Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 19. Særlige regler for utlendinger som omfattes av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen
 • RegulationAttatchment Lovens § 110. Nærmere om hvem kapittelet gjelder for
 • RegulationAttatchment § 19-1. Hvem som er omfattet

  Reglene i lovens kapittel 13 og dette kapittelet gjelder også for utlendinger som er omfattet av konvensjonen om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA-konvensjonen). I lovens kapittel 13 og dette kapittelet omfatter begrepet EØS-borgere også EFTA-borgere.

 • RegulationAttatchment Lovens § 109. Saklig virkeområde
 • RegulationAttatchment § 19-2. Hvilke av lovens øvrige bestemmelser som gjelder ved siden av bestemmelsene i lovens kapittel 13

  For utlendinger som er omfattet av lovens kapittel 13, gjelder kapittel 1 i loven med følgende unntak og presiseringer;

  a) de som har oppholdsrett og kan få registreringsbevis eller oppholdskort etter lovens kapittel 13, trenger ikke oppholdstillatelse, jf. lovens § 5 annet ledd og lovens § 55,

  b) for dem som er nevnt i lovens § 5 tredje og fjerde ledd, gjelder ikke bestemmelsene i lovens kapittel 13,

  c) for dem som har oppholdsrett etter lovens kapittel 13, gjelder lovens kapittel 14 bare innenfor rammen av hva som er nødvendig av hensynet til offentlig orden eller sikkerhet, jf. lovens § 122.

  For utlendinger som er omfattet av lovens kapittel 13, gjelder kapittel 2 i loven med følgende unntak og presiseringer;

  a) innreisebestemmelsene i lovens § 8, § 9 og § 10 og i forskriftens kapittel 2 og 3 gjelder,

  b) lovens § 16, § 17 og § 18 gjelder ikke, med mindre det følger av forskriftens § 19-5,

  c) lovens § 19 gjelder ikke.

  For utlendinger som er omfattet av lovens kapittel 13, gjelder kapittel 5 i loven med følgende presisering;

  - oppholdstillatelse etter lovens § 38 skal vurderes i saker om bortvisning eller utvisning når registreringsbevis ikke utstedes eller søknad om oppholdskort avslås fordi de ikke har oppholdsrett etter lovens kapittel 13, jf. lovens § 121 og § 122.

  Familiemedlemmer som er omfattet av lovens kapittel 13, kan få oppholdstillatelse etter lovens § 53 første ledd bokstav b.

  For utlendinger som er omfattet av lovens kapittel 13, gjelder ikke kapittel 8 i loven med mindre det følger av forskriftens § 19-5. Forskriftens § 14-3 annet, femte og sjette ledd og § 14-5 første til fjerde ledd gjelder likevel.

  For utlendinger som er omfattet av lovens kapittel 13, gjelder kapittel 9 i loven med følgende presisering;

  - i saker om utvisning etter lovens § 122, jf. forskriftens § 19-29, skal det vurderes om de som har vern mot utsendelse etter lovens § 73, kan gis oppholdstillatelse etter lovens § 74.

  For utlendinger som er omfattet av lovens kapittel 13, gjelder kapittel 10 i loven.

  For utlendinger som er omfattet av lovens kapittel 13, gjelder kapittel 11 i loven med følgende unntak og presiseringer;

  a) lovens § 85 om vandelskontroll i forbindelse med familieinnvandring gjelder, jf. lovens § 120 syvende ledd.

  b) lovens § 89 om gebyr gjelder bare for saker etter lovens kapittel 2,

  c) lovens § 90 femte ledd om iverksetting av vedtak gjelder når vern mot utsendelse etter lovens § 73 er aktuelt. Frist for utreise etter § 90 sjette ledd skal settes til minst én måned fra tidspunktet for underretning av vedtaket,

  d) lovens § 129 femte ledd om iverksetting av vedtak gjelder når anvendelse av bestemmelsen er forenlig med hensynet til offentlig orden eller sikkerhet, jf. lovens § 122 og forskriftens § 19-29,

  e) lovens § 92 annet ledd om rettshjelp gjelder når vern mot utsendelse etter lovens § 73 er aktuelt, og

  f) lovens kapittel 11 del II om særlige regler for beskyttelse i asylsaker gjelder bare når bestemmelsene i lovens kapittel 9 kommer til anvendelse, jf. fjerde ledd i denne paragrafen.

  For utlendinger som er omfattet av lovens kapittel 13, gjelder kapittel 12 i loven med følgende presisering;

  - lovens § 108 og forskriftens § 18-13 gjelder bare i den utstrekning de aktuelle bestemmelsene i loven og forskriften gjelder for disse.

  For utlendinger som er omfattet av lovens kapittel 13, gjelder kapittel 15 i loven.

 • RegulationAttatchment § 19-3. Søknad om oppholdstillatelse etter lovens kapittel 3, 4, 6 og 7 fra utlendinger som har oppholdsrett etter lovens kapittel 13, og betydningen av oppholdsretten

  Utlendinger som har oppholdsrett etter lovens kapittel 13, kan søke oppholdstillatelse etter lovens kapittel 3, jf. forskriftens kapittel 6.

  Utlendinger som har oppholdsrett etter lovens kapittel 13, kan søke beskyttelse etter lovens kapittel 4 og eventuelt få slik oppholdstillatelse som følger av bestemmelsene i lovens kapittel 4, jf. lovens kapittel 5 og 9.

  Familiemedlemmene til en referanseperson som er EØS-borger med oppholdsrett, kan ikke få oppholdstillatelse etter lovens kapittel 6 uten at referansepersonen har oppholdstillatelse etter lovens kapittel 3 eller 4.

  Utlendinger som har oppholdsrett etter lovens kapittel 13 og har oppholdstillatelse med grunnlag for permanent oppholdstillatelse, får medregnet perioder med oppholdsrett ved søknad om permanent oppholdstillatelse etter bestemmelsene i forskriftens § 11-1 tredje ledd, jf. lovens § 62.

 • RegulationAttatchment § 19-4. Betydningen av oppholdstillatelse for utlendinger som har oppholdsrett etter lovens kapittel 13, jf. § 19-3

  EØS-borgere som har oppholdsrett og får innvilget oppholdstillatelse, jf. § 19-3, kan beholde registreringsbeviset. Innvilget oppholdstillatelse erstatter kravet om registrering etter lovens § 117.

  Familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere, kan beholde oppholdskortet dersom de får innvilget oppholdstillatelse, jf. § 19-3. Innvilget oppholdstillatelse erstatter plikten til å anskaffe oppholdskort etter lovens § 118.

  Tjenesteytere og etablerere som ikke er EØS-borgere, jf. lovens § 110 fjerde ledd, som har fått utstedt oppholdskort og får innvilget oppholdstillatelse, jf. § 19-3, må levere tilbake oppholdskortet.

  Perioder med oppholdstillatelse vil for utlendinger som nevnt i første og annet ledd, være tilstrekkelig dokumentasjon for oppholdsretten ved søknad om varig oppholdsrett etter lovens §§ 115 og 116.

 • RegulationAttatchment § 19-5. Bortvisning etter lovens kapittel 2 og utvisning etter lovens kapittel 8 for utlendinger som er omfattet av kapittel 13.

  EØS-borgere kan bare bortvises eller utvises etter reglene i lovens kapittel 13 og bestemmelsene i dette kapittelet. Det samme gjelder familiemedlemmer til en EØS-borger som faller inn under begrepet familiemedlem i lovens § 110 tredje ledd eller som nevnt i forskriftens § 19-7.

  Tjenesteytere og etablerere som nevnt i lovens § 110 fjerde ledd, som ikke har oppholdsrett etter bestemmelsene i lovens § 111 annet ledd eller lovens § 114 annet ledd, kan bortvises etter bestemmelsene i lovens §§ 16, 17 og 18 og utvises etter bestemmelsene i lovens kapittel 8.

 • RegulationAttatchment § 19-5a. Oppholdsrett for familiemedlemmer til nordiske borgere

  Familiemedlemmer til en nordisk borger omfattes av bestemmelsene i dette kapittelet dersom de følger eller gjenforenes med nordisk borger som kommer til eller oppholder seg i riket og som fyller vilkårene for oppholdsrett etter lovens § 111 eller § 112.

 • RegulationAttatchment Lovens § 110. Nærmere om hvem kapittelet gjelder for
 • RegulationAttatchment § 19-6. Varig tilknytning – samboere

  Vilkåret om varig tilknytning til samboer etter lovens § 110 tredje ledd bokstav b, anses oppfylt når samboerne fyller vilkårene som nevnt i lovens § 41 og forskriftens § 9-2. Det kan gjøres unntak fra krav om to års samboerforhold dersom det foreligger andre særlige grunner som tilsier en varig tilknytning mellom samboerne.

  Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer, herunder om dokumentasjonskrav mv.

 • RegulationAttatchment § 19-7. Hvem som anses som andre familiemedlemmer

  Følgende persongrupper, i tillegg til de nevnt i lovens § 110 tredje ledd, anses som familiemedlemmer;

  a) fosterbarn som er under 18 år og har kjent identitet. Barnet må være et etablert medlem av husstanden og myndighetene i hjemlandet må bekrefte at barnet kan bosette seg i Norge,

  b) helsøsken som er under 18 år og har kjent identitet. Det er også et vilkår at vedkommende er uten foreldre eller annen omsorgsperson. Referansepersonen skal som hovedregel være godkjent omsorgsperson av norske barnevernsmyndigheter,

  c) personer som skal inngå ekteskap etter innreisen med en EØS-borger med oppholdsrett, og

  d) pleietrengende. Det må dokumenteres at det foreligger alvorlige, helsemessige problemer og at referansepersonen er absolutt nødvendig for å pleie vedkommende. Det er også et vilkår at vedkommende ikke har andre familiemedlemmer i hjemlandet eller oppholdslandet til å pleie seg.

  e) forsørgede. Det må dokumenteres at familiemedlemmet i hjemlandet eller oppholdslandet er avhengig av EØS-borgerens forsørgelse eller tilhører EØS-borgerens husstand.

  Det er en forutsetning for oppholdsrett etter første ledd bokstav a til e at familiemedlemmet er sikret underhold og at vedkommende er omfattet av en sykeforsikring som dekker alle risikoer under oppholdet.

  For oppholdsrett etter første ledd bokstav c er det i tillegg et vilkår at det sannsynliggjøres at det skal inngås ekteskap etter innreisen. Slik oppholdsrett gjelder i inntil seks måneder.

  Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer, herunder om dokumentasjonskrav mv.

 • RegulationAttatchment § 19-8. Om tjenesteytere og etablerere som ikke er EØS-borgere

  For utlendinger som er tjenesteytere eller etablerere, jf. lovens § 110 fjerde ledd, er det et vilkår at utlendingen er arbeidstaker i et foretak etablert i et EØS- eller EFTA-land, har lovlig opphold der og at foretaket opprinnelig er etablert i et annet EØS- eller EFTA-land enn Norge.

  Tjenesteyteren må i tillegg

  a) være utsendt arbeidstaker fra et foretak som nevnt i første ledd og være en del av virksomhetens permanente arbeidsstyrke, og

  b) være utsendt som ledd i en tjenesteyting av midlertidig karakter.

  Etablereren må i tillegg

  a) inneha lederstilling i foretaket, eller

  b) ha spesiell kompetanse som er avgjørende for at foretaket skal kunne etablere seg i Norge.

 • RegulationAttatchment Lovens § 111. Oppholdsrett i inntil tre måneder
 • RegulationAttatchment § 19-9. Om beregning av oppholdstid

  Oppholdstid etter lovens § 111 beregnes fra innreisedato. Når innreisedato ikke kan dokumenteres, beregnes oppholdstiden fra det tidligste tidspunktet etter innreise som kan dokumenteres, for eksempel dato for registrering eller søknad om oppholdskort etter lovens §§ 117 og 118.

  Oppholdstiden avbrytes ved utreise til et annet land, med mindre annet er bestemt i dette kapittelet. Etter utreise gjelder ingen karantenetid for når ny innreise kan finne sted.

  EØS-borgere som påberoper seg oppholdsrett etter lovens § 111 i forbindelse med søknad om offentlige ytelser, skal dokumentere at vilkårene for opphold er oppfylt.

 • RegulationAttatchment § 19-10. Unntak fra oppholdsrett - urimelig byrde for offentlige velferdsordninger

  EØS-borgere og deres familiemedlemmer har likevel ikke oppholdsrett, jf. lovens § 111 første ledd, dersom de blir en urimelig byrde for offentlige velferdsordninger, for eksempel ved at økonomisk sosialhjelp benyttes i uvanlig stor utstrekning.

  Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke

  a) EØS-borgere som er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer,

  b) EØS-borgere som er arbeidssøkende i inntil seks måneder og deres familiemedlemmer, dersom EØS-borgerne dokumenterer at de fortsatt søker arbeid og har reell mulighet for å bli ansatt, eller

  c) EØS-borgere som nevnt i lovens § 112 annet ledd, jf. tredje ledd, og deres familiemedlemmer, eller

  d) EØS-borgere og deres familiemedlemmer som har fått varig oppholdsrett.

 • RegulationAttatchment § 19-11. Meldeplikt for arbeidssøkende og deres familiemedlemmer

  Utlendinger som nevnt i lovens § 111 første ledd, som søker arbeid, skal melde seg for politiet eller ved et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere senest innen tre måneder etter innreise. De skal legitimere seg og gi opplysninger om at de er arbeidssøkende. Meldingen skal registreres i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF).

  Meldeplikten etter første ledd gjelder også familiemedlemmer, jf. lovens § 111 annet ledd.

  Særlige tilfeller som kan gi grunnlag for oppholdsrett utover seks måneder etter lovens § 111 tredje ledd, kan være når den arbeidssøkende kan dokumentere at det i nær framtid foreligger utsikter til ansettelse eller mulighet for etablering av næringsvirksomhet.

  Bestemmelsene i § 19-22 sjette ledd gjelder tilsvarende.

  Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om gjennomføringen av meldeplikten etter første og annet ledd.

 • RegulationAttatchment Lovens § 112. Oppholdsrett i mer enn tre måneder for EØS-borgere
 • RegulationAttatchment § 19-12. Om godkjente utdanningsinstitusjoner og erklæring om sikret underhold

  Opptak ved en godkjent utdanningsinstitusjon er et vilkår for oppholdsrett etter lovens § 112 første ledd bokstav d. Utlendingsdirektoratet kan i samråd med Kunnskapsdepartementet gi nærmere retningslinjer om hvilke utdanningsinstitusjoner som kan anses som godkjent etter en utdanningslov.

  Underhold er sikret ved at EØS-borgeren avgir en erklæring om dette. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om hvilke krav som stilles til erklæringen.

 • RegulationAttatchment § 19-13. Oppholdsrett i mer enn tre måneder - tilstrekkelige midler

  EØS-borgere har oppholdsrett i mer enn tre måneder, jf. lovens § 112, dersom de har tilstrekkelige midler til ikke å utgjøre en urimelig byrde for offentlige velferdsordninger. Tilstrekkelige midler kan blant annet omfatte faste periodiske ytelser eller egne midler, herunder bankinnskudd.

  Ved vurderingen av hva som anses som tilstrekkelige midler skal det tas hensyn til EØS-borgernes personlige situasjon, herunder om de skal forsørge medfølgende familiemedlemmer. Familiemedlemmene skal ikke godtgjøre at de har tilstrekkelige midler. Det kan heller ikke fastsettes et fast beløp som anses tilstrekkelig.

  Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om hva som ligger i begrepet tilstrekkelige midler og om hva som anses å falle inn under begrepet faste periodiske ytelser.

 • RegulationAttatchment § 19-13a. Bortfall av oppholdsrett etter lovens § 112

  Oppholdsrett etter lovens § 112 bortfaller når vilkårene for oppholdsretten ikke lenger er til stede. Dette gjelder uavhengig av om EØS-borgeren har et registreringsbevis.

  Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

 • RegulationAttatchment Lovens § 113. Oppholdsrett i mer enn tre måneder for familiemedlemmer som er EØS-borgere
 • RegulationAttatchment § 19-14. Videre oppholdsrett for familiemedlemmer som er EØS-borgere

  For å ha oppholdsrett etter lovens § 113 tredje ledd annet punktum kreves det at utdanningsinstitusjonen er godkjent etter bestemmelsene i § 19-12 første ledd og at barnet faktisk deltar i undervisningen.

 • RegulationAttatchment Lovens § 114. Oppholdsrett i mer enn tre måneder for familiemedlemmer og andre utlendinger som ikke er EØS-borgere
 • RegulationAttatchment § 19-15. Videre oppholdsrett for familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere

  For å ha oppholdsrett etter lovens § 114 tredje ledd annet punktum, kreves det at utdanningsinstitusjonen er godkjent etter bestemmelsene i § 19-12 første ledd og at barnet faktisk deltar i undervisningen.

  Oppholdsretten for EØS-borgerens barn som er opptatt i godkjent undervisningsinstitusjon, gjelder inntil utdanningen er avsluttet. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om hva som anses som avsluttet utdanning.

  Utlendinger som har foreldreansvar for barn som nevnt i annet ledd, kan få oppholdsrett til barnet har fylt 21 år.

  Vilkårene etter lovens § 114 fjerde ledd bokstav a, b, c og d gjelder tilsvarende for samboerskap.

 • RegulationAttatchment § 19-16. Oppholdsrett i mer enn tre måneder for tjenesteytere og etablerere som ikke er EØS-borgere

  Tjenesteytere og etablerere, jf. § 19-8, har oppholdsrett etter lovens § 114 annet ledd, så lenge tjenesteoppdraget er dokumentert å vare eller det kan dokumenteres at utlendingen er nødvendig for etableringen av virksomheten. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om kravet til dokumentasjon.

  Oppholdsrett som tjenesteyter eller etablerer etter bestemmelsene her, danner ikke grunnlag for familieinnvandring eller varig oppholdsrett.

 • RegulationAttatchment Lovens §§ 115 og 116. Varig oppholdsrett for EØS-borgere og familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere
 • RegulationAttatchment § 19-17. Krav til sammenhengende opphold – EØS-borgere

  Sammenhengende lovlig opphold foreligger når vilkårene for oppholdsrett etter lovens § 112 og § 113 foreligger og EØS-borgeren ikke har hatt langvarige opphold i utlandet.

  Midlertidige opphold i utlandet anses ikke å avbryte det sammenhengende oppholdet etter lovens § 115 første ledd, når fraværet

  a) er mindre enn seks måneder i løpet av en tolvmåneders periode, eller

  b) skyldes grunner som graviditet, barnefødsel, alvorlig sykdom, forskningsopphold, studier eller yrkesrettet opplæring, eller utstasjonering i et annet EØS-land eller tredjeland, og ikke overstiger tolv måneder, eller

  c) skyldes militær eller sivil verneplikt.

  Oppholdstiden beregnes etter reglene i § 19-9, og starter på nytt etter fravær som ikke er omfattet av annet ledd.

  Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om hvordan oppholdet kan dokumenteres.

 • RegulationAttatchment § 19-18. Krav til sammenhengende opphold – familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere

  Sammenhengende lovlig opphold foreligger når vilkårene for oppholdsrett etter lovens § 114 foreligger og utlendingen ikke har hatt langvarige opphold i utlandet.

  Bestemmelsene i § 19-17 annet til fjerde ledd gjelder tilsvarende.

 • RegulationAttatchment § 19-19. Varig oppholdsrett – ufrivillige arbeidsavbrudd

  For utlendinger som nevnt i lovens § 115 annet ledd bokstav a, b og c, skal perioder med dokumentert ufrivillig arbeidsløshet, ufrivillig arbeidsavbrudd og fravær fra eller opphør av arbeid på grunn av sykdom eller ulykke anses som opptjent arbeids- eller ansettelsestid.

  Ufrivillig arbeidsløshet skal være dokumentert av Arbeids- og velferdsetaten eller ved et arbeidskontor i et annet EØS- eller EFTA-land. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet.

 • RegulationAttatchment § 19-20. Kravet om å bo sammen

  For at vilkåret etter lovens § 115 og § 116 om å bo sammen skal være oppfylt, må samlivet ha vært av et visst omfang, som hovedregel ved at partene bor sammen i en felles bolig og reiser tilbake til denne hver dag eller minst en dag i uken.

  Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om hva som ligger i begrepet å bo sammen og om kravet til dokumentasjon.

 • RegulationAttatchment § 19-21. Bortfall av varig oppholdsrett

  Varig oppholdsrett som nevnt i lovens § 115 og § 116, bortfaller ved sammenhengende opphold i utlandet i to år, når det ikke foreligger grunner som nevnt i § 19-17.

 • RegulationAttatchment Lovens § 117. Registreringsbevis for utlendinger med oppholdsrett etter lovens § 112 eller § 113
 • RegulationAttatchment § 19-22. Registreringsbevis for EØS-borgere

  Registrering og utstedelse av registreringsbevis etter lovens § 117 skjer ved personlig fremmøte hos politiet i oppholdsdistriktet eller ved et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Registrering kan gjøres elektronisk med etterfølgende fremmøte hos politiet for utstedelse av registrerings­bevis.

  Politiet utsteder straks et registreringsbevis med opplysninger om den registrertes navn, adresse og dato for registrering. Registreringsbeviset utstedes vederlagsfritt og skal ikke fornyes.

  Avgjørelse om ikke å utstede registreringsbevis kan ikke påklages.

  EØS-borgere som arbeider om bord på utenlandsk registrert skip som nevnt i § 6-6, er unntatt fra kravet om registrering. Nordiske borgere er unntatt fra kravet om registrering.

  Arbeidssøkende som får arbeid og som har oppholdt seg i riket i minst tre måneder, har plikt til å registrere seg straks arbeidsforholdet påbegynnes. Det samme gjelder familiemedlemmer til arbeidssøkende.

  Politiet skal gjøre EØS-borgeren kjent med plikten til å fremstille seg til tuberkuloseundersøkelse etter lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven). Politiet skal gi vedkommende helsemyndighet melding om utlendingens navn og adresse.

 • RegulationAttatchment Lovens § 118. Oppholdskort for utlendinger med oppholdsrett etter lovens § 114 som ikke er EØS-borgere
 • RegulationAttatchment § 19-23. Oppholdskort for familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere

  Søknad om oppholdskort etter lovens § 118 fremmes gjennom norsk utenriksstasjon, for politiet i det distriktet søkeren har sitt faste opphold eller ved et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Søknaden fremsettes innen tre måneder etter innreise. Søkeren skal straks motta kvittering som bekrefter at fullstendig søknad er innlevert. Utlending som har søknad til behandling skal gi skriftlig melding til politiet ved endring av adresse mens søknadsbehandlingen pågår. Utlendingsdirektoratet gir nærmere retningslinjer.

  Når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan politiet innvilge søknad om oppholdskort. Ellers avgjør Utlendingsdirektoratet om oppholdskort skal utstedes.

  Avgjørelse om ikke å utstede oppholdskort regnes som enkeltvedtak.

  Utlendingsdirektoratet kan gi retningslinjer om hvordan og når fornyelse av kortet skal skje.

  Oppholdskort med biometrisk personinformasjon, jf. lovens § 64a, § 100a og § 100b skal som hovedregel utstedes vederlagsfritt og er gyldig i fem år eller kortere når EØS-borgerens oppholdsperiode er kortere. Oppholdskortets gyldighet blir ikke påvirket av kortvarige opphold utenfor riket på inntil seks måneder i året, eller av fravær utenfor riket som skyldes forhold som nevnt i § 19-17 annet ledd. Forskriftens § 12-16 om plikt til å legge frem oppholdskort, § 12-17 om plikt til å ta vare på oppholdskort, melding ved tap av kort mv., § 12-18 om innlevering av oppholdskort mv. og § 17-11a om gebyr gjelder tilsvarende.

  Familiemedlemmer skal søke oppholdskort straks referansepersonens arbeidsforhold er påbegynt, jf. § 19-22 femte ledd.

  Bestemmelsene i § 19-22 sjette ledd gjelder tilsvarende.

 • RegulationAttatchment § 19-24. Oppholdskort for tjenesteytere og etablerere som ikke er EØS-borgere

  Søknad om oppholdskort etter lovens § 118 tredje ledd fremmes gjennom norsk utenriksstasjon, for politiet i det distriktet søkeren har sitt faste opphold eller ved et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Søknaden fremsettes innen tre måneder etter innreise. Søkeren skal straks motta kvittering som bekrefter at fullstendig søknad er innlevert. Utlending som har søknad til behandling skal gi skriftlig melding til politiet ved endring av adresse mens søknadsbehandlingen pågår. Utlendingsdirektoratet gir nærmere retningslinjer.

  Når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan politiet innvilge søknad om oppholdskort. Ellers avgjør Utlendingsdirektoratet om oppholdskort skal utstedes.

  Avgjørelse om ikke å utstede oppholdskort regnes som enkeltvedtak.

  Oppholdskort med biometrisk personinformasjon, jf. lovens § 64a, § 100a og § 100b skal som hovedregel utstedes vederlagsfritt og er gyldig i den tiden tjenesteytingen eller etableringen etter § 19-16 første ledd er dokumentert å ville vare, inntil ett år av gangen. Forskriftens § 12- 16 om plikt til å legge frem oppholdskort, § 12-17 om plikt til å ta vare på oppholdskort, melding ved tap av kort mv., § 12-18 om innlevering av oppholdskort mv. og § 17-11a om gebyr gjelder tilsvarende.

  Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om hvordan og når fornyelse av kortet skal skje.

  Bestemmelsene i § 19-22 sjette ledd gjelder tilsvarende.

 • RegulationAttatchment Lovens § 119. Oppholdsbevis og oppholdskort for utlendinger med varig oppholdsrett etter lovens § 115 og § 116
 • RegulationAttatchment § 19-25. Varig oppholdsbevis for EØS-borgere

  Søknad om varig oppholdsbevis etter lovens § 119 fremmes for politiet i det distriktet søkeren har sitt faste opphold eller ved et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Søknaden fremmes i henhold til retningslinjer gitt av Utlendingsdirektoratet.

  Varig oppholdsbevis utstedes vederlagsfritt så snart som mulig etter at fullstendig søknad er levert. Varig oppholdsbevis gjelder på ubestemt tid.

  Når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan politiet innvilge og utstede varig oppholdsbevis. Ellers avgjør Utlendingsdirektoratet søknaden.

  Avslag på søknad om varig oppholdsbevis kan påklages. Klagen fremsettes for politiet for forberedende behandling.

  Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer, herunder om krav til dokumentasjon for varig oppholdsrett.

 • RegulationAttatchment § 19-26. Varig oppholdskort for familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere

  Søknad om varig oppholdskort etter lovens § 119 fremmes for politiet i det distriktet søkeren har sitt faste opphold eller ved et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Søknaden fremmes i henhold til retningslinjer gitt av Utlendingsdirektoratet.

  Søknad om varig oppholdskort fremmes innen utløpet av oppholdskortets varighet. Varig oppholdskort med biometrisk personinformasjon, jf. lovens § 64a, § 100a og § 100b skal som hovedregel utstedes vederlagsfritt innen seks måneder etter at fullstendig søknad er levert. Varig oppholdskort er gyldig for ti år. Forskriftens § 12-16 om plikt til å legge frem oppholdskort, § 12-17 om plikt til å ta vare på oppholdskort, melding ved tap av kort mv., § 12-18 om innlevering av oppholdskort mv. og § 17-11a om gebyr gjelder tilsvarende.

  Fornyelse av varig oppholdskort skjer uten søknad.

 • RegulationAttatchment Lovens § 120, § 121 og § 122. Krav til vandel mv. Tilbakekall av oppholdsdokumenter
 • RegulationAttatchment § 19-27. Innhenting av opplysninger om vandel

  Hvis det er absolutt nødvendig, kan politiet anmode EØS-borgerens hjemland om opplysninger om borgeren tidligere er oppført i strafferegisteret, for å fastslå om vedkommende utgjør en risiko for offentlig orden eller sikkerhet. Ved behov kan også andre medlemsland anmodes om å gi slike opplysninger.

 • RegulationAttatchment Lovens § 121 og § 122. Bortvisning eller utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet
 • RegulationAttatchment § 19-28. Bortvisning - vedtaksmyndighet

  Politimesteren eller den politimesteren bemyndiger treffer vedtak om bortvisning etter lovens § 121 første ledd bokstav a og b. Det samme gjelder når det ikke er tvil om at det foreligger forhold som nevnt i lovens § 121 første ledd bokstav c eller forskriftens § 19-29.

  Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste eller den vedkommende gir fullmakt kan treffe vedtak om bortvisning inntil sju dager etter innreise i saker hvor grunnleggende nasjonale interesser tilsier det. Begrensingen i første ledd om at det ikke må foreligge tvil, gjelder ikke i slike tilfeller.

  Vedtak som nevnt i annet ledd kan påklages til departementet, jf. lovens § 129 første ledd.

 • RegulationAttatchment § 19-29. Bortvisning eller utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet

  Bortvisning eller utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet, jf. lovens § 121 og § 122 første ledd, kan bare være begrunnet i utlendingens personlige forhold og kan bare skje dersom det er adgang til sanksjoner eller det foreligger andre effektive tiltak for å motvirke eller bekjempe tilsvarende adferd hos norske borgere. Tidligere straffedommer kan ikke alene gi grunnlag for bortvisning eller utvisning.

  Bortvisning eller utvisning av hensyn til offentlig orden forutsetter at det foreligger en virkelig og tilstrekkelig alvorlig trussel mot et grunnleggende samfunnshensyn, utover den forstyrrelse av samfunnsordenen enhver lovovertredelse innebærer.

  Bortvisning eller utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet kan blant annet skje dersom utlendingen

  a) er avhengig av narkotiske stoffer eller andre giftstoffer, og avhengigheten er inntrådt før utlendingen fikk oppholdsrett, eller

  b) ifølge kompetent helsepersonell åpenbart lider av alvorlig sinnslidelse, åpenbare psykoser med opphisselsestilstander, vrangforestillinger eller hallusinasjoner med forvirringstilstander, og tilstanden er inntrådt før utlendingen fikk oppholdsrett.

  Bestemmelsen i § 19-27 gjelder tilsvarende.

  Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

 • RegulationAttatchment Lovens § 124. Innreiseforbud og vedtaksmyndighet
 • RegulationAttatchment § 19-30. Innreiseforbud mv.

  Innreiseforbud skal begrenses til det som er nødvendig ut ifra hensynet til offentlig orden eller sikkerhet. Utlendingsdirektoratet kan gi retningslinjer om varigheten av innreiseforbudet, jf. lovens § 124 første ledd.

  I medhold av lovens § 124 annet ledd annet punktum kan det gis adgang til innreise for kortvarig opphold uten at innreiseforbudet oppheves, blant annet i forbindelse med nærståendes livstruende sykdom, skade, ved nærståendes begravelse eller i forbindelse med den utvistes vitneførsel i straffesaker. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer, herunder om hvem som regnes som nærstående.

  En søknad om opphevelse av innreiseforbudet, jf. lovens § 124 annet ledd, skal avgjøres innen seks måneder etter at søknaden er levert.

 • RegulationAttatchment Lovens § 125. Overgangsordninger for nye avtaleparter til EØS-avtalen
 • RegulationAttatchment § 19-31. Kontroll med vilkår for oppholdstillatelser etter lovens § 125

  Lovens § 27 gjelder for oppholdstillatelser etter forskrift gitt i medhold av lovens § 125.

 • RegulationAttatchment Lovens § 125a. Rett til fortsatt opphold for britiske borgere og deres familiemedlemmer som omfattes av avtale om ordninger for borgernes rettigheter mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia
 • RegulationAttatchment § 19-32. Rett til fortsatt opphold mv. for britiske borgere og deres familiemedlemmer

  Dersom Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland (Storbritannia) trer ut av Den europeiske union (EU) uten en utmeldingsavtale som inneholder en overgangsperiode, har britisk borger med oppholdsrett eller varig oppholdsrett etter utlendingsloven § 111, § 112 eller § 115 ved tidspunktet for Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, rett til fortsatt opphold på samme vilkår som tidligere frem til endelig regelverk som implementerer avtale om ordninger for borgernes rettigheter mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia trer i kraft. Tilsvarende gjelder britisk borger som innen tidspunktet for Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, er arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende i Norge, men som hovedregel returnerer til hjemlandet minst én gang per uke (grensearbeider), og fortsetter å utøve slik virksomhet etter dette tidspunktet. Tilsvarende gjelder også familiemedlemmer, jf. utlendingsloven § 110, til borger nevnt i første punktum, som har oppholdsrett eller varig oppholdsrett etter utlendingsloven § 111, § 113, § 114, § 115 eller § 116 ved tidspunktet for Storbritannias uttreden fra Den europeiske union

Relaterte rettskilder

Departementenes rundskriv og instrukser

Høringer

Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 19-29 om vilkår for bortvisning eller utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet

Sentrale lover og forskrifter

§ 109. Saklig virkeområde (20.05.2012)
§ 110. Nærmere om hvem kapittelet gjelder for (01.12.2010)
§ 111. Oppholdsrett i inntil tre måneder (29.12.2009)
§ 112. Oppholdsrett i mer enn tre måneder for EØS-borgere (29.12.2009)
§ 113. Oppholdsrett i mer enn tre måneder for familiemedlemmer som er EØS-borgere (29.12.2009)
§ 114. Oppholdsrett i mer enn tre måneder for familiemedlemmer og andre utlendinger som ikke er EØS-borgere (29.12.2009)
§ 115. Varig oppholdsrett for EØS-borgere (29.12.2009)
§ 116. Varig oppholdsrett for familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere (29.12.2009)
§ 117. Registreringsbevis for utlendinger med oppholdsrett etter §§ 112 eller 113 (29.12.2009)
§ 118. Oppholdskort for utlendinger med oppholdsrett etter § 114 som ikke er EØS-borgere (29.12.2009)
§ 119. Oppholdsbevis og oppholdskort for utlendinger med varig oppholdsrett etter §§ 115 og 116 (29.12.2009)
§ 120. Tilbakekall av oppholdsdokumenter mv. (18.02.2010)
§ 121. Bortvisning (29.12.2009)
§ 122. Utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet (20.05.2010)
§ 124. Innreiseforbud og vedtaksmyndighet mv. § 124. Innreiseforbud og vedtaksmyndighet(18.02.2010)
§ 125. Overgangsordninger for nye avtaleparter til EØS-avtalen (29.12.2009)
Kapittel 13. Særlige regler for utlendinger som omfattes av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) og Konvensjon om opprettelse av Det europeiske Frihandelsforbund (EFTA-konvensjonen) (§§ 109 - 125) Kapittel 13. Særlige regler for utlendinger som omfattes av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) og Konvensjon om opprettelse av Det europeiske Frihandelsforbund (EFTA-konvensjonen) (§§ 109 - 125)(18.02.2010)
Kapittel 2. Visum, kontroll med inn- og utreise og bortvisning mv. (§§ 8 - 22) (27.11.2009)
Kapittel 3. Opphold i forbindelse med arbeid og studier mv. (§§ 23 - 27b) (27.11.2009)
Kapittel 4. Beskyttelse (§§ 28 - 37) (29.12.2009)
Kapittel 6. Familieinnvandring (§§ 39 - 53) (29.12.2009)
Kapittel 7. Allmenne regler om oppholds­tillatelse mv. (§§ 54 - 65) (29.12.2009)
Kapittel 8. Utvisning (§§ 66 - 72) (20.05.2010)

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo