opplysninger som politiet innhenter under politiregistreringen, registreres i Utlendingsdatabasen. UDI mener også at begrepet sikkerhetstrussel bør defineres tydeligere. UDI ser det som ønskelig at det fremgår klarere hvem i politiet som kan beslutte bruk av, og foreta iverksettelse av, tvangsmidlene. Videre ønskes det at det tydeliggjøres hva som menes med asylregistreringsprosessen. Til slutt påpeker UDI at det bør drøftes hvordan reglene skal anvendes på barn. Det savnes en vurdering av hvordan rapport om gjennomført undersøkelse av barn skal følges opp.

 • Nytt praksisnotat om tilbakekall. Praksisnotatet gir retningslinjer for vurderingen av tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse gitt etter bestemmelsene om familieinnvandring i utlendingsloven (utl.) kapittel 6. Praksisnotatet gir også retningslinjer for vurderingen av tilbakekall etter en kost-nytte vurdering.

 • Vedlegget er oppdatert med nytt kapittel 9 om rutiner ved nedleggelse av mottak.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen